Research and systematization of housing development in Serbia in the context of globalization and European integrations for the purpose of improving housing quality and standards

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36034/RS//

Research and systematization of housing development in Serbia in the context of globalization and European integrations for the purpose of improving housing quality and standards (en)
Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања (sr)
Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja (sr_RS)
Authors

Publications

Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces

Rakonjac, Ivana; Rakonjac, Ivan; Zorić, Ana; Djokić, Vladan; Milojević, Milica P.; Rajić, Milena

(Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2022)

TY - JOUR
AU - Rakonjac, Ivana
AU - Rakonjac, Ivan
AU - Zorić, Ana
AU - Djokić, Vladan
AU - Milojević, Milica P.
AU - Rajić, Milena
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1211
AB - This work identifies lighting as a non-invasive method for the transformation of a space that simultaneously and unconstructively articulates various activities and
does not interfere with the inherited physical framework. Through experimental research and a case study of the "Eastern City Gate of Belgrade" housing settlement in
Serbia, which was designed and built in the second half of the 20th century, the activity rhythm of a contemporary user is explored. The research goal was to recognise the
decision-making tools for increasing the quality of open public spaces during the night-time mode of use by improving the quality of lighting. The study proposes the new
lighting design model that supports night-time leisure activities in mass housing open public spaces in the contemporary urban context.
PB - Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
PB - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
PB - Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
T2 - Tehnicki Vjesnik
T1 - Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces
VL - 29
IS - 1
SP - 157
EP - 171
DO - 10.17559/TV-20210820222900
ER - 
@article{
author = "Rakonjac, Ivana and Rakonjac, Ivan and Zorić, Ana and Djokić, Vladan and Milojević, Milica P. and Rajić, Milena",
year = "2022",
abstract = "This work identifies lighting as a non-invasive method for the transformation of a space that simultaneously and unconstructively articulates various activities and
does not interfere with the inherited physical framework. Through experimental research and a case study of the "Eastern City Gate of Belgrade" housing settlement in
Serbia, which was designed and built in the second half of the 20th century, the activity rhythm of a contemporary user is explored. The research goal was to recognise the
decision-making tools for increasing the quality of open public spaces during the night-time mode of use by improving the quality of lighting. The study proposes the new
lighting design model that supports night-time leisure activities in mass housing open public spaces in the contemporary urban context.",
publisher = "Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek",
journal = "Tehnicki Vjesnik",
title = "Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces",
volume = "29",
number = "1",
pages = "157-171",
doi = "10.17559/TV-20210820222900"
}
Rakonjac, I., Rakonjac, I., Zorić, A., Djokić, V., Milojević, M. P.,& Rajić, M.. (2022). Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces. in Tehnicki Vjesnik
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu., 29(1), 157-171.
https://doi.org/10.17559/TV-20210820222900
Rakonjac I, Rakonjac I, Zorić A, Djokić V, Milojević MP, Rajić M. Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces. in Tehnicki Vjesnik. 2022;29(1):157-171.
doi:10.17559/TV-20210820222900 .
Rakonjac, Ivana, Rakonjac, Ivan, Zorić, Ana, Djokić, Vladan, Milojević, Milica P., Rajić, Milena, "Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces" in Tehnicki Vjesnik, 29, no. 1 (2022):157-171,
https://doi.org/10.17559/TV-20210820222900 . .
3

Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда

Milovanović, Aleksandra A.

(Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 2022)

TY - THES
AU - Milovanović, Aleksandra A.
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1269
AB - Предметна дисертација се гради на уверењу да је потреба за специфичним аналитичким истраживачким стратегијама и развојем методолошког оквира за њихову примену један од централних проблема у савременом делокругу архитектонског истраживања, едукације и праксе и у том смислу фокус усмерава ка откривању савремене природе методологије архитектонског програмирања, њеног развоја и корена. Повод и актуелност теме истраживања се тако огледа у неопходности редефинисања концептуалног и методолошког оквира програма у архитектонском дискурсу и пројектантском процесу у складу са актуелним пројектантским методама и школама мишљења. 

Како би се испитали сви изазови унутар пројектантске дисциплине, те осветлила процесна природа пројектовања, тематски оквир истраживања се усмерава ка парадигматској аргументацији методологије архитектонског програмирања и њеног положаја у савременом контексту истраживања и праксе кроз троструку истраживачку позицију – епистемологију, праксиологију и феноменологију пројектовања. Основни циљ истраживања је усмерен на развој научно заснованог приказа и критичке експликације о позицији и улози концептуалнометодолошког оквира програма у архитектонском дискурсу као аналитичког и вишекритеријумски усмереног апарата за систематизацију идеја, дефинисање пројектног проблема и евалуацију финалног пројектантског решења. 

Резултати истраживања укључују: (1) концепт – систематизовани преглед развоја теоријске мисли и практичне примене методологије програмирања и развоја дефиниције програма у архитектонском дискурсу уз хронолошки преглед библиографских извора и класификацију преседана према парадигмама, (2) контекст – систематизован преглед развоја и примене методологије програмирања у локалном контексту, и (3) курикулум – идентификацију програмских перспектива и модела и експликацију њихове улоге у оквиру савремених архитектонских истраживања, едукације и праксе. Кроз проучавање основних пројектантских метода и фокусно методологије архитектонског програмирања, дисертација је резултирала не само систематизованим прегледом података о анализи тематског оквира, већ и практичним сазнањима о релацијама између програмских перспектива и морфологије простора. Додатно, примена резултата истраживања успостављена је увођењем посредног предмета истраживања, просторног обухвата Трећег Београда.
AB - The dissertation is based on the belief that the need for specific analytical research strategies and the
development of a methodological framework for their application are the central problems in the
contemporary field of architectural research, education, and practice. In this sense, the focus is on
discovering the contemporary nature of architectural programming methodology, its development,
and its roots. The reason and topicality of the research are thus reflected in the need to redefine the
conceptual and methodological framework of the program in architectural discourse and design
process in accordance with new generations of design methods and schools of thought.
In order to decode all challenges within the design discipline, and highlight the process-based nature
of design, the thematic framework of research is directed towards paradigmatic argumentation of
architectural programming methodology and its position in the contemporary context of research and
practice through a triple research position – epistemology, praxiology and phenomenology of design.
The primary goal of the research is aimed at developing a scientifically-based presentation and critical
explanation of the position and role of the conceptual-methodological framework of the program in
architectural discourse as an analytical and multicriteria-oriented apparatus for systematizing ideas,
defining design problems, and evaluating final design solutions.
The research results include three pillars: (1) concept – systematized review of the theoretical
framework and practical application of architectural programming methodology, and program
definition in architectural discourse with a chronological review of bibliographic sources and
classification of precedents by paradigms, (2) context – systematic review of architectural
programming methodology development and application in the local context, and (3) curriculum –
identification of programming perspectives and models, and explication of their role within
contemporary architectural research, education and practice. Through the study of fundamental
design methods and methodology of architectural programming, the dissertation resulted not only in
a systematized paradigmatic review, but also in practical knowledge of the relationship between
programming perspectives and spatial morphology. In addition, the application of research results
was established by the introduction of an indirect subject of research, the spatial framework of the
Third Belgrade.
PB - Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
T1 - Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269
ER - 
@phdthesis{
author = "Milovanović, Aleksandra A.",
year = "2022",
abstract = "Предметна дисертација се гради на уверењу да је потреба за специфичним аналитичким истраживачким стратегијама и развојем методолошког оквира за њихову примену један од централних проблема у савременом делокругу архитектонског истраживања, едукације и праксе и у том смислу фокус усмерава ка откривању савремене природе методологије архитектонског програмирања, њеног развоја и корена. Повод и актуелност теме истраживања се тако огледа у неопходности редефинисања концептуалног и методолошког оквира програма у архитектонском дискурсу и пројектантском процесу у складу са актуелним пројектантским методама и школама мишљења. 

Како би се испитали сви изазови унутар пројектантске дисциплине, те осветлила процесна природа пројектовања, тематски оквир истраживања се усмерава ка парадигматској аргументацији методологије архитектонског програмирања и њеног положаја у савременом контексту истраживања и праксе кроз троструку истраживачку позицију – епистемологију, праксиологију и феноменологију пројектовања. Основни циљ истраживања је усмерен на развој научно заснованог приказа и критичке експликације о позицији и улози концептуалнометодолошког оквира програма у архитектонском дискурсу као аналитичког и вишекритеријумски усмереног апарата за систематизацију идеја, дефинисање пројектног проблема и евалуацију финалног пројектантског решења. 

Резултати истраживања укључују: (1) концепт – систематизовани преглед развоја теоријске мисли и практичне примене методологије програмирања и развоја дефиниције програма у архитектонском дискурсу уз хронолошки преглед библиографских извора и класификацију преседана према парадигмама, (2) контекст – систематизован преглед развоја и примене методологије програмирања у локалном контексту, и (3) курикулум – идентификацију програмских перспектива и модела и експликацију њихове улоге у оквиру савремених архитектонских истраживања, едукације и праксе. Кроз проучавање основних пројектантских метода и фокусно методологије архитектонског програмирања, дисертација је резултирала не само систематизованим прегледом података о анализи тематског оквира, већ и практичним сазнањима о релацијама између програмских перспектива и морфологије простора. Додатно, примена резултата истраживања успостављена је увођењем посредног предмета истраживања, просторног обухвата Трећег Београда., The dissertation is based on the belief that the need for specific analytical research strategies and the
development of a methodological framework for their application are the central problems in the
contemporary field of architectural research, education, and practice. In this sense, the focus is on
discovering the contemporary nature of architectural programming methodology, its development,
and its roots. The reason and topicality of the research are thus reflected in the need to redefine the
conceptual and methodological framework of the program in architectural discourse and design
process in accordance with new generations of design methods and schools of thought.
In order to decode all challenges within the design discipline, and highlight the process-based nature
of design, the thematic framework of research is directed towards paradigmatic argumentation of
architectural programming methodology and its position in the contemporary context of research and
practice through a triple research position – epistemology, praxiology and phenomenology of design.
The primary goal of the research is aimed at developing a scientifically-based presentation and critical
explanation of the position and role of the conceptual-methodological framework of the program in
architectural discourse as an analytical and multicriteria-oriented apparatus for systematizing ideas,
defining design problems, and evaluating final design solutions.
The research results include three pillars: (1) concept – systematized review of the theoretical
framework and practical application of architectural programming methodology, and program
definition in architectural discourse with a chronological review of bibliographic sources and
classification of precedents by paradigms, (2) context – systematic review of architectural
programming methodology development and application in the local context, and (3) curriculum –
identification of programming perspectives and models, and explication of their role within
contemporary architectural research, education and practice. Through the study of fundamental
design methods and methodology of architectural programming, the dissertation resulted not only in
a systematized paradigmatic review, but also in practical knowledge of the relationship between
programming perspectives and spatial morphology. In addition, the application of research results
was established by the introduction of an indirect subject of research, the spatial framework of the
Third Belgrade.",
publisher = "Универзитет у Београду, Архитектонски факултет",
title = "Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269"
}
Milovanović, A. A.. (2022). Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда. 
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269
Milovanović AA. Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269 .
Milovanović, Aleksandra A., "Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269 .

