Đukić, Aleksandra

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-7815-6588
 • Đukić, Aleksandra (48)
 • Djukić, Aleksandra (41)
 • Ђукић, Александра (27)
 • Djukic, Aleksandra (5)
 • Djukić, Aleksandra M. (1)
 • Ђукић, Александра М. (1)

Author's Bibliography

Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева

Анђелковић, Негосава; Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Анђелковић, Негосава
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1271
AB - Смедерево, као град са дугом дунавском обалом, има недовољно искоришћен потенцијал за развој наутике и наутичког туризма. Предмет истраживања се односи на допринос локалном развоју града кроз урбану регенерацију, туристички развој где се нагласак даје наутичком туризму. Овим радом би се комплекс марине сагледавао као потенцијал за нови центар и окосницу развоја приобаља града. Кроз рад се разматрају препознати проблеми недовољно искоришћеног потенцијала града за развој наутике, проблеми смештајних капацитета, уређење простора за одмор и рекреацију, али и могуће одржавање сезонских манифестација. Главни циљ овог рада је постављање препорука за развој савремене туристичке марине у Смедереву, у складу са међународним стандардима наутичког туризма. Методологија у оквиру овог рада спроведена је на основу теренског обиласка локације, разговора са стручњацима из градске управе Смедерева, анализе студија случаја и критичке анализе пројектне документације. Очекивани доприноси рада јесу: валоризација већ опредељене позиције марине Смедерева и испитивање њених потенцијала; смернице и валоризација садржаја комплекса марине који
би могли допринети локалном развоју града.
AB - Smederevo, as a city with a long Danube waterfront, has an underutilized potential for the nautical development
and nautical tourism. The subject of the research refers to the contribution to the local development of the city
through urban regeneration, tourist development where the emphasis is on nautical tourism. With this work, the
marina complex would be seen as a potential for a new center and the backbone of the development of the city's
coastline. Through the work, the recognized problems of underutilized potential of the city for the development of
nautical, problems of accommodation capacity, arrangement of space for rest and recreation, but also the possible
holding of seasonal manifestations are considered. The main goal of this paper is to set recommendations for the
development of a modern tourist marina in Smederevo, in accordance with international standards of nautical
tourism. The methodology within this work is based on a field visit to the location, interviews with experts from the
city administration of Smederevo, analysis of case studies аnd critical analysis of project documentation. The
expected contributions of the work are: valorization of the already determined position of the Smedereva marina
and examination of its potential; guidelines and valorization of the contents of the marina complex that could
contribute to the local development of the city.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023
T1 - Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева
T1 - The marine as a flagship project for the redevelopment of Smederevo waterfront
SP - 207
EP - 214
ER - 
@conference{
author = "Анђелковић, Негосава and Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав",
year = "2023",
abstract = "Смедерево, као град са дугом дунавском обалом, има недовољно искоришћен потенцијал за развој наутике и наутичког туризма. Предмет истраживања се односи на допринос локалном развоју града кроз урбану регенерацију, туристички развој где се нагласак даје наутичком туризму. Овим радом би се комплекс марине сагледавао као потенцијал за нови центар и окосницу развоја приобаља града. Кроз рад се разматрају препознати проблеми недовољно искоришћеног потенцијала града за развој наутике, проблеми смештајних капацитета, уређење простора за одмор и рекреацију, али и могуће одржавање сезонских манифестација. Главни циљ овог рада је постављање препорука за развој савремене туристичке марине у Смедереву, у складу са међународним стандардима наутичког туризма. Методологија у оквиру овог рада спроведена је на основу теренског обиласка локације, разговора са стручњацима из градске управе Смедерева, анализе студија случаја и критичке анализе пројектне документације. Очекивани доприноси рада јесу: валоризација већ опредељене позиције марине Смедерева и испитивање њених потенцијала; смернице и валоризација садржаја комплекса марине који
би могли допринети локалном развоју града., Smederevo, as a city with a long Danube waterfront, has an underutilized potential for the nautical development
and nautical tourism. The subject of the research refers to the contribution to the local development of the city
through urban regeneration, tourist development where the emphasis is on nautical tourism. With this work, the
marina complex would be seen as a potential for a new center and the backbone of the development of the city's
coastline. Through the work, the recognized problems of underutilized potential of the city for the development of
nautical, problems of accommodation capacity, arrangement of space for rest and recreation, but also the possible
holding of seasonal manifestations are considered. The main goal of this paper is to set recommendations for the
development of a modern tourist marina in Smederevo, in accordance with international standards of nautical
tourism. The methodology within this work is based on a field visit to the location, interviews with experts from the
city administration of Smederevo, analysis of case studies аnd critical analysis of project documentation. The
expected contributions of the work are: valorization of the already determined position of the Smedereva marina
and examination of its potential; guidelines and valorization of the contents of the marina complex that could
contribute to the local development of the city.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023",
title = "Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева, The marine as a flagship project for the redevelopment of Smederevo waterfront",
pages = "207-214"
}
Анђелковић, Н., Ђукић, А.,& Антонић, Б.. (2023). Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева. in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023
Београд : Удружење урбаниста Србије., 207-214.
Анђелковић Н, Ђукић А, Антонић Б. Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева. in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023. 2023;:207-214..
Анђелковић, Негосава, Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, "Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева" in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023 (2023):207-214.

Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка

Вучић, Милица; Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Вучић, Милица
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1270
AB - Град Смедерево данас се доживљава као велико индустријско средиште Србије. Међутим, он има и многе друге потенцијале попут Смедеревске тврђаве. Велика предност града је и дуга дунавска обала уз коју се град развијао и захваљујући којој се дефинисао. Велики део приобалног земљишта данас није уређен у погледу градских намена и садржаја. Управо ови простори треба да се сачувају и добију на значају. Један од тих простора је стара рекреативна зона у Југову која је још у време Првог светског рата била препозната као одлично место за одмор. Ова чињеница је данас посебно значајна из разлога што људи имају све мање времена, како за себе и своје ближње, тако и за боравак у природи. Поред тога, све већи удео канцеларијаских послова утиче на здравље људи. Због тога је модел урбаног парка идеалан као решење овог проблема. Урбани паркови постају веома атрактивна места, а представљају површине зелених отворених простора које су присутне у урбаним контекстима и имају важну рекреативну, еколошку и друштвену функцију, доприносећи бољем квалитету живота.
AB - The city of Smederevo is considered as a large industrial center of the present-day Serbia. However, it has many 
other potentials, such as Smederevo Fortress. The great advantage of the city is the long Danube riverfront, along 
which the city developed and thanks to which has defined itself. A large part of the riverfront land today is not 
regulated in terms of urban functions and contents. Exactly these spaces should be preserved and gain 
importance. One of those areas is the old recreation area in Jugovo, which was known as an excellent place for 
vacation even during the First World War. This fact is especially important today, because people have less and 
less time, both for themselves and their loved ones, and for spending it in nature. In addition, an increasing share 
of office work affects people's health. That is why the urban park model is ideal as a solution to this problem. Urban 
parks are becoming very attractive places, and they represent areas of green open spaces that are present in 
urban contexts and have an important recreational, ecological and social function, contributing to a better life.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023
T1 - Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка
SP - 167
EP - 174
ER - 
@conference{
author = "Вучић, Милица and Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав",
year = "2023",
abstract = "Град Смедерево данас се доживљава као велико индустријско средиште Србије. Међутим, он има и многе друге потенцијале попут Смедеревске тврђаве. Велика предност града је и дуга дунавска обала уз коју се град развијао и захваљујући којој се дефинисао. Велики део приобалног земљишта данас није уређен у погледу градских намена и садржаја. Управо ови простори треба да се сачувају и добију на значају. Један од тих простора је стара рекреативна зона у Југову која је још у време Првог светског рата била препозната као одлично место за одмор. Ова чињеница је данас посебно значајна из разлога што људи имају све мање времена, како за себе и своје ближње, тако и за боравак у природи. Поред тога, све већи удео канцеларијаских послова утиче на здравље људи. Због тога је модел урбаног парка идеалан као решење овог проблема. Урбани паркови постају веома атрактивна места, а представљају површине зелених отворених простора које су присутне у урбаним контекстима и имају важну рекреативну, еколошку и друштвену функцију, доприносећи бољем квалитету живота., The city of Smederevo is considered as a large industrial center of the present-day Serbia. However, it has many 
other potentials, such as Smederevo Fortress. The great advantage of the city is the long Danube riverfront, along 
which the city developed and thanks to which has defined itself. A large part of the riverfront land today is not 
regulated in terms of urban functions and contents. Exactly these spaces should be preserved and gain 
importance. One of those areas is the old recreation area in Jugovo, which was known as an excellent place for 
vacation even during the First World War. This fact is especially important today, because people have less and 
less time, both for themselves and their loved ones, and for spending it in nature. In addition, an increasing share 
of office work affects people's health. That is why the urban park model is ideal as a solution to this problem. Urban 
parks are becoming very attractive places, and they represent areas of green open spaces that are present in 
urban contexts and have an important recreational, ecological and social function, contributing to a better life.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023",
title = "Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка",
pages = "167-174"
}
Вучић, М., Ђукић, А.,& Антонић, Б.. (2023). Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка. in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023
Београд : Удружење урбаниста Србије., 167-174.
Вучић М, Ђукић А, Антонић Б. Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка. in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023. 2023;:167-174..
Вучић, Милица, Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, "Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка" in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023 (2023):167-174.

ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма

Ђорђевић, Игор; Ступар, Александра; Ђукић, Александра; Грујичић, Александар; Антонић, Бранислав

(Београд : Универзитет у Београду -Архитектонски факултет, 2022)

TY - BOOK
AU - Ђорђевић, Игор
AU - Ступар, Александра
AU - Ђукић, Александра
AU - Грујичић, Александар
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1267
AB - ДАНУрБ+ пројекат је дао значајан нагласак образовном програму за децу и младе, јер је главни циљ био подизање свести о вредностима међукултуралног и локалног наслеђа како би се будућим генерацијама пружиле могућности за просперитет.
У едукативном програму желели смо да искористимо посебност реке Дунав, њену историју и њен значај за људе који живе поред ње. Знамо да су велике светске реке јединствене: повезују људе и цивилизације и подстичу комуникацију и дебату. Оне су инспирисале човечанство од памтивека. Дунав је једна од ових река, важан појас који повезује Европу, а његов потенцијал у образовне сврхе је широк и обиман као и сама река. Дунав се понекад назива најинтернационалнијом реком на свету, а заједно са својим притокама повезује више од 81 милион људи. Ово је довољан разлог за размишљање о заједничким интересима и везама и отвореним дијалогом о развоју наставних материјала који ће навести младе да цене ову европску реку у свим њеним аспектима и са свим њеним изазовима. Његов потенцијал још није истражен у образовном контексту, посебно са фокусом на друштвени развој и развој заједнице, укључујући теме као што су идентитет, заједничка историја, старе уметности и занати, туристички потенцијали и одржива решења за смањење градова из перспективе младих генерација.
PB - Београд : Универзитет у Београду -Архитектонски факултет
T1 - ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267
ER - 
@book{
author = "Ђорђевић, Игор and Ступар, Александра and Ђукић, Александра and Грујичић, Александар and Антонић, Бранислав",
year = "2022",
abstract = "ДАНУрБ+ пројекат је дао значајан нагласак образовном програму за децу и младе, јер је главни циљ био подизање свести о вредностима међукултуралног и локалног наслеђа како би се будућим генерацијама пружиле могућности за просперитет.
У едукативном програму желели смо да искористимо посебност реке Дунав, њену историју и њен значај за људе који живе поред ње. Знамо да су велике светске реке јединствене: повезују људе и цивилизације и подстичу комуникацију и дебату. Оне су инспирисале човечанство од памтивека. Дунав је једна од ових река, важан појас који повезује Европу, а његов потенцијал у образовне сврхе је широк и обиман као и сама река. Дунав се понекад назива најинтернационалнијом реком на свету, а заједно са својим притокама повезује више од 81 милион људи. Ово је довољан разлог за размишљање о заједничким интересима и везама и отвореним дијалогом о развоју наставних материјала који ће навести младе да цене ову европску реку у свим њеним аспектима и са свим њеним изазовима. Његов потенцијал још није истражен у образовном контексту, посебно са фокусом на друштвени развој и развој заједнице, укључујући теме као што су идентитет, заједничка историја, старе уметности и занати, туристички потенцијали и одржива решења за смањење градова из перспективе младих генерација.",
publisher = "Београд : Универзитет у Београду -Архитектонски факултет",
title = "ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267"
}
Ђорђевић, И., Ступар, А., Ђукић, А., Грујичић, А.,& Антонић, Б.. (2022). ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма. 
Београд : Универзитет у Београду -Архитектонски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267
Ђорђевић И, Ступар А, Ђукић А, Грујичић А, Антонић Б. ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267 .
Ђорђевић, Игор, Ступар, Александра, Ђукић, Александра, Грујичић, Александар, Антонић, Бранислав, "ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267 .

Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу

Антонић, Бранислав; Ђукић, Александра; Ева, Ваништа Лазаревић; Јелена, Марић

(Универзитет у Београду - Факултет безбедности, 2022)

TY - CONF
AU - Антонић, Бранислав
AU - Ђукић, Александра
AU - Ева, Ваништа Лазаревић
AU - Јелена, Марић
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1258
AB - Урбана безбедност је постала суштински квалитет простора за локалну заједницу. Због тога је Нова урбана агенда из 2016. године, позната и као Habitat III, обухватила иновативне и инклузивне приступе урбаној безбедности на глобалном нивоу. Слично томе, Европска комисија је 2017. године донела Акциони план за заштиту јавних простора, који такође укључује поступак превенције криминала кроз дизајн окружења (CPTED) као важно средство за ситуациону превенцију у урбаном простору. Овај акциони план је усвојила и Република Србија. Међутим, ставови који се односе на CPTED не постоје у важећем Закону о планирању и изградњи, тако да стручњаци за урбанизам и архитектонско пројектовање нису у обавези да их разматрају или укључе у свој рад. На Архитектонском факултету у Београду се негује другачији став. Прво, успостављен је теоријски предмет о обликовању отворених градских простора, који укључује и тему урбане безбедности. Студенти који заврше дати предмет стичу знање које би требало да даље користе у својим студио пројектима. Током пролећног семестра 2019/2020. студенти су тестирали своје урбанистичке пројекте новог приобаља Голупца према седам ЦПТЕД атрибута урбане безбедности: прилаз и кретање, објекти, надгледање, власништво, физичка заштита, активности и управљање и одржавање. Резултати овог теста и њихова компаративна анализа показују да студенти користе знања из теоријског предмета у процесу пројектовања, али и да се одређена побољшања у методологији наставе могу применити у будућности.
PB - Универзитет у Београду - Факултет безбедности
C3 - Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija
T1 - Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу
SP - 63
EP - 72
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258
ER - 
@conference{
author = "Антонић, Бранислав and Ђукић, Александра and Ева, Ваништа Лазаревић and Јелена, Марић",
year = "2022",
abstract = "Урбана безбедност је постала суштински квалитет простора за локалну заједницу. Због тога је Нова урбана агенда из 2016. године, позната и као Habitat III, обухватила иновативне и инклузивне приступе урбаној безбедности на глобалном нивоу. Слично томе, Европска комисија је 2017. године донела Акциони план за заштиту јавних простора, који такође укључује поступак превенције криминала кроз дизајн окружења (CPTED) као важно средство за ситуациону превенцију у урбаном простору. Овај акциони план је усвојила и Република Србија. Међутим, ставови који се односе на CPTED не постоје у важећем Закону о планирању и изградњи, тако да стручњаци за урбанизам и архитектонско пројектовање нису у обавези да их разматрају или укључе у свој рад. На Архитектонском факултету у Београду се негује другачији став. Прво, успостављен је теоријски предмет о обликовању отворених градских простора, који укључује и тему урбане безбедности. Студенти који заврше дати предмет стичу знање које би требало да даље користе у својим студио пројектима. Током пролећног семестра 2019/2020. студенти су тестирали своје урбанистичке пројекте новог приобаља Голупца према седам ЦПТЕД атрибута урбане безбедности: прилаз и кретање, објекти, надгледање, власништво, физичка заштита, активности и управљање и одржавање. Резултати овог теста и њихова компаративна анализа показују да студенти користе знања из теоријског предмета у процесу пројектовања, али и да се одређена побољшања у методологији наставе могу применити у будућности.",
publisher = "Универзитет у Београду - Факултет безбедности",
journal = "Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija",
title = "Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу",
pages = "63-72",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258"
}
Антонић, Б., Ђукић, А., Ева, В. Л.,& Јелена, М.. (2022). Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу. in Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija
Универзитет у Београду - Факултет безбедности., 63-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258
Антонић Б, Ђукић А, Ева ВЛ, Јелена М. Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу. in Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija. 2022;:63-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258 .
Антонић, Бранислав, Ђукић, Александра, Ева, Ваништа Лазаревић, Јелена, Марић, "Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу" in Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija (2022):63-72,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258 .

Коришћење е-извора података у анализи туристичког потенцијала историјског језгра "Венац" у Сомбору

Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав; Дмитровић, Вељко; Чугаљ, Растко

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)

TY - CONF
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
AU - Дмитровић, Вељко
AU - Чугаљ, Растко
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1232
AB - Успон дигитализације и развој заснован на ИКТ-у у урбанистичком планирању и пројектовању је главна константа у овој области у последње две деценије. Иако су географски и територијални информациони системи (ГИС, ТИС) преовлађујуће е-базе просторних података за управљање, анализу и приказ нових урбанистичких планова и пројеката, они још увек не могу покрити све потребе, посебно за специфичне „нише“ урбаног развоја. Грана туризма је овакав случај, јер се брзо развија и често кроз неуобичајене начине. Затим, постоји много познатих е-претраживача за туристичке објекте, који су такође неретко у центру пажње одговарајућих истраживања. Коначно, велики број туристичких података, као што су фотографије и коментари о главним знаменитостима, покривени су главним друштвеним медијима, а то је још увек нова истраживачка појава. Циљ овог рада је да покаже како се овај елемент, друштвени медији, може искористити за анализу туристичког потенцијала. Ово је приказано на случају старог језгра „Венац” у Сомбору, где се кроз истраживања на Архитектонском факултету у Београду добијају напредни подаци за нови план детаљне регулације градског језгра.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022.
T1 - Коришћење е-извора података у анализи туристичког потенцијала историјског језгра "Венац" у Сомбору
T1 - The use of e-databases in the analysis of the tourist potential of the “Venac” historic core in Sombor
SP - 177
EP - 186
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1232
ER - 
@conference{
author = "Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав and Дмитровић, Вељко and Чугаљ, Растко",
year = "2022",
abstract = "Успон дигитализације и развој заснован на ИКТ-у у урбанистичком планирању и пројектовању је главна константа у овој области у последње две деценије. Иако су географски и територијални информациони системи (ГИС, ТИС) преовлађујуће е-базе просторних података за управљање, анализу и приказ нових урбанистичких планова и пројеката, они још увек не могу покрити све потребе, посебно за специфичне „нише“ урбаног развоја. Грана туризма је овакав случај, јер се брзо развија и често кроз неуобичајене начине. Затим, постоји много познатих е-претраживача за туристичке објекте, који су такође неретко у центру пажње одговарајућих истраживања. Коначно, велики број туристичких података, као што су фотографије и коментари о главним знаменитостима, покривени су главним друштвеним медијима, а то је још увек нова истраживачка појава. Циљ овог рада је да покаже како се овај елемент, друштвени медији, може искористити за анализу туристичког потенцијала. Ово је приказано на случају старог језгра „Венац” у Сомбору, где се кроз истраживања на Архитектонском факултету у Београду добијају напредни подаци за нови план детаљне регулације градског језгра.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022.",
title = "Коришћење е-извора података у анализи туристичког потенцијала историјског језгра "Венац" у Сомбору, The use of e-databases in the analysis of the tourist potential of the “Venac” historic core in Sombor",
pages = "177-186",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1232"
}
Ђукић, А., Антонић, Б., Дмитровић, В.,& Чугаљ, Р.. (2022). Коришћење е-извора података у анализи туристичког потенцијала историјског језгра "Венац" у Сомбору. in Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 177-186.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1232
Ђукић А, Антонић Б, Дмитровић В, Чугаљ Р. Коришћење е-извора података у анализи туристичког потенцијала историјског језгра "Венац" у Сомбору. in Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022.. 2022;:177-186.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1232 .
Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, Дмитровић, Вељко, Чугаљ, Растко, "Коришћење е-извора података у анализи туристичког потенцијала историјског језгра "Венац" у Сомбору" in Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022. (2022):177-186,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1232 .

Мали градови у србији: постојеће стање као путоказ у будућност

Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав; Марић, Јелена

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)

TY - CONF
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
AU - Марић, Јелена
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1231
AB - Урбано опадање није више новина у савременој урбанизацији. Међутим, од кад је успостављен концепт градова у опадању, највећи број изучаваних примера су били бивши изразито индустријски градови где се услед опадања индустрије десио и пад броја становника. Примери других градова нису до сада привукли већу пажњу. Тема овог рада је сагледавање урбаног опадања из угла градића у Србији који никада нису били права средишта индустрије, али су као седишта општина били или су још увек средишта окупљања за сеоско окружење. Тема је локално значајна и зато што је у Србији дуго негована традиција великог броја градића и варошица, која се последњих деценија изгубила. Радом ће нагласити разлика између бивших и садашњих градића-седишта општина, како би се уочило да ли је улога седишта општине, макар и без веће индустријске основе, заиста толико важна у процесу урбаног развоја у Србији.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022.
T1 - Мали градови у србији: постојеће стање као путоказ у будућност
T1 - Towns in Serbia: the current state as a guidepost for the future
SP - 63
EP - 72
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1231
ER - 
@conference{
author = "Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав and Марић, Јелена",
year = "2022",
abstract = "Урбано опадање није више новина у савременој урбанизацији. Међутим, од кад је успостављен концепт градова у опадању, највећи број изучаваних примера су били бивши изразито индустријски градови где се услед опадања индустрије десио и пад броја становника. Примери других градова нису до сада привукли већу пажњу. Тема овог рада је сагледавање урбаног опадања из угла градића у Србији који никада нису били права средишта индустрије, али су као седишта општина били или су још увек средишта окупљања за сеоско окружење. Тема је локално значајна и зато што је у Србији дуго негована традиција великог броја градића и варошица, која се последњих деценија изгубила. Радом ће нагласити разлика између бивших и садашњих градића-седишта општина, како би се уочило да ли је улога седишта општине, макар и без веће индустријске основе, заиста толико важна у процесу урбаног развоја у Србији.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022.",
title = "Мали градови у србији: постојеће стање као путоказ у будућност, Towns in Serbia: the current state as a guidepost for the future",
pages = "63-72",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1231"
}
Ђукић, А., Антонић, Б.,& Марић, Ј.. (2022). Мали градови у србији: постојеће стање као путоказ у будућност. in Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 63-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1231
Ђукић А, Антонић Б, Марић Ј. Мали градови у србији: постојеће стање као путоказ у будућност. in Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022.. 2022;:63-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1231 .
Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, Марић, Јелена, "Мали градови у србији: постојеће стање као путоказ у будућност" in Здрави град ; Е-простор - нови информациони систем катастра непокретности ; Нови облици туризма ; Дигитализација јавних простора = Healthy city ; E-space – new real estate cadastre info-system ; New forms of tourism ; Digitalization of public spaces / Међународна конференција 18. Летња школа урбанизма и одрживог развоја = International conference 18th Summer school of urbanism and sustainable development, Врњачка Бања, 19-21. мај 2022. (2022):63-72,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1231 .

Мултимодални чвор у служби урбане регенерације: нова железничка станица у Смедереву

Матијевић, Стефан; Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2021-06)

TY - CONF
AU - Матијевић, Стефан
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2021-06
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1188
AB - Представљена студија покушава да покаже да се развојем четврти са новом железничком станицом
може утицати на смислену и ефикасну регенерацију градског подручја у окружењу. Постоје бројни
светски примери где непродуктивна и гломазна саобраћајна мрежа из ранијих епоха отежава урбану
регенерацију подручја и где је овај приступ употребљен у сврхе урбане регенерације. Ово је проблем и
код Смедерева у Србији, где велики простор у граду између Смедеревске тврђаве, дунавског приобаља и
данашњег градског језгра заузима управо слабо искоришћена стара железничка станица са бројним
колосецима. Да би студија урадила било је неопходно да се истраже основне теоријске поставке
мултимодалног чвора и како се он везује за његов урбани развој. Теоријски део је додатно ојачан кроз
анализу одабраних примера нових мултимодалних терминала и шта они представљају својим
градовима. Уместо класичног закључка на крају ће у кратким цртама бити показано како се програм
мултимодалног чвора може применити на нову железничку станицу у Смедереву.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management
T1 - Мултимодални чвор у служби урбане регенерације: нова железничка станица у Смедереву
T1 - Multimodal node in urban regeneration: new railway station in Smederevo
SP - 139
EP - 146
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1188
ER - 
@conference{
author = "Матијевић, Стефан and Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав",
year = "2021-06",
abstract = "Представљена студија покушава да покаже да се развојем четврти са новом железничком станицом
може утицати на смислену и ефикасну регенерацију градског подручја у окружењу. Постоје бројни
светски примери где непродуктивна и гломазна саобраћајна мрежа из ранијих епоха отежава урбану
регенерацију подручја и где је овај приступ употребљен у сврхе урбане регенерације. Ово је проблем и
код Смедерева у Србији, где велики простор у граду између Смедеревске тврђаве, дунавског приобаља и
данашњег градског језгра заузима управо слабо искоришћена стара железничка станица са бројним
колосецима. Да би студија урадила било је неопходно да се истраже основне теоријске поставке
мултимодалног чвора и како се он везује за његов урбани развој. Теоријски део је додатно ојачан кроз
анализу одабраних примера нових мултимодалних терминала и шта они представљају својим
градовима. Уместо класичног закључка на крају ће у кратким цртама бити показано како се програм
мултимодалног чвора може применити на нову железничку станицу у Смедереву.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management",
title = "Мултимодални чвор у служби урбане регенерације: нова железничка станица у Смедереву, Multimodal node in urban regeneration: new railway station in Smederevo",
pages = "139-146",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1188"
}
Матијевић, С., Ђукић, А.,& Антонић, Б.. (2021-06). Мултимодални чвор у служби урбане регенерације: нова железничка станица у Смедереву. in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management
Београд : Удружење урбаниста Србије., 139-146.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1188
Матијевић С, Ђукић А, Антонић Б. Мултимодални чвор у служби урбане регенерације: нова железничка станица у Смедереву. in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management. 2021;:139-146.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1188 .
Матијевић, Стефан, Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, "Мултимодални чвор у служби урбане регенерације: нова железничка станица у Смедереву" in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management (2021-06):139-146,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1188 .

