Jovanović Popović, Milica

Link to this page

Authority KeyName Variants
7cd3b4a6-925d-43d2-ac50-649c6cf1fbe3
 • Jovanović Popović, Milica (14)
 • Jovanović-Popović, Milica (10)

Author's Bibliography

Tipologija Fiskulturnih sala školskih zgrada Srbije

Jovanović Popović, Milica; Ignjatović, Dušan; Zeković, Bojana; Đurišić, Željko; Batić, Iva; Bakić, Vukman; Mirkov, Nikola; Kljajić, Miroslav; Konstantinović, Dragana

(Beograd = Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ, 2019)

TY - BOOK
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Zeković, Bojana
AU - Đurišić, Željko
AU - Batić, Iva
AU - Bakić, Vukman
AU - Mirkov, Nikola
AU - Kljajić, Miroslav
AU - Konstantinović, Dragana
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/844
AB - Процес истраживања сегмента фискултурних сала резултирао је формирањем одговарајуће типологије, при чему су анализиране могућности унапређења енергетских перформанси не само грађевинских елемената и склопова, већ термотехничких и електроенергетских система. Утврђени типови и резултати прорачуна енергетских перформанси и могућности унапређења индикативни су за доношење закључака о могућим стратегијама и приступима обнови у појединачним случајевима. Типологија фиксултурних сала може се, у одређеним случајевима, довести у релацију са постојећом националном типологијом школа, чиме се закључци спроведених анализа могу користити као елементи јединствене стратегије енергетске санације и обнове целокупног сегмента школских зграда.
AB - The study process of segments of gyms resulted in the formation of the appropriate typology, including the analysis of possibilities for improvement of energy performance of not only construction elements and assemblies, but also of HVAC and electrical power systems. The identified types and results of the calculation of energy performance and potential for improvement are indicative for coming to conclusions on the possible strategies and approached to rehabilitation in individual cases. The typology of gyms may, in certain cases, be brought into correlation with the existing national typology of schools, thus allowing for the conclusions of implemented analyses to be used as elements of a uniform strategy of energy retrofitting and rehabilitation of the entire segment of school buildings
PB - Beograd = Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ
T1 - Tipologija Fiskulturnih sala školskih zgrada Srbije
T1 - Typology of schoool gyms in the Republic of Serbia
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_844
ER - 
@book{
author = "Jovanović Popović, Milica and Ignjatović, Dušan and Zeković, Bojana and Đurišić, Željko and Batić, Iva and Bakić, Vukman and Mirkov, Nikola and Kljajić, Miroslav and Konstantinović, Dragana",
year = "2019",
abstract = "Процес истраживања сегмента фискултурних сала резултирао је формирањем одговарајуће типологије, при чему су анализиране могућности унапређења енергетских перформанси не само грађевинских елемената и склопова, већ термотехничких и електроенергетских система. Утврђени типови и резултати прорачуна енергетских перформанси и могућности унапређења индикативни су за доношење закључака о могућим стратегијама и приступима обнови у појединачним случајевима. Типологија фиксултурних сала може се, у одређеним случајевима, довести у релацију са постојећом националном типологијом школа, чиме се закључци спроведених анализа могу користити као елементи јединствене стратегије енергетске санације и обнове целокупног сегмента школских зграда., The study process of segments of gyms resulted in the formation of the appropriate typology, including the analysis of possibilities for improvement of energy performance of not only construction elements and assemblies, but also of HVAC and electrical power systems. The identified types and results of the calculation of energy performance and potential for improvement are indicative for coming to conclusions on the possible strategies and approached to rehabilitation in individual cases. The typology of gyms may, in certain cases, be brought into correlation with the existing national typology of schools, thus allowing for the conclusions of implemented analyses to be used as elements of a uniform strategy of energy retrofitting and rehabilitation of the entire segment of school buildings",
publisher = "Beograd = Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ",
title = "Tipologija Fiskulturnih sala školskih zgrada Srbije, Typology of schoool gyms in the Republic of Serbia",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_844"
}
Jovanović Popović, M., Ignjatović, D., Zeković, B., Đurišić, Ž., Batić, I., Bakić, V., Mirkov, N., Kljajić, M.,& Konstantinović, D.. (2019). Tipologija Fiskulturnih sala školskih zgrada Srbije. 
Beograd = Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_844
Jovanović Popović M, Ignjatović D, Zeković B, Đurišić Ž, Batić I, Bakić V, Mirkov N, Kljajić M, Konstantinović D. Tipologija Fiskulturnih sala školskih zgrada Srbije. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_844 .
Jovanović Popović, Milica, Ignjatović, Dušan, Zeković, Bojana, Đurišić, Željko, Batić, Iva, Bakić, Vukman, Mirkov, Nikola, Kljajić, Miroslav, Konstantinović, Dragana, "Tipologija Fiskulturnih sala školskih zgrada Srbije" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_844 .

Primena obnovljivih izvora energije na zgradama škola fiskulturnih sala i predškolskih ustanova

Jovanović Popović, Milica; Ignjatović, Dušan; Zeković, Bojana; Đurišić, Željko; Batić, Iva; Bakić, Vukman; Mirkov, Nikola; Kljajić, Miroslav; Konstantinović, Dragana

(Beograd = Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ, 2019)

TY - BOOK
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Zeković, Bojana
AU - Đurišić, Željko
AU - Batić, Iva
AU - Bakić, Vukman
AU - Mirkov, Nikola
AU - Kljajić, Miroslav
AU - Konstantinović, Dragana
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/849
AB - Примена обновљивих извора енергије на зградама школа, фискултурних сала и предшколских установа представља студију у којој су дефинисани могући модалитети и домети примене различитих расположивих видова обновљивих извора енергије у Србији, уз ограничења која намећу бројни затечени услови, пре свега локације. У уводном делу описан је значај примене обновљивих извора у глобалним и локалним тенденцијама одрживог развоја, као и главни међународни и домаћи легислативни акти. Потом је дефинисана методологија прорачуна потребних капацитета и енергетских добитака за сваку од анализираних технологија примене обновљивих извора енергије. Анализирани су системи топлотних пумпи, могућност примене енергије биомасе, као и могућност примене соларне енергије путем термалних соларних колектора и фотонапонских система. Могућност примене дефинисане методологије у теоретском делу илустрована је кроз конкретне случајеве школских и предшколских зграда, као и зграда школских фискултурних сала, у складу са претходно дефинисаним типологијама и условима конкретних локација.
AB - Application of renewable energy sources in school, gym and kindergarten buildings is a study where a multidisciplinary team of experts defined possible modalities and scopes of application of different available types of renewable energy sources in Serbia, taking into account the limitations imposed by the numerous conditions, primarily locations. The introductory part describes the importance of renewable sources implementation in global and local sustainable development tendencies, same as the applicable international and domestic legislation. This is followed by the defined calculation methodology of required capacities and energy gains for each of the analysed technologies underlying the application of renewable energy sources. The analysis encompassed heat pump systems, possibility of biomass energy implementation, and the possibility for solar energy implementation via thermal solar collectors and photovoltaic systems. The possibility for implementation of the defined methodology in theoretical part is illustrated by specific cases of school and kindergarten buildings, but also school gym buildings, in line with the previously defined typologies and conditions in specific locations.
PB - Beograd = Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ
T1 - Primena obnovljivih izvora energije na zgradama škola fiskulturnih sala i predškolskih ustanova
T1 - Application of renewable energy sources in school, gym and kindergarten buildings
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_849
ER - 
@book{
author = "Jovanović Popović, Milica and Ignjatović, Dušan and Zeković, Bojana and Đurišić, Željko and Batić, Iva and Bakić, Vukman and Mirkov, Nikola and Kljajić, Miroslav and Konstantinović, Dragana",
year = "2019",
abstract = "Примена обновљивих извора енергије на зградама школа, фискултурних сала и предшколских установа представља студију у којој су дефинисани могући модалитети и домети примене различитих расположивих видова обновљивих извора енергије у Србији, уз ограничења која намећу бројни затечени услови, пре свега локације. У уводном делу описан је значај примене обновљивих извора у глобалним и локалним тенденцијама одрживог развоја, као и главни међународни и домаћи легислативни акти. Потом је дефинисана методологија прорачуна потребних капацитета и енергетских добитака за сваку од анализираних технологија примене обновљивих извора енергије. Анализирани су системи топлотних пумпи, могућност примене енергије биомасе, као и могућност примене соларне енергије путем термалних соларних колектора и фотонапонских система. Могућност примене дефинисане методологије у теоретском делу илустрована је кроз конкретне случајеве школских и предшколских зграда, као и зграда школских фискултурних сала, у складу са претходно дефинисаним типологијама и условима конкретних локација., Application of renewable energy sources in school, gym and kindergarten buildings is a study where a multidisciplinary team of experts defined possible modalities and scopes of application of different available types of renewable energy sources in Serbia, taking into account the limitations imposed by the numerous conditions, primarily locations. The introductory part describes the importance of renewable sources implementation in global and local sustainable development tendencies, same as the applicable international and domestic legislation. This is followed by the defined calculation methodology of required capacities and energy gains for each of the analysed technologies underlying the application of renewable energy sources. The analysis encompassed heat pump systems, possibility of biomass energy implementation, and the possibility for solar energy implementation via thermal solar collectors and photovoltaic systems. The possibility for implementation of the defined methodology in theoretical part is illustrated by specific cases of school and kindergarten buildings, but also school gym buildings, in line with the previously defined typologies and conditions in specific locations.",
publisher = "Beograd = Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ",
title = "Primena obnovljivih izvora energije na zgradama škola fiskulturnih sala i predškolskih ustanova, Application of renewable energy sources in school, gym and kindergarten buildings",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_849"
}
Jovanović Popović, M., Ignjatović, D., Zeković, B., Đurišić, Ž., Batić, I., Bakić, V., Mirkov, N., Kljajić, M.,& Konstantinović, D.. (2019). Primena obnovljivih izvora energije na zgradama škola fiskulturnih sala i predškolskih ustanova. 
Beograd = Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_849
Jovanović Popović M, Ignjatović D, Zeković B, Đurišić Ž, Batić I, Bakić V, Mirkov N, Kljajić M, Konstantinović D. Primena obnovljivih izvora energije na zgradama škola fiskulturnih sala i predškolskih ustanova. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_849 .
Jovanović Popović, Milica, Ignjatović, Dušan, Zeković, Bojana, Đurišić, Željko, Batić, Iva, Bakić, Vukman, Mirkov, Nikola, Kljajić, Miroslav, Konstantinović, Dragana, "Primena obnovljivih izvora energije na zgradama škola fiskulturnih sala i predškolskih ustanova" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_849 .