Пројектантски модели за увећање рекреативног квалитета напуштених отворених јавних простора

Zorić, Ana

(Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 2021)

TY - THES
AU - Zorić, Ana
PY - 2021
UR - https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4197/Referat.pdf
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8422
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24659/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=42799369
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18782
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1216
AB - Истраживање је позиционирано у оквирима дисциплине архитектонског пројектовања, с циљем формирања научно заснованих пројектантских модела који би допринели увећању рекреативног квалитета напуштених отворених јавних простора. Ова идеја заснована је на претпоставкама да је могуће успоставити релацију између рекреативног квалитета напуштеног отвореног јавног простора и архитектонске интервенције, као и да су доживљајни потенцијали напуштених простора кључне вредности увећања њиховог рекреативног квалитета.Преглед теоријских достигнућа из домена архитектуре и додирних дисциплина, резултирао је идентификацијом три групе специфичних особина напуштених простора - историјска детерминанта, просторни карактер и локална препознатљивост. Ове особине се у условима савременог окружења сматрају доживљајним потенцијалима. Поред тога истраживање препознаје појам рекреативног квалитета као кључног фактора за промишљање улоге архитектуре у интеграцији напуштених јавних простора у свакодневни живот града. Вишеструком анализом примера добре праксе утврђује се улога архитектонске интервенције у креирању рекреативних ситуација, рашчлањавањем процеса пројектовања на кораке и одлуке. Систематизацијом резултата анализе, препознају се специфичне групе архитектонских интервенција у релацији са доживљајним потенцијалима напуштених простора. На овај начин формира се модел, као сет смерница у пројектовању, заснованих на доживљајним потенцијалима напуштених простора као носиоцима аутентичних архитектонских концепата.Рад са једне стране доприноси надоградњи знања у пољу теорије архитектонског пројектовања, дефинисањем модела просторно-програмских констелација у сврху повећања рекреативног квалитета. Са друге стране, практични допринос односи се на унапређење методологије процеса пројектовања и проширење домена пројектантског деловања у оквиру отворених јавних простора, као и у поступку трансформације напуштених простора.
AB - The research is positioned in the field of architectural design aiming to form scientifically based design models that would contribute to the increasing of the recreational quality of abandoned open public spaces. This idea is based on the assumptions that it is possible to establish a relationship between the recreational quality of abandoned open public space and architectural intervention and that experiential potentials of abandoned spaces are vital values to increase their recreational quality.A review of theoretical advancements in the field of architecture and associated disciplines resulted in the identification of three groups of specific features of abandoned spaces - historical determinant, spatial character, and local authenticity. In the contemporary environment, these characteristics are considered to be experiential potentials. Furthermore, the research recognizes the notion of recreational quality as a critical factor for assessing the role of architecture in the integration of abandoned public spaces into everyday city life. Multiple analysis of good practice examples determines the role of architectural intervention in creating recreational situations by disassembling the design process into steps and decisions. By systematizing the analysis results, research recognizes specific groups of architectural interventions concerning the experiential potentials of abandoned spaces. In this way, a model is created, as a set of guidelines in design, based on the abandoned spaces’ experiential potentials as carriers of authentic architectural concepts.On the one hand, the work contributes to the upgrading of knowledge in the theory of architectural design by defining the model of spatial-program constellations to increase the recreational quality. On the other hand, the practical contribution refers to the improvement of the methodology of the design process and the expansion of the domain of design activities within open public spaces, and the transformation of abandoned spaces as well.
PB - Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Пројектантски модели за увећање рекреативног квалитета напуштених отворених јавних простора
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18782
ER - 
@phdthesis{
author = "Zorić, Ana",
year = "2021",
abstract = "Истраживање је позиционирано у оквирима дисциплине архитектонског пројектовања, с циљем формирања научно заснованих пројектантских модела који би допринели увећању рекреативног квалитета напуштених отворених јавних простора. Ова идеја заснована је на претпоставкама да је могуће успоставити релацију између рекреативног квалитета напуштеног отвореног јавног простора и архитектонске интервенције, као и да су доживљајни потенцијали напуштених простора кључне вредности увећања њиховог рекреативног квалитета.Преглед теоријских достигнућа из домена архитектуре и додирних дисциплина, резултирао је идентификацијом три групе специфичних особина напуштених простора - историјска детерминанта, просторни карактер и локална препознатљивост. Ове особине се у условима савременог окружења сматрају доживљајним потенцијалима. Поред тога истраживање препознаје појам рекреативног квалитета као кључног фактора за промишљање улоге архитектуре у интеграцији напуштених јавних простора у свакодневни живот града. Вишеструком анализом примера добре праксе утврђује се улога архитектонске интервенције у креирању рекреативних ситуација, рашчлањавањем процеса пројектовања на кораке и одлуке. Систематизацијом резултата анализе, препознају се специфичне групе архитектонских интервенција у релацији са доживљајним потенцијалима напуштених простора. На овај начин формира се модел, као сет смерница у пројектовању, заснованих на доживљајним потенцијалима напуштених простора као носиоцима аутентичних архитектонских концепата.Рад са једне стране доприноси надоградњи знања у пољу теорије архитектонског пројектовања, дефинисањем модела просторно-програмских констелација у сврху повећања рекреативног квалитета. Са друге стране, практични допринос односи се на унапређење методологије процеса пројектовања и проширење домена пројектантског деловања у оквиру отворених јавних простора, као и у поступку трансформације напуштених простора., The research is positioned in the field of architectural design aiming to form scientifically based design models that would contribute to the increasing of the recreational quality of abandoned open public spaces. This idea is based on the assumptions that it is possible to establish a relationship between the recreational quality of abandoned open public space and architectural intervention and that experiential potentials of abandoned spaces are vital values to increase their recreational quality.A review of theoretical advancements in the field of architecture and associated disciplines resulted in the identification of three groups of specific features of abandoned spaces - historical determinant, spatial character, and local authenticity. In the contemporary environment, these characteristics are considered to be experiential potentials. Furthermore, the research recognizes the notion of recreational quality as a critical factor for assessing the role of architecture in the integration of abandoned public spaces into everyday city life. Multiple analysis of good practice examples determines the role of architectural intervention in creating recreational situations by disassembling the design process into steps and decisions. By systematizing the analysis results, research recognizes specific groups of architectural interventions concerning the experiential potentials of abandoned spaces. In this way, a model is created, as a set of guidelines in design, based on the abandoned spaces’ experiential potentials as carriers of authentic architectural concepts.On the one hand, the work contributes to the upgrading of knowledge in the theory of architectural design by defining the model of spatial-program constellations to increase the recreational quality. On the other hand, the practical contribution refers to the improvement of the methodology of the design process and the expansion of the domain of design activities within open public spaces, and the transformation of abandoned spaces as well.",
publisher = "Универзитет у Београду, Архитектонски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Пројектантски модели за увећање рекреативног квалитета напуштених отворених јавних простора",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18782"
}
Zorić, A.. (2021). Пројектантски модели за увећање рекреативног квалитета напуштених отворених јавних простора. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18782
Zorić A. Пројектантски модели за увећање рекреативног квалитета напуштених отворених јавних простора. in Универзитет у Београду. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18782 .
Zorić, Ana, "Пројектантски модели за увећање рекреативног квалитета напуштених отворених јавних простора" in Универзитет у Београду (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18782 .

Oxygen [STRAND 2020]

Grbić, Milica; Radović, Senka; Dobrota, Miljana; Kordić, Milena; Milačić, Ida; Jovanović, Ana

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2020)


                      

                      
Grbić, M., Radović, S., Dobrota, M., Kordić, M., Milačić, I.,& Jovanović, A.. (2020). Oxygen [STRAND 2020]. in Learning architecture : exhibition book / [Eight International Multimedia Event] On Architecture, Belgrade
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 41-41.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1923
Grbić M, Radović S, Dobrota M, Kordić M, Milačić I, Jovanović A. Oxygen [STRAND 2020]. in Learning architecture : exhibition book / [Eight International Multimedia Event] On Architecture, Belgrade. 2020;:41-41.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1923 .
Grbić, Milica, Radović, Senka, Dobrota, Miljana, Kordić, Milena, Milačić, Ida, Jovanović, Ana, "Oxygen [STRAND 2020]" in Learning architecture : exhibition book / [Eight International Multimedia Event] On Architecture, Belgrade (2020):41-41,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1923 .

Oxygen [42. Salon arhitekture]

Grbić, Milica; Radović, Senka; Dobrota, Miljana; Milačić, Ida; Jovanović, Ana

(Beograd : Muzej primenjene umetnosti = Belgrade : Museum of Applied Art, 2020)


                      

                      
Grbić, M., Radović, S., Dobrota, M., Milačić, I.,& Jovanović, A.. (2020). Oxygen [42. Salon arhitekture]. in Uporno-otporno / 42. salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 10. septembar - 03. oktobar
Beograd : Muzej primenjene umetnosti = Belgrade : Museum of Applied Art., 119-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1906
Grbić M, Radović S, Dobrota M, Milačić I, Jovanović A. Oxygen [42. Salon arhitekture]. in Uporno-otporno / 42. salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 10. septembar - 03. oktobar. 2020;:119-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1906 .
Grbić, Milica, Radović, Senka, Dobrota, Miljana, Milačić, Ida, Jovanović, Ana, "Oxygen [42. Salon arhitekture]" in Uporno-otporno / 42. salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 10. septembar - 03. oktobar (2020):119-119,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1906 .