The Effects of Open Space on Reducing Workplace Stress: Case Study of Business Park in the Post-Socialist Urban Setting

Marić, Jelena; Djukić, Aleksandra; Antonić, Branislav; Furundžić, Danilo; Parežanin, Vladimir

(MDPI, 2021)

TY - JOUR
AU - Marić, Jelena
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Antonić, Branislav
AU - Furundžić, Danilo
AU - Parežanin, Vladimir
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1119
AB - Working people spend around 54% of their waking hours at a workplace, according to recent statistics. Work-related stress is unavoidable, and it can damage the health of employees and affect business performance. In this paper, we argue that open space inside the workplace environment can have a positive influence on reducing overall stress levels in all the categories of users. To our knowledge, there is a significant lack of research considering specific business districts and the gated complexes called business parks, especially in post-socialist Eastern European cities, where there they are still a novelty. Empirical research in this study is on the single case study of Business Park “Airport city” in Belgrade, Serbia. Its main focus is on the survey conducted with 235 participants based on a questionnaire, which examines the relation between workplace stress and workplace environments. The findings from the questionnaire show that the frequency, duration, and activity of open space usage influence the stress levels of employees in this specific workplace, while it is not visible relating to their age and gender. Additionally, final implications suggest that improved open space, such as well-expected greenery, but also the urban design non-associative to workspace and the socialization and exercise amenities customized for frequent and short work breaks, can facilitate the overall well-being of employees. They are innovative elements in relatively underdeveloped research on stress measures with open space usage characteristics in the specific (gated) workplace setting.
PB - MDPI
T2 - Sustainability
T1 - The Effects of Open Space on Reducing Workplace Stress: Case Study of Business Park in the Post-Socialist Urban Setting
VL - 13
IS - 1
SP - 336
DO - 10.3390/su13010336
ER - 
@article{
author = "Marić, Jelena and Djukić, Aleksandra and Antonić, Branislav and Furundžić, Danilo and Parežanin, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "Working people spend around 54% of their waking hours at a workplace, according to recent statistics. Work-related stress is unavoidable, and it can damage the health of employees and affect business performance. In this paper, we argue that open space inside the workplace environment can have a positive influence on reducing overall stress levels in all the categories of users. To our knowledge, there is a significant lack of research considering specific business districts and the gated complexes called business parks, especially in post-socialist Eastern European cities, where there they are still a novelty. Empirical research in this study is on the single case study of Business Park “Airport city” in Belgrade, Serbia. Its main focus is on the survey conducted with 235 participants based on a questionnaire, which examines the relation between workplace stress and workplace environments. The findings from the questionnaire show that the frequency, duration, and activity of open space usage influence the stress levels of employees in this specific workplace, while it is not visible relating to their age and gender. Additionally, final implications suggest that improved open space, such as well-expected greenery, but also the urban design non-associative to workspace and the socialization and exercise amenities customized for frequent and short work breaks, can facilitate the overall well-being of employees. They are innovative elements in relatively underdeveloped research on stress measures with open space usage characteristics in the specific (gated) workplace setting.",
publisher = "MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "The Effects of Open Space on Reducing Workplace Stress: Case Study of Business Park in the Post-Socialist Urban Setting",
volume = "13",
number = "1",
pages = "336",
doi = "10.3390/su13010336"
}
Marić, J., Djukić, A., Antonić, B., Furundžić, D.,& Parežanin, V.. (2021). The Effects of Open Space on Reducing Workplace Stress: Case Study of Business Park in the Post-Socialist Urban Setting. in Sustainability
MDPI., 13(1), 336.
https://doi.org/10.3390/su13010336
Marić J, Djukić A, Antonić B, Furundžić D, Parežanin V. The Effects of Open Space on Reducing Workplace Stress: Case Study of Business Park in the Post-Socialist Urban Setting. in Sustainability. 2021;13(1):336.
doi:10.3390/su13010336 .
Marić, Jelena, Djukić, Aleksandra, Antonić, Branislav, Furundžić, Danilo, Parežanin, Vladimir, "The Effects of Open Space on Reducing Workplace Stress: Case Study of Business Park in the Post-Socialist Urban Setting" in Sustainability, 13, no. 1 (2021):336,
https://doi.org/10.3390/su13010336 . .
3
1
3

Концепт распршеног хотела и могућности примене у српском урбанизму / The concept of Albergo Diffuso and possibilities to implement it in Serbian urbanism

Антонић, Бранислав; Ђукић, Александра; Марић, Јелена

(Удружење Консултаната Инжењера Босне и Херцеговине, 2021)

TY - CONF
AU - Антонић, Бранислав
AU - Ђукић, Александра
AU - Марић, Јелена
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1227
AB - Концепт распршеног хотела је иновативни концепт у угоститељству који циља да оживи села и мале градове са богатим наслеђем и очуваним историјским амбијентом. У суштини концепта је хотел који није једна грађевина или блок, већ се он остварује кроз склоп историјских грађевина широм насеља. На тај начин распршени хотел утиче на целокупно насеље и у функционалном и у физичком смислу. Управо стога је овај концепт од значаја за урбанистичку струку. У овом раду ће се представити концепт распршеног хотела кроз његову поставку и пилот-пројекат спроведен као завршни рад на Архитектонском факултету у Београду, у оквиру Еразмус+ пројекта „Креативни Дунав“. Подручје за пројекат распршеног хотела било је старо језгро Голупца у српском делу предела изузетних одлика Ђердап. Циљ овог рада је да приближи концепт локалним урбанистичким стручњацима кроз приказ пројекта и да тако отвори питање његове примене у урбанистичким плановима и пројектима.
AB - The concept of an Albergo Diffuso or dispersed hotel is an innovative concept in tourism, which
aims to revive villages and towns with rich heritage and preserved historic ambient. The essence
of this concept is the hotel that is not a single building or block, but rather the system of historic
buildings within a settlement; therefore, this, dispersed hotel influences the whole settlement
in both functional and physical ways. In line with this, the concept is significant for urban
profession. This paper presents the concept of Albergo Diffuso through its fundamentals and a
pilot-project implemented as a final work at the Faculty of Architecture in Belgrade, within the
Erasmus+ Project “Creative Danube”. A polygon for this project of a dispersed hotel was the
historic core of Golubac Town in the Serbian part of the cultural landscape of the Iron Gates
Region. The aim of this paper is to bring the concept closer to local professionals in urbanism
through the presentation of the project and to thereby open the debate on how to implement it
in urban plans and projects.
PB - Удружење Консултаната Инжењера Босне и Херцеговине
C3 - 3. Kонференција о урбаном планирању и регионалном развоју : урбано-рурална повезаност и регионални развоj : зборник радова
T1 - Концепт распршеног хотела и могућности примене у српском урбанизму / The concept of Albergo Diffuso and possibilities to implement it in Serbian urbanism
SP - 291
EP - 303
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1227
ER - 
@conference{
author = "Антонић, Бранислав and Ђукић, Александра and Марић, Јелена",
year = "2021",
abstract = "Концепт распршеног хотела је иновативни концепт у угоститељству који циља да оживи села и мале градове са богатим наслеђем и очуваним историјским амбијентом. У суштини концепта је хотел који није једна грађевина или блок, већ се он остварује кроз склоп историјских грађевина широм насеља. На тај начин распршени хотел утиче на целокупно насеље и у функционалном и у физичком смислу. Управо стога је овај концепт од значаја за урбанистичку струку. У овом раду ће се представити концепт распршеног хотела кроз његову поставку и пилот-пројекат спроведен као завршни рад на Архитектонском факултету у Београду, у оквиру Еразмус+ пројекта „Креативни Дунав“. Подручје за пројекат распршеног хотела било је старо језгро Голупца у српском делу предела изузетних одлика Ђердап. Циљ овог рада је да приближи концепт локалним урбанистичким стручњацима кроз приказ пројекта и да тако отвори питање његове примене у урбанистичким плановима и пројектима., The concept of an Albergo Diffuso or dispersed hotel is an innovative concept in tourism, which
aims to revive villages and towns with rich heritage and preserved historic ambient. The essence
of this concept is the hotel that is not a single building or block, but rather the system of historic
buildings within a settlement; therefore, this, dispersed hotel influences the whole settlement
in both functional and physical ways. In line with this, the concept is significant for urban
profession. This paper presents the concept of Albergo Diffuso through its fundamentals and a
pilot-project implemented as a final work at the Faculty of Architecture in Belgrade, within the
Erasmus+ Project “Creative Danube”. A polygon for this project of a dispersed hotel was the
historic core of Golubac Town in the Serbian part of the cultural landscape of the Iron Gates
Region. The aim of this paper is to bring the concept closer to local professionals in urbanism
through the presentation of the project and to thereby open the debate on how to implement it
in urban plans and projects.",
publisher = "Удружење Консултаната Инжењера Босне и Херцеговине",
journal = "3. Kонференција о урбаном планирању и регионалном развоју : урбано-рурална повезаност и регионални развоj : зборник радова",
title = "Концепт распршеног хотела и могућности примене у српском урбанизму / The concept of Albergo Diffuso and possibilities to implement it in Serbian urbanism",
pages = "291-303",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1227"
}
Антонић, Б., Ђукић, А.,& Марић, Ј.. (2021). Концепт распршеног хотела и могућности примене у српском урбанизму / The concept of Albergo Diffuso and possibilities to implement it in Serbian urbanism. in 3. Kонференција о урбаном планирању и регионалном развоју : урбано-рурална повезаност и регионални развоj : зборник радова
Удружење Консултаната Инжењера Босне и Херцеговине., 291-303.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1227
Антонић Б, Ђукић А, Марић Ј. Концепт распршеног хотела и могућности примене у српском урбанизму / The concept of Albergo Diffuso and possibilities to implement it in Serbian urbanism. in 3. Kонференција о урбаном планирању и регионалном развоју : урбано-рурална повезаност и регионални развоj : зборник радова. 2021;:291-303.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1227 .
Антонић, Бранислав, Ђукић, Александра, Марић, Јелена, "Концепт распршеног хотела и могућности примене у српском урбанизму / The concept of Albergo Diffuso and possibilities to implement it in Serbian urbanism" in 3. Kонференција о урбаном планирању и регионалном развоју : урбано-рурална повезаност и регионални развоj : зборник радова (2021):291-303,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1227 .