School and Kindergarten Buildings - A methodological framework for the formation of typology and the improvement of energy efficiency

Jovanović Popović, Milica; Ignjatović, Dušan; Rajčić, Aleksandar; Đukanović, Ljiljana; Nedić, Miloš; Stanković, Bojana; Ćuković Ignjatović, Nataša; Živković, Branislav; Sretenović, Aleksandra; Đurišić, Željko; Kotur, Dimitrije

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018)

TY - BOOK
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Rajčić, Aleksandar
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Nedić, Miloš
AU - Stanković, Bojana
AU - Ćuković Ignjatović, Nataša
AU - Živković, Branislav
AU - Sretenović, Aleksandra
AU - Đurišić, Željko
AU - Kotur, Dimitrije
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/822
AB - Монографија ”Зграде школских и предшколских установа – методолошки оквир формирања типологије и побољшања енергетске ефикасности” представља теоретску подлогу рада и основне принципе истраживања којим су посебно обухваћени: историјски преглед развоја зграда школских и предшколских установа, развој регулативе ове области, методологија вршења пописа и формирања типологије зграда, принципи унапређења и прорачун потенцијалне уштеде енергије као и смањења емисије угљен-диоксида кроз процесе енергетске обнове зграда на нивоу Републике Србије.
AB - Monograph “School and Kindergarten Buildings- a methodological framework for the formation of typology and the improvement of energy efficiency” represents a theoretical basis of our work and basic research principles, especially covering the following: historical overview of the school and kindergarten buildings development, development of legislation in this area, methodology for taking inventory and forming the typology of buildings, improvement principles and calculation of potential energy savings and CO2 emission reduction via the processes of energy rehabilitation of buildings in the Republic of Serbia.
PB - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
T1 - School and Kindergarten Buildings - A methodological framework for the formation of typology and the improvement of energy efficiency
T1 - Зграде школских и предшколских установа - методолошки оквир формирања типологије и побољшања енергетске ефикасности
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_822
ER - 
@book{
author = "Jovanović Popović, Milica and Ignjatović, Dušan and Rajčić, Aleksandar and Đukanović, Ljiljana and Nedić, Miloš and Stanković, Bojana and Ćuković Ignjatović, Nataša and Živković, Branislav and Sretenović, Aleksandra and Đurišić, Željko and Kotur, Dimitrije",
year = "2018",
abstract = "Монографија ”Зграде школских и предшколских установа – методолошки оквир формирања типологије и побољшања енергетске ефикасности” представља теоретску подлогу рада и основне принципе истраживања којим су посебно обухваћени: историјски преглед развоја зграда школских и предшколских установа, развој регулативе ове области, методологија вршења пописа и формирања типологије зграда, принципи унапређења и прорачун потенцијалне уштеде енергије као и смањења емисије угљен-диоксида кроз процесе енергетске обнове зграда на нивоу Републике Србије., Monograph “School and Kindergarten Buildings- a methodological framework for the formation of typology and the improvement of energy efficiency” represents a theoretical basis of our work and basic research principles, especially covering the following: historical overview of the school and kindergarten buildings development, development of legislation in this area, methodology for taking inventory and forming the typology of buildings, improvement principles and calculation of potential energy savings and CO2 emission reduction via the processes of energy rehabilitation of buildings in the Republic of Serbia.",
publisher = "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH",
title = "School and Kindergarten Buildings - A methodological framework for the formation of typology and the improvement of energy efficiency, Зграде школских и предшколских установа - методолошки оквир формирања типологије и побољшања енергетске ефикасности",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_822"
}
Jovanović Popović, M., Ignjatović, D., Rajčić, A., Đukanović, L., Nedić, M., Stanković, B., Ćuković Ignjatović, N., Živković, B., Sretenović, A., Đurišić, Ž.,& Kotur, D.. (2018). School and Kindergarten Buildings - A methodological framework for the formation of typology and the improvement of energy efficiency. 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_822
Jovanović Popović M, Ignjatović D, Rajčić A, Đukanović L, Nedić M, Stanković B, Ćuković Ignjatović N, Živković B, Sretenović A, Đurišić Ž, Kotur D. School and Kindergarten Buildings - A methodological framework for the formation of typology and the improvement of energy efficiency. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_822 .
Jovanović Popović, Milica, Ignjatović, Dušan, Rajčić, Aleksandar, Đukanović, Ljiljana, Nedić, Miloš, Stanković, Bojana, Ćuković Ignjatović, Nataša, Živković, Branislav, Sretenović, Aleksandra, Đurišić, Željko, Kotur, Dimitrije, "School and Kindergarten Buildings - A methodological framework for the formation of typology and the improvement of energy efficiency" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_822 .

National Typology of School Buildings in Serbia

Jovanović Popović, Milica; Ignjatović, Dušan; Rajčić, Aleksandar; Đukanović, Ljiljana; Nedić, Miloš; Stanković, Bojana; Ćuković Ignjatović, Nataša; Živković, Branislav; Sretenović, Aleksandra; Đurišić, Željko; Kotur, Dimitrije

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018)

TY - BOOK
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Rajčić, Aleksandar
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Nedić, Miloš
AU - Stanković, Bojana
AU - Ćuković Ignjatović, Nataša
AU - Živković, Branislav
AU - Sretenović, Aleksandra
AU - Đurišić, Željko
AU - Kotur, Dimitrije
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/823
AB - Монографија ”Национална типологија школских зграда Србије” представља основне карактеристике корпуса школских зграда Србије сумарно на нивоу Србије као и по усвојеној периодизацији односно детаљно приказане индивидуалне типове школских зграда са свим материјално техничким карактеристикама, нивоом енергетске ефикасности уз дефинисање модалитета унапређења и потенцијала уштеде енергије односно смањења емисије угљен диоксида.
AB - Monograph “National Typology of School Buildings in Serbia” presents basic characteristics of school buildings stock in Serbia cumulatively at the level of Serbia, and by the adopted periodization, i.e. in depth presentation of individual types of school buildings with all material and technical characteristics, energy efficiency level, with defined modalities for their improvement and potential for energy savings/ CO2 emission reduction.
PB - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
T1 - National Typology of School Buildings in Serbia
T1 - Национална типлогија школских зграда Србије
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_823
ER - 
@book{
author = "Jovanović Popović, Milica and Ignjatović, Dušan and Rajčić, Aleksandar and Đukanović, Ljiljana and Nedić, Miloš and Stanković, Bojana and Ćuković Ignjatović, Nataša and Živković, Branislav and Sretenović, Aleksandra and Đurišić, Željko and Kotur, Dimitrije",
year = "2018",
abstract = "Монографија ”Национална типологија школских зграда Србије” представља основне карактеристике корпуса школских зграда Србије сумарно на нивоу Србије као и по усвојеној периодизацији односно детаљно приказане индивидуалне типове школских зграда са свим материјално техничким карактеристикама, нивоом енергетске ефикасности уз дефинисање модалитета унапређења и потенцијала уштеде енергије односно смањења емисије угљен диоксида., Monograph “National Typology of School Buildings in Serbia” presents basic characteristics of school buildings stock in Serbia cumulatively at the level of Serbia, and by the adopted periodization, i.e. in depth presentation of individual types of school buildings with all material and technical characteristics, energy efficiency level, with defined modalities for their improvement and potential for energy savings/ CO2 emission reduction.",
publisher = "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH",
title = "National Typology of School Buildings in Serbia, Национална типлогија школских зграда Србије",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_823"
}
Jovanović Popović, M., Ignjatović, D., Rajčić, A., Đukanović, L., Nedić, M., Stanković, B., Ćuković Ignjatović, N., Živković, B., Sretenović, A., Đurišić, Ž.,& Kotur, D.. (2018). National Typology of School Buildings in Serbia. 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_823
Jovanović Popović M, Ignjatović D, Rajčić A, Đukanović L, Nedić M, Stanković B, Ćuković Ignjatović N, Živković B, Sretenović A, Đurišić Ž, Kotur D. National Typology of School Buildings in Serbia. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_823 .
Jovanović Popović, Milica, Ignjatović, Dušan, Rajčić, Aleksandar, Đukanović, Ljiljana, Nedić, Miloš, Stanković, Bojana, Ćuković Ignjatović, Nataša, Živković, Branislav, Sretenović, Aleksandra, Đurišić, Željko, Kotur, Dimitrije, "National Typology of School Buildings in Serbia" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_823 .

National Typology of Kindergartens in Serbia

Jovanović Popović, Milica; Ignjatović, Dušan; Rajčić, Aleksandar; Đukanović, Ljiljana; Nedić, Miloš; Stanković, Bojana; Ćuković Ignjatović, Nataša; Živković, Branislav; Sretenović, Aleksandra; Đurišić, Željko; Kotur, Dimitrije

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018)

TY - BOOK
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Rajčić, Aleksandar
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Nedić, Miloš
AU - Stanković, Bojana
AU - Ćuković Ignjatović, Nataša
AU - Živković, Branislav
AU - Sretenović, Aleksandra
AU - Đurišić, Željko
AU - Kotur, Dimitrije
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/821
AB - Монографија ”Национална типологија предшколских установа, представља основне карактеристике корпуса предшколских зграда Србије сумарно на нивоу Србије као и по усвојеној периодизацији односно детаљно приказане индивидуалне типове предшколских зграда са свим материјално техничким карактеристикама, нивоом енергетске ефикасности уз дефинисање модалитета унапређења и потенцијала уштеде енергије односно смањења емисије угљен диоксида.
AB - Monograph “National Typology of Kindergarten Buildings in Serbia, presents basic characteristics of kindergarten buildings stock in Serbia cumulatively at the level of Serbia, and by the adopted periodization, i.e. in depth presentation of individual types of kindergarten buildings with all material and technical characteristics, energy efficiency level, with defined modalities for their improvement and potential for energy savings/ CO2 emission reduction.
PB - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
T1 - National Typology of Kindergartens in Serbia
T1 - Национална типологија зграда предшколских установа Србије
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_821
ER - 
@book{
author = "Jovanović Popović, Milica and Ignjatović, Dušan and Rajčić, Aleksandar and Đukanović, Ljiljana and Nedić, Miloš and Stanković, Bojana and Ćuković Ignjatović, Nataša and Živković, Branislav and Sretenović, Aleksandra and Đurišić, Željko and Kotur, Dimitrije",
year = "2018",
abstract = "Монографија ”Национална типологија предшколских установа, представља основне карактеристике корпуса предшколских зграда Србије сумарно на нивоу Србије као и по усвојеној периодизацији односно детаљно приказане индивидуалне типове предшколских зграда са свим материјално техничким карактеристикама, нивоом енергетске ефикасности уз дефинисање модалитета унапређења и потенцијала уштеде енергије односно смањења емисије угљен диоксида., Monograph “National Typology of Kindergarten Buildings in Serbia, presents basic characteristics of kindergarten buildings stock in Serbia cumulatively at the level of Serbia, and by the adopted periodization, i.e. in depth presentation of individual types of kindergarten buildings with all material and technical characteristics, energy efficiency level, with defined modalities for their improvement and potential for energy savings/ CO2 emission reduction.",
publisher = "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH",
title = "National Typology of Kindergartens in Serbia, Национална типологија зграда предшколских установа Србије",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_821"
}
Jovanović Popović, M., Ignjatović, D., Rajčić, A., Đukanović, L., Nedić, M., Stanković, B., Ćuković Ignjatović, N., Živković, B., Sretenović, A., Đurišić, Ž.,& Kotur, D.. (2018). National Typology of Kindergartens in Serbia. 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_821
Jovanović Popović M, Ignjatović D, Rajčić A, Đukanović L, Nedić M, Stanković B, Ćuković Ignjatović N, Živković B, Sretenović A, Đurišić Ž, Kotur D. National Typology of Kindergartens in Serbia. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_821 .
Jovanović Popović, Milica, Ignjatović, Dušan, Rajčić, Aleksandar, Đukanović, Ljiljana, Nedić, Miloš, Stanković, Bojana, Ćuković Ignjatović, Nataša, Živković, Branislav, Sretenović, Aleksandra, Đurišić, Željko, Kotur, Dimitrije, "National Typology of Kindergartens in Serbia" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_821 .