Lack of regulation on the energy efficiency in Serbia in terms of the assessment of the impact of thermal bridges

Rajčić, Aleksandar; Đukanović, Ljiljana; Radivojević, Ana

(IOP Publishing Ltd, 2020)

TY - CONF
AU - Rajčić, Aleksandar
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Radivojević, Ana
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/830
AB - As one of the aspects of sustainable architecture, the energy efficiency of buildings has largely come to life and has found its practical application in modern construction practice. Active action towards the achievement of the adequate energy performance of buildings implies the creation of appropriate regulations, providing basic guidelines for securing energy efficiency in the design and construction of buildings. In that sense, with a dozen years of delay in relation to the introduction of the EPBD, Serbia has adopted its legal regulations regarding energy efficiency in buildings, being in force since 2012. Respecting the basic guidelines of the original directive, the regulations in Serbia were the subject of major changes in relation to the previous ones, making a major shift in the boundaries of the relevant parameters and the basic methodology of calculating the energy performance of buildings. However, in practice, it has been shown that some of the factors that are important for the design and energy behaviour of the buildings have been treated inadequately. This particularly refers to the problem of thermal bridges, whose impact on the overall energy performance of the buildings is too simplified. Consequently, depending on the complexity of the building, the prescribed calculation methodology often yields significantly fewer energy needs than they actually are. By taking the view that the influence of thermal bridges, regardless of their type and character, is treated as an arbitrary magnification of surface transmission loss in the function of magnifying the surface of the thermal envelope, the real impact of both linear and point heat losses is neglected. While the issue of an adequate calculation of linear losses is directly related to the way of designing the building, that is, to the conception of details, the question of the impact of point losses is a consequence of the structure of thermal envelope elements. The paper presents two types of critical cases of thermal bridges: the treatment of linear thermal bridges for which research has shown that their influence can significantly exceed those envisaged by the current rulebook, and the influence of point heat bridges, as seen in the specific case of ventilated façades in which this problem is present.
PB - IOP Publishing Ltd
C3 - IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
T1 - Lack of regulation on the energy efficiency in Serbia in terms of the assessment of the impact of thermal bridges
VL - 410
SP - 1
EP - 11
DO - 10.1088/1755-1315/410/1/012077
ER - 
@conference{
author = "Rajčić, Aleksandar and Đukanović, Ljiljana and Radivojević, Ana",
year = "2020",
abstract = "As one of the aspects of sustainable architecture, the energy efficiency of buildings has largely come to life and has found its practical application in modern construction practice. Active action towards the achievement of the adequate energy performance of buildings implies the creation of appropriate regulations, providing basic guidelines for securing energy efficiency in the design and construction of buildings. In that sense, with a dozen years of delay in relation to the introduction of the EPBD, Serbia has adopted its legal regulations regarding energy efficiency in buildings, being in force since 2012. Respecting the basic guidelines of the original directive, the regulations in Serbia were the subject of major changes in relation to the previous ones, making a major shift in the boundaries of the relevant parameters and the basic methodology of calculating the energy performance of buildings. However, in practice, it has been shown that some of the factors that are important for the design and energy behaviour of the buildings have been treated inadequately. This particularly refers to the problem of thermal bridges, whose impact on the overall energy performance of the buildings is too simplified. Consequently, depending on the complexity of the building, the prescribed calculation methodology often yields significantly fewer energy needs than they actually are. By taking the view that the influence of thermal bridges, regardless of their type and character, is treated as an arbitrary magnification of surface transmission loss in the function of magnifying the surface of the thermal envelope, the real impact of both linear and point heat losses is neglected. While the issue of an adequate calculation of linear losses is directly related to the way of designing the building, that is, to the conception of details, the question of the impact of point losses is a consequence of the structure of thermal envelope elements. The paper presents two types of critical cases of thermal bridges: the treatment of linear thermal bridges for which research has shown that their influence can significantly exceed those envisaged by the current rulebook, and the influence of point heat bridges, as seen in the specific case of ventilated façades in which this problem is present.",
publisher = "IOP Publishing Ltd",
journal = "IOP Conference Series: Earth and Environmental Science",
title = "Lack of regulation on the energy efficiency in Serbia in terms of the assessment of the impact of thermal bridges",
volume = "410",
pages = "1-11",
doi = "10.1088/1755-1315/410/1/012077"
}
Rajčić, A., Đukanović, L.,& Radivojević, A.. (2020). Lack of regulation on the energy efficiency in Serbia in terms of the assessment of the impact of thermal bridges. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
IOP Publishing Ltd., 410, 1-11.
https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012077
Rajčić A, Đukanović L, Radivojević A. Lack of regulation on the energy efficiency in Serbia in terms of the assessment of the impact of thermal bridges. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020;410:1-11.
doi:10.1088/1755-1315/410/1/012077 .
Rajčić, Aleksandar, Đukanović, Ljiljana, Radivojević, Ana, "Lack of regulation on the energy efficiency in Serbia in terms of the assessment of the impact of thermal bridges" in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 410 (2020):1-11,
https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012077 . .

Urban-Rural Synergy Between Housing Spatial Patterns and Landscape: Typological Classification of Belgrade Socialist Settlements from an Environmental Perspective

Nikezić, Ana; Ristić Trajković, Jelena P.; Milovanović, Aleksandra

(IGI Global, 2020)

TY - CHAP
AU - Nikezić, Ana
AU - Ristić Trajković, Jelena P.
AU - Milovanović, Aleksandra
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/714
AB - The morphogenesis of the urban territory and its contact with the non-urbanized, natural environment of the wider metropolitan area distinguish issues of the synergy between landscape and spatial patterns in order to achieve their balance, optimization, and harmony. This chapter highlights the conceptual framework of landscape ecology as linking to place-based design approach for studying the synergy of landscape and housing spatial patterns in order to improve their integration in future perspective. The territory of the city of Belgrade is recognized as a specific spatial-morphological system that is a consequence of the urban-rural synergy between socialist housing settlements and environmental processes. The chapter points at the environmental and functional values of nature with a particular focus on housing typology in the process of urban planning and architectural design.
PB - IGI Global
T2 - Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism
T1 - Urban-Rural Synergy Between Housing Spatial Patterns and Landscape: Typological Classification of Belgrade Socialist Settlements from an Environmental Perspective
SP - 115
EP - 137
DO - 10.4018/978-1-5225-9932-6.ch006
ER - 
@inbook{
author = "Nikezić, Ana and Ristić Trajković, Jelena P. and Milovanović, Aleksandra",
year = "2020",
abstract = "The morphogenesis of the urban territory and its contact with the non-urbanized, natural environment of the wider metropolitan area distinguish issues of the synergy between landscape and spatial patterns in order to achieve their balance, optimization, and harmony. This chapter highlights the conceptual framework of landscape ecology as linking to place-based design approach for studying the synergy of landscape and housing spatial patterns in order to improve their integration in future perspective. The territory of the city of Belgrade is recognized as a specific spatial-morphological system that is a consequence of the urban-rural synergy between socialist housing settlements and environmental processes. The chapter points at the environmental and functional values of nature with a particular focus on housing typology in the process of urban planning and architectural design.",
publisher = "IGI Global",
journal = "Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism",
booktitle = "Urban-Rural Synergy Between Housing Spatial Patterns and Landscape: Typological Classification of Belgrade Socialist Settlements from an Environmental Perspective",
pages = "115-137",
doi = "10.4018/978-1-5225-9932-6.ch006"
}
Nikezić, A., Ristić Trajković, J. P.,& Milovanović, A.. (2020). Urban-Rural Synergy Between Housing Spatial Patterns and Landscape: Typological Classification of Belgrade Socialist Settlements from an Environmental Perspective. in Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism
IGI Global., 115-137.
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9932-6.ch006
Nikezić A, Ristić Trajković JP, Milovanović A. Urban-Rural Synergy Between Housing Spatial Patterns and Landscape: Typological Classification of Belgrade Socialist Settlements from an Environmental Perspective. in Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism. 2020;:115-137.
doi:10.4018/978-1-5225-9932-6.ch006 .
Nikezić, Ana, Ristić Trajković, Jelena P., Milovanović, Aleksandra, "Urban-Rural Synergy Between Housing Spatial Patterns and Landscape: Typological Classification of Belgrade Socialist Settlements from an Environmental Perspective" in Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism (2020):115-137,
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9932-6.ch006 . .

Environmentally-Friendly Planning for Urban Shrinkage

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra

(IOP Publishing, 2020)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/652
AB - Urban shrinkage has become a widespread phenomenon in contemporary urbanisation. Shrinking cities present multiple shrinkage-connected problems, where the most acute ones are demographic and social decline caused by bad economic performance. These problems are usually mirrored in urban space and thereby matters for urban planning, which, predictably, proposes mainly economic- and demographic-based models and solutions for shrinking cities. The other factors, such as environmental issues, are not well-established both in relevant theory and practice. Generally, environmental issues play a minor role for shrinking cities. However, they can be the factors to cause or to display the consequences of urban shrinkage, but they can also contribute to overcome related challenges. Therefore, environmental issues are unavoidable in any future agenda or policy in urban planning towards shrinking cities. The first step in the process of linking these two scientific fields – the concept of shrinking cities and environmental science – is certainly to check which environmental issues are relevant for the phenomenon of urban shrinkage. This is the main purpose of this research. It aims to collect and systematise the current knowledge about these links. The findings of this investigation bring new interrelations for the multi-face character of the concept of shrinking cities. Therefore, this research presents a new input how to strengthen currently weak links between the concept and shrinking cities and environmental studies, to facilitate a more adaptive planning for urban shrinkage.
PB - IOP Publishing
C3 - IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
T1 - Environmentally-Friendly Planning for Urban Shrinkage
VL - 410
DO - 10.1088/1755-1315/410/1/012084
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra",
year = "2020",
abstract = "Urban shrinkage has become a widespread phenomenon in contemporary urbanisation. Shrinking cities present multiple shrinkage-connected problems, where the most acute ones are demographic and social decline caused by bad economic performance. These problems are usually mirrored in urban space and thereby matters for urban planning, which, predictably, proposes mainly economic- and demographic-based models and solutions for shrinking cities. The other factors, such as environmental issues, are not well-established both in relevant theory and practice. Generally, environmental issues play a minor role for shrinking cities. However, they can be the factors to cause or to display the consequences of urban shrinkage, but they can also contribute to overcome related challenges. Therefore, environmental issues are unavoidable in any future agenda or policy in urban planning towards shrinking cities. The first step in the process of linking these two scientific fields – the concept of shrinking cities and environmental science – is certainly to check which environmental issues are relevant for the phenomenon of urban shrinkage. This is the main purpose of this research. It aims to collect and systematise the current knowledge about these links. The findings of this investigation bring new interrelations for the multi-face character of the concept of shrinking cities. Therefore, this research presents a new input how to strengthen currently weak links between the concept and shrinking cities and environmental studies, to facilitate a more adaptive planning for urban shrinkage.",
publisher = "IOP Publishing",
journal = "IOP Conference Series: Earth and Environmental Science",
title = "Environmentally-Friendly Planning for Urban Shrinkage",
volume = "410",
doi = "10.1088/1755-1315/410/1/012084"
}
Antonić, B.,& Djukić, A.. (2020). Environmentally-Friendly Planning for Urban Shrinkage. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
IOP Publishing., 410.
https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012084
Antonić B, Djukić A. Environmentally-Friendly Planning for Urban Shrinkage. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020;410.
doi:10.1088/1755-1315/410/1/012084 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, "Environmentally-Friendly Planning for Urban Shrinkage" in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 410 (2020),
https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012084 . .
6
1
5

Trends in New Multi-Family Residential Development in Serbia: Overview by Local Urban Professionals

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra M.