Утицај новије вишепородичне станоградње на градски предео код војвођанских градова средње величине

Антонић, Бранислав; Ђукић, Александра; Ваништа Лазаревић, Ева

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2021)

TY - CONF
AU - Антонић, Бранислав
AU - Ђукић, Александра
AU - Ваништа Лазаревић, Ева
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1193
AB - После застоја током бурних 1990-их година десио се нагли процват нове стамбене ви-шепородичне изградње у градовима средње величине у Србији. Овај нови развој почетком трећег миленијума није сличан ономе у време социјализма, пошто су улагачи сада приватници, а кључно мерило за улагање је профит. Сходно томе, начела пажљивог односа ка окружењу, поштована крајем социјалистичког раздобља, уступила су место тежњи да се изгради што више стамбеног простора у односу на капацитете парцеле. У оваквој ситуацији и локалне власти и урбанистичка струка су се нашли пред великим изазовом како сачувати елементе традиционалног градског предела кроз прави однос између његовог развоја и заштите. Садашње стање сведочи да се могу уочити и повољне и неповољне тенденције у овом процесу. Циљ овог рада је да их осветли на примеру вишепородичне станоградње од почетка постсоцијалистичке транзиције у случају шест градова средње величине у Војводини: Зрењанина, Кикинде, Панчева, Сомбора, Сремске Митровице и Суботице. Проучавање ће бити сужено на мапирање зграда у градском ткиву, а нарочито да ли се ова станоградња десила у старим језгрима изабраних градова и близу заштићених амбијенталних целина. Крајњи исход рада је давање препорука како да се процес постојеће стамбене изградње што боље усмерава уз поштовање затеченог историјског ткива.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade
T1 - Утицај новије вишепородичне станоградње на градски предео код војвођанских градова средње величине
T1 - The impact of new multi-family housing on urban landscape of medium-sized cities in Vojvodina
SP - 216
EP - 226
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1193
ER - 
@conference{
author = "Антонић, Бранислав and Ђукић, Александра and Ваништа Лазаревић, Ева",
year = "2021",
abstract = "После застоја током бурних 1990-их година десио се нагли процват нове стамбене ви-шепородичне изградње у градовима средње величине у Србији. Овај нови развој почетком трећег миленијума није сличан ономе у време социјализма, пошто су улагачи сада приватници, а кључно мерило за улагање је профит. Сходно томе, начела пажљивог односа ка окружењу, поштована крајем социјалистичког раздобља, уступила су место тежњи да се изгради што више стамбеног простора у односу на капацитете парцеле. У оваквој ситуацији и локалне власти и урбанистичка струка су се нашли пред великим изазовом како сачувати елементе традиционалног градског предела кроз прави однос између његовог развоја и заштите. Садашње стање сведочи да се могу уочити и повољне и неповољне тенденције у овом процесу. Циљ овог рада је да их осветли на примеру вишепородичне станоградње од почетка постсоцијалистичке транзиције у случају шест градова средње величине у Војводини: Зрењанина, Кикинде, Панчева, Сомбора, Сремске Митровице и Суботице. Проучавање ће бити сужено на мапирање зграда у градском ткиву, а нарочито да ли се ова станоградња десила у старим језгрима изабраних градова и близу заштићених амбијенталних целина. Крајњи исход рада је давање препорука како да се процес постојеће стамбене изградње што боље усмерава уз поштовање затеченог историјског ткива.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade",
title = "Утицај новије вишепородичне станоградње на градски предео код војвођанских градова средње величине, The impact of new multi-family housing on urban landscape of medium-sized cities in Vojvodina",
pages = "216-226",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1193"
}
Антонић, Б., Ђукић, А.,& Ваништа Лазаревић, Е.. (2021). Утицај новије вишепородичне станоградње на градски предео код војвођанских градова средње величине. in Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 216-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1193
Антонић Б, Ђукић А, Ваништа Лазаревић Е. Утицај новије вишепородичне станоградње на градски предео код војвођанских градова средње величине. in Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade. 2021;:216-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1193 .
Антонић, Бранислав, Ђукић, Александра, Ваништа Лазаревић, Ева, "Утицај новије вишепородичне станоградње на градски предео код војвођанских градова средње величине" in Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade (2021):216-226,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1193 .

Историјска матрица подунавских градова у Србији у намени развоја културног туризма: стање и могућности

Ђукић, Александра; Лазаревић, Милица; Антонић, Бранислав

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2021)

TY - CONF
AU - Ђукић, Александра
AU - Лазаревић, Милица
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1192
AB - Река Дунав је због своје дужине и изразитог међународног карактера постала од скора значајан чинилац развоја културног туризма крстарењем у Србији. Првобитно су културни туристи, поред Београда и Новог Сада као културних средишта, походили искључиво важне тачке културне и природне баштине, попут Голубачке тврђаве или Ђердапске клисуре. Међу-тим, последњих година и остала подручја постају боље посећена. Овде су посебно значајна језгра малих и средњих градова са очуваном традиционалном матрицом улица, тргова и блокова. Сам положај ових градова на Дунаву није истоветан. Негде су градска језгра формирана уз реку, док су другде удаљенија. Поред тога, и карактер и старост језгара су разли-чити. Све ово условљава начине приступа, кретања и коришћења градских језгара од стране културних туриста. Због овога се рад усредсређује на упоредну анализу језгара подунавских градова мале и средње величине. Анализа је заснована на три главна критеријума која се односе на поло-жај језгра према реци, његов карактер и период настанка. Главни циљ овог истраживања је да на основу предложених критеријума одреде основни типове средишњих градских целина и у односу на њих препознају посебне могућности за даљи развој културног туризма у српском Подунављу.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade
T1 - Историјска матрица подунавских градова у Србији у намени развоја културног туризма: стање и могућности
T1 - The role of historic matrix of towns and cities along the Danube in Serbia in the development of cultural tourism: current state and potential
SP - 204
EP - 215
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1192
ER - 
@conference{
author = "Ђукић, Александра and Лазаревић, Милица and Антонић, Бранислав",
year = "2021",
abstract = "Река Дунав је због своје дужине и изразитог међународног карактера постала од скора значајан чинилац развоја културног туризма крстарењем у Србији. Првобитно су културни туристи, поред Београда и Новог Сада као културних средишта, походили искључиво важне тачке културне и природне баштине, попут Голубачке тврђаве или Ђердапске клисуре. Међу-тим, последњих година и остала подручја постају боље посећена. Овде су посебно значајна језгра малих и средњих градова са очуваном традиционалном матрицом улица, тргова и блокова. Сам положај ових градова на Дунаву није истоветан. Негде су градска језгра формирана уз реку, док су другде удаљенија. Поред тога, и карактер и старост језгара су разли-чити. Све ово условљава начине приступа, кретања и коришћења градских језгара од стране културних туриста. Због овога се рад усредсређује на упоредну анализу језгара подунавских градова мале и средње величине. Анализа је заснована на три главна критеријума која се односе на поло-жај језгра према реци, његов карактер и период настанка. Главни циљ овог истраживања је да на основу предложених критеријума одреде основни типове средишњих градских целина и у односу на њих препознају посебне могућности за даљи развој културног туризма у српском Подунављу.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade",
title = "Историјска матрица подунавских градова у Србији у намени развоја културног туризма: стање и могућности, The role of historic matrix of towns and cities along the Danube in Serbia in the development of cultural tourism: current state and potential",
pages = "204-215",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1192"
}
Ђукић, А., Лазаревић, М.,& Антонић, Б.. (2021). Историјска матрица подунавских градова у Србији у намени развоја културног туризма: стање и могућности. in Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 204-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1192
Ђукић А, Лазаревић М, Антонић Б. Историјска матрица подунавских градова у Србији у намени развоја културног туризма: стање и могућности. in Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade. 2021;:204-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1192 .
Ђукић, Александра, Лазаревић, Милица, Антонић, Бранислав, "Историјска матрица подунавских градова у Србији у намени развоја културног туризма: стање и могућности" in Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова / Завод за заштиту споменика културе града Београда, XI научностручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2021. ; [организатор] Завод за заштиту споменика културе града Београда ; [уредник Раде Мрљеш] = Architectural heritage and urban planning : proceedings / Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, XI Scientific and professional conference with international participation, Belgrade (2021):204-215,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1192 .

Стварање зоне рекреације у Смедереву по начелима концепта 'pleasure city'

Десић, Марија; Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2021)

TY - CONF
AU - Десић, Марија
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1186
AB - Кључни елементи по којима се град Смедерево препознаје као град великих потенцијала су близина реке Дунава и
богато културно-историјско наслеђе. Потреба за интервенцијом јавила се из чињенице да приобаље у Смедереву и
даље није довољно активирано, приступачно и привлачно. Дунавски кеј у средишњем делу града је једино место
поред реке где становници шетају и проводе слободно време, док остале отворене просторе карактерише
недостатак садржаја, неодговарајуће третирање и запуштеност упркос великом потенцијалу за унапређењем и
регенерацијом због њихове због атрактивности саме локације. Отворени простори представљају централна
места у граду у којима кроз различите активности долази до највеће интеракције у друштву. Смирујући утицај воде
на психолошко стање је инспирација за активирање приобаља Смедерева, из чега је проистекао концепт града
доколице (енг. Pleasure city). Концепт града доколице се заснива на задовољавању чула представљајући место
провођења слободног времена, и као такав је погодан за истраживање отворених простора приобаља Смедерева.
Циљ рада је да укаже на могућности унапређења постојећег квалитета отворених простора овог дела града кроз
урбану регенерацију како би се повећало коришћење истих кроз различите видове активности. У оваквом новом
окружењу доћи ће до веће заинтересованости становника за провођењем слободног времена и дружења
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management
T1 - Стварање зоне рекреације у Смедереву по начелима концепта 'pleasure city'
T1 - Creating recreation zone in Smederevo according to the principles of the pleasure city concept
SP - 163
EP - 168
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1186
ER - 
@conference{
author = "Десић, Марија and Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав",
year = "2021",
abstract = "Кључни елементи по којима се град Смедерево препознаје као град великих потенцијала су близина реке Дунава и
богато културно-историјско наслеђе. Потреба за интервенцијом јавила се из чињенице да приобаље у Смедереву и
даље није довољно активирано, приступачно и привлачно. Дунавски кеј у средишњем делу града је једино место
поред реке где становници шетају и проводе слободно време, док остале отворене просторе карактерише
недостатак садржаја, неодговарајуће третирање и запуштеност упркос великом потенцијалу за унапређењем и
регенерацијом због њихове због атрактивности саме локације. Отворени простори представљају централна
места у граду у којима кроз различите активности долази до највеће интеракције у друштву. Смирујући утицај воде
на психолошко стање је инспирација за активирање приобаља Смедерева, из чега је проистекао концепт града
доколице (енг. Pleasure city). Концепт града доколице се заснива на задовољавању чула представљајући место
провођења слободног времена, и као такав је погодан за истраживање отворених простора приобаља Смедерева.
Циљ рада је да укаже на могућности унапређења постојећег квалитета отворених простора овог дела града кроз
урбану регенерацију како би се повећало коришћење истих кроз различите видове активности. У оваквом новом
окружењу доћи ће до веће заинтересованости становника за провођењем слободног времена и дружења",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management",
title = "Стварање зоне рекреације у Смедереву по начелима концепта 'pleasure city', Creating recreation zone in Smederevo according to the principles of the pleasure city concept",
pages = "163-168",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1186"
}
Десић, М., Ђукић, А.,& Антонић, Б.. (2021). Стварање зоне рекреације у Смедереву по начелима концепта 'pleasure city'. in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management
Београд : Удружење урбаниста Србије., 163-168.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1186
Десић М, Ђукић А, Антонић Б. Стварање зоне рекреације у Смедереву по начелима концепта 'pleasure city'. in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management. 2021;:163-168.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1186 .
Десић, Марија, Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, "Стварање зоне рекреације у Смедереву по начелима концепта 'pleasure city'" in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management (2021):163-168,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1186 .

Смедерево – креативни град: истраживање креативног идентитета старог језгра Смедерева у циљу његове препознатљивости

Данков, Катарина; Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2021)

TY - CONF
AU - Данков, Катарина
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1187
AB - Смедерево, град који има непрекинуту историјску улогу и богато културно-историјско наслеђе, наилази
на проблем у виду великог броја идентитета, при чему ни један не бива довољно истакнут. Рад се бави
истраживањем могућих стратегија које би помогле при истицању и унапређењу урбаног идентитета
Смедерева. Креативност је одувек била присутна у градовима и била је неопходна за њихов развој. За
разлику од ситуације у којој су били градови у 19. и 20. веку, градови ће се у 21. веку такмичити у томе
ко поседује већу способности да креативно осмисли атрактивне амбијенте и градске симболе и
примени их на најефикаснији начин. Данас се иде један корак у напред при решавању актуелних урбаних
проблема, па се поставља питање како се креативношћу може унапредити урбани идентитет. Да би
град прихватио овај начин развоја кроз креативност потребно је да се процени како осећај,
амбијенталност и атмосфера стварају „нешто“ што се не може постићи само путем урбанистичког
планирања. Циљ овог истраживања јесте препознавање идентитета Смедерева као креативног града,
а не само индустријског средишта и некадашње престонице Србије.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management
T1 - Смедерево – креативни град: истраживање креативног идентитета старог језгра Смедерева у циљу његове препознатљивости
T1 - Smederevo – creative city: research of the creative identity of the old core of Smederevo with the respect of its recognizability
SP - 99
EP - 106
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1187
ER - 
@conference{
author = "Данков, Катарина and Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав",
year = "2021",
abstract = "Смедерево, град који има непрекинуту историјску улогу и богато културно-историјско наслеђе, наилази
на проблем у виду великог броја идентитета, при чему ни један не бива довољно истакнут. Рад се бави
истраживањем могућих стратегија које би помогле при истицању и унапређењу урбаног идентитета
Смедерева. Креативност је одувек била присутна у градовима и била је неопходна за њихов развој. За
разлику од ситуације у којој су били градови у 19. и 20. веку, градови ће се у 21. веку такмичити у томе
ко поседује већу способности да креативно осмисли атрактивне амбијенте и градске симболе и
примени их на најефикаснији начин. Данас се иде један корак у напред при решавању актуелних урбаних
проблема, па се поставља питање како се креативношћу може унапредити урбани идентитет. Да би
град прихватио овај начин развоја кроз креативност потребно је да се процени како осећај,
амбијенталност и атмосфера стварају „нешто“ што се не може постићи само путем урбанистичког
планирања. Циљ овог истраживања јесте препознавање идентитета Смедерева као креативног града,
а не само индустријског средишта и некадашње престонице Србије.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management",
title = "Смедерево – креативни град: истраживање креативног идентитета старог језгра Смедерева у циљу његове препознатљивости, Smederevo – creative city: research of the creative identity of the old core of Smederevo with the respect of its recognizability",
pages = "99-106",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1187"
}
Данков, К., Ђукић, А.,& Антонић, Б.. (2021). Смедерево – креативни град: истраживање креативног идентитета старог језгра Смедерева у циљу његове препознатљивости. in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management
Београд : Удружење урбаниста Србије., 99-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1187
Данков К, Ђукић А, Антонић Б. Смедерево – креативни град: истраживање креативног идентитета старог језгра Смедерева у циљу његове препознатљивости. in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management. 2021;:99-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1187 .
Данков, Катарина, Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, "Смедерево – креативни град: истраживање креативног идентитета старог језгра Смедерева у циљу његове препознатљивости" in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management (2021):99-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1187 .