Possibilities for the use of geothermal energy in new residential buildings in Serbia, case study Urban Blocks in City of Kragujevac

Macut, Nikola; Jovanović-Popović, Milica; Andrić, Snežana

(Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Macut, Nikola
AU - Jovanović-Popović, Milica
AU - Andrić, Snežana
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/288
AB - Use of RES is an important element for achieving ambitious results for CO2 emission reduction in EU, emphasized and obligated by RES Directive, among other documents. In Serbia, as a candidate country and a signatory of Energy treaty, targets set by relevant documents reflect in benchmarks set by National Action Plan for Energy Efficiency, setting the level of reduction of energy consumption until 2018 for 9%, with more ambitious projections up to 2030. This calls for extensive research of possibilities for the use of renewable energy in buildings, its potentials and possible restrictions. Since the Directive states that low amount of energy required should be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy from renewable sources produced on-site or nearby, an investigation of possibilities for application of geothermal ground probes for a typical residential urban block in the city of Kragujevac is presented. This enables analysis of limitations imposed by legal and physical conditions: planning guidelines, type of ground, functional requests and infrastructural capacities. Typology of characteristic urban block layouts for residential buildings is generated, leading to projections of possible area covered with ground probes and calculations of relevant energy needed for heating, based on current regulations on energy efficiency in buildings. From these calculations, percentage of defined energy needs from possible geothermal ground probes is defined, enabling estimation of geothermal energy potential for new residential building blocks.
PB - Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd
T2 - Thermal Science
T1 - Possibilities for the use of geothermal energy in new residential buildings in Serbia, case study Urban Blocks in City of Kragujevac
VL - 22
SP - 1195
EP - 1204
DO - 10.2298/TSCI170602221M
ER - 
@article{
author = "Macut, Nikola and Jovanović-Popović, Milica and Andrić, Snežana",
year = "2018",
abstract = "Use of RES is an important element for achieving ambitious results for CO2 emission reduction in EU, emphasized and obligated by RES Directive, among other documents. In Serbia, as a candidate country and a signatory of Energy treaty, targets set by relevant documents reflect in benchmarks set by National Action Plan for Energy Efficiency, setting the level of reduction of energy consumption until 2018 for 9%, with more ambitious projections up to 2030. This calls for extensive research of possibilities for the use of renewable energy in buildings, its potentials and possible restrictions. Since the Directive states that low amount of energy required should be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy from renewable sources produced on-site or nearby, an investigation of possibilities for application of geothermal ground probes for a typical residential urban block in the city of Kragujevac is presented. This enables analysis of limitations imposed by legal and physical conditions: planning guidelines, type of ground, functional requests and infrastructural capacities. Typology of characteristic urban block layouts for residential buildings is generated, leading to projections of possible area covered with ground probes and calculations of relevant energy needed for heating, based on current regulations on energy efficiency in buildings. From these calculations, percentage of defined energy needs from possible geothermal ground probes is defined, enabling estimation of geothermal energy potential for new residential building blocks.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd",
journal = "Thermal Science",
title = "Possibilities for the use of geothermal energy in new residential buildings in Serbia, case study Urban Blocks in City of Kragujevac",
volume = "22",
pages = "1195-1204",
doi = "10.2298/TSCI170602221M"
}
Macut, N., Jovanović-Popović, M.,& Andrić, S.. (2018). Possibilities for the use of geothermal energy in new residential buildings in Serbia, case study Urban Blocks in City of Kragujevac. in Thermal Science
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd., 22, 1195-1204.
https://doi.org/10.2298/TSCI170602221M
Macut N, Jovanović-Popović M, Andrić S. Possibilities for the use of geothermal energy in new residential buildings in Serbia, case study Urban Blocks in City of Kragujevac. in Thermal Science. 2018;22:1195-1204.
doi:10.2298/TSCI170602221M .
Macut, Nikola, Jovanović-Popović, Milica, Andrić, Snežana, "Possibilities for the use of geothermal energy in new residential buildings in Serbia, case study Urban Blocks in City of Kragujevac" in Thermal Science, 22 (2018):1195-1204,
https://doi.org/10.2298/TSCI170602221M . .

Development for CO2 emissions reduction by the use of solar thermal collectors in the process of urban planning

Andrić, Snežana; Jovanović-Popović, Milica; Macut, Nikola

(Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Andrić, Snežana
AU - Jovanović-Popović, Milica
AU - Macut, Nikola
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/320
AB - Using RES is one of the most important characteristics of the sustainable and resilient development. Nowadays, need to minimize CO2 emissions is obligatory, especially in the sector of urban and architectural planning, since in Serbia approximately 50% of produced energy is spent in buildings. The CO2 emission, in urban structures, can and must be reduced at the different levels: building level, block, and city level. For the city of Kragujevac, based on urban parameters defined in General Urban Plan, typical urban block was chosen and typical building structure developed. Calculation were made, based on recommendations developed by the Ministry of mining and energy and Serbian regulations, for the energy needed for domestic hot water preparation. In this paper, the influences of architectural and urban parameters on the use of solar thermal collectors at the typical building and urban block level is investigated. Recommendations are prepared for principles of urban and architectural design in order to enable the use of collectors for domestic hot water preparation and in that way CO2 emission reduction. Developed methodology for the city of Kragujevac can be applied in defining design principles in whole the country and Balkans region, not only for the use of solar thermal collectors but also for the use of other RES.
PB - Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd
T2 - Thermal Science
T1 - Development for CO2 emissions reduction by the use of solar thermal collectors in the process of urban planning
VL - 22
SP - 1249
EP - 1258
DO - 10.2298/TSCI170601222A
ER - 
@article{
author = "Andrić, Snežana and Jovanović-Popović, Milica and Macut, Nikola",
year = "2018",
abstract = "Using RES is one of the most important characteristics of the sustainable and resilient development. Nowadays, need to minimize CO2 emissions is obligatory, especially in the sector of urban and architectural planning, since in Serbia approximately 50% of produced energy is spent in buildings. The CO2 emission, in urban structures, can and must be reduced at the different levels: building level, block, and city level. For the city of Kragujevac, based on urban parameters defined in General Urban Plan, typical urban block was chosen and typical building structure developed. Calculation were made, based on recommendations developed by the Ministry of mining and energy and Serbian regulations, for the energy needed for domestic hot water preparation. In this paper, the influences of architectural and urban parameters on the use of solar thermal collectors at the typical building and urban block level is investigated. Recommendations are prepared for principles of urban and architectural design in order to enable the use of collectors for domestic hot water preparation and in that way CO2 emission reduction. Developed methodology for the city of Kragujevac can be applied in defining design principles in whole the country and Balkans region, not only for the use of solar thermal collectors but also for the use of other RES.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd",
journal = "Thermal Science",
title = "Development for CO2 emissions reduction by the use of solar thermal collectors in the process of urban planning",
volume = "22",
pages = "1249-1258",
doi = "10.2298/TSCI170601222A"
}
Andrić, S., Jovanović-Popović, M.,& Macut, N.. (2018). Development for CO2 emissions reduction by the use of solar thermal collectors in the process of urban planning. in Thermal Science
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd., 22, 1249-1258.
https://doi.org/10.2298/TSCI170601222A
Andrić S, Jovanović-Popović M, Macut N. Development for CO2 emissions reduction by the use of solar thermal collectors in the process of urban planning. in Thermal Science. 2018;22:1249-1258.
doi:10.2298/TSCI170601222A .
Andrić, Snežana, Jovanović-Popović, Milica, Macut, Nikola, "Development for CO2 emissions reduction by the use of solar thermal collectors in the process of urban planning" in Thermal Science, 22 (2018):1249-1258,
https://doi.org/10.2298/TSCI170601222A . .

Data collection methods for assessment of public building stock refurbishment potential

Đukanović, Ljiljana; Ćuković Ignjatović, Nataša; Jovanović Popović, Milica

(Belgrade : University, Faculty of Architecture, 2018)

TY - CONF
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Ćuković Ignjatović, Nataša
AU - Jovanović Popović, Milica
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/637
AB - Improving the energy characteristics of public buildings in Serbia is a current topic investigated
in two parallel projects carried out by the same research team from University of Belgrade
Faculty of Architecture, which are both distinct in the formation and structuring of databases
and the definition of their methodologies. The first project,Energy Efficiency in Public
Buildings, is supportedbythe GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
and the Ministry of Mining and Energy of the Republic of Serbia, and focuses on schools
and preschool facilities; the second project, Empower public authorities to establish
long-term strategies of renovation of public buildings (EmBuild), is part of the Horizon
2020Project. The starting point for both projects is creating a quality and target-oriented
database of energy characteristics of public buildings. The present paper will analyze the methodological
approaches in formation of databases and compare their ultimate goals and results.
PB - Belgrade : University, Faculty of Architecture
C3 - Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]
T1 - Data collection methods for assessment of public building stock refurbishment potential
SP - 157
EP - 164
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_637
ER - 
@conference{
author = "Đukanović, Ljiljana and Ćuković Ignjatović, Nataša and Jovanović Popović, Milica",
year = "2018",
abstract = "Improving the energy characteristics of public buildings in Serbia is a current topic investigated
in two parallel projects carried out by the same research team from University of Belgrade
Faculty of Architecture, which are both distinct in the formation and structuring of databases
and the definition of their methodologies. The first project,Energy Efficiency in Public
Buildings, is supportedbythe GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
and the Ministry of Mining and Energy of the Republic of Serbia, and focuses on schools
and preschool facilities; the second project, Empower public authorities to establish
long-term strategies of renovation of public buildings (EmBuild), is part of the Horizon
2020Project. The starting point for both projects is creating a quality and target-oriented
database of energy characteristics of public buildings. The present paper will analyze the methodological
approaches in formation of databases and compare their ultimate goals and results.",
publisher = "Belgrade : University, Faculty of Architecture",
journal = "Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]",
title = "Data collection methods for assessment of public building stock refurbishment potential",
pages = "157-164",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_637"
}
Đukanović, L., Ćuković Ignjatović, N.,& Jovanović Popović, M.. (2018). Data collection methods for assessment of public building stock refurbishment potential. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]
Belgrade : University, Faculty of Architecture., 157-164.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_637
Đukanović L, Ćuković Ignjatović N, Jovanović Popović M. Data collection methods for assessment of public building stock refurbishment potential. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]. 2018;:157-164.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_637 .
Đukanović, Ljiljana, Ćuković Ignjatović, Nataša, Jovanović Popović, Milica, "Data collection methods for assessment of public building stock refurbishment potential" in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade] (2018):157-164,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_637 .

Energy refurbishment of public buildings under cultural heritage protection in Serbia Constraints and Potentials

Jovanović-Popović, Milica; Đukanović, Ljiljana; Nedić, Miloš R.

(Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Jovanović-Popović, Milica
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Nedić, Miloš R.
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/296
AB - By harmonizing national legislation to European codes concerning energy efficiency in building sector, Serbia took commitment to improve energy efficiency of national government buildings. Following the Directive 2012/27/EU principles, refurbishment of this part of building stock is recognized as a leading example in long-therm process of applying energy efficiency regulations at national level. Initial steps in implementation of adopted energy efficiency principles were made in Serbia during 2015, when first energy certificates for three most valuable buildings of national authorities (Government building, The National Assembly, and the Palace of Serbia) were issued. This paper will present results obtained during energy-assessment and energy-certification process of this particular buildings, showing at the same time their specificity, that pretty much traces possible category and range of proposed energy refurbishment scenarios.
PB - Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd
T2 - Thermal Science
T1 - Energy refurbishment of public buildings under cultural heritage protection in Serbia Constraints and Potentials
VL - 22
SP - 1285
EP - 1296
DO - 10.2298/TSCI170601226J
ER - 
@article{
author = "Jovanović-Popović, Milica and Đukanović, Ljiljana and Nedić, Miloš R.",
year = "2018",
abstract = "By harmonizing national legislation to European codes concerning energy efficiency in building sector, Serbia took commitment to improve energy efficiency of national government buildings. Following the Directive 2012/27/EU principles, refurbishment of this part of building stock is recognized as a leading example in long-therm process of applying energy efficiency regulations at national level. Initial steps in implementation of adopted energy efficiency principles were made in Serbia during 2015, when first energy certificates for three most valuable buildings of national authorities (Government building, The National Assembly, and the Palace of Serbia) were issued. This paper will present results obtained during energy-assessment and energy-certification process of this particular buildings, showing at the same time their specificity, that pretty much traces possible category and range of proposed energy refurbishment scenarios.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd",
journal = "Thermal Science",
title = "Energy refurbishment of public buildings under cultural heritage protection in Serbia Constraints and Potentials",
volume = "22",
pages = "1285-1296",
doi = "10.2298/TSCI170601226J"
}
Jovanović-Popović, M., Đukanović, L.,& Nedić, M. R.. (2018). Energy refurbishment of public buildings under cultural heritage protection in Serbia Constraints and Potentials. in Thermal Science
Univerzitet u Beogradu - Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd., 22, 1285-1296.
https://doi.org/10.2298/TSCI170601226J
Jovanović-Popović M, Đukanović L, Nedić MR. Energy refurbishment of public buildings under cultural heritage protection in Serbia Constraints and Potentials. in Thermal Science. 2018;22:1285-1296.
doi:10.2298/TSCI170601226J .
Jovanović-Popović, Milica, Đukanović, Ljiljana, Nedić, Miloš R., "Energy refurbishment of public buildings under cultural heritage protection in Serbia Constraints and Potentials" in Thermal Science, 22 (2018):1285-1296,
https://doi.org/10.2298/TSCI170601226J . .
3
3