(IGI Global, 2020)

TY - CHAP
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra M.
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/677
AB - The field of housing has undergone significant changes during the challenging post-socialist transition. Serbia has been a somewhat different case in the way that its transition was postponed and more complex. Conversely, its housing also carries the legacy of the more developed former socialist Yugoslavia. This dichotomy can easily be observed in the case of the newly-built, “transitional” multi-storey housing. However, the data relating to its characteristics is rare and insufficiently accurate. The aim of this chapter is to improve the research of the urban dimension in newly-built multi-family housing in Serbia, regarding housing planning in the new master and detailed urban plans for Serbian cities. This has been researched by analyzing the professional knowledge and experience of local experts. Therefore, the method used in the research was survey, in which urban experts had participated. It had been carried out in May 2015.
PB - IGI Global
T2 - Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism
T1 - Trends in New Multi-Family Residential Development in Serbia: Overview by Local Urban Professionals
SP - 30
EP - 50
DO - 10.4018/978-1-5225-9932-6.ch002
ER - 
@inbook{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra M.",
year = "2020",
abstract = "The field of housing has undergone significant changes during the challenging post-socialist transition. Serbia has been a somewhat different case in the way that its transition was postponed and more complex. Conversely, its housing also carries the legacy of the more developed former socialist Yugoslavia. This dichotomy can easily be observed in the case of the newly-built, “transitional” multi-storey housing. However, the data relating to its characteristics is rare and insufficiently accurate. The aim of this chapter is to improve the research of the urban dimension in newly-built multi-family housing in Serbia, regarding housing planning in the new master and detailed urban plans for Serbian cities. This has been researched by analyzing the professional knowledge and experience of local experts. Therefore, the method used in the research was survey, in which urban experts had participated. It had been carried out in May 2015.",
publisher = "IGI Global",
journal = "Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism",
booktitle = "Trends in New Multi-Family Residential Development in Serbia: Overview by Local Urban Professionals",
pages = "30-50",
doi = "10.4018/978-1-5225-9932-6.ch002"
}
Antonić, B.,& Djukić, A. M.. (2020). Trends in New Multi-Family Residential Development in Serbia: Overview by Local Urban Professionals. in Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism
IGI Global., 30-50.
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9932-6.ch002
Antonić B, Djukić AM. Trends in New Multi-Family Residential Development in Serbia: Overview by Local Urban Professionals. in Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism. 2020;:30-50.
doi:10.4018/978-1-5225-9932-6.ch002 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra M., "Trends in New Multi-Family Residential Development in Serbia: Overview by Local Urban Professionals" in Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism (2020):30-50,
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9932-6.ch002 . .

Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда

Ротер Благојевић, Мирјана; Ђукановић, Љиљана

(Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), 2020)

TY - JOUR
AU - Ротер Благојевић, Мирјана
AU - Ђукановић, Љиљана
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1120
AB - Вишеспратне пословно-стамбене и стамбене зграде су све
присутније у Београду од 1900. год. и сведоче о његовој
убрзаној модернизацији. У периоду до Првог светског рата
се развијају основни типови вишепородичних стамбених
зграда и формирају карактеристични облици склопова
зграда и просторне организације станова. Како су градитељи
били образовани у средњоевропским центрима (Пешти,
Бечу, Минхену, Ахену, Берлину и Цириху), типови склопова
и станова су настајали под њиховим утицајем. Након рата,
поред старе активна је и млађа генерација градитеља
образована на Архитектонском одсеку Техничког факултета
у Београду, која доприноси већој разноврсности просторних
решења и јавља се утицај и других европских центара (Прага
и Париза). Кроз анализу су разматрани и компарирани
примери настали у периоду 1900−1914. и 1918−1941. год.
како би се дефинисали основни типови облика основа,
склопова зграда и просторне организације станова. Циљ
истраживања је да се потврди теза о континуитету развоја
и примене истих основних типова склопова зграда и
просторне организације станова у оба периода. Такође
је потврђена и теза о континуираној употреби масивне
конструкције за израду зидова у оба периода, док се
примена савременог материјала, армираног бетона, и
полумонтажне међуспратне конструкције Хербст усталила
током треће и четврте деценије 20. века.
AB - Multi-storey business-residential and residential buildings have
been increasingly present in Belgrade since 1900 and testify to
its accelerated modernisation. In the period before the WWI,
the basic types of multi-family residential buildings were
developed and characteristic forms of building assemblies and
spatial organisation of apartments were formed. As builders
were educated in Central European centres (Pest, Vienna,
Munich, Aachen, Berlin and Zurich), the types of assemblies
and apartments were created according to their influence. After
the war, in addition to the old generation of architects, the
younger generation, educated at the Architectural Department
of the Technical Faculty in Belgrade, is also active, which
contributes to a greater variety of solutions and the influence
of other European centres (Prague and Paris). Through the
analysis, examples from the period 1900-14 and 1918-41 are
considered and compared to define the basic types of building
shapes, assemblies and spatial organization of apartments. The
research confirms the thesis on the continuity of development
and application of the same basic types of buildings and
spatial organisation of apartments in both periods. The thesis
of continuous use of masonry construction for making walls
in both periods was also confirmed, while the use of modern
material, reinforced concrete, and semi-prefabricated Herbst
construction was established during the third and fourth
decades of the 20th century.
PB - Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС)
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда
T1 - Belgrade housing modernisation in the first half of 20th century – transformation of spatial concept, construction and materialization of multy-story residential buildings
IS - 51
SP - 46
EP - 71
DO - 10.5937/a-u0-29194
ER - 
@article{
author = "Ротер Благојевић, Мирјана and Ђукановић, Љиљана",
year = "2020",
abstract = "Вишеспратне пословно-стамбене и стамбене зграде су све
присутније у Београду од 1900. год. и сведоче о његовој
убрзаној модернизацији. У периоду до Првог светског рата
се развијају основни типови вишепородичних стамбених
зграда и формирају карактеристични облици склопова
зграда и просторне организације станова. Како су градитељи
били образовани у средњоевропским центрима (Пешти,
Бечу, Минхену, Ахену, Берлину и Цириху), типови склопова
и станова су настајали под њиховим утицајем. Након рата,
поред старе активна је и млађа генерација градитеља
образована на Архитектонском одсеку Техничког факултета
у Београду, која доприноси већој разноврсности просторних
решења и јавља се утицај и других европских центара (Прага
и Париза). Кроз анализу су разматрани и компарирани
примери настали у периоду 1900−1914. и 1918−1941. год.
како би се дефинисали основни типови облика основа,
склопова зграда и просторне организације станова. Циљ
истраживања је да се потврди теза о континуитету развоја
и примене истих основних типова склопова зграда и
просторне организације станова у оба периода. Такође
је потврђена и теза о континуираној употреби масивне
конструкције за израду зидова у оба периода, док се
примена савременог материјала, армираног бетона, и
полумонтажне међуспратне конструкције Хербст усталила
током треће и четврте деценије 20. века., Multi-storey business-residential and residential buildings have
been increasingly present in Belgrade since 1900 and testify to
its accelerated modernisation. In the period before the WWI,
the basic types of multi-family residential buildings were
developed and characteristic forms of building assemblies and
spatial organisation of apartments were formed. As builders
were educated in Central European centres (Pest, Vienna,
Munich, Aachen, Berlin and Zurich), the types of assemblies
and apartments were created according to their influence. After
the war, in addition to the old generation of architects, the
younger generation, educated at the Architectural Department
of the Technical Faculty in Belgrade, is also active, which
contributes to a greater variety of solutions and the influence
of other European centres (Prague and Paris). Through the
analysis, examples from the period 1900-14 and 1918-41 are
considered and compared to define the basic types of building
shapes, assemblies and spatial organization of apartments. The
research confirms the thesis on the continuity of development
and application of the same basic types of buildings and
spatial organisation of apartments in both periods. The thesis
of continuous use of masonry construction for making walls
in both periods was also confirmed, while the use of modern
material, reinforced concrete, and semi-prefabricated Herbst
construction was established during the third and fourth
decades of the 20th century.",
publisher = "Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС)",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда, Belgrade housing modernisation in the first half of 20th century – transformation of spatial concept, construction and materialization of multy-story residential buildings",
number = "51",
pages = "46-71",
doi = "10.5937/a-u0-29194"
}
Ротер Благојевић, М.,& Ђукановић, Љ.. (2020). Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда. in Архитектура и урбанизам
Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС).(51), 46-71.
https://doi.org/10.5937/a-u0-29194
Ротер Благојевић М, Ђукановић Љ. Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда. in Архитектура и урбанизам. 2020;(51):46-71.
doi:10.5937/a-u0-29194 .
Ротер Благојевић, Мирјана, Ђукановић, Љиљана, "Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда" in Архитектура и урбанизам, no. 51 (2020):46-71,
https://doi.org/10.5937/a-u0-29194 . .
1

Contemporary lighting solutions in the historic urban landscape: Project-oriented approach

Rakonjac, Ivana; Rakonjac, Ivan; Djokić, Vladan; Gašić, Miloš; Jerković-Babović, Bojana

(Atlantis Press, 2019)