Planning Cultural Tourism in Serbia: Golubac Town in the Danube Iron Gates Region

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra; Jelena, Marić

(National Insitute of Research and Development in Tourism - INCDT, Romania, 2021)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Jelena, Marić
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1210
AB - The sector of cultural tourism has accelerated last decades. The main advantage in this type of tourism is that it can revive and regenerate the formerly underdeveloped locations with significant cultural and natural heritage, tradition and localness. However, these locations are often with limited accessibility and services, i.e., they lack proper infrastructure to be embrace cultural tourism in its full potential. Serbia is among less developed European countries in cultural tourism, but it has made a huge progress last decade. The fastest developing destinations of cultural tourism in the country are those one located on European tourist routes, such the Danube River. The most scenic part of the river is the Iron Gates or Đerdap, the longest gorge of the Danube divided between Serbia and Romania. Golubac is Serbian Town situated at the western entrance of the gorge, with the magnificent same-name fortress, recently refurbished. This was an important step forward in tourism sector, which has consequently reversed the previously negative socio-economic trajectory in Golubac due to the town borderland position and underdeveloped transportation infrastructure. Such isolation preserved local tradition and heritage sites, which have become new magnets for local and international tourists on the Danube Route. This recent development has brought many new project proposals. The purpose of this research is to analyse the key planning documents that include Golubac Town and how they consider new strategic projects in territorial manner. Three most representative planning documents are selected and analysed regarding to planned projects in (cultural) tourism infrastructure in the form of a multicase study. Results from this case-study analysis are compared with the position and view of local experts, finalised as final inputs for the future development of the Golubac.
PB - National Insitute of Research and Development in Tourism - INCDT, Romania
C3 - Simposium "“50 years of research in the field of tourism in Romania: past, present and future” - Book of Abstracts
T1 - Planning Cultural Tourism in Serbia: Golubac Town in the Danube Iron Gates Region
SP - 57
EP - 58
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1210
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra and Jelena, Marić",
year = "2021",
abstract = "The sector of cultural tourism has accelerated last decades. The main advantage in this type of tourism is that it can revive and regenerate the formerly underdeveloped locations with significant cultural and natural heritage, tradition and localness. However, these locations are often with limited accessibility and services, i.e., they lack proper infrastructure to be embrace cultural tourism in its full potential. Serbia is among less developed European countries in cultural tourism, but it has made a huge progress last decade. The fastest developing destinations of cultural tourism in the country are those one located on European tourist routes, such the Danube River. The most scenic part of the river is the Iron Gates or Đerdap, the longest gorge of the Danube divided between Serbia and Romania. Golubac is Serbian Town situated at the western entrance of the gorge, with the magnificent same-name fortress, recently refurbished. This was an important step forward in tourism sector, which has consequently reversed the previously negative socio-economic trajectory in Golubac due to the town borderland position and underdeveloped transportation infrastructure. Such isolation preserved local tradition and heritage sites, which have become new magnets for local and international tourists on the Danube Route. This recent development has brought many new project proposals. The purpose of this research is to analyse the key planning documents that include Golubac Town and how they consider new strategic projects in territorial manner. Three most representative planning documents are selected and analysed regarding to planned projects in (cultural) tourism infrastructure in the form of a multicase study. Results from this case-study analysis are compared with the position and view of local experts, finalised as final inputs for the future development of the Golubac.",
publisher = "National Insitute of Research and Development in Tourism - INCDT, Romania",
journal = "Simposium "“50 years of research in the field of tourism in Romania: past, present and future” - Book of Abstracts",
title = "Planning Cultural Tourism in Serbia: Golubac Town in the Danube Iron Gates Region",
pages = "57-58",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1210"
}
Antonić, B., Djukić, A.,& Jelena, M.. (2021). Planning Cultural Tourism in Serbia: Golubac Town in the Danube Iron Gates Region. in Simposium "“50 years of research in the field of tourism in Romania: past, present and future” - Book of Abstracts
National Insitute of Research and Development in Tourism - INCDT, Romania., 57-58.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1210
Antonić B, Djukić A, Jelena M. Planning Cultural Tourism in Serbia: Golubac Town in the Danube Iron Gates Region. in Simposium "“50 years of research in the field of tourism in Romania: past, present and future” - Book of Abstracts. 2021;:57-58.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1210 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, Jelena, Marić, "Planning Cultural Tourism in Serbia: Golubac Town in the Danube Iron Gates Region" in Simposium "“50 years of research in the field of tourism in Romania: past, present and future” - Book of Abstracts (2021):57-58,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1210 .

Creating a Digital Atlas for Heritage Cities and Towns along the Danube

Djukić, Aleksandra; Joković, Jugoslav; Antonić, Branislav; Zdravković, Jana; Ilić, Nikola

(Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2021)

TY - CONF
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Joković, Jugoslav
AU - Antonić, Branislav
AU - Zdravković, Jana
AU - Ilić, Nikola
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1190
AB - The traditional meaning of an atlas has changed recently, with the prompt rise of digitalisation. This process has also opened new perspectives to collect and present atlas data; the interconnection of the huge quantities of the different data sets, including the new types of data and introducing atlases with new topics as an innovation. The essential meaning of an atlas has been, however, preserved even in its digitalised version – to present spatially related phenomena and items thorough their mapping. The aim of this paper is to discuss about the structure of a digital urban atlas on the example of the creation a new one – the digital atlas of heritage cities and towns along the Danube, one of the main deliverables of DANUrB+ INTERREG Project. This atlas, planned in both hardcopy and digital versions, is still in progress; hence, the main contribution of the paper is to show the expected structure of the digital DANUrB+ Atlas by comparing the project inputs with several already existing digital urban atlases as role-models.
PB - Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences
C3 - Innovative STEM Education
T1 - Creating a Digital Atlas for Heritage Cities and Towns along the Danube
SP - 112
EP - 123
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1190
ER - 
@conference{
author = "Djukić, Aleksandra and Joković, Jugoslav and Antonić, Branislav and Zdravković, Jana and Ilić, Nikola",
year = "2021",
abstract = "The traditional meaning of an atlas has changed recently, with the prompt rise of digitalisation. This process has also opened new perspectives to collect and present atlas data; the interconnection of the huge quantities of the different data sets, including the new types of data and introducing atlases with new topics as an innovation. The essential meaning of an atlas has been, however, preserved even in its digitalised version – to present spatially related phenomena and items thorough their mapping. The aim of this paper is to discuss about the structure of a digital urban atlas on the example of the creation a new one – the digital atlas of heritage cities and towns along the Danube, one of the main deliverables of DANUrB+ INTERREG Project. This atlas, planned in both hardcopy and digital versions, is still in progress; hence, the main contribution of the paper is to show the expected structure of the digital DANUrB+ Atlas by comparing the project inputs with several already existing digital urban atlases as role-models.",
publisher = "Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences",
journal = "Innovative STEM Education",
title = "Creating a Digital Atlas for Heritage Cities and Towns along the Danube",
pages = "112-123",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1190"
}
Djukić, A., Joković, J., Antonić, B., Zdravković, J.,& Ilić, N.. (2021). Creating a Digital Atlas for Heritage Cities and Towns along the Danube. in Innovative STEM Education
Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences., 112-123.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1190
Djukić A, Joković J, Antonić B, Zdravković J, Ilić N. Creating a Digital Atlas for Heritage Cities and Towns along the Danube. in Innovative STEM Education. 2021;:112-123.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1190 .
Djukić, Aleksandra, Joković, Jugoslav, Antonić, Branislav, Zdravković, Jana, Ilić, Nikola, "Creating a Digital Atlas for Heritage Cities and Towns along the Danube" in Innovative STEM Education (2021):112-123,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1190 .

The Evaluation of Urban Renewal Waterfront Development: The Case of the Sava Riverfront in Belgrade, Serbia

Djukić, Aleksandra; Marić, Jelena; Antonić, Branislav; Kovač, Vladimir; Joković, Jugoslav; Dinkić, Nikola

(Basel : MDPI, 2020)

TY - JOUR
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Marić, Jelena
AU - Antonić, Branislav
AU - Kovač, Vladimir
AU - Joković, Jugoslav
AU - Dinkić, Nikola
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1049
AB - Belgrade is the only capital in the world at the confluence of two major international rivers navigable for global shipment—the Danube and the Sava River. However, it was only after the unification of all riversides within Yugoslavia in 1918 that Belgrade started to develop its riverfront; initially, as green recreation areas during the socialist era. Since the post-socialist transition, this trajectory has sharply changed in order to create new urban nodes along the riverfront. The best example is the newest project of the urban renewal of waterfront development at the Sava River, the “Belgrade Waterfront Project.” This mega-project has sparked a lot of attention. The aim of this research is to present, evaluate, and spatially determine this attention before and after the project inauguration. This observational study is conducted by using two methods from social discourse: a survey, as a traditional method, and analysis based on social network data (Twitter) as a newer, “smarter” one. Comparing and mapping their results, this research offers recommendations on how to harmonize and modernize the development of this crucial potential of Belgrade.
PB - Basel : MDPI
T2 - Sustainability
T1 - The Evaluation of Urban Renewal Waterfront Development: The Case of the Sava Riverfront in Belgrade, Serbia
VL - 12
IS - 16
SP - 6620
DO - 10.3390/su12166620
ER - 
@article{
author = "Djukić, Aleksandra and Marić, Jelena and Antonić, Branislav and Kovač, Vladimir and Joković, Jugoslav and Dinkić, Nikola",
year = "2020",
abstract = "Belgrade is the only capital in the world at the confluence of two major international rivers navigable for global shipment—the Danube and the Sava River. However, it was only after the unification of all riversides within Yugoslavia in 1918 that Belgrade started to develop its riverfront; initially, as green recreation areas during the socialist era. Since the post-socialist transition, this trajectory has sharply changed in order to create new urban nodes along the riverfront. The best example is the newest project of the urban renewal of waterfront development at the Sava River, the “Belgrade Waterfront Project.” This mega-project has sparked a lot of attention. The aim of this research is to present, evaluate, and spatially determine this attention before and after the project inauguration. This observational study is conducted by using two methods from social discourse: a survey, as a traditional method, and analysis based on social network data (Twitter) as a newer, “smarter” one. Comparing and mapping their results, this research offers recommendations on how to harmonize and modernize the development of this crucial potential of Belgrade.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "The Evaluation of Urban Renewal Waterfront Development: The Case of the Sava Riverfront in Belgrade, Serbia",
volume = "12",
number = "16",
pages = "6620",
doi = "10.3390/su12166620"
}
Djukić, A., Marić, J., Antonić, B., Kovač, V., Joković, J.,& Dinkić, N.. (2020). The Evaluation of Urban Renewal Waterfront Development: The Case of the Sava Riverfront in Belgrade, Serbia. in Sustainability
Basel : MDPI., 12(16), 6620.
https://doi.org/10.3390/su12166620
Djukić A, Marić J, Antonić B, Kovač V, Joković J, Dinkić N. The Evaluation of Urban Renewal Waterfront Development: The Case of the Sava Riverfront in Belgrade, Serbia. in Sustainability. 2020;12(16):6620.
doi:10.3390/su12166620 .
Djukić, Aleksandra, Marić, Jelena, Antonić, Branislav, Kovač, Vladimir, Joković, Jugoslav, Dinkić, Nikola, "The Evaluation of Urban Renewal Waterfront Development: The Case of the Sava Riverfront in Belgrade, Serbia" in Sustainability, 12, no. 16 (2020):6620,
https://doi.org/10.3390/su12166620 . .
7
3
7

Уметност као мотив у обликовању отворених јавних простора на предмету „Морфологија градских простора” Архитектонског факултета у Београду

Ђукић, Александра М.; Антонић, Бранислав М.