Potential for for energy efficiency and CO2 emission reduction by refurbishment of housing building stock built before 1919 in Serbia

Ignjatović, Dušan; Ćuković-Ignjatović, Nataša; Jovanović-Popović, Milica

(Parlar Scientific Publications, 2017)

TY - JOUR
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Ćuković-Ignjatović, Nataša
AU - Jovanović-Popović, Milica
PY - 2017
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/241
AB - Single and multi-family houses built before 1919 account for 3.8 % of total Serbian housing stock. However, due to their important cultural and historic values, and continuous tenant occupation, these buildings nowadays require rehabilitation both because of contemporary energy performance demands, as well as for the need of achieving a desired level of living comfort. Since these buildings are often subject to heritage protection regime, issues of their refurbishment are more complex than those of the rest of the housing building stock. Their treatment also differs from refurbishment of other historic buildings, due to the sustained residential function. The National Typology of Residential Buildings in Serbia was developed within the TABULA ("Typology Approach for Building Stock Energy Assessment") project that had common methodology for 15 European participating countries, where Serbia was the only country from the Western Balkans region. This paper presents a detail study of specifics and refurbishment potentials of the selected building period, exploring a different approach towards the topic of energy refurbishment, having in mind all the characteristics that define presented building types. Although identified through national survey, the building types analysed in this paper can be found throughout the region, within the similar context. Furthermore, in urban areas of many European cities, these century-old buildings are often subject of gentrification processes with increasing interest in their thorough rehabilitation, while in rural areas old buildings are often converted to accommodate tourists.
PB - Parlar Scientific Publications
T2 - Fresenius environmental bulletin
T1 - Potential for for energy efficiency and CO2 emission reduction by refurbishment of housing building stock built before 1919 in Serbia
VL - 26
IS - 2
SP - 1201
EP - 1209
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_241
ER - 
@article{
author = "Ignjatović, Dušan and Ćuković-Ignjatović, Nataša and Jovanović-Popović, Milica",
year = "2017",
abstract = "Single and multi-family houses built before 1919 account for 3.8 % of total Serbian housing stock. However, due to their important cultural and historic values, and continuous tenant occupation, these buildings nowadays require rehabilitation both because of contemporary energy performance demands, as well as for the need of achieving a desired level of living comfort. Since these buildings are often subject to heritage protection regime, issues of their refurbishment are more complex than those of the rest of the housing building stock. Their treatment also differs from refurbishment of other historic buildings, due to the sustained residential function. The National Typology of Residential Buildings in Serbia was developed within the TABULA ("Typology Approach for Building Stock Energy Assessment") project that had common methodology for 15 European participating countries, where Serbia was the only country from the Western Balkans region. This paper presents a detail study of specifics and refurbishment potentials of the selected building period, exploring a different approach towards the topic of energy refurbishment, having in mind all the characteristics that define presented building types. Although identified through national survey, the building types analysed in this paper can be found throughout the region, within the similar context. Furthermore, in urban areas of many European cities, these century-old buildings are often subject of gentrification processes with increasing interest in their thorough rehabilitation, while in rural areas old buildings are often converted to accommodate tourists.",
publisher = "Parlar Scientific Publications",
journal = "Fresenius environmental bulletin",
title = "Potential for for energy efficiency and CO2 emission reduction by refurbishment of housing building stock built before 1919 in Serbia",
volume = "26",
number = "2",
pages = "1201-1209",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_241"
}
Ignjatović, D., Ćuković-Ignjatović, N.,& Jovanović-Popović, M.. (2017). Potential for for energy efficiency and CO2 emission reduction by refurbishment of housing building stock built before 1919 in Serbia. in Fresenius environmental bulletin
Parlar Scientific Publications., 26(2), 1201-1209.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_241
Ignjatović D, Ćuković-Ignjatović N, Jovanović-Popović M. Potential for for energy efficiency and CO2 emission reduction by refurbishment of housing building stock built before 1919 in Serbia. in Fresenius environmental bulletin. 2017;26(2):1201-1209.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_241 .
Ignjatović, Dušan, Ćuković-Ignjatović, Nataša, Jovanović-Popović, Milica, "Potential for for energy efficiency and CO2 emission reduction by refurbishment of housing building stock built before 1919 in Serbia" in Fresenius environmental bulletin, 26, no. 2 (2017):1201-1209,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_241 .
4
4

Influence of different approaches in development of local residential building typologies for estimation of building stock energy performance

Jovanović Popović, Milica; Ignjatović, Dušan; Stanković, Bojana

(Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture, 2016)

TY - CONF
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Stanković, Bojana
PY - 2016
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/492
AB - Focus on structuring and evaluation of existing building stock, its characteristics and
improvement potential represents the first step towards its refurbishment. After development of
National residential building typology, further steps include its application for planning activities
both on national and local level. As a result of adoption of recent regulatory acts in the field of
energy efficiency improvement, local governments have an obligation in formulating Local Energy
Action Plans (LEAPs) with estimations of savings potentials and related costs. These action plans
need to address building stock energy efficiency, where residential buildings have a significant
impact on the overall energy performance. In order to properly assess energy savings and
investment costs the actual residential building stock characteristics and energy performance
levels need to be investigated. Although National typology of residential buildings represents the
basis for estimation of local building stock and formulation of local building typology, different
approaches for its application on local level are possible.
Two different approaches have been tested through a case study in municipality of Vršac: a topdown
and a bottom-up method. Main characteristic of the top-down approach is that it mostly
relies of data gathered for the purpose of National typology, while in the bottom-up method a
local survey is conducted providing some new data which are then used in adjusting National
typology to local conditions. While both methods result in a relevant local typology, their
applicability and accuracy of final results depend on municipality characteristics. Results of
energy performance calculations are derived and compared for both methods and application
guidelines for both methods are defined, which will enable local authorities to properly address
this issue in the process of preparation of local energy action plans and support decision making
related to investment cost and generated savings.
PB - Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture
C3 - Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade]
T1 - Influence of different approaches in development of local residential building typologies for estimation of building stock energy performance
SP - 263
EP - 269
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_492
ER - 
@conference{
author = "Jovanović Popović, Milica and Ignjatović, Dušan and Stanković, Bojana",
year = "2016",
abstract = "Focus on structuring and evaluation of existing building stock, its characteristics and
improvement potential represents the first step towards its refurbishment. After development of
National residential building typology, further steps include its application for planning activities
both on national and local level. As a result of adoption of recent regulatory acts in the field of
energy efficiency improvement, local governments have an obligation in formulating Local Energy
Action Plans (LEAPs) with estimations of savings potentials and related costs. These action plans
need to address building stock energy efficiency, where residential buildings have a significant
impact on the overall energy performance. In order to properly assess energy savings and
investment costs the actual residential building stock characteristics and energy performance
levels need to be investigated. Although National typology of residential buildings represents the
basis for estimation of local building stock and formulation of local building typology, different
approaches for its application on local level are possible.
Two different approaches have been tested through a case study in municipality of Vršac: a topdown
and a bottom-up method. Main characteristic of the top-down approach is that it mostly
relies of data gathered for the purpose of National typology, while in the bottom-up method a
local survey is conducted providing some new data which are then used in adjusting National
typology to local conditions. While both methods result in a relevant local typology, their
applicability and accuracy of final results depend on municipality characteristics. Results of
energy performance calculations are derived and compared for both methods and application
guidelines for both methods are defined, which will enable local authorities to properly address
this issue in the process of preparation of local energy action plans and support decision making
related to investment cost and generated savings.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture",
journal = "Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade]",
title = "Influence of different approaches in development of local residential building typologies for estimation of building stock energy performance",
pages = "263-269",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_492"
}
Jovanović Popović, M., Ignjatović, D.,& Stanković, B.. (2016). Influence of different approaches in development of local residential building typologies for estimation of building stock energy performance. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade]
Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture., 263-269.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_492
Jovanović Popović M, Ignjatović D, Stanković B. Influence of different approaches in development of local residential building typologies for estimation of building stock energy performance. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade]. 2016;:263-269.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_492 .
Jovanović Popović, Milica, Ignjatović, Dušan, Stanković, Bojana, "Influence of different approaches in development of local residential building typologies for estimation of building stock energy performance" in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade] (2016):263-269,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_492 .

Energy refurbishment of public buildings in Serbia

Jovanović Popović, Milica; Nedić, Miloš; Đukanović, Ljiljana

(Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture, 2016)

TY - CONF
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Nedić, Miloš
AU - Đukanović, Ljiljana
PY - 2016
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/485
AB - By harmonizing national legislation to European codes concerning energy efficiency in building
sector, Serbia took commitment to improve energy efficiency of national government buildings.
Following the Directive 2012/27/EU principles, refurbishment of this part of building stock is
recognized as a leading example in long-term process of applying energy efficiency regulations at
national level. In this respect, both national and local authorities are expected to perform
systematization and current state assessment of respected building stock, followed by a proposal
for their energy refurbishment. Basic feature of this part of Serbian building stock is represented
by the fact that almost all buildings (from one occupied by central government, through localscale
administration buildings, to educational and medical care institutions) are made long before
thermal-protection regulations were introduced. That indicates overall divergence from adopted
codes and predefined standards in energy efficiency. On the other hand, these buildings are often
founded of high architectural value and protected as building heritage, what significantly reduces
possible options and energy refurbishment scenarios. Initial steps in implementation of adopted
energy efficiency principles were made in Serbia during 2015, when in cooperation of German
international cooperation organisation – GIZ and Faculty of Architecture from Belgrade, work has
started on assessment and energy certification of public buildings. First energy certificates
(energy passports) for public buildings in Serbia were issued, starting from three most valuable
buildings of national authorities: Government building, The National Assembly, and The Palace of
Serbia. At the same time, aiming to investigate their energy refurbishment potentials, technical
brochures are prepared, showing possible, code-related, options for further energy improvement
of buildings thermal envelope. This paper will present results obtained during energy-assessment
and energy-certification process of this particular buildings, showing at the same time their
specificity, that pretty much traces possible category and range of proposed energy
refurbishment scenarios.
PB - Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture
C3 - Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade]
T1 - Energy refurbishment of public buildings in Serbia
SP - 27
EP - 34
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_485
ER - 
@conference{
author = "Jovanović Popović, Milica and Nedić, Miloš and Đukanović, Ljiljana",
year = "2016",
abstract = "By harmonizing national legislation to European codes concerning energy efficiency in building
sector, Serbia took commitment to improve energy efficiency of national government buildings.
Following the Directive 2012/27/EU principles, refurbishment of this part of building stock is
recognized as a leading example in long-term process of applying energy efficiency regulations at
national level. In this respect, both national and local authorities are expected to perform
systematization and current state assessment of respected building stock, followed by a proposal
for their energy refurbishment. Basic feature of this part of Serbian building stock is represented
by the fact that almost all buildings (from one occupied by central government, through localscale
administration buildings, to educational and medical care institutions) are made long before
thermal-protection regulations were introduced. That indicates overall divergence from adopted
codes and predefined standards in energy efficiency. On the other hand, these buildings are often
founded of high architectural value and protected as building heritage, what significantly reduces
possible options and energy refurbishment scenarios. Initial steps in implementation of adopted
energy efficiency principles were made in Serbia during 2015, when in cooperation of German
international cooperation organisation – GIZ and Faculty of Architecture from Belgrade, work has
started on assessment and energy certification of public buildings. First energy certificates
(energy passports) for public buildings in Serbia were issued, starting from three most valuable
buildings of national authorities: Government building, The National Assembly, and The Palace of
Serbia. At the same time, aiming to investigate their energy refurbishment potentials, technical
brochures are prepared, showing possible, code-related, options for further energy improvement
of buildings thermal envelope. This paper will present results obtained during energy-assessment
and energy-certification process of this particular buildings, showing at the same time their
specificity, that pretty much traces possible category and range of proposed energy
refurbishment scenarios.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture",
journal = "Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade]",
title = "Energy refurbishment of public buildings in Serbia",
pages = "27-34",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_485"
}
Jovanović Popović, M., Nedić, M.,& Đukanović, L.. (2016). Energy refurbishment of public buildings in Serbia. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade]
Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture., 27-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_485
Jovanović Popović M, Nedić M, Đukanović L. Energy refurbishment of public buildings in Serbia. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade]. 2016;:27-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_485 .
Jovanović Popović, Milica, Nedić, Miloš, Đukanović, Ljiljana, "Energy refurbishment of public buildings in Serbia" in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 3rd international Academic Conference on Places and Technologies, [14-15.04.2016, Belgrade] (2016):27-34,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_485 .

Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia

Ignjatović, Dušan; Jovanović-Popović, Milica; Kavran, Jasna

(Elsevier Ltd, 2015)

TY - JOUR
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Jovanović-Popović, Milica
AU - Kavran, Jasna
PY - 2015
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/373
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/395
AB - Residential building sector in Serbia has changed dramatically over the last two decades. Large scale projects have given way to individual, private initiative resulting in smaller interventions rarely exceeding one lot. For this reason architectural concepts, building types, scopes and construction technology have been marginalized and fallen under the influence of market mechanisms and stringent local planning procedures. New regulations on energy efficiency have risen the standards for thermal insulation therefore increasing the thickness of building enclosure. This actually means that construction costs are increased and net built area, therefore expected profit, reduced. In order to provide the viable ground for both implementation of new regulations and economic benefits for investors, authors of energy efficiency regulations in Serbia have noted a whole set of solar systems, among which sunspaces that would not count as a part of gross area, provided that they contribute to the increase of energy performance of the building. This paper describes the case of a typical residential new construction in Belgrade that has applied the prescribed solutions and became the first building that has obtained the building permit by applying a sunspace as an efficient strategy for energy saving.
PB - Elsevier Ltd
T2 - Energy and buildings
T1 - Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia
VL - 98
SP - 3
EP - 9
DO - 10.1016/j.enbuild.2015.02.049
ER - 
@article{
author = "Ignjatović, Dušan and Jovanović-Popović, Milica and Kavran, Jasna",
year = "2015",
abstract = "Residential building sector in Serbia has changed dramatically over the last two decades. Large scale projects have given way to individual, private initiative resulting in smaller interventions rarely exceeding one lot. For this reason architectural concepts, building types, scopes and construction technology have been marginalized and fallen under the influence of market mechanisms and stringent local planning procedures. New regulations on energy efficiency have risen the standards for thermal insulation therefore increasing the thickness of building enclosure. This actually means that construction costs are increased and net built area, therefore expected profit, reduced. In order to provide the viable ground for both implementation of new regulations and economic benefits for investors, authors of energy efficiency regulations in Serbia have noted a whole set of solar systems, among which sunspaces that would not count as a part of gross area, provided that they contribute to the increase of energy performance of the building. This paper describes the case of a typical residential new construction in Belgrade that has applied the prescribed solutions and became the first building that has obtained the building permit by applying a sunspace as an efficient strategy for energy saving.",
publisher = "Elsevier Ltd",
journal = "Energy and buildings",
title = "Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia",
volume = "98",
pages = "3-9",
doi = "10.1016/j.enbuild.2015.02.049"
}
Ignjatović, D., Jovanović-Popović, M.,& Kavran, J.. (2015). Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia. in Energy and buildings
Elsevier Ltd., 98, 3-9.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.02.049
Ignjatović D, Jovanović-Popović M, Kavran J. Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia. in Energy and buildings. 2015;98:3-9.
doi:10.1016/j.enbuild.2015.02.049 .
Ignjatović, Dušan, Jovanović-Popović, Milica, Kavran, Jasna, "Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia" in Energy and buildings, 98 (2015):3-9,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.02.049 . .
27
16
31

Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia

Ignjatović, Dušan; Jovanović-Popović, Milica; Kavran, Jasna

(Elsevier Ltd, 2015)

TY - JOUR
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Jovanović-Popović, Milica
AU - Kavran, Jasna
PY - 2015
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/199
AB - Residential building sector in Serbia has changed dramatically over the last two decades. Large scale projects have given way to individual, private initiative resulting in smaller interventions rarely exceeding one lot. For this reason architectural concepts, building types, scopes and construction technology have been marginalized and fallen under the influence of market mechanisms and stringent local planning procedures. New regulations on energy efficiency have risen the standards for thermal insulation therefore increasing the thickness of building enclosure. This actually means that construction costs are increased and net built area, therefore expected profit, reduced. In order to provide the viable ground for both implementation of new regulations and economic benefits for investors, authors of energy efficiency regulations in Serbia have noted a whole set of solar systems, among which sunspaces that would not count as a part of gross area, provided that they contribute to the increase of energy performance of the building. This paper describes the case of a typical residential new construction in Belgrade that has applied the prescribed solutions and became the first building that has obtained the building permit by applying a sunspace as an efficient strategy for energy saving.
PB - Elsevier Ltd
T2 - Energy and buildings
T1 - Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia
VL - 98
SP - 3
EP - 9
DO - 10.1016/j.enbuild.2015.02.049
ER - 
@article{
author = "Ignjatović, Dušan and Jovanović-Popović, Milica and Kavran, Jasna",
year = "2015",
abstract = "Residential building sector in Serbia has changed dramatically over the last two decades. Large scale projects have given way to individual, private initiative resulting in smaller interventions rarely exceeding one lot. For this reason architectural concepts, building types, scopes and construction technology have been marginalized and fallen under the influence of market mechanisms and stringent local planning procedures. New regulations on energy efficiency have risen the standards for thermal insulation therefore increasing the thickness of building enclosure. This actually means that construction costs are increased and net built area, therefore expected profit, reduced. In order to provide the viable ground for both implementation of new regulations and economic benefits for investors, authors of energy efficiency regulations in Serbia have noted a whole set of solar systems, among which sunspaces that would not count as a part of gross area, provided that they contribute to the increase of energy performance of the building. This paper describes the case of a typical residential new construction in Belgrade that has applied the prescribed solutions and became the first building that has obtained the building permit by applying a sunspace as an efficient strategy for energy saving.",
publisher = "Elsevier Ltd",
journal = "Energy and buildings",
title = "Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia",
volume = "98",
pages = "3-9",
doi = "10.1016/j.enbuild.2015.02.049"
}
Ignjatović, D., Jovanović-Popović, M.,& Kavran, J.. (2015). Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia. in Energy and buildings
Elsevier Ltd., 98, 3-9.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.02.049
Ignjatović D, Jovanović-Popović M, Kavran J. Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia. in Energy and buildings. 2015;98:3-9.
doi:10.1016/j.enbuild.2015.02.049 .
Ignjatović, Dušan, Jovanović-Popović, Milica, Kavran, Jasna, "Application of sunspaces in fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia" in Energy and buildings, 98 (2015):3-9,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.02.049 . .
27
16
31

Unapređenje energetskih performansi zgrade "Palata Srbija"

Jovanović Popović, Milica; Đukanović, Ljiljana; Nedić, Miloš

(Beograd : Arhitektonski fakultet, 2015)

TY - CONF
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Nedić, Miloš
PY - 2015
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/456
AB - The Energy refurbishment of national government building represent necessity
prescribed by the European regulation, showing government willingness for
implementation of energy efficiency principles as a final goal. Having in mind
obligatory legislation harmonization process, Republic of Serbia initiate energy
refurbishment of its own building fund. This paper deals with energy performance of
The Palace of Serbia bulding, along with possibilities for its thermal envelope
improvement within three-level intervention model.
PB - Beograd : Arhitektonski fakultet
C3 - Zbornik radova [Elektronski izvor] / Šesti međunarodni naučno-stručni simpozijum Instalacije & arhitektura
T1 - Unapređenje energetskih performansi zgrade "Palata Srbija"
T1 - Energy refurbishment of "The Palace of Serbia"
SP - 101
EP - 106
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_456
ER - 
@conference{
author = "Jovanović Popović, Milica and Đukanović, Ljiljana and Nedić, Miloš",
year = "2015",
abstract = "The Energy refurbishment of national government building represent necessity
prescribed by the European regulation, showing government willingness for
implementation of energy efficiency principles as a final goal. Having in mind
obligatory legislation harmonization process, Republic of Serbia initiate energy
refurbishment of its own building fund. This paper deals with energy performance of
The Palace of Serbia bulding, along with possibilities for its thermal envelope
improvement within three-level intervention model.",
publisher = "Beograd : Arhitektonski fakultet",
journal = "Zbornik radova [Elektronski izvor] / Šesti međunarodni naučno-stručni simpozijum Instalacije & arhitektura",
title = "Unapređenje energetskih performansi zgrade "Palata Srbija", Energy refurbishment of "The Palace of Serbia"",
pages = "101-106",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_456"
}
Jovanović Popović, M., Đukanović, L.,& Nedić, M.. (2015). Unapređenje energetskih performansi zgrade "Palata Srbija". in Zbornik radova [Elektronski izvor] / Šesti međunarodni naučno-stručni simpozijum Instalacije & arhitektura
Beograd : Arhitektonski fakultet., 101-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_456
Jovanović Popović M, Đukanović L, Nedić M. Unapređenje energetskih performansi zgrade "Palata Srbija". in Zbornik radova [Elektronski izvor] / Šesti međunarodni naučno-stručni simpozijum Instalacije & arhitektura. 2015;:101-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_456 .
Jovanović Popović, Milica, Đukanović, Ljiljana, Nedić, Miloš, "Unapređenje energetskih performansi zgrade "Palata Srbija"" in Zbornik radova [Elektronski izvor] / Šesti međunarodni naučno-stručni simpozijum Instalacije & arhitektura (2015):101-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_456 .

Strategy for national definition of nearly zero energy buildings

Jovanović Popović, Milica; Stanković, Bojana; Kavran, Jasna

(Belgrade : Faculty of Architecture, 2014)