TY - CONF
AU - Rakonjac, Ivana
AU - Rakonjac, Ivan
AU - Djokić, Vladan
AU - Gašić, Miloš
AU - Jerković-Babović, Bojana
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1410
AB - Integration of sustainable project management into small business practices is seldom examined in architectural lighting design. One of the major elements of the sustainability of urban ambience entities and preservation of social, architectural and urban values is lighting phenomenon. Its significance is reflected in the aesthetic, as well as the functional qualities of safety and amenity for users. Usually, keeping the traditional types of luminaries (i.e. lanterns) in order to preserve ambience values lies in contradiction with the contemporary requirements, mostly because of the obsolete structural support which normally yields the application of the obsolete lighting technology. On the other hand, the introduction of contemporary luminaries in the urban areas of cultural and historical significance is often undesirable. Thus, the issue of sustainability of the historical urban ambiance entities in the context of the application of the contemporary lighting technical solutions is presented in this paper from the point of view of a project-oriented small organization, which holds in core business the philosophy of the confirmation of the existing lighting fittings to the users' space. This paper proposes and confirms business model which assures preservation of architectural ambient, with added value of the energy efficiency, functionality, life cycle savings, safety and amenity for the users, through the case study of Park vojvode Bojovica in Belgrade, Serbia by experimental collecting of model inputs, whereas the obtained results are verified by means of numeric simulation. Results of this case study make contributions to the domain of management of sustainable projects in area of architectural lighting design while exploring broader social context.
PB - Atlantis Press
C3 - Proceedings of the 5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019), Advances in Economics, Business and Management Research
T1 - Contemporary lighting solutions in the historic urban landscape: Project-oriented approach
VL - 108
SP - 143
EP - 150
DO - 10.2991/senet-19.2019.23
ER - 
@conference{
author = "Rakonjac, Ivana and Rakonjac, Ivan and Djokić, Vladan and Gašić, Miloš and Jerković-Babović, Bojana",
year = "2019",
abstract = "Integration of sustainable project management into small business practices is seldom examined in architectural lighting design. One of the major elements of the sustainability of urban ambience entities and preservation of social, architectural and urban values is lighting phenomenon. Its significance is reflected in the aesthetic, as well as the functional qualities of safety and amenity for users. Usually, keeping the traditional types of luminaries (i.e. lanterns) in order to preserve ambience values lies in contradiction with the contemporary requirements, mostly because of the obsolete structural support which normally yields the application of the obsolete lighting technology. On the other hand, the introduction of contemporary luminaries in the urban areas of cultural and historical significance is often undesirable. Thus, the issue of sustainability of the historical urban ambiance entities in the context of the application of the contemporary lighting technical solutions is presented in this paper from the point of view of a project-oriented small organization, which holds in core business the philosophy of the confirmation of the existing lighting fittings to the users' space. This paper proposes and confirms business model which assures preservation of architectural ambient, with added value of the energy efficiency, functionality, life cycle savings, safety and amenity for the users, through the case study of Park vojvode Bojovica in Belgrade, Serbia by experimental collecting of model inputs, whereas the obtained results are verified by means of numeric simulation. Results of this case study make contributions to the domain of management of sustainable projects in area of architectural lighting design while exploring broader social context.",
publisher = "Atlantis Press",
journal = "Proceedings of the 5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019), Advances in Economics, Business and Management Research",
title = "Contemporary lighting solutions in the historic urban landscape: Project-oriented approach",
volume = "108",
pages = "143-150",
doi = "10.2991/senet-19.2019.23"
}
Rakonjac, I., Rakonjac, I., Djokić, V., Gašić, M.,& Jerković-Babović, B.. (2019). Contemporary lighting solutions in the historic urban landscape: Project-oriented approach. in Proceedings of the 5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019), Advances in Economics, Business and Management Research
Atlantis Press., 108, 143-150.
https://doi.org/10.2991/senet-19.2019.23
Rakonjac I, Rakonjac I, Djokić V, Gašić M, Jerković-Babović B. Contemporary lighting solutions in the historic urban landscape: Project-oriented approach. in Proceedings of the 5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019), Advances in Economics, Business and Management Research. 2019;108:143-150.
doi:10.2991/senet-19.2019.23 .
Rakonjac, Ivana, Rakonjac, Ivan, Djokić, Vladan, Gašić, Miloš, Jerković-Babović, Bojana, "Contemporary lighting solutions in the historic urban landscape: Project-oriented approach" in Proceedings of the 5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019), Advances in Economics, Business and Management Research, 108 (2019):143-150,
https://doi.org/10.2991/senet-19.2019.23 . .
1

Pop(o)s of shopping centre - a new approach towards urban design

Cvetković, Marija; Radić, Tamara

(Pécs : University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology, 2019)

TY - CONF
AU - Cvetković, Marija
AU - Radić, Tamara
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/758
AB - The constant decline in the number of public space and the attendant emergence of pseudopublic
spaces with limited access occur simultaneously with the aggression of commercial
culture and the emergence of cultural spectacle. Shopping centres provide physical spaces for
social activities, and increasingly they have been replacing all aspects of urban life. Nowadays
it is becoming an alternative centre in the city with its own “public space”. With the creation
of places for public, cultural and recreational events, and above all, places for leisure and
socialization, shopping centres have become more than a “commercial city”.
According to various authors, the quality of POP(o)S has been called into question, and even
though it usually suggests a negative phenomenon, this paper focuses on its advantages and
possibilities. Paper also investigates the ways to use privately owned public spaces, with special
focus on open spaces, plazas, and atrios owned by shopping centres. Paper presents three
case studies: Ušće shopping centre in Belgrade, Rajićeva shopping centre in Belgrade and
Manufaktura shopping centre in Lodz. With the comparison of the above mentioned, the aim
is to recognize different patterns of use of POP(o)S in correlation to the model of the built
structure.
New urban design strategy should provide integration of different civic functions, in order
to create a new type of public realm, which would improve the connectivity and usability of
surrounding public spaces and urban environment. The aim of the paper is to present that
carefully located and well-integrated shopping centers can contribute to the circulation of
activities and people, thus to the preservation of city values and promotion of public life.
However, question how could one consider private space as public space remains.
PB - Pécs : University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology
C3 - Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019
T1 - Pop(o)s of shopping centre - a new approach towards urban design
SP - 154
EP - 162
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_758
ER - 
@conference{
author = "Cvetković, Marija and Radić, Tamara",
year = "2019",
abstract = "The constant decline in the number of public space and the attendant emergence of pseudopublic
spaces with limited access occur simultaneously with the aggression of commercial
culture and the emergence of cultural spectacle. Shopping centres provide physical spaces for
social activities, and increasingly they have been replacing all aspects of urban life. Nowadays
it is becoming an alternative centre in the city with its own “public space”. With the creation
of places for public, cultural and recreational events, and above all, places for leisure and
socialization, shopping centres have become more than a “commercial city”.
According to various authors, the quality of POP(o)S has been called into question, and even
though it usually suggests a negative phenomenon, this paper focuses on its advantages and
possibilities. Paper also investigates the ways to use privately owned public spaces, with special
focus on open spaces, plazas, and atrios owned by shopping centres. Paper presents three
case studies: Ušće shopping centre in Belgrade, Rajićeva shopping centre in Belgrade and
Manufaktura shopping centre in Lodz. With the comparison of the above mentioned, the aim
is to recognize different patterns of use of POP(o)S in correlation to the model of the built
structure.
New urban design strategy should provide integration of different civic functions, in order
to create a new type of public realm, which would improve the connectivity and usability of
surrounding public spaces and urban environment. The aim of the paper is to present that
carefully located and well-integrated shopping centers can contribute to the circulation of
activities and people, thus to the preservation of city values and promotion of public life.
However, question how could one consider private space as public space remains.",
publisher = "Pécs : University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology",
journal = "Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019",
title = "Pop(o)s of shopping centre - a new approach towards urban design",
pages = "154-162",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_758"
}
Cvetković, M.,& Radić, T.. (2019). Pop(o)s of shopping centre - a new approach towards urban design. in Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019
Pécs : University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology., 154-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_758
Cvetković M, Radić T. Pop(o)s of shopping centre - a new approach towards urban design. in Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019. 2019;:154-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_758 .
Cvetković, Marija, Radić, Tamara, "Pop(o)s of shopping centre - a new approach towards urban design" in Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019 (2019):154-162,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_758 .

The multiplex typologies of shrinking cities

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra; Lojanica, Vladimir

(Pécs : University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology, 2019)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Lojanica, Vladimir
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/756
AB - The globally known concept of shrinking cities has matured last years. A lot of international
scientific knowledge has been collected and the local profiling of shrinking cities, as well as
the overview of their extent and geographical distribution have been conducted in almost all
countries and regions that are facing this phenomenon. However, there are still some ‘empty
niches’ in the concept which can be found for the future research. The most of them are those
that bridge different local and the regional meanings of a shrinking city and/or urban shrinkage.
Therefore, they are crucial for the further progress in global knowledge about urban shrinkage.
One of these open questions in the concept of shrinking cities is their typology. More concretely,
typologies, because the phenomenon has become so common that multiplex typologies can
be identified. Furthermore, there are many attempts to form local and regional typologies
or the typologies based on the most prominent criteria, i.e. on the significant determiners of
urban shrinkage. The aim of this paper is to review global knowledge regarding the present
typologies of shrinking cities and to understand their complexity and relations. As an outcome,
the presentation of different typologies of shrinking cities implies their better understanding,
but even more it can contribute in the recent proposals how to find appropriate responses on
urban shrinkage.
PB - Pécs : University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology
C3 - Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019
T1 - The multiplex typologies of shrinking cities
SP - 100
EP - 108
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_756
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra and Lojanica, Vladimir",
year = "2019",
abstract = "The globally known concept of shrinking cities has matured last years. A lot of international
scientific knowledge has been collected and the local profiling of shrinking cities, as well as
the overview of their extent and geographical distribution have been conducted in almost all
countries and regions that are facing this phenomenon. However, there are still some ‘empty
niches’ in the concept which can be found for the future research. The most of them are those
that bridge different local and the regional meanings of a shrinking city and/or urban shrinkage.
Therefore, they are crucial for the further progress in global knowledge about urban shrinkage.
One of these open questions in the concept of shrinking cities is their typology. More concretely,
typologies, because the phenomenon has become so common that multiplex typologies can
be identified. Furthermore, there are many attempts to form local and regional typologies
or the typologies based on the most prominent criteria, i.e. on the significant determiners of
urban shrinkage. The aim of this paper is to review global knowledge regarding the present
typologies of shrinking cities and to understand their complexity and relations. As an outcome,
the presentation of different typologies of shrinking cities implies their better understanding,
but even more it can contribute in the recent proposals how to find appropriate responses on
urban shrinkage.",
publisher = "Pécs : University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology",
journal = "Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019",
title = "The multiplex typologies of shrinking cities",
pages = "100-108",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_756"
}
Antonić, B., Djukić, A.,& Lojanica, V.. (2019). The multiplex typologies of shrinking cities. in Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019
Pécs : University of Pécs Faculty of Engineering and Information Technology., 100-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_756
Antonić B, Djukić A, Lojanica V. The multiplex typologies of shrinking cities. in Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019. 2019;:100-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_756 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, Lojanica, Vladimir, "The multiplex typologies of shrinking cities" in Places and technologies 2019 : keeping up with technologies to turn built heritage into the places of future generations : conference proceeding : 6th international academic conference, Pécs, Hungary, 9-10 May 2019 (2019):100-108,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_756 .