(Факултет примењених уметности у Београду, 2020)

TY - CONF
AU - Ђукић, Александра М.
AU - Антонић, Бранислав М.
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1083
AB - Урбанизам представља област где се уметност преклапа са технологијама и друштвеним и природним наукама. Уметнички елемент у урбанизму долази посебно до изражаја у урбанистичком пројектовању, које наглашава значај естетике у обликовању простора. Примери уметнички обликованих отворених јавних простора су посебно важни, јер њихово обликовање захтева од уметничког израза да буде и друштвено одговоран, да својим карактером одговори на потребе заједнице која га користи и за коју је он део локалног идентитета.
Предмет „Морфологија градских потеза” на Архитектонском факултету Универзитета у Београду је замишљен да везу између урбанизма и осталих уметности издигне на виши ниво. Полазиште у истраживањима на предмету су дела ликовних, драмских, музичких или примењених уметности. Студенти анализирају постулате изабраних уметничких дела и преводе их у градски простор у виду малог урбанистичког пројекта трга, парка, дворишта или дела кеја. Посебан нагласак у овом процесу је повезивање елемената датог дела са изабраних простором, кроз „превођење” елемената уметничког дела у нови функционални и физички оквир. Циљ овог рада је да се критички објасни процес рада на предмету „Морфологија градских потеза” као студије случаја, кроз приказ истраживања и најбољих студентских радова као исхода. Пре тога ће бити објашњен мотив за увођење овог предмета кроз краћу теоријску расправу о повезаности урбанизма и осталих грана уметности. Комбиновање теоријског приступа са студијом случаја је основ за закључна разматрања о квалитету добијених урбанистичких решења и могућностима унапређења наставе.
AB - Urbanism is a field where art overlaps with technology and the social and natural sciences. The
artistic element in urbanism is particularly prominent in urban design, which emphasizes the significance of
aesthetics in the shaping of space. The examples of artistically-shaped open public spaces are exceptionally
important, because shaping them requires from artistic expression to be socially responsible, as well as to
responds by its character to the needs of the community that uses it and for which it is part of a local identity.
The course “Morphology of City Paths” at the Faculty of Architecture of the University of Belgrade is designed
to elevate the link between urbanism and other arts to a higher level. The starting point in research at the subject is the works of fine arts, drama, music or applied arts. Students analyse postulates of selected works of art
and transform them into an urban space in the form of a small urban design project – a square, park, yard or
quay. A special highlight in this process is to connect the elements of the given work with the selected space,
through the “translation” of the elements of the work of art into a new functional and physical framework.
The aim of this paper is to critically explain the process of work on the subject of the “Morphology of City
Paths” as a case study, by presenting research and the best student works as an outcome. Before that, the
motive for introducing this subject will be explained through a brief theoretical discussion of the connection
between urbanism and other branches of the arts. Combining a theoretical approach with a case study is the
basis for concluding considerations about the quality of urban-design solutions obtained and the possibilities
of improving teaching.
PB - Факултет примењених уметности у Београду
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts
C3 - Зборник радова: прва међународна конференција Smartart – уметности наука у примени од инспирације до интеракције = Proceedings: First International conference Smartart – art and science applied from inspiration to interaction
T1 - Уметност као мотив у обликовању отворених јавних простора на предмету „Морфологија градских простора” Архитектонског факултета у Београду
SP - 499
EP - 508
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1083
ER - 
@conference{
author = "Ђукић, Александра М. and Антонић, Бранислав М.",
year = "2020",
abstract = "Урбанизам представља област где се уметност преклапа са технологијама и друштвеним и природним наукама. Уметнички елемент у урбанизму долази посебно до изражаја у урбанистичком пројектовању, које наглашава значај естетике у обликовању простора. Примери уметнички обликованих отворених јавних простора су посебно важни, јер њихово обликовање захтева од уметничког израза да буде и друштвено одговоран, да својим карактером одговори на потребе заједнице која га користи и за коју је он део локалног идентитета.
Предмет „Морфологија градских потеза” на Архитектонском факултету Универзитета у Београду је замишљен да везу између урбанизма и осталих уметности издигне на виши ниво. Полазиште у истраживањима на предмету су дела ликовних, драмских, музичких или примењених уметности. Студенти анализирају постулате изабраних уметничких дела и преводе их у градски простор у виду малог урбанистичког пројекта трга, парка, дворишта или дела кеја. Посебан нагласак у овом процесу је повезивање елемената датог дела са изабраних простором, кроз „превођење” елемената уметничког дела у нови функционални и физички оквир. Циљ овог рада је да се критички објасни процес рада на предмету „Морфологија градских потеза” као студије случаја, кроз приказ истраживања и најбољих студентских радова као исхода. Пре тога ће бити објашњен мотив за увођење овог предмета кроз краћу теоријску расправу о повезаности урбанизма и осталих грана уметности. Комбиновање теоријског приступа са студијом случаја је основ за закључна разматрања о квалитету добијених урбанистичких решења и могућностима унапређења наставе., Urbanism is a field where art overlaps with technology and the social and natural sciences. The
artistic element in urbanism is particularly prominent in urban design, which emphasizes the significance of
aesthetics in the shaping of space. The examples of artistically-shaped open public spaces are exceptionally
important, because shaping them requires from artistic expression to be socially responsible, as well as to
responds by its character to the needs of the community that uses it and for which it is part of a local identity.
The course “Morphology of City Paths” at the Faculty of Architecture of the University of Belgrade is designed
to elevate the link between urbanism and other arts to a higher level. The starting point in research at the subject is the works of fine arts, drama, music or applied arts. Students analyse postulates of selected works of art
and transform them into an urban space in the form of a small urban design project – a square, park, yard or
quay. A special highlight in this process is to connect the elements of the given work with the selected space,
through the “translation” of the elements of the work of art into a new functional and physical framework.
The aim of this paper is to critically explain the process of work on the subject of the “Morphology of City
Paths” as a case study, by presenting research and the best student works as an outcome. Before that, the
motive for introducing this subject will be explained through a brief theoretical discussion of the connection
between urbanism and other branches of the arts. Combining a theoretical approach with a case study is the
basis for concluding considerations about the quality of urban-design solutions obtained and the possibilities
of improving teaching.",
publisher = "Факултет примењених уметности у Београду, Belgrade : Faculty of Applied Arts",
journal = "Зборник радова: прва међународна конференција Smartart – уметности наука у примени од инспирације до интеракције = Proceedings: First International conference Smartart – art and science applied from inspiration to interaction",
title = "Уметност као мотив у обликовању отворених јавних простора на предмету „Морфологија градских простора” Архитектонског факултета у Београду",
pages = "499-508",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1083"
}
Ђукић, А. М.,& Антонић, Б. М.. (2020). Уметност као мотив у обликовању отворених јавних простора на предмету „Морфологија градских простора” Архитектонског факултета у Београду. in Зборник радова: прва међународна конференција Smartart – уметности наука у примени од инспирације до интеракције = Proceedings: First International conference Smartart – art and science applied from inspiration to interaction
Факултет примењених уметности у Београду., 499-508.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1083
Ђукић АМ, Антонић БМ. Уметност као мотив у обликовању отворених јавних простора на предмету „Морфологија градских простора” Архитектонског факултета у Београду. in Зборник радова: прва међународна конференција Smartart – уметности наука у примени од инспирације до интеракције = Proceedings: First International conference Smartart – art and science applied from inspiration to interaction. 2020;:499-508.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1083 .
Ђукић, Александра М., Антонић, Бранислав М., "Уметност као мотив у обликовању отворених јавних простора на предмету „Морфологија градских простора” Архитектонског факултета у Београду" in Зборник радова: прва међународна конференција Smartart – уметности наука у примени од инспирације до интеракције = Proceedings: First International conference Smartart – art and science applied from inspiration to interaction (2020):499-508,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1083 .

Туристичко одмаралиште по мери културе и традиције: Креирање етно-села "Голубачки град" на основу наслеђа Источне Србије

Станковић, Сара; Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - CONF
AU - Станковић, Сара
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1047
AB - Источна Србија у себи садржи културно наслеђе које је дуго било сакривено. Ови „драгуљи“ су тек последњих година откривени и једним делом унапређени. Међутим, како се нису сви аспекти подједнако развили, тако одређени сегменти остају делимично недовршени. На подручју Голупца препознати су елементи урбаног, док одлике руралног мањкају – на њиховом развитку треба радити не би ли се додатно нагласило овај сегмент културног наслеђа. Имајући у виду да је ово регија са мноштвом садржаја које има културолошки, историјски, верски, па и природно-еколошки значај, Голубац са својом околином има много потенцијала за развој туризма. С обзиром да ово све чини културни идентитет Голупца, битно је искористити њихову вредност и укључити наслеђе у циљу унапређења културног туризма као нове окоснице развоја града и његовог значаја, како у Србији, тако и међународно Концепт етно-села се намеће као просторни одраз идентитета традиционалног српског села. Он је резултат комбинације два главна напред наведена фактора – културног туризма и наслеђа – и нуди се као решење за развој одрживог културног туризма и тако утиче на подизање значаја овог простора. При томе се посредно подиже и ниво живости овог простора, дајући му нови карактер и атмосферу.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020
T1 - Туристичко одмаралиште по мери културе и традиције: Креирање етно-села "Голубачки град" на основу наслеђа Источне Србије
SP - 115
EP - 124
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1047
ER - 
@conference{
author = "Станковић, Сара and Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав",
year = "2020",
abstract = "Источна Србија у себи садржи културно наслеђе које је дуго било сакривено. Ови „драгуљи“ су тек последњих година откривени и једним делом унапређени. Међутим, како се нису сви аспекти подједнако развили, тако одређени сегменти остају делимично недовршени. На подручју Голупца препознати су елементи урбаног, док одлике руралног мањкају – на њиховом развитку треба радити не би ли се додатно нагласило овај сегмент културног наслеђа. Имајући у виду да је ово регија са мноштвом садржаја које има културолошки, историјски, верски, па и природно-еколошки значај, Голубац са својом околином има много потенцијала за развој туризма. С обзиром да ово све чини културни идентитет Голупца, битно је искористити њихову вредност и укључити наслеђе у циљу унапређења културног туризма као нове окоснице развоја града и његовог значаја, како у Србији, тако и међународно Концепт етно-села се намеће као просторни одраз идентитета традиционалног српског села. Он је резултат комбинације два главна напред наведена фактора – културног туризма и наслеђа – и нуди се као решење за развој одрживог културног туризма и тако утиче на подизање значаја овог простора. При томе се посредно подиже и ниво живости овог простора, дајући му нови карактер и атмосферу.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020",
title = "Туристичко одмаралиште по мери културе и традиције: Креирање етно-села "Голубачки град" на основу наслеђа Источне Србије",
pages = "115-124",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1047"
}
Станковић, С., Ђукић, А.,& Антонић, Б.. (2020). Туристичко одмаралиште по мери културе и традиције: Креирање етно-села "Голубачки град" на основу наслеђа Источне Србије. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020
Београд : Удружење урбаниста Србије., 115-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1047
Станковић С, Ђукић А, Антонић Б. Туристичко одмаралиште по мери културе и традиције: Креирање етно-села "Голубачки град" на основу наслеђа Источне Србије. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020. 2020;:115-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1047 .
Станковић, Сара, Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, "Туристичко одмаралиште по мери културе и традиције: Креирање етно-села "Голубачки град" на основу наслеђа Источне Србије" in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020 (2020):115-124,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1047 .