TY - CONF
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Stanković, Bojana
AU - Kavran, Jasna
PY - 2014
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/689
AB - Due to very intensive energy rehabilitation and retrofitting process of buildings in the
past decade, EU countries reduced energy spent in buildings from 50% to less than
40% of total energy production. At the same time, at the moment, buildings account
for around 36% of CO2 emission. The recast Directive on the energy performance of
buildings (EPBD 2010) stipulates that by 2020 all new buildings in European Union
shell reach nearly zero- energy levels (nZEB). At the same time, public buildings
should reach this goal till 2018. Introducing the new obligations for public buildings
(from 2019 on) and other buildings (from 2021 on) to become nearly zero-energy
buildings. This Directive does not give very precise definition of nZEB. According to
this directive nZEB is:" building that has a very high energy performance... The nearly
zero or very low amount of energy required should, to a very significant extent, be
covered by energy from renewable sources, including renewable energy produced onsite
or nearby". Accepting the differences in climate, building heritage, socio-technical
levels of development, Directive does not prescribe the common methodology for
implementation strategy and calculation methods, giving the opportunity to each
country to define its own criteria and model. Serbia, as the candidate country, started
the process of harmonization with EU regulations in the field of energy efficiency by
introducing the Law on rational use of energy (2013) and in the field of buildings by
introducing the Law on planning and construction (2009) and Regulations on energy
performance of buildings and energy certification of buildings (2011) and in the future
time has to prepare its own goals, definition of nZEB and strategies of accomplishing
them. In the paper, principles for Serbian nZEB definition are elaborated taking into
account national specifics:
����� existing building stock whose characteristics are elaborated in National building
topology,
����� climate diversity,
����� economic potential,
����� renewable energy sources
PB - Belgrade : Faculty of Architecture
C3 - Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014
T1 - Strategy for national definition of nearly zero energy buildings
SP - 621
EP - 628
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_689
ER - 
@conference{
author = "Jovanović Popović, Milica and Stanković, Bojana and Kavran, Jasna",
year = "2014",
abstract = "Due to very intensive energy rehabilitation and retrofitting process of buildings in the
past decade, EU countries reduced energy spent in buildings from 50% to less than
40% of total energy production. At the same time, at the moment, buildings account
for around 36% of CO2 emission. The recast Directive on the energy performance of
buildings (EPBD 2010) stipulates that by 2020 all new buildings in European Union
shell reach nearly zero- energy levels (nZEB). At the same time, public buildings
should reach this goal till 2018. Introducing the new obligations for public buildings
(from 2019 on) and other buildings (from 2021 on) to become nearly zero-energy
buildings. This Directive does not give very precise definition of nZEB. According to
this directive nZEB is:" building that has a very high energy performance... The nearly
zero or very low amount of energy required should, to a very significant extent, be
covered by energy from renewable sources, including renewable energy produced onsite
or nearby". Accepting the differences in climate, building heritage, socio-technical
levels of development, Directive does not prescribe the common methodology for
implementation strategy and calculation methods, giving the opportunity to each
country to define its own criteria and model. Serbia, as the candidate country, started
the process of harmonization with EU regulations in the field of energy efficiency by
introducing the Law on rational use of energy (2013) and in the field of buildings by
introducing the Law on planning and construction (2009) and Regulations on energy
performance of buildings and energy certification of buildings (2011) and in the future
time has to prepare its own goals, definition of nZEB and strategies of accomplishing
them. In the paper, principles for Serbian nZEB definition are elaborated taking into
account national specifics:
����� existing building stock whose characteristics are elaborated in National building
topology,
����� climate diversity,
����� economic potential,
����� renewable energy sources",
publisher = "Belgrade : Faculty of Architecture",
journal = "Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014",
title = "Strategy for national definition of nearly zero energy buildings",
pages = "621-628",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_689"
}
Jovanović Popović, M., Stanković, B.,& Kavran, J.. (2014). Strategy for national definition of nearly zero energy buildings. in Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014
Belgrade : Faculty of Architecture., 621-628.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_689
Jovanović Popović M, Stanković B, Kavran J. Strategy for national definition of nearly zero energy buildings. in Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014. 2014;:621-628.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_689 .
Jovanović Popović, Milica, Stanković, Bojana, Kavran, Jasna, "Strategy for national definition of nearly zero energy buildings" in Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014 (2014):621-628,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_689 .

Chapter 22. Serbia

Mijić, Miomir; Radivojević, Ana; Šumarac Pavlović, Dragana; Mašović, Draško; Jovanović Popović, Milica; Ignjatović, Dušan; Rajčić, Aleksandar

(Madrid : DiScript Preimpresion, 2014)

TY - CHAP
AU - Mijić, Miomir
AU - Radivojević, Ana
AU - Šumarac Pavlović, Dragana
AU - Mašović, Draško
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Rajčić, Aleksandar
PY - 2014
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/808
AB - Neighbour noise is a significant problem having had insufficient attention for decades, both for existing housing and new housing. Time had come to solve the challenges by establishing a common framework in building acoustics throughout Europe. As a consequence, the research network, COST Action TU0901 “Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions” was established to initiate and support a process towards such framework.
COST TU0901 considered the main tool to be an acoustic classification scheme for dwellings –implying definition of a number of quality classes– combined with knowledge about housing constructions complying with the class criteria.
The findings from COST TU0901 are presented in two books with the joint main title “Building acoustics throughout Europe”. Volume 2 consists of country chapters describing the national housing stock, construction types and related sound insulation performance in countries involved in COST TU0901.
This particular chapter presents the situation in Serbia regarding the basic characteristics of the housing stock and acoustic performance of typical constructions between dwellings - partition
walls between dwellings, as well as floor structures.
PB - Madrid : DiScript Preimpresion
T2 - Building acoustics throughout Europe Volume 2: Housing and construction types country by country
T1 - Chapter 22. Serbia
SP - 374
EP - 387
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_808
ER - 
@inbook{
author = "Mijić, Miomir and Radivojević, Ana and Šumarac Pavlović, Dragana and Mašović, Draško and Jovanović Popović, Milica and Ignjatović, Dušan and Rajčić, Aleksandar",
year = "2014",
abstract = "Neighbour noise is a significant problem having had insufficient attention for decades, both for existing housing and new housing. Time had come to solve the challenges by establishing a common framework in building acoustics throughout Europe. As a consequence, the research network, COST Action TU0901 “Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions” was established to initiate and support a process towards such framework.
COST TU0901 considered the main tool to be an acoustic classification scheme for dwellings –implying definition of a number of quality classes– combined with knowledge about housing constructions complying with the class criteria.
The findings from COST TU0901 are presented in two books with the joint main title “Building acoustics throughout Europe”. Volume 2 consists of country chapters describing the national housing stock, construction types and related sound insulation performance in countries involved in COST TU0901.
This particular chapter presents the situation in Serbia regarding the basic characteristics of the housing stock and acoustic performance of typical constructions between dwellings - partition
walls between dwellings, as well as floor structures.",
publisher = "Madrid : DiScript Preimpresion",
journal = "Building acoustics throughout Europe Volume 2: Housing and construction types country by country",
booktitle = "Chapter 22. Serbia",
pages = "374-387",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_808"
}
Mijić, M., Radivojević, A., Šumarac Pavlović, D., Mašović, D., Jovanović Popović, M., Ignjatović, D.,& Rajčić, A.. (2014). Chapter 22. Serbia. in Building acoustics throughout Europe Volume 2: Housing and construction types country by country
Madrid : DiScript Preimpresion., 374-387.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_808
Mijić M, Radivojević A, Šumarac Pavlović D, Mašović D, Jovanović Popović M, Ignjatović D, Rajčić A. Chapter 22. Serbia. in Building acoustics throughout Europe Volume 2: Housing and construction types country by country. 2014;:374-387.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_808 .
Mijić, Miomir, Radivojević, Ana, Šumarac Pavlović, Dragana, Mašović, Draško, Jovanović Popović, Milica, Ignjatović, Dušan, Rajčić, Aleksandar, "Chapter 22. Serbia" in Building acoustics throughout Europe Volume 2: Housing and construction types country by country (2014):374-387,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_808 .

Potential Energy Savings in the Process of Rehabilitation of Residential Buildings built before the Second World War

Đukanović, Ljiljana; Jovanović Popović, Milica; Radivojević, Ana

(Erlangen : Get it Published, 2014)

TY - JOUR
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Radivojević, Ana
PY - 2014
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/777
AB - Improving the Serbian housing stock built before the beginning of World War II has the potential to achieve multiple benefits in terms of both saving energy and enhancing the quality of life in them. Considering the importance of preserving these buildings as testimonies of our architectural past, investing in their rehabilitation will also contribute to the preservation of a significant element of our national identity. Recent data from the 2011 Census show that 322,244 dwellings in Serbia were built prior to 1945, accounting for 10 % of total dwellings. Nearly half of these (45%) are located in Vojvodina, and a fifth (20%) belongs to Belgrade area.
The methodology for rehabilitation was based on the typology of buildings from this period, as the starting point for calculating the potential energy savings and was developed for the purpose of the National Typology of Residential Buildings in Serbia. The Serbian housing stock built before World War II is characterized by high diversity as to the territorial distribution of construction types, while the remarkable differences between the old urban and rural architecture further add to the complexity of the typology.
The present paper defines possible improvements to the selected building types as model representatives of real structures. The calculations of the energy performance and building type distributions were used to determine the potential energy savings in the process of rehabilitation.
PB - Erlangen : Get it Published
T2 - International Journal of Contemporary Architecture ”The New ARCH“
T1 - Potential Energy Savings in the Process of Rehabilitation of Residential Buildings built before the Second World War
VL - 1
IS - 1
SP - 43
EP - 50
DO - 10.14621/tna.20140106
ER - 
@article{
author = "Đukanović, Ljiljana and Jovanović Popović, Milica and Radivojević, Ana",
year = "2014",
abstract = "Improving the Serbian housing stock built before the beginning of World War II has the potential to achieve multiple benefits in terms of both saving energy and enhancing the quality of life in them. Considering the importance of preserving these buildings as testimonies of our architectural past, investing in their rehabilitation will also contribute to the preservation of a significant element of our national identity. Recent data from the 2011 Census show that 322,244 dwellings in Serbia were built prior to 1945, accounting for 10 % of total dwellings. Nearly half of these (45%) are located in Vojvodina, and a fifth (20%) belongs to Belgrade area.
The methodology for rehabilitation was based on the typology of buildings from this period, as the starting point for calculating the potential energy savings and was developed for the purpose of the National Typology of Residential Buildings in Serbia. The Serbian housing stock built before World War II is characterized by high diversity as to the territorial distribution of construction types, while the remarkable differences between the old urban and rural architecture further add to the complexity of the typology.
The present paper defines possible improvements to the selected building types as model representatives of real structures. The calculations of the energy performance and building type distributions were used to determine the potential energy savings in the process of rehabilitation.",
publisher = "Erlangen : Get it Published",
journal = "International Journal of Contemporary Architecture ”The New ARCH“",
title = "Potential Energy Savings in the Process of Rehabilitation of Residential Buildings built before the Second World War",
volume = "1",
number = "1",
pages = "43-50",
doi = "10.14621/tna.20140106"
}
Đukanović, L., Jovanović Popović, M.,& Radivojević, A.. (2014). Potential Energy Savings in the Process of Rehabilitation of Residential Buildings built before the Second World War. in International Journal of Contemporary Architecture ”The New ARCH“
Erlangen : Get it Published., 1(1), 43-50.
https://doi.org/10.14621/tna.20140106
Đukanović L, Jovanović Popović M, Radivojević A. Potential Energy Savings in the Process of Rehabilitation of Residential Buildings built before the Second World War. in International Journal of Contemporary Architecture ”The New ARCH“. 2014;1(1):43-50.
doi:10.14621/tna.20140106 .
Đukanović, Ljiljana, Jovanović Popović, Milica, Radivojević, Ana, "Potential Energy Savings in the Process of Rehabilitation of Residential Buildings built before the Second World War" in International Journal of Contemporary Architecture ”The New ARCH“, 1, no. 1 (2014):43-50,
https://doi.org/10.14621/tna.20140106 . .