Mobilizing the Image: Ideological Narrative in The Interior Design of The Sava Center

Kostić, Miloš; Zorić, Ana

(Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2019)

TY - CONF
AU - Kostić, Miloš
AU - Zorić, Ana
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1494
AB - The paper will examine the process of design and construction of the Sava conference center in Belgrade and its role in the creation of the ideological narrative on the disciplinary level through the conceptions of space. During the Cold war, Yu goslav cultural space was in a unique position between East and West, building its international image on the idea of political neutrality and the Non-aligned movement. The Sava center was built in 1977, for the purpose of hosting the second Conference on Security and Co-operation in Europe, and the Non-Aligned Movement in 1983. The building of the conference center was not only the functional necessity but was also an important factor in presenting Yugoslavia on the international lev el. By questioning the critical theory and the postmodern condition in the domain of representation of architecture, the main aim of the research is to trace the pos sible aspects of reading the aesthetic and symbolic layers within the interior de sign of Sava center. The main hypothesis is that that interior space was a crucial el ement in the creation of the continual simulacrum, which embodies the idea of political neutrality and self-managing socialism, presenting the Yugoslavian poli tics as diplomatic and open unlike its communist counterparts in the USSR. The Sava center is typically considered through the prism of political and econom ic aspects while neglecting the design approaches, images and conceptions of space. The idea of building the new center can be related to the postmodern un derstanding of losing imposed centrality in the vision of history and the dominance of the single image as a condition for the unquestionable way of interpretation. By analyzing primary sources stemming from the period of its construction and nu merous visual materials, the research aims to discover the possible influences and conditions by which the architectural approach to designing was determined. In general, it the awareness of the importance of critical examination of the social ist heritage in the modern context for the current understanding of the discipline.
PB - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture
C3 - Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA)
T1 - Mobilizing the Image: Ideological Narrative in The Interior Design of The Sava Center
SP - 1915
EP - 1923
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1494
ER - 
@conference{
author = "Kostić, Miloš and Zorić, Ana",
year = "2019",
abstract = "The paper will examine the process of design and construction of the Sava conference center in Belgrade and its role in the creation of the ideological narrative on the disciplinary level through the conceptions of space. During the Cold war, Yu goslav cultural space was in a unique position between East and West, building its international image on the idea of political neutrality and the Non-aligned movement. The Sava center was built in 1977, for the purpose of hosting the second Conference on Security and Co-operation in Europe, and the Non-Aligned Movement in 1983. The building of the conference center was not only the functional necessity but was also an important factor in presenting Yugoslavia on the international lev el. By questioning the critical theory and the postmodern condition in the domain of representation of architecture, the main aim of the research is to trace the pos sible aspects of reading the aesthetic and symbolic layers within the interior de sign of Sava center. The main hypothesis is that that interior space was a crucial el ement in the creation of the continual simulacrum, which embodies the idea of political neutrality and self-managing socialism, presenting the Yugoslavian poli tics as diplomatic and open unlike its communist counterparts in the USSR. The Sava center is typically considered through the prism of political and econom ic aspects while neglecting the design approaches, images and conceptions of space. The idea of building the new center can be related to the postmodern un derstanding of losing imposed centrality in the vision of history and the dominance of the single image as a condition for the unquestionable way of interpretation. By analyzing primary sources stemming from the period of its construction and nu merous visual materials, the research aims to discover the possible influences and conditions by which the architectural approach to designing was determined. In general, it the awareness of the importance of critical examination of the social ist heritage in the modern context for the current understanding of the discipline.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture",
journal = "Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA)",
title = "Mobilizing the Image: Ideological Narrative in The Interior Design of The Sava Center",
pages = "1915-1923",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1494"
}
Kostić, M.,& Zorić, A.. (2019). Mobilizing the Image: Ideological Narrative in The Interior Design of The Sava Center. in Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA)
Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture., 1915-1923.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1494
Kostić M, Zorić A. Mobilizing the Image: Ideological Narrative in The Interior Design of The Sava Center. in Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA). 2019;:1915-1923.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1494 .
Kostić, Miloš, Zorić, Ana, "Mobilizing the Image: Ideological Narrative in The Interior Design of The Sava Center" in Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA) (2019):1915-1923,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1494 .

Wine cellars of Negotin – Participatory Urban Design

Đukanović, Zoran; Cecchini, Arnaldo Bibo

(Београд : Италијански институт за културу, 2019)

TY - BOOK
AU - Đukanović, Zoran
AU - Cecchini, Arnaldo Bibo
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/834
AB - The book "Wine Cellars of Negotin: Participatory Urban Design" presents a summary of five years of activities. It is a logical continuation of the previously published book and collaborations, which have initiated earlier. The first collaboration between the Municipality of Negotin and the University of Belgrade - Faculty of Architecture - Public Art & Public Space Program - PaPs [http://www.publicart-publicspace.org/] has started in 2011. A very wide range of top academic, public, and private institutions and top experts, from Serbia, Italy, Germany, Switzerland, Japan, and the UK has accompanied this collaboration. The first results of the activities, which were realized from 2011 to mid-2014, are presented in the book “VinoGrad - The Art of Wine” [http://www.publicart-publicspace.org/publications/books/vinograd-the-art-of-wine173], published in 2015. Therefore, this book is a result of the activities that have been implemented since mid-2014.
 
Developing as a continuation of the previous research and achieved results, implementation of the activities in the last five years has evolved in three basic directions. These directions make the structure of the book. Firstly, connecting the city of Negotin to the international networks aimed at the knowledge transfer through twinning, or networking with cities that share similar experiences from the past and similar hopes for a desired future. Secondly, drafting concrete project proposals for the revitalization of Negotin wine cellars as a distinct development base for the restoration of wine-growing methods and wine production techniques that have traditionally celebrated this region. This is in order to prove the possibility of introducing modern approaches to the revival of the viniculture, protecting the heritage, and closer linkage of these sectors with the daily needs and routines of both existing and future users. Thirdly, the book presents the initiative and implementation of international scientific research projects that aim to find adequate strategies and practical tools for strengthening local capacities for research, initiation, management, and monitoring of plans and projects for sustainable development of the territory.
 
Some of the most important results, which are presented in this book, have been realized and are still being realized, in close partnership among the following institutions: University of Belgrade-Faculty of Architecture, Serbia; University of Sassari-Department of Architecture, Design and Urbanism, Alghero, Italy; Municipality of Negotin, Serbia; Municipality of Alghero, Italy; Fondazione Di Vittorio (FDV), Rome, Italy; Sapienza University-Faculty of Architecture, Rome, Italy; University of Belgrade-Faculty of Philosophy, Serbia; Institute for Architecture and Urban Planning & Spatial Planning (IAUS), Belgrade, Serbia; University of Roma Tre-Faculty of Architecture, Italy; University of Belgrade-Faculty of Forestry, Serbia; „Cantina Santa Maria La Palma“ the social, agricultural cooperative of winemakers, Alghero, Italy; Riserva Naturale dei Monti Navegna & Cervia, Italy; Association of Italian and Serbian Scientists and Researchers (AIS3), Serbia-Italy; Italian Embassy in Belgrade, Italian Institute of Culture in Belgrade, as well as with the participation of professors and top experts from: Keio University of Tokyo, Japan; Meiji University of Tokyo, Japan; University of Leeds, England; and from Cilic Estate, Lozovik, Serbia. All project activities were realized with constant care, active and full participation, and logistical support of the “Public art & Public space - PaPs” program from the Faculty of Architecture, University of Belgrade.
 
The book "Wine Cellars of Negotin: Participatory Urban Design" is awarded with the First Prize, by the Serbian Town-Planners’ Association, in a very fierce competition, as the best annual publication, among 20 selected titles, presented at the 28th International Urban Planners’ Exhibition, held on 8-13 November 2019. [https://www.publicart-publicspace.org/projects/competitions/28th-international-urban-planners-exhibition]
 
The electronic version of the book is available on: [http://www.publicart-publicspace.org/publications/books/wine-cellars-of-negotin-participatory-urban-design] and [https://issuu.com/publicartpublicspace/docs/wine_cellars_negotin_participatory_urban_design_20]
PB - Београд : Италијански институт за културу
T1 - Wine cellars of Negotin – Participatory Urban Design
T1 - Неготинске Пивнице - Партиципативни урбани дизајн
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_834
ER - 
@book{
author = "Đukanović, Zoran and Cecchini, Arnaldo Bibo",
year = "2019",
abstract = "The book "Wine Cellars of Negotin: Participatory Urban Design" presents a summary of five years of activities. It is a logical continuation of the previously published book and collaborations, which have initiated earlier. The first collaboration between the Municipality of Negotin and the University of Belgrade - Faculty of Architecture - Public Art & Public Space Program - PaPs [http://www.publicart-publicspace.org/] has started in 2011. A very wide range of top academic, public, and private institutions and top experts, from Serbia, Italy, Germany, Switzerland, Japan, and the UK has accompanied this collaboration. The first results of the activities, which were realized from 2011 to mid-2014, are presented in the book “VinoGrad - The Art of Wine” [http://www.publicart-publicspace.org/publications/books/vinograd-the-art-of-wine173], published in 2015. Therefore, this book is a result of the activities that have been implemented since mid-2014.
 
Developing as a continuation of the previous research and achieved results, implementation of the activities in the last five years has evolved in three basic directions. These directions make the structure of the book. Firstly, connecting the city of Negotin to the international networks aimed at the knowledge transfer through twinning, or networking with cities that share similar experiences from the past and similar hopes for a desired future. Secondly, drafting concrete project proposals for the revitalization of Negotin wine cellars as a distinct development base for the restoration of wine-growing methods and wine production techniques that have traditionally celebrated this region. This is in order to prove the possibility of introducing modern approaches to the revival of the viniculture, protecting the heritage, and closer linkage of these sectors with the daily needs and routines of both existing and future users. Thirdly, the book presents the initiative and implementation of international scientific research projects that aim to find adequate strategies and practical tools for strengthening local capacities for research, initiation, management, and monitoring of plans and projects for sustainable development of the territory.
 
Some of the most important results, which are presented in this book, have been realized and are still being realized, in close partnership among the following institutions: University of Belgrade-Faculty of Architecture, Serbia; University of Sassari-Department of Architecture, Design and Urbanism, Alghero, Italy; Municipality of Negotin, Serbia; Municipality of Alghero, Italy; Fondazione Di Vittorio (FDV), Rome, Italy; Sapienza University-Faculty of Architecture, Rome, Italy; University of Belgrade-Faculty of Philosophy, Serbia; Institute for Architecture and Urban Planning & Spatial Planning (IAUS), Belgrade, Serbia; University of Roma Tre-Faculty of Architecture, Italy; University of Belgrade-Faculty of Forestry, Serbia; „Cantina Santa Maria La Palma“ the social, agricultural cooperative of winemakers, Alghero, Italy; Riserva Naturale dei Monti Navegna & Cervia, Italy; Association of Italian and Serbian Scientists and Researchers (AIS3), Serbia-Italy; Italian Embassy in Belgrade, Italian Institute of Culture in Belgrade, as well as with the participation of professors and top experts from: Keio University of Tokyo, Japan; Meiji University of Tokyo, Japan; University of Leeds, England; and from Cilic Estate, Lozovik, Serbia. All project activities were realized with constant care, active and full participation, and logistical support of the “Public art & Public space - PaPs” program from the Faculty of Architecture, University of Belgrade.
 