Регенерација браунфилда као основ за активирање приобаља: простор старог каменолома код Голубачке тврђаве

Јовановић, Марко; Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - CONF
AU - Јовановић, Марко
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1046
AB - Један од најзначајнијих момената у граду Голупцу јесте његово дунавско приобаље које се протеже читавом дужином града. Стога се као један од чинилаца просторног и економског оживљавања града уочава кроз регенерацију приобалног дела Голупца. Остатак индустријског наслеђа, односно периода експлоатисања камена у приобалном делу сведочи о једном времену чији су се фрагменти задржали до данас. Истраживање указује да кроз очување његове првобитне, спољашње структуре и архитектонско-урбанистичким деловањем на његову унутрашњост простор добије нови значај, чиме се постиже нови потенцијал за развој читавог града. Како се простор некадашњег каменолома са његовом дробилицом налази у непосредној близини приобаља и Голубачке тврђаве, локацијски предуслови ове браунфилд локације су изванредни за проширење већ датих садржаја и допуну постојећих градских туристичко- културних капацитета у развоју. Примерима добре праксе, код којих се регенерација постиже кроз спровођење еко-садржаја у браунфилд локације, истраживање приближава могућност такве примене у приобалном делу Голупца. У складу са овим поставкама, стварају се изванредни услови за проширење већ уочених садржаја културе и туризма, али са иновативним приступом који уводи елемент савременог у идентитет Голупца.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020
T1 - Регенерација браунфилда као основ за активирање приобаља: простор старог каменолома код Голубачке тврђаве
SP - 97
EP - 106
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1046
ER - 
@conference{
author = "Јовановић, Марко and Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав",
year = "2020",
abstract = "Један од најзначајнијих момената у граду Голупцу јесте његово дунавско приобаље које се протеже читавом дужином града. Стога се као један од чинилаца просторног и економског оживљавања града уочава кроз регенерацију приобалног дела Голупца. Остатак индустријског наслеђа, односно периода експлоатисања камена у приобалном делу сведочи о једном времену чији су се фрагменти задржали до данас. Истраживање указује да кроз очување његове првобитне, спољашње структуре и архитектонско-урбанистичким деловањем на његову унутрашњост простор добије нови значај, чиме се постиже нови потенцијал за развој читавог града. Како се простор некадашњег каменолома са његовом дробилицом налази у непосредној близини приобаља и Голубачке тврђаве, локацијски предуслови ове браунфилд локације су изванредни за проширење већ датих садржаја и допуну постојећих градских туристичко- културних капацитета у развоју. Примерима добре праксе, код којих се регенерација постиже кроз спровођење еко-садржаја у браунфилд локације, истраживање приближава могућност такве примене у приобалном делу Голупца. У складу са овим поставкама, стварају се изванредни услови за проширење већ уочених садржаја културе и туризма, али са иновативним приступом који уводи елемент савременог у идентитет Голупца.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020",
title = "Регенерација браунфилда као основ за активирање приобаља: простор старог каменолома код Голубачке тврђаве",
pages = "97-106",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1046"
}
Јовановић, М., Ђукић, А.,& Антонић, Б.. (2020). Регенерација браунфилда као основ за активирање приобаља: простор старог каменолома код Голубачке тврђаве. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020
Београд : Удружење урбаниста Србије., 97-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1046
Јовановић М, Ђукић А, Антонић Б. Регенерација браунфилда као основ за активирање приобаља: простор старог каменолома код Голубачке тврђаве. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020. 2020;:97-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1046 .
Јовановић, Марко, Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, "Регенерација браунфилда као основ за активирање приобаља: простор старог каменолома код Голубачке тврђаве" in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020 (2020):97-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1046 .

Размере опадања градова у Србији на почетку трећег миленијума: садашњи трендови и поуке за будућност

Антонић, Бранислав; Ђукић, Александра; Марић, Јелена

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - CONF
AU - Антонић, Бранислав
AU - Ђукић, Александра
AU - Марић, Јелена
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1045
AB - Једна од појава које су обележиле српски урбанизам на почетку трећем миленијума је све раширеније опадање српских градова. Пописом становништва из 2011. године, већина градова у Србији је први пут губила становништво услед проблема у локалној привреди. Србија по овоме није никакав изузетак међу развијеним државама света, посебно на нивоу бивше социјалистичке Европе као регије, где све државе бележе урбано опадање код већине својих градова. Међутим, оно што је другачије јесте да је у већини европских држава случај градова у опадању већ уочен, па се организовано проучава и системски се дају приступи и решења за превазилажење овог великог изазова савремене урбанизације. Овај процес је у Србији тек у зачетку и тражи брже деловање и науке и струке. Сходно томе, циљ овог рада је да отвори разговор на тему урбаног опадања у Србији кроз приказ садашњих трендова из проучавања демографских података за 167 званичних градских насеља у држави. На крају рада, главним налазима ове анализе биће придружени управо начини за превазилажење урбаног опадања на регионалном нивоу.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020
T1 - Размере опадања градова у Србији на почетку трећег миленијума: садашњи трендови и поуке за будућност
SP - 31
EP - 40
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1045
ER - 
@conference{
author = "Антонић, Бранислав and Ђукић, Александра and Марић, Јелена",
year = "2020",
abstract = "Једна од појава које су обележиле српски урбанизам на почетку трећем миленијума је све раширеније опадање српских градова. Пописом становништва из 2011. године, већина градова у Србији је први пут губила становништво услед проблема у локалној привреди. Србија по овоме није никакав изузетак међу развијеним државама света, посебно на нивоу бивше социјалистичке Европе као регије, где све државе бележе урбано опадање код већине својих градова. Међутим, оно што је другачије јесте да је у већини европских држава случај градова у опадању већ уочен, па се организовано проучава и системски се дају приступи и решења за превазилажење овог великог изазова савремене урбанизације. Овај процес је у Србији тек у зачетку и тражи брже деловање и науке и струке. Сходно томе, циљ овог рада је да отвори разговор на тему урбаног опадања у Србији кроз приказ садашњих трендова из проучавања демографских података за 167 званичних градских насеља у држави. На крају рада, главним налазима ове анализе биће придружени управо начини за превазилажење урбаног опадања на регионалном нивоу.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020",
title = "Размере опадања градова у Србији на почетку трећег миленијума: садашњи трендови и поуке за будућност",
pages = "31-40",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1045"
}
Антонић, Б., Ђукић, А.,& Марић, Ј.. (2020). Размере опадања градова у Србији на почетку трећег миленијума: садашњи трендови и поуке за будућност. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020
Београд : Удружење урбаниста Србије., 31-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1045
Антонић Б, Ђукић А, Марић Ј. Размере опадања градова у Србији на почетку трећег миленијума: садашњи трендови и поуке за будућност. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020. 2020;:31-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1045 .
Антонић, Бранислав, Ђукић, Александра, Марић, Јелена, "Размере опадања градова у Србији на почетку трећег миленијума: садашњи трендови и поуке за будућност" in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020 (2020):31-40,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1045 .

The Research History of Shrinking Cities: A Concept or not?

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra

(University of Niš - Faculty of Civil Engineering and Architecture, 2020)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1109
AB - Shrinking cities have become a well-known phenomenon in the current urbanisation. The topic of urban shrinking and shrinking cities as their spatial manifestation have been exploited in several international and regional projects and through numerous independent research works. Yet, the existence of specific concept concerning shrinking cities is still questionable in some circles. However, this is not unusual for topics of international consideration; many globally developed and applied urban concepts carry the same doubts, arisen from their general approach to encompass case studies at all meridians. The aim of this paper is to discuss if the concept of shrinking cities exits as an independent system in contemporary urban theory, as well as in related media coverage and practice. This is examined through the explanation of the development history of the research on shrinking cities, including the most important thoughts relating it as a theoretical concept. The paper passes through several development phases of the concept: from its negation, through formalisation, to general acceptance and exploitation by mass-media. The complexity of the development trajectory of the research of this topic confirms that the concept of shrinking cities matters, which is explained in the paper conclusion.
PB - University of Niš - Faculty of Civil Engineering and Architecture
C3 - 3rd International Conference on Urban Planning - ICUP2020
T1 - The Research History of Shrinking Cities: A Concept or not?
SP - 1
EP - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1109
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra",
year = "2020",
abstract = "Shrinking cities have become a well-known phenomenon in the current urbanisation. The topic of urban shrinking and shrinking cities as their spatial manifestation have been exploited in several international and regional projects and through numerous independent research works. Yet, the existence of specific concept concerning shrinking cities is still questionable in some circles. However, this is not unusual for topics of international consideration; many globally developed and applied urban concepts carry the same doubts, arisen from their general approach to encompass case studies at all meridians. The aim of this paper is to discuss if the concept of shrinking cities exits as an independent system in contemporary urban theory, as well as in related media coverage and practice. This is examined through the explanation of the development history of the research on shrinking cities, including the most important thoughts relating it as a theoretical concept. The paper passes through several development phases of the concept: from its negation, through formalisation, to general acceptance and exploitation by mass-media. The complexity of the development trajectory of the research of this topic confirms that the concept of shrinking cities matters, which is explained in the paper conclusion.",
publisher = "University of Niš - Faculty of Civil Engineering and Architecture",
journal = "3rd International Conference on Urban Planning - ICUP2020",
title = "The Research History of Shrinking Cities: A Concept or not?",
pages = "1-7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1109"
}
Antonić, B.,& Djukić, A.. (2020). The Research History of Shrinking Cities: A Concept or not?. in 3rd International Conference on Urban Planning - ICUP2020
University of Niš - Faculty of Civil Engineering and Architecture., 1-7.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1109
Antonić B, Djukić A. The Research History of Shrinking Cities: A Concept or not?. in 3rd International Conference on Urban Planning - ICUP2020. 2020;:1-7.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1109 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, "The Research History of Shrinking Cities: A Concept or not?" in 3rd International Conference on Urban Planning - ICUP2020 (2020):1-7,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1109 .

A Tourist-Based Typology of Open Public Sapces: A Case Study of Golubac, Serbia

Lazarević, Milica; Djukić, Aleksandra; Antonić, Branislav

(University of Structural Engineering and Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov", 2020)

TY - CONF
AU - Lazarević, Milica
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Antonić, Branislav
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1108
AB - Open public spaces represent focal places within settlements as parts of a
city structure. Nowadays, they are classified into various types and categories, such
as parks, squares, children's playgrounds, river banks, urban forests, and, even,
streets and sidewalks. Each of these categories has its own significance in the
network of open public spaces because of the content and role it plays in a particular
area. This is especially important for Golubac, as a town in Eastern Serbia in which
a diverse typology of open public spaces has been recognised in a specific limited
space, thanks to its rich cultural heritage, its position along the Danube River, but
also the close proximity of the national park. On the one hand, this offers great
opportunities for the further development of open public spaces, while, on the other
hand, certain specifics in typology bring many limitations.
Also, the richness of culture and heritage has led to a significant increase in the
number of tourists in Golubac in recent years. However, they usually pass through
the city only to reach heritage sites in the town vicinity, such as a Golubac fortress.
Therefore, the subject of this paper is the analysis of the network of open public
spaces in Golubac considering tourists needs. The paper starts with a general
theoretical section on open public spaces, after which it focused on the case study of
Golubac Town. The final contribution of the research is to understand the
interrelationships, connections, significance, obstacles, and limitations in forming
The final aim of this paper is to propose certain guidelines through the typologies of
open spaces in order to bring open public spaces closer to the needs of tourists and
enable them to stay longer in the town of Golubac.
PB - University of Structural Engineering and Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov"
C3 - XX International Scientific Conference VSU'2020 on Construction and Architecture Conference proceedings - volume II
T1 - A Tourist-Based Typology of Open Public Sapces: A Case Study of Golubac, Serbia
SP - 55
EP - 61
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1108
ER - 
@conference{
author = "Lazarević, Milica and Djukić, Aleksandra and Antonić, Branislav",
year = "2020",
abstract = "Open public spaces represent focal places within settlements as parts of a
city structure. Nowadays, they are classified into various types and categories, such
as parks, squares, children's playgrounds, river banks, urban forests, and, even,
streets and sidewalks. Each of these categories has its own significance in the
network of open public spaces because of the content and role it plays in a particular
area. This is especially important for Golubac, as a town in Eastern Serbia in which
a diverse typology of open public spaces has been recognised in a specific limited
space, thanks to its rich cultural heritage, its position along the Danube River, but
also the close proximity of the national park. On the one hand, this offers great
opportunities for the further development of open public spaces, while, on the other
hand, certain specifics in typology bring many limitations.
Also, the richness of culture and heritage has led to a significant increase in the
number of tourists in Golubac in recent years. However, they usually pass through
the city only to reach heritage sites in the town vicinity, such as a Golubac fortress.
Therefore, the subject of this paper is the analysis of the network of open public
spaces in Golubac considering tourists needs. The paper starts with a general
theoretical section on open public spaces, after which it focused on the case study of
Golubac Town. The final contribution of the research is to understand the
interrelationships, connections, significance, obstacles, and limitations in forming
The final aim of this paper is to propose certain guidelines through the typologies of
open spaces in order to bring open public spaces closer to the needs of tourists and
enable them to stay longer in the town of Golubac.",
publisher = "University of Structural Engineering and Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov"",
journal = "XX International Scientific Conference VSU'2020 on Construction and Architecture Conference proceedings - volume II",
title = "A Tourist-Based Typology of Open Public Sapces: A Case Study of Golubac, Serbia",
pages = "55-61",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1108"
}
Lazarević, M., Djukić, A.,& Antonić, B.. (2020). A Tourist-Based Typology of Open Public Sapces: A Case Study of Golubac, Serbia. in XX International Scientific Conference VSU'2020 on Construction and Architecture Conference proceedings - volume II
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov"., 55-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1108
Lazarević M, Djukić A, Antonić B. A Tourist-Based Typology of Open Public Sapces: A Case Study of Golubac, Serbia. in XX International Scientific Conference VSU'2020 on Construction and Architecture Conference proceedings - volume II. 2020;:55-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1108 .
Lazarević, Milica, Djukić, Aleksandra, Antonić, Branislav, "A Tourist-Based Typology of Open Public Sapces: A Case Study of Golubac, Serbia" in XX International Scientific Conference VSU'2020 on Construction and Architecture Conference proceedings - volume II (2020):55-61,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1108 .