Evaluation and possibilities of energy savings in the process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War

Jovanović Popović, Milica; Đukanović, Ljiljana; Radivojević, Ana

(Sofia : International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2014)

TY - CONF
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Radivojević, Ana
PY - 2014
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/780
AB - Improving the Serbian housing stock built before the beginning of World War II has the potential to achieve multiple benefits in terms of both saving energy and enhancing the quality of life in them. Considering the importance of preserving these buildings as testimonies of our architectural past, investing in their rehabilitation will also contribute to the preservation of a significant element of our national identity. Recent data from the 2011 Census show that 322,244 dwellings in Serbia were built prior to 1945, accounting for 10% of total dwellings. Nearly half of these (45%) are located in Vojvodina, and a fifth (20%) belongs to Belgrade area.
The methodology for rehabilitation was based on the typology of buildings from this period, as the starting point for calculating the potential energy savings and was developed for the purpose of the National Typology of Residential Buildings in Serbia. The Serbian housing stock built before World War II is characterized by high diversity as to the territorial distribution of construction types, while the remarkable differences between the old urban and rural architecture further add to the complexity of the typology.
Typological classification was made to: family and multi-family housing. While family houses were classified into freestanding and row houses, multi-family housing included multi-family houses and apartment blocks. Within this distribution, typical representatives of building types were recognized. Each of them was the subject of thermal calculations in three possible cases: a) the present state, b) the standard improvement and c) the advanced improvement of the building. Standard improvement measures implied application of common measures for energy refurbishment that are typical of the domestic market and that resulted with the improvement of building energy performance for at least one energy efficiency class. The advanced level of energy improvement included specific measures that contributed to the maximum possible improvement of the energy performance that was in accordance with the characteristics of the rehabilitated building. The present paper defines possible improvements to the selected building types as model representatives of real structures. The calculations of the energy performance and building type distributions were used to determine the potential energy savings in the process of rehabilitation.
PB - Sofia : International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
C3 - Proceedings of the 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM : Geo Conference on Nano, Bio and Green- Technologies for a Sustainable future, June 19-25, 2014
T1 - Evaluation and possibilities of energy savings in the process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War
VL - II
SP - 535
EP - 542
DO - 10.5593/SGEM2014/B62/S27.069
ER - 
@conference{
author = "Jovanović Popović, Milica and Đukanović, Ljiljana and Radivojević, Ana",
year = "2014",
abstract = "Improving the Serbian housing stock built before the beginning of World War II has the potential to achieve multiple benefits in terms of both saving energy and enhancing the quality of life in them. Considering the importance of preserving these buildings as testimonies of our architectural past, investing in their rehabilitation will also contribute to the preservation of a significant element of our national identity. Recent data from the 2011 Census show that 322,244 dwellings in Serbia were built prior to 1945, accounting for 10% of total dwellings. Nearly half of these (45%) are located in Vojvodina, and a fifth (20%) belongs to Belgrade area.
The methodology for rehabilitation was based on the typology of buildings from this period, as the starting point for calculating the potential energy savings and was developed for the purpose of the National Typology of Residential Buildings in Serbia. The Serbian housing stock built before World War II is characterized by high diversity as to the territorial distribution of construction types, while the remarkable differences between the old urban and rural architecture further add to the complexity of the typology.
Typological classification was made to: family and multi-family housing. While family houses were classified into freestanding and row houses, multi-family housing included multi-family houses and apartment blocks. Within this distribution, typical representatives of building types were recognized. Each of them was the subject of thermal calculations in three possible cases: a) the present state, b) the standard improvement and c) the advanced improvement of the building. Standard improvement measures implied application of common measures for energy refurbishment that are typical of the domestic market and that resulted with the improvement of building energy performance for at least one energy efficiency class. The advanced level of energy improvement included specific measures that contributed to the maximum possible improvement of the energy performance that was in accordance with the characteristics of the rehabilitated building. The present paper defines possible improvements to the selected building types as model representatives of real structures. The calculations of the energy performance and building type distributions were used to determine the potential energy savings in the process of rehabilitation.",
publisher = "Sofia : International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM",
journal = "Proceedings of the 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM : Geo Conference on Nano, Bio and Green- Technologies for a Sustainable future, June 19-25, 2014",
title = "Evaluation and possibilities of energy savings in the process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War",
volume = "II",
pages = "535-542",
doi = "10.5593/SGEM2014/B62/S27.069"
}
Jovanović Popović, M., Đukanović, L.,& Radivojević, A.. (2014). Evaluation and possibilities of energy savings in the process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War. in Proceedings of the 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM : Geo Conference on Nano, Bio and Green- Technologies for a Sustainable future, June 19-25, 2014
Sofia : International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM., II, 535-542.
https://doi.org/10.5593/SGEM2014/B62/S27.069
Jovanović Popović M, Đukanović L, Radivojević A. Evaluation and possibilities of energy savings in the process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War. in Proceedings of the 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM : Geo Conference on Nano, Bio and Green- Technologies for a Sustainable future, June 19-25, 2014. 2014;II:535-542.
doi:10.5593/SGEM2014/B62/S27.069 .
Jovanović Popović, Milica, Đukanović, Ljiljana, Radivojević, Ana, "Evaluation and possibilities of energy savings in the process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War" in Proceedings of the 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM : Geo Conference on Nano, Bio and Green- Technologies for a Sustainable future, June 19-25, 2014, II (2014):535-542,
https://doi.org/10.5593/SGEM2014/B62/S27.069 . .

Correlations between thermal and acoustic performances in residential buildings in the scope of building regulations in Serbia

Radivojević, Ana; Jovanović-Popović, Milica

(Univerzitet u Nišu, Niš, 2013)

TY - JOUR
AU - Radivojević, Ana
AU - Jovanović-Popović, Milica
PY - 2013
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/134
AB - The current process of aligning the national legislation with that of the European Union, combined with the attempts to provide a comprehensive overview of regulations in accordance with the European framework related to particular aspects of design and construction of buildings, has contributed to the next step in the harmonization as mutual comparison and synchronization of diverse performances of buildings, such as thermal and acoustic. The two groups of properties of a building refer directly to relevant aspects of residential convenience and comfort, which is a particularly interesting housing issue. As residential comfort is a variable category affected by the systems of regulations and standards, this paper will present an account of how relevant regulatory requirements of today's Serbia have treated thermal and acoustic comfort and related building performances, that is, of the extent to which their comparative analysis is possible throughout different periods of construction.
AB - Aktuelni proces usklađivanja domaće sa evropskom regulativom sa jedne strane, kao i nastojanje da se u evropskim okvirima sagledaju i harmonizuju propisi iz pojedinačnih oblasti koje se tiču aspekata projektovanja i građenja objekata, doprineli su da se kao sledeći korak harmonizacije nametne međusobno upoređivanje i sinhronizovanje međusobno različitih performansi zgrada, kao što su npr. termičke i akustičke. Ove dve grupe svojstava neke zgrade su direktno vezane za odgovarajuće aspekte udobnosti, odnosno komfora boravka, što je kao problem posebno zanimljivo kada je reč o stambenim objektima. Kako uslovi komfora predstavljaju promenljivu kategoriju koja može biti uslovljena sistemima propisa i standarda, ovim radom će biti prikazano kako su tokom vremena u relevantnoj regulativi današnje Srbije tretirani uslovi toplotnog i zvučnog komfora i iz njih izvedene performanse objekata, odnosno, u kojoj meri se one mogu uporedo pratiti u različitim periodima građenja.
PB - Univerzitet u Nišu, Niš
T2 - Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
T1 - Correlations between thermal and acoustic performances in residential buildings in the scope of building regulations in Serbia
T1 - Korelacija termičkih i akustičkih performansi kod stambenih objekata u okvirima građevinskih propisa u Srbiji
VL - 11
IS - 2
SP - 125
EP - 134
DO - 10.2298/FUACE1302125R
ER - 
@article{
author = "Radivojević, Ana and Jovanović-Popović, Milica",
year = "2013",
abstract = "The current process of aligning the national legislation with that of the European Union, combined with the attempts to provide a comprehensive overview of regulations in accordance with the European framework related to particular aspects of design and construction of buildings, has contributed to the next step in the harmonization as mutual comparison and synchronization of diverse performances of buildings, such as thermal and acoustic. The two groups of properties of a building refer directly to relevant aspects of residential convenience and comfort, which is a particularly interesting housing issue. As residential comfort is a variable category affected by the systems of regulations and standards, this paper will present an account of how relevant regulatory requirements of today's Serbia have treated thermal and acoustic comfort and related building performances, that is, of the extent to which their comparative analysis is possible throughout different periods of construction., Aktuelni proces usklađivanja domaće sa evropskom regulativom sa jedne strane, kao i nastojanje da se u evropskim okvirima sagledaju i harmonizuju propisi iz pojedinačnih oblasti koje se tiču aspekata projektovanja i građenja objekata, doprineli su da se kao sledeći korak harmonizacije nametne međusobno upoređivanje i sinhronizovanje međusobno različitih performansi zgrada, kao što su npr. termičke i akustičke. Ove dve grupe svojstava neke zgrade su direktno vezane za odgovarajuće aspekte udobnosti, odnosno komfora boravka, što je kao problem posebno zanimljivo kada je reč o stambenim objektima. Kako uslovi komfora predstavljaju promenljivu kategoriju koja može biti uslovljena sistemima propisa i standarda, ovim radom će biti prikazano kako su tokom vremena u relevantnoj regulativi današnje Srbije tretirani uslovi toplotnog i zvučnog komfora i iz njih izvedene performanse objekata, odnosno, u kojoj meri se one mogu uporedo pratiti u različitim periodima građenja.",
publisher = "Univerzitet u Nišu, Niš",
journal = "Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering",
title = "Correlations between thermal and acoustic performances in residential buildings in the scope of building regulations in Serbia, Korelacija termičkih i akustičkih performansi kod stambenih objekata u okvirima građevinskih propisa u Srbiji",
volume = "11",
number = "2",
pages = "125-134",
doi = "10.2298/FUACE1302125R"
}
Radivojević, A.,& Jovanović-Popović, M.. (2013). Correlations between thermal and acoustic performances in residential buildings in the scope of building regulations in Serbia. in Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
Univerzitet u Nišu, Niš., 11(2), 125-134.
https://doi.org/10.2298/FUACE1302125R
Radivojević A, Jovanović-Popović M. Correlations between thermal and acoustic performances in residential buildings in the scope of building regulations in Serbia. in Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering. 2013;11(2):125-134.
doi:10.2298/FUACE1302125R .
Radivojević, Ana, Jovanović-Popović, Milica, "Correlations between thermal and acoustic performances in residential buildings in the scope of building regulations in Serbia" in Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 11, no. 2 (2013):125-134,
https://doi.org/10.2298/FUACE1302125R . .
1

Videti energiju

Jovanović Popović, Milica; Ignjatović, Dušan

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2011)

TY - BOOK
AU - Jovanović Popović, Milica
AU - Ignjatović, Dušan
PY - 2011
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/850
AB - Monografija „Videti energiju“ predstavlja pravi način da se ukase na problem energije koju trošimo u zgradama. Koncept uporednog prikazivawa fotografije objekta i njegovog termovizijskog snmka pokazao se kao idealno I očigledno sredstvo da se ovom jedinstvenom metodom ukase nčinjenicu da naši objekti predstavljaju značajne potrošače energije I da se istovremeno uvide mnoge zablude I greške koje stručnjaci, često nesvestno, čine načinom na koji projektuju i grade.
AB - Monograph „Seeing energy“ is the right way to illustrate the issue of energy that is consumed in the buildings in which we live and work. Concept of a comparative presentation of a photograph of a building and its thermal image has shown to be an ideal and obvious tool in pointing out the fact that our buildings are significant consumers of energy, and at the same time, it has revealed many fallacies and mistakes that experts often, unconsciously make in building design and construction
PB - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
PB - Београд : Архитектонски факултет Универзитета
T1 - Videti energiju
T1 - Seeing energy
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_850
ER - 
@book{
author = "Jovanović Popović, Milica and Ignjatović, Dušan",
year = "2011",
abstract = "Monografija „Videti energiju“ predstavlja pravi način da se ukase na problem energije koju trošimo u zgradama. Koncept uporednog prikazivawa fotografije objekta i njegovog termovizijskog snmka pokazao se kao idealno I očigledno sredstvo da se ovom jedinstvenom metodom ukase nčinjenicu da naši objekti predstavljaju značajne potrošače energije I da se istovremeno uvide mnoge zablude I greške koje stručnjaci, često nesvestno, čine načinom na koji projektuju i grade., Monograph „Seeing energy“ is the right way to illustrate the issue of energy that is consumed in the buildings in which we live and work. Concept of a comparative presentation of a photograph of a building and its thermal image has shown to be an ideal and obvious tool in pointing out the fact that our buildings are significant consumers of energy, and at the same time, it has revealed many fallacies and mistakes that experts often, unconsciously make in building design and construction",
publisher = "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Београд : Архитектонски факултет Универзитета",
title = "Videti energiju, Seeing energy",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_850"
}
Jovanović Popović, M.,& Ignjatović, D.. (2011). Videti energiju. 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_850
Jovanović Popović M, Ignjatović D. Videti energiju. 2011;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_850 .
Jovanović Popović, Milica, Ignjatović, Dušan, "Videti energiju" (2011),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_850 .