The book "Wine Cellars of Negotin: Participatory Urban Design" is awarded with the First Prize, by the Serbian Town-Planners’ Association, in a very fierce competition, as the best annual publication, among 20 selected titles, presented at the 28th International Urban Planners’ Exhibition, held on 8-13 November 2019. [https://www.publicart-publicspace.org/projects/competitions/28th-international-urban-planners-exhibition]
 
The electronic version of the book is available on: [http://www.publicart-publicspace.org/publications/books/wine-cellars-of-negotin-participatory-urban-design] and [https://issuu.com/publicartpublicspace/docs/wine_cellars_negotin_participatory_urban_design_20]",
publisher = "Београд : Италијански институт за културу",
title = "Wine cellars of Negotin – Participatory Urban Design, Неготинске Пивнице - Партиципативни урбани дизајн",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_834"
}
Đukanović, Z.,& Cecchini, A. B.. (2019). Wine cellars of Negotin – Participatory Urban Design. 
Београд : Италијански институт за културу..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_834
Đukanović Z, Cecchini AB. Wine cellars of Negotin – Participatory Urban Design. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_834 .
Đukanović, Zoran, Cecchini, Arnaldo Bibo, "Wine cellars of Negotin – Participatory Urban Design" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_834 .

Decentralised Mass Housing Policy in Socialist Yugoslavia

Antonić, Branislav; Vaništa Lazarević, Eva

(Paris ; Torino ; Budapest : l'Harmattan, 2019)

TY - CHAP
AU - Antonić, Branislav
AU - Vaništa Lazarević, Eva
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/949
AB - The unique experiment of socialist state in the second Yugoslavia (1945-1991) had a profound impact in housing policy. Differently than in other socialist countries, decentralisation played a significant role. Housing followed this policy - it was heavily decentralised to regional and local tier. Therefore, these tiers developed and used their own housing norms and standards and thereby had different spatial reflections on urban fabric across Yugoslavia. However, Yugoslavia was still based on socialist ideology. Accordingly, multi-family neighbourhoods were often built for proletariat in Yugoslavia as the most advanced housing type. But, the aforementioned policy also caused decentralisation-led patterns in housing at urban level – these neighbourhoods were more numerous, but also smaller in size and scattered throughout urban area. The aim of this paper is to explain this process and spatial outcomes in multi-family housing through relevant theory and multi-case study. The study is carried on 6 medium-size cities in the northern Serbian province of Vojvodina. They share similar historic and spatial development. Thus, they are an adequate “polygon” to research separate approaches in situ, caused by decentralised housing policy. It is expected that the research will embrace how these approaches were reflected in concrete cases and which spatial characteristics can be usable for current trends in Serbian cities.
PB - Paris ; Torino ; Budapest : l'Harmattan
T2 - Understanding post-socialist European cities : case studies in urban planning and design
T1 - Decentralised Mass Housing Policy in Socialist Yugoslavia
SP - 172
EP - 187
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_949
ER - 
@inbook{
author = "Antonić, Branislav and Vaništa Lazarević, Eva",
year = "2019",
abstract = "The unique experiment of socialist state in the second Yugoslavia (1945-1991) had a profound impact in housing policy. Differently than in other socialist countries, decentralisation played a significant role. Housing followed this policy - it was heavily decentralised to regional and local tier. Therefore, these tiers developed and used their own housing norms and standards and thereby had different spatial reflections on urban fabric across Yugoslavia. However, Yugoslavia was still based on socialist ideology. Accordingly, multi-family neighbourhoods were often built for proletariat in Yugoslavia as the most advanced housing type. But, the aforementioned policy also caused decentralisation-led patterns in housing at urban level – these neighbourhoods were more numerous, but also smaller in size and scattered throughout urban area. The aim of this paper is to explain this process and spatial outcomes in multi-family housing through relevant theory and multi-case study. The study is carried on 6 medium-size cities in the northern Serbian province of Vojvodina. They share similar historic and spatial development. Thus, they are an adequate “polygon” to research separate approaches in situ, caused by decentralised housing policy. It is expected that the research will embrace how these approaches were reflected in concrete cases and which spatial characteristics can be usable for current trends in Serbian cities.",
publisher = "Paris ; Torino ; Budapest : l'Harmattan",
journal = "Understanding post-socialist European cities : case studies in urban planning and design",
booktitle = "Decentralised Mass Housing Policy in Socialist Yugoslavia",
pages = "172-187",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_949"
}
Antonić, B.,& Vaništa Lazarević, E.. (2019). Decentralised Mass Housing Policy in Socialist Yugoslavia. in Understanding post-socialist European cities : case studies in urban planning and design
Paris ; Torino ; Budapest : l'Harmattan., 172-187.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_949
Antonić B, Vaništa Lazarević E. Decentralised Mass Housing Policy in Socialist Yugoslavia. in Understanding post-socialist European cities : case studies in urban planning and design. 2019;:172-187.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_949 .
Antonić, Branislav, Vaništa Lazarević, Eva, "Decentralised Mass Housing Policy in Socialist Yugoslavia" in Understanding post-socialist European cities : case studies in urban planning and design (2019):172-187,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_949 .

The Urban Accessibility of New Nursing Homes in Belgrade, Serbia

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra

(Conegliano : Anteferma, 2019)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/900
AB - The share of elderly population has increased rapidly in Serbia in few last decades. In line with these trends, nursing home care has become important for both Serbian seniors and their families. This situation has caused the accelerated establishment of new nursing homes across country. The major concentration of them is in Serbian capital, Belgrade. The most of the new nursing homes are privately established and run, which has opened many debates about an adequate state system to control them.
The security and hygienic concerns of nursing homes are mainly in the spotlight of media, but there is almost no debate about the location of these institutions and their accessibility in urban areas, that is a critical element for the decent life of their elderly residents. It encompasses several kinds of accessibility – the accessibility of to public transport, public services, open public spaces, and urban centres. In such way, this, urban accessibility is permeated with several universal human rights.
Considering the previous facts, this paper is dedicated to exploring the urban accessibility of new private nursing homes. Belgrade urban area is a research polygon. The research is done by the comparing the location of the homes to the main transport corridors and centres, proposed by the operative general urban plan of the city. This approach enables to suggest the new actions how to improve the current urban planning, as well related legislation for the better life and socialisation of elderly citizens.
PB - Conegliano : Anteferma
C3 - Abitare inclusivo : il progetto per una vita autonoma e indipendente = Inclusive living : design for an autonomous and independent living
T1 - The Urban Accessibility of New Nursing Homes in Belgrade, Serbia
T1 - L’accessibilità urbana di una nuova casa di cura a Belgrado in Serbia
SP - 112
EP - 119
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_900
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra",
year = "2019",
abstract = "The share of elderly population has increased rapidly in Serbia in few last decades. In line with these trends, nursing home care has become important for both Serbian seniors and their families. This situation has caused the accelerated establishment of new nursing homes across country. The major concentration of them is in Serbian capital, Belgrade. The most of the new nursing homes are privately established and run, which has opened many debates about an adequate state system to control them.
The security and hygienic concerns of nursing homes are mainly in the spotlight of media, but there is almost no debate about the location of these institutions and their accessibility in urban areas, that is a critical element for the decent life of their elderly residents. It encompasses several kinds of accessibility – the accessibility of to public transport, public services, open public spaces, and urban centres. In such way, this, urban accessibility is permeated with several universal human rights.
Considering the previous facts, this paper is dedicated to exploring the urban accessibility of new private nursing homes. Belgrade urban area is a research polygon. The research is done by the comparing the location of the homes to the main transport corridors and centres, proposed by the operative general urban plan of the city. This approach enables to suggest the new actions how to improve the current urban planning, as well related legislation for the better life and socialisation of elderly citizens.",
publisher = "Conegliano : Anteferma",
journal = "Abitare inclusivo : il progetto per una vita autonoma e indipendente = Inclusive living : design for an autonomous and independent living",
title = "The Urban Accessibility of New Nursing Homes in Belgrade, Serbia, L’accessibilità urbana di una nuova casa di cura a Belgrado in Serbia",
pages = "112-119",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_900"
}
Antonić, B.,& Djukić, A.. (2019). The Urban Accessibility of New Nursing Homes in Belgrade, Serbia. in Abitare inclusivo : il progetto per una vita autonoma e indipendente = Inclusive living : design for an autonomous and independent living
Conegliano : Anteferma., 112-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_900
Antonić B, Djukić A. The Urban Accessibility of New Nursing Homes in Belgrade, Serbia. in Abitare inclusivo : il progetto per una vita autonoma e indipendente = Inclusive living : design for an autonomous and independent living. 2019;:112-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_900 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, "The Urban Accessibility of New Nursing Homes in Belgrade, Serbia" in Abitare inclusivo : il progetto per una vita autonoma e indipendente = Inclusive living : design for an autonomous and independent living (2019):112-119,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_900 .

Dealing with Shrinking Cities through Urban Design

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra

(Belgrade : University, Faculty of Architecture, 2019)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/956
AB - This paper aims to clarify the role of urban design as a tool to redevelop demographically and economically shrinking cities, which are becoming more and more frequent across the world. Traditionally, scholars and practitioners position urban planning, the second “pillar” of urbanism, as the main tool to deal with the problems caused by urban shrinkage. Despite this widespread opinion, urban design cannot be omitted in urban policies for shrinking cities, but its role is still insufficiently defined. Therefore, this paper is the review of the theoretical knowledge and the best practice about the potential of urban design to redevelop shrinking cities and its parts. To properly define this role, urban design is compared with urban planning. Final results from the comparison determine how the role of urban design can be further improved in this process.
PB - Belgrade : University, Faculty of Architecture
C3 - Conference Proceedings / 4th BAB International Conference Decoding Balkan: Architecture, Urbanism, Planning, Belgade, 14-16th of November 2019
T1 - Dealing with Shrinking Cities through Urban Design
SP - 84
EP - 89
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_956
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra",
year = "2019",
abstract = "This paper aims to clarify the role of urban design as a tool to redevelop demographically and economically shrinking cities, which are becoming more and more frequent across the world. Traditionally, scholars and practitioners position urban planning, the second “pillar” of urbanism, as the main tool to deal with the problems caused by urban shrinkage. Despite this widespread opinion, urban design cannot be omitted in urban policies for shrinking cities, but its role is still insufficiently defined. Therefore, this paper is the review of the theoretical knowledge and the best practice about the potential of urban design to redevelop shrinking cities and its parts. To properly define this role, urban design is compared with urban planning. Final results from the comparison determine how the role of urban design can be further improved in this process.",
publisher = "Belgrade : University, Faculty of Architecture",
journal = "Conference Proceedings / 4th BAB International Conference Decoding Balkan: Architecture, Urbanism, Planning, Belgade, 14-16th of November 2019",
title = "Dealing with Shrinking Cities through Urban Design",
pages = "84-89",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_956"
}
Antonić, B.,& Djukić, A.. (2019). Dealing with Shrinking Cities through Urban Design. in Conference Proceedings / 4th BAB International Conference Decoding Balkan: Architecture, Urbanism, Planning, Belgade, 14-16th of November 2019
Belgrade : University, Faculty of Architecture., 84-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_956
Antonić B, Djukić A. Dealing with Shrinking Cities through Urban Design. in Conference Proceedings / 4th BAB International Conference Decoding Balkan: Architecture, Urbanism, Planning, Belgade, 14-16th of November 2019. 2019;:84-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_956 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, "Dealing with Shrinking Cities through Urban Design" in Conference Proceedings / 4th BAB International Conference Decoding Balkan: Architecture, Urbanism, Planning, Belgade, 14-16th of November 2019 (2019):84-89,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_956 .