Borderland Shrinking Cities: “Uncharted Territory” in International Research of Urban Shrinkage

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra; Marić, Jelena

(University of Structural Engineering and Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov", 2020)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Marić, Jelena
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1107
AB - Shrinking cities has become a hotspot topic in international research during last decades. Although their shrinking patterns reflects the best through demographic loss, research cycles also point out that the main cause of their shrinkage is the economic problems of these cities. The other, less prominent factors has been just recently scientifically uncovered. This is the case with the issue of the proximity to or location of a city on national border. This factor is scarcely examined in the discourse of urban shrinkage, maybe due to the most of related research has been carried in larger countries or in economically united multi-state unions, where borderland position is less relevant. The aim of this paper is examine the influence of border on urban shrinkage in Serbia, a small European state where all national borders are fully controlled. This is done by comparing the demographic trends of the cities along long standing borders of Serbia, established after the World War I, with the same trends at national level. This comparison is critical to exact final recommendations for the urban planning of border cities, as well as for the regional planning of urban networks in Serbian borderlands.
PB - University of Structural Engineering and Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov"
C3 - XX International Scientific conference VSU'2020 on Construction and Architecture conference proceedings - volume II
T1 - Borderland Shrinking Cities: “Uncharted Territory” in International Research of Urban Shrinkage
SP - 29
EP - 34
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1107
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra and Marić, Jelena",
year = "2020",
abstract = "Shrinking cities has become a hotspot topic in international research during last decades. Although their shrinking patterns reflects the best through demographic loss, research cycles also point out that the main cause of their shrinkage is the economic problems of these cities. The other, less prominent factors has been just recently scientifically uncovered. This is the case with the issue of the proximity to or location of a city on national border. This factor is scarcely examined in the discourse of urban shrinkage, maybe due to the most of related research has been carried in larger countries or in economically united multi-state unions, where borderland position is less relevant. The aim of this paper is examine the influence of border on urban shrinkage in Serbia, a small European state where all national borders are fully controlled. This is done by comparing the demographic trends of the cities along long standing borders of Serbia, established after the World War I, with the same trends at national level. This comparison is critical to exact final recommendations for the urban planning of border cities, as well as for the regional planning of urban networks in Serbian borderlands.",
publisher = "University of Structural Engineering and Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov"",
journal = "XX International Scientific conference VSU'2020 on Construction and Architecture conference proceedings - volume II",
title = "Borderland Shrinking Cities: “Uncharted Territory” in International Research of Urban Shrinkage",
pages = "29-34",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1107"
}
Antonić, B., Djukić, A.,& Marić, J.. (2020). Borderland Shrinking Cities: “Uncharted Territory” in International Research of Urban Shrinkage. in XX International Scientific conference VSU'2020 on Construction and Architecture conference proceedings - volume II
University of Structural Engineering and Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov"., 29-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1107
Antonić B, Djukić A, Marić J. Borderland Shrinking Cities: “Uncharted Territory” in International Research of Urban Shrinkage. in XX International Scientific conference VSU'2020 on Construction and Architecture conference proceedings - volume II. 2020;:29-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1107 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, Marić, Jelena, "Borderland Shrinking Cities: “Uncharted Territory” in International Research of Urban Shrinkage" in XX International Scientific conference VSU'2020 on Construction and Architecture conference proceedings - volume II (2020):29-34,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1107 .

Are Shrinking Cities a Completely New Phenomenon in Post-Socialist Space? Urban Shrinkage in Eastern Europe before and during Socialism

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra

(University of Belgrade - Faculty of Architecture, 2020)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1106
AB - Shrinking cities present the prevalent type of present-day urbanisation in post-socialist countries in the eastern half of Europe. The outspread and the socialism-related features of their shrinkage have made them a compelling topic for scholars internationally. Thus, they are well-documented today. However, this straight focus of researchers on post-socialist shrinking cities has somehow formed the opinion that this phenomenon is completely new for this region. If such research is oriented to the past of urbanisation in this part of Europe, it usually examines the causes of post-socialist urban shrinkage originated in the specificities of socialism. Nevertheless, urban shrinkage existed in the eastern half of Europe before the fall of socialism. Concrete data covers the examples of shrinking cities in inter-war (pre-socialist) and post-war (socialist) periods. Although these cities were not very frequent, they represent the predecessors of many shrinking cities in this part of Europe today. They can even be categorised by the various factors that were crucial for their shrinkage: change of borders, fall of industrial production, internal/national spatial planning policies or the loss of dependent area. The aim of this research is to systematise this knowledge relating pre-socialist and socialist urban shrinkage in Eastern Europe. Hence, this paper is organised as a scientific review, with a special intention to present the different categories of affected cities. In that way, this paper contributes to the further understanding of the circumstances that have provoked urban shrinkage to be so widespread in this part of Europe.
PB - University of Belgrade - Faculty of Architecture
C3 - Proceedings of Seventh International Academic Conference on Places and Technologies, Keeping up with technologies to act responsively in urban environment : conference proceedings / 7th international Academic Conference on Places and Technologies
T1 - Are Shrinking Cities a Completely New Phenomenon in Post-Socialist Space? Urban Shrinkage in Eastern Europe before and during Socialism
SP - 476
EP - 484
DO - 10.18485/arh_pt.2020.7.ch56
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra",
year = "2020",
abstract = "Shrinking cities present the prevalent type of present-day urbanisation in post-socialist countries in the eastern half of Europe. The outspread and the socialism-related features of their shrinkage have made them a compelling topic for scholars internationally. Thus, they are well-documented today. However, this straight focus of researchers on post-socialist shrinking cities has somehow formed the opinion that this phenomenon is completely new for this region. If such research is oriented to the past of urbanisation in this part of Europe, it usually examines the causes of post-socialist urban shrinkage originated in the specificities of socialism. Nevertheless, urban shrinkage existed in the eastern half of Europe before the fall of socialism. Concrete data covers the examples of shrinking cities in inter-war (pre-socialist) and post-war (socialist) periods. Although these cities were not very frequent, they represent the predecessors of many shrinking cities in this part of Europe today. They can even be categorised by the various factors that were crucial for their shrinkage: change of borders, fall of industrial production, internal/national spatial planning policies or the loss of dependent area. The aim of this research is to systematise this knowledge relating pre-socialist and socialist urban shrinkage in Eastern Europe. Hence, this paper is organised as a scientific review, with a special intention to present the different categories of affected cities. In that way, this paper contributes to the further understanding of the circumstances that have provoked urban shrinkage to be so widespread in this part of Europe.",
publisher = "University of Belgrade - Faculty of Architecture",
journal = "Proceedings of Seventh International Academic Conference on Places and Technologies, Keeping up with technologies to act responsively in urban environment : conference proceedings / 7th international Academic Conference on Places and Technologies",
title = "Are Shrinking Cities a Completely New Phenomenon in Post-Socialist Space? Urban Shrinkage in Eastern Europe before and during Socialism",
pages = "476-484",
doi = "10.18485/arh_pt.2020.7.ch56"
}
Antonić, B.,& Djukić, A.. (2020). Are Shrinking Cities a Completely New Phenomenon in Post-Socialist Space? Urban Shrinkage in Eastern Europe before and during Socialism. in Proceedings of Seventh International Academic Conference on Places and Technologies, Keeping up with technologies to act responsively in urban environment : conference proceedings / 7th international Academic Conference on Places and Technologies
University of Belgrade - Faculty of Architecture., 476-484.
https://doi.org/10.18485/arh_pt.2020.7.ch56
Antonić B, Djukić A. Are Shrinking Cities a Completely New Phenomenon in Post-Socialist Space? Urban Shrinkage in Eastern Europe before and during Socialism. in Proceedings of Seventh International Academic Conference on Places and Technologies, Keeping up with technologies to act responsively in urban environment : conference proceedings / 7th international Academic Conference on Places and Technologies. 2020;:476-484.
doi:10.18485/arh_pt.2020.7.ch56 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, "Are Shrinking Cities a Completely New Phenomenon in Post-Socialist Space? Urban Shrinkage in Eastern Europe before and during Socialism" in Proceedings of Seventh International Academic Conference on Places and Technologies, Keeping up with technologies to act responsively in urban environment : conference proceedings / 7th international Academic Conference on Places and Technologies (2020):476-484,
https://doi.org/10.18485/arh_pt.2020.7.ch56 . .

Space Digitization as a Tool to Enhance the Identity of Historic Public Space

Lazarević, Milica; Djukić, Aleksandra; Antonić, Branislav

(Faculty of Architecture & Urban Planning Institute of the Republics of Slovenia, 2020)

TY - CONF
AU - Lazarević, Milica
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Antonić, Branislav
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1058
AB - The 21st century is the era of new technologies, Internet, overall digitalization, and
the applications that represent a major advance in science and technology. On the
other hand, these innovative technologies have had a very challenging impact on
various social activities. People are spending more time in a virtual space, instead
going out, socialising or enjoining outdoor recreation. Despite this, digitalization
has also led to new ideas and directions for creativity, such as the creation of
various applications that can encourage human mobility and interaction in the
open space of a settlement. Accordingly, these applications can supplement and
upgrade the values of existing open spaces, adding them a new, ‘digitized’
dimension. This opportunity especially comes to light when these open spaces, such
as public squares, streets or quays, contain the elements of culture and heritage
that make up their identity.
The aim of this paper is to examine the level which the digitalization of heritage,
history, tradition, and culture is presented in open spaces in Serbia, including
public squares and promenades, as well as heritage sites outside settlements.
Based on this, a list of the nationally promoted digitized culture and heritage is
formed, while few best-practice examples are elaborated. The focus is on their
connection to real space and its identity. Therefore, all enlisted items are mapped.
In that sense, the final contribution of the research is to understand the role of
these innovative applications in the revitalisation and activation of open public
spaces based on this new dimension of their identity.
PB - Faculty of Architecture & Urban Planning Institute of the Republics of Slovenia
C3 - City Street4 : Streets for 2030: proposing streets for integrated, and universal mobility : [book of proceedings : Ljubljana, 23.-24. September 2020]
T1 - Space Digitization as a Tool to Enhance the Identity of Historic Public Space
SP - 432
EP - 441
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1058
ER - 
@conference{
author = "Lazarević, Milica and Djukić, Aleksandra and Antonić, Branislav",
year = "2020",
abstract = "The 21st century is the era of new technologies, Internet, overall digitalization, and
the applications that represent a major advance in science and technology. On the
other hand, these innovative technologies have had a very challenging impact on
various social activities. People are spending more time in a virtual space, instead
going out, socialising or enjoining outdoor recreation. Despite this, digitalization
has also led to new ideas and directions for creativity, such as the creation of
various applications that can encourage human mobility and interaction in the
open space of a settlement. Accordingly, these applications can supplement and
upgrade the values of existing open spaces, adding them a new, ‘digitized’
dimension. This opportunity especially comes to light when these open spaces, such
as public squares, streets or quays, contain the elements of culture and heritage
that make up their identity.
The aim of this paper is to examine the level which the digitalization of heritage,
history, tradition, and culture is presented in open spaces in Serbia, including
public squares and promenades, as well as heritage sites outside settlements.
Based on this, a list of the nationally promoted digitized culture and heritage is
formed, while few best-practice examples are elaborated. The focus is on their
connection to real space and its identity. Therefore, all enlisted items are mapped.
In that sense, the final contribution of the research is to understand the role of
these innovative applications in the revitalisation and activation of open public
spaces based on this new dimension of their identity.",
publisher = "Faculty of Architecture & Urban Planning Institute of the Republics of Slovenia",
journal = "City Street4 : Streets for 2030: proposing streets for integrated, and universal mobility : [book of proceedings : Ljubljana, 23.-24. September 2020]",
title = "Space Digitization as a Tool to Enhance the Identity of Historic Public Space",
pages = "432-441",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1058"
}
Lazarević, M., Djukić, A.,& Antonić, B.. (2020). Space Digitization as a Tool to Enhance the Identity of Historic Public Space. in City Street4 : Streets for 2030: proposing streets for integrated, and universal mobility : [book of proceedings : Ljubljana, 23.-24. September 2020]
Faculty of Architecture & Urban Planning Institute of the Republics of Slovenia., 432-441.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1058
Lazarević M, Djukić A, Antonić B. Space Digitization as a Tool to Enhance the Identity of Historic Public Space. in City Street4 : Streets for 2030: proposing streets for integrated, and universal mobility : [book of proceedings : Ljubljana, 23.-24. September 2020]. 2020;:432-441.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1058 .
Lazarević, Milica, Djukić, Aleksandra, Antonić, Branislav, "Space Digitization as a Tool to Enhance the Identity of Historic Public Space" in City Street4 : Streets for 2030: proposing streets for integrated, and universal mobility : [book of proceedings : Ljubljana, 23.-24. September 2020] (2020):432-441,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1058 .