Rehabilitation project of an apartment building in Belgrade, Serbia

Jovanović-Popović, Milica; Ignjatović, Dušan; Ćuković-Ignjatović, Nataša; Radivojević, Ana

(Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Jovanović-Popović, Milica
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Ćuković-Ignjatović, Nataša
AU - Radivojević, Ana
PY - 2007
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/37
AB - As a part of a scientific project conducted at the Faculty of Architecture University of Belgrade a detailed survey of building fund has been made and a typical 1950’s building was chosen as a demonstration project for the energy conscious renovation and retrofit procedure. Rehabilitation has been done in three main phases: detailed analysis and inspection of present state based on available project documentation, on site inspection, thermography, as well as interviews with tenants. In this phase strategies for reconstructions were analyzed and evaluated; first phase of rehabilitation mainly concerned improvement of performance of envelope (façade, windows) with addition of an attic level;. second phase maximizes performance of building using various architectural and technical methods. Addition of new volumes (glazed loggias, and partly double skin façades), heat recuperating units, and hot water collectors with redefinition of heating system was the main objectives. For both phases techno-economical analyzes were made optimizing possible thermal performance gains and used technology in accordance with economic potential and pay-back period. Also a detailed procedure algorithm was developed in order to give guidelines for future projects of this type.
PB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
T2 - Spatium
T1 - Rehabilitation project of an apartment building in Belgrade, Serbia
IS - 15-16
SP - 60
EP - 65
DO - 10.2298/SPAT0716060J
ER - 
@article{
author = "Jovanović-Popović, Milica and Ignjatović, Dušan and Ćuković-Ignjatović, Nataša and Radivojević, Ana",
year = "2007",
abstract = "As a part of a scientific project conducted at the Faculty of Architecture University of Belgrade a detailed survey of building fund has been made and a typical 1950’s building was chosen as a demonstration project for the energy conscious renovation and retrofit procedure. Rehabilitation has been done in three main phases: detailed analysis and inspection of present state based on available project documentation, on site inspection, thermography, as well as interviews with tenants. In this phase strategies for reconstructions were analyzed and evaluated; first phase of rehabilitation mainly concerned improvement of performance of envelope (façade, windows) with addition of an attic level;. second phase maximizes performance of building using various architectural and technical methods. Addition of new volumes (glazed loggias, and partly double skin façades), heat recuperating units, and hot water collectors with redefinition of heating system was the main objectives. For both phases techno-economical analyzes were made optimizing possible thermal performance gains and used technology in accordance with economic potential and pay-back period. Also a detailed procedure algorithm was developed in order to give guidelines for future projects of this type.",
publisher = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd",
journal = "Spatium",
title = "Rehabilitation project of an apartment building in Belgrade, Serbia",
number = "15-16",
pages = "60-65",
doi = "10.2298/SPAT0716060J"
}
Jovanović-Popović, M., Ignjatović, D., Ćuković-Ignjatović, N.,& Radivojević, A.. (2007). Rehabilitation project of an apartment building in Belgrade, Serbia. in Spatium
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.(15-16), 60-65.
https://doi.org/10.2298/SPAT0716060J
Jovanović-Popović M, Ignjatović D, Ćuković-Ignjatović N, Radivojević A. Rehabilitation project of an apartment building in Belgrade, Serbia. in Spatium. 2007;(15-16):60-65.
doi:10.2298/SPAT0716060J .
Jovanović-Popović, Milica, Ignjatović, Dušan, Ćuković-Ignjatović, Nataša, Radivojević, Ana, "Rehabilitation project of an apartment building in Belgrade, Serbia" in Spatium, no. 15-16 (2007):60-65,
https://doi.org/10.2298/SPAT0716060J . .
1

Establishment of potentials for building energy efficiency improvement by thermo graphic snap shooting

Jovanović-Popović, Milica; Ćuković-Ignjatović, Nataša; Ignjatović, Dušan

(Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Jovanović-Popović, Milica
AU - Ćuković-Ignjatović, Nataša
AU - Ignjatović, Dušan
PY - 2006
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/28
AB - Thermo graphic snap shooting of buildings as a method of detecting building envelope heat losses is a rather new method. By thermo graphic camera snapshots it is possible to detect elements of building envelope without thermal insulation or with a poor thermal insulation as well as crakes around windows or in the construction which cause high heat losses. Once, when the causes of thermal losses are detected, it is possible, through the process of reconstruction or refurbishment, to improve thermal characteristics of the buildings. Usually, thermal insulation is added on the facade, windows are changed with new once with better thermal performances and better air tightness, second or third glass pane is added, metal constructions with thermal bridges are removed... Thermo graphic snapshots analyze also enables architects to avoid mistakes in designing new buildings. Several buildings in New Belgrade were photographed with thermal vision camera and the analyze of snapshots is presented In the paper. The chosen buildings, as representatives of specific construction method, were built in the period from 1950. to 1960., when according to the regulations, application of the thermal insulation was not obligatory. As more than 25% of buildings in Belgrade were built in that period, those buildings represent a great potential for energy saving through the process of refurbishment.
AB - Primena termografije u građevinarstvu kao metoda za ocenu toplotnih karakteristika zgrada je relativno nova. Termografskim snimanjem moguće je konstatovati neizolovana ili slabo izolovana mesta omotača, kao i mesta produvavanja kod nezaptivenih prozora ili fasada koja predstavljaju izvor najvećih toplotnih gubitaka. Na taj način kod rekonstrukcije zgrada potrebno je upravo intervenisati i posebno obratiti pažnju na takva mesta, a pri projektovanju novih zgrada izbeći postojeće greške iz prakse. U radu su prikazani termografski snimci više stambenih zgrada iz Beograda i izvršena je analiza dobijenih rezultata, odnosno konstatovana su mesta sa najvećim toplotnim gubicima. Analizirani objekti su iz perioda u kome je u Beogradu izgrađeno više od 25% danas postojećeg fonda a primena termoizolacije nije bila uslovljena važećim propisima, pa bi ovi objekti, kroz eventualnu energetsku rekonstrukciju, mogli da doprinesu značajnoj uštedi energije.
PB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Establishment of potentials for building energy efficiency improvement by thermo graphic snap shooting
T1 - Utvrđivanje potencijala za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada primenom termografije
IS - 18-19
SP - 18
EP - 27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_28
ER - 
@article{
author = "Jovanović-Popović, Milica and Ćuković-Ignjatović, Nataša and Ignjatović, Dušan",
year = "2006",
abstract = "Thermo graphic snap shooting of buildings as a method of detecting building envelope heat losses is a rather new method. By thermo graphic camera snapshots it is possible to detect elements of building envelope without thermal insulation or with a poor thermal insulation as well as crakes around windows or in the construction which cause high heat losses. Once, when the causes of thermal losses are detected, it is possible, through the process of reconstruction or refurbishment, to improve thermal characteristics of the buildings. Usually, thermal insulation is added on the facade, windows are changed with new once with better thermal performances and better air tightness, second or third glass pane is added, metal constructions with thermal bridges are removed... Thermo graphic snapshots analyze also enables architects to avoid mistakes in designing new buildings. Several buildings in New Belgrade were photographed with thermal vision camera and the analyze of snapshots is presented In the paper. The chosen buildings, as representatives of specific construction method, were built in the period from 1950. to 1960., when according to the regulations, application of the thermal insulation was not obligatory. As more than 25% of buildings in Belgrade were built in that period, those buildings represent a great potential for energy saving through the process of refurbishment., Primena termografije u građevinarstvu kao metoda za ocenu toplotnih karakteristika zgrada je relativno nova. Termografskim snimanjem moguće je konstatovati neizolovana ili slabo izolovana mesta omotača, kao i mesta produvavanja kod nezaptivenih prozora ili fasada koja predstavljaju izvor najvećih toplotnih gubitaka. Na taj način kod rekonstrukcije zgrada potrebno je upravo intervenisati i posebno obratiti pažnju na takva mesta, a pri projektovanju novih zgrada izbeći postojeće greške iz prakse. U radu su prikazani termografski snimci više stambenih zgrada iz Beograda i izvršena je analiza dobijenih rezultata, odnosno konstatovana su mesta sa najvećim toplotnim gubicima. Analizirani objekti su iz perioda u kome je u Beogradu izgrađeno više od 25% danas postojećeg fonda a primena termoizolacije nije bila uslovljena važećim propisima, pa bi ovi objekti, kroz eventualnu energetsku rekonstrukciju, mogli da doprinesu značajnoj uštedi energije.",
publisher = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Establishment of potentials for building energy efficiency improvement by thermo graphic snap shooting, Utvrđivanje potencijala za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada primenom termografije",
number = "18-19",
pages = "18-27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_28"
}
Jovanović-Popović, M., Ćuković-Ignjatović, N.,& Ignjatović, D.. (2006). Establishment of potentials for building energy efficiency improvement by thermo graphic snap shooting. in Arhitektura i urbanizam
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.(18-19), 18-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_28
Jovanović-Popović M, Ćuković-Ignjatović N, Ignjatović D. Establishment of potentials for building energy efficiency improvement by thermo graphic snap shooting. in Arhitektura i urbanizam. 2006;(18-19):18-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_28 .
Jovanović-Popović, Milica, Ćuković-Ignjatović, Nataša, Ignjatović, Dušan, "Establishment of potentials for building energy efficiency improvement by thermo graphic snap shooting" in Arhitektura i urbanizam, no. 18-19 (2006):18-27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_28 .

Attic extension and thermal renovation of the residential building: Case study

Jovanović-Popović, Milica; Radivojević, Ana; Ignjatović, Dušan; Elezović, Martin

(Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Jovanović-Popović, Milica
AU - Radivojević, Ana
AU - Ignjatović, Dušan
AU - Elezović, Martin
PY - 2006
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/24
AB - Buildings are the only resource growing constantly. Although relevant data for Serbia is not available, it is presumed that even more than 50% of energy production is spent on buildings in our country. This conclusion is based on two facts: the present industrial production and the state of buildings. In order to establish measures for energy efficient refurbishment, one residential building was analyzed in Belgrade. The chosen building represents the construction period when application of thermal insulation was not obligatory according to building regulation. As more than 35% of buildings were built in that period, they represent great potential for energy savings through the process of refurbishment.
PB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
T2 - Spatium
T1 - Attic extension and thermal renovation of the residential building: Case study
IS - 13-14
SP - 41
EP - 46
DO - 10.2298/SPAT0614041J
ER - 
@article{
author = "Jovanović-Popović, Milica and Radivojević, Ana and Ignjatović, Dušan and Elezović, Martin",
year = "2006",
abstract = "Buildings are the only resource growing constantly. Although relevant data for Serbia is not available, it is presumed that even more than 50% of energy production is spent on buildings in our country. This conclusion is based on two facts: the present industrial production and the state of buildings. In order to establish measures for energy efficient refurbishment, one residential building was analyzed in Belgrade. The chosen building represents the construction period when application of thermal insulation was not obligatory according to building regulation. As more than 35% of buildings were built in that period, they represent great potential for energy savings through the process of refurbishment.",
publisher = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd",
journal = "Spatium",
title = "Attic extension and thermal renovation of the residential building: Case study",
number = "13-14",
pages = "41-46",
doi = "10.2298/SPAT0614041J"
}
Jovanović-Popović, M., Radivojević, A., Ignjatović, D.,& Elezović, M.. (2006). Attic extension and thermal renovation of the residential building: Case study. in Spatium
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.(13-14), 41-46.
https://doi.org/10.2298/SPAT0614041J
Jovanović-Popović M, Radivojević A, Ignjatović D, Elezović M. Attic extension and thermal renovation of the residential building: Case study. in Spatium. 2006;(13-14):41-46.
doi:10.2298/SPAT0614041J .
Jovanović-Popović, Milica, Radivojević, Ana, Ignjatović, Dušan, Elezović, Martin, "Attic extension and thermal renovation of the residential building: Case study" in Spatium, no. 13-14 (2006):41-46,
https://doi.org/10.2298/SPAT0614041J . .
1