The Urban Imprint of Post-socialist Projects in the Multi-family Housing of Cities in Vojvodina: between Regional Fundamentals and Local Strategies

Antonić, Branislav

(Budapest University of Technology and Economics (BME), 2019)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/924
AB - Urban development in post-socialist Europe has been marked with the collision between old, mainly socialist legacy and the rise of capitalism, further supported with globalization. These new influences have made an imprint in urban fabric, bringing the well-established patterns of urban development from the West. Nevertheless, this process is not a monolithic; it presents a variety of different approaches and strategies across pos-socialist Europe. A good example is the new, post-socialist multi-family housing in Serbia, which is basically formed on two important pillars; the first one is the decentralized housing policy of the former socialist Yugoslavia with many local customizations; the second pillar is deregulated housing market in present-day Serbia, strongly affected by the Yugoslavian Crisis from the 1990s. Multi-family housing has blossomed in Serbia since 2000, especially in middle-size cities. The aim of this research is to present the imprint of the new multi-family residential development in six middle-size cities in the Northern Serbian province of Vojvodina, considering their location in urban fabric and relation to the other types of housing. The comparison of six showcases is a key for the final conclusions about the importance of regional post-socialist influences in housing and their adaptations to local conditions.
PB - Budapest University of Technology and Economics (BME)
C3 - Facing Post - Socialist Urban Heritage : Proceedings of the 3rd international doctoral-postdoctoral conference
T1 - The Urban Imprint of Post-socialist Projects in the Multi-family Housing of Cities in Vojvodina: between Regional Fundamentals and Local Strategies
SP - 14
EP - 17
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_924
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav",
year = "2019",
abstract = "Urban development in post-socialist Europe has been marked with the collision between old, mainly socialist legacy and the rise of capitalism, further supported with globalization. These new influences have made an imprint in urban fabric, bringing the well-established patterns of urban development from the West. Nevertheless, this process is not a monolithic; it presents a variety of different approaches and strategies across pos-socialist Europe. A good example is the new, post-socialist multi-family housing in Serbia, which is basically formed on two important pillars; the first one is the decentralized housing policy of the former socialist Yugoslavia with many local customizations; the second pillar is deregulated housing market in present-day Serbia, strongly affected by the Yugoslavian Crisis from the 1990s. Multi-family housing has blossomed in Serbia since 2000, especially in middle-size cities. The aim of this research is to present the imprint of the new multi-family residential development in six middle-size cities in the Northern Serbian province of Vojvodina, considering their location in urban fabric and relation to the other types of housing. The comparison of six showcases is a key for the final conclusions about the importance of regional post-socialist influences in housing and their adaptations to local conditions.",
publisher = "Budapest University of Technology and Economics (BME)",
journal = "Facing Post - Socialist Urban Heritage : Proceedings of the 3rd international doctoral-postdoctoral conference",
title = "The Urban Imprint of Post-socialist Projects in the Multi-family Housing of Cities in Vojvodina: between Regional Fundamentals and Local Strategies",
pages = "14-17",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_924"
}
Antonić, B.. (2019). The Urban Imprint of Post-socialist Projects in the Multi-family Housing of Cities in Vojvodina: between Regional Fundamentals and Local Strategies. in Facing Post - Socialist Urban Heritage : Proceedings of the 3rd international doctoral-postdoctoral conference
Budapest University of Technology and Economics (BME)., 14-17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_924
Antonić B. The Urban Imprint of Post-socialist Projects in the Multi-family Housing of Cities in Vojvodina: between Regional Fundamentals and Local Strategies. in Facing Post - Socialist Urban Heritage : Proceedings of the 3rd international doctoral-postdoctoral conference. 2019;:14-17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_924 .
Antonić, Branislav, "The Urban Imprint of Post-socialist Projects in the Multi-family Housing of Cities in Vojvodina: between Regional Fundamentals and Local Strategies" in Facing Post - Socialist Urban Heritage : Proceedings of the 3rd international doctoral-postdoctoral conference (2019):14-17,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_924 .

Expanding a Debate about Shrinking Post-Socialist Cities towards Aesthetics: Urban Shrinkage, Inspiration, and Creativity

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra; Vaništa Lazarević, Eva

(Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2019)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Vaništa Lazarević, Eva
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/922
AB - Shrinking cities are becoming a new ’reality’ in contemporary urban development thanks to numerous scientific contributions about this globally widespread phenomenon. However, it is not widely known that the term “Shrinking cities” was initially promoted through the same-name international project that culturally dealt with shrinking cities. This project, led by Eastern-German cultural experts, revealed internationally the essence and frequency of urban shrinkage. Interestingly, the approach used in this project has been important to clarify that urban shrinkage is not a negative process per se. Even more, the project contributed to define the multi-dimensional and productive character of this phenomenon.
The further research and projects on shrinking cities were less devoted to its cultural and aesthetical side. They were mostly oriented towards the main causes and consequences of urban shrinkage, discussed within the discourses of economy, geography, demography, political science, and ecology. Nevertheless, the inspirational, artistic and creational aspect of urban shrinkage has not been lost. With the recent formation of the concept of shrinking cities, a new attention has been given to potential ways to overcome urban shrinkage. New conceptual proposals and attempts have also used culture, art, and creativity again, but in different format. They have tried to connect the previously acquired scientific knowledge with creative industries and applied arts, where they are seen not just as a creative moment, idea or artistic inspiration, but as a comprehensive, and usable “healing” approach to reinvigorate shrinking cities.
The aim of this paper is to present ongoing efforts towards the link between urban shrinkage, inspiration, and creativity. It is done by comparing them with the position of this link from the beginnings of the concept of shrinking cities in the early 2000s. Therefore, it is a contribution to the development of the historic perspective of the aesthetical and artistic side of this concept, which certainly needs a more prominent role in the future urban development.
PB - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture
C3 - Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA)
T1 - Expanding a Debate about Shrinking Post-Socialist Cities towards Aesthetics: Urban Shrinkage, Inspiration, and Creativity
SP - 2083
EP - 2090
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_922
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra and Vaništa Lazarević, Eva",
year = "2019",
abstract = "Shrinking cities are becoming a new ’reality’ in contemporary urban development thanks to numerous scientific contributions about this globally widespread phenomenon. However, it is not widely known that the term “Shrinking cities” was initially promoted through the same-name international project that culturally dealt with shrinking cities. This project, led by Eastern-German cultural experts, revealed internationally the essence and frequency of urban shrinkage. Interestingly, the approach used in this project has been important to clarify that urban shrinkage is not a negative process per se. Even more, the project contributed to define the multi-dimensional and productive character of this phenomenon.
The further research and projects on shrinking cities were less devoted to its cultural and aesthetical side. They were mostly oriented towards the main causes and consequences of urban shrinkage, discussed within the discourses of economy, geography, demography, political science, and ecology. Nevertheless, the inspirational, artistic and creational aspect of urban shrinkage has not been lost. With the recent formation of the concept of shrinking cities, a new attention has been given to potential ways to overcome urban shrinkage. New conceptual proposals and attempts have also used culture, art, and creativity again, but in different format. They have tried to connect the previously acquired scientific knowledge with creative industries and applied arts, where they are seen not just as a creative moment, idea or artistic inspiration, but as a comprehensive, and usable “healing” approach to reinvigorate shrinking cities.
The aim of this paper is to present ongoing efforts towards the link between urban shrinkage, inspiration, and creativity. It is done by comparing them with the position of this link from the beginnings of the concept of shrinking cities in the early 2000s. Therefore, it is a contribution to the development of the historic perspective of the aesthetical and artistic side of this concept, which certainly needs a more prominent role in the future urban development.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture",
journal = "Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA)",
title = "Expanding a Debate about Shrinking Post-Socialist Cities towards Aesthetics: Urban Shrinkage, Inspiration, and Creativity",
pages = "2083-2090",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_922"
}
Antonić, B., Djukić, A.,& Vaništa Lazarević, E.. (2019). Expanding a Debate about Shrinking Post-Socialist Cities towards Aesthetics: Urban Shrinkage, Inspiration, and Creativity. in Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA)
Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture., 2083-2090.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_922
Antonić B, Djukić A, Vaništa Lazarević E. Expanding a Debate about Shrinking Post-Socialist Cities towards Aesthetics: Urban Shrinkage, Inspiration, and Creativity. in Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA). 2019;:2083-2090.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_922 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, Vaništa Lazarević, Eva, "Expanding a Debate about Shrinking Post-Socialist Cities towards Aesthetics: Urban Shrinkage, Inspiration, and Creativity" in Possible worlds of contemporary aesthetics: aesthetics between history, geography and media [Elektronski izvor] : proceedings / 21st International Congress of Aesthetics ICA 2019, Belgrade, 2019 ; organized by University of Belgrade, Faculty of Architecture [and] The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), and International Association for Aesthetics (IAA) (2019):2083-2090,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_922 .

Digital Mini-museum as an Innovative and Affordable Presentation of Local Heritage for Tourists: Example from Serbia

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra; Stanković, Radomir; Tatić, Dušan

(Thailand : Mahidol University International Collage, 2019)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Stanković, Radomir
AU - Tatić, Dušan
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/923
AB - The use of innovative digital technologies in the presentation and promotion of cultural heritage has become an imperative for the arising destinations of cultural tourism. This is especially related to the cases where this heritage has some spatial and historic limitations to be consumed by prospective tourists. However, the use of digital technologies requires a lot of financial, organisational, and professional resources – a challenge for new destinations. Accordingly, the rare examples how to overcome this challenge should be presented as role-models. This paper exemplifies a Digital mini-museum in Niš, a city in Southern Serbia with rich history and tradition. The Museum has been developed by a staff and students from the local electronic faculty, aiming to show the affordable ways to promote local urban cultural heritage in limited conditions. Final conclusions target to underline the possibilities to merge the potentials of digitised cultural heritage and their affordability.
PB - Thailand : Mahidol University International Collage
C3 - Book of Proceedings of the 3rd International Conference on Tourism and Business 2019
T1 - Digital Mini-museum as an Innovative and Affordable Presentation of Local Heritage for Tourists: Example from Serbia
SP - 1
EP - 11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_923
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra and Stanković, Radomir and Tatić, Dušan",
year = "2019",
abstract = "The use of innovative digital technologies in the presentation and promotion of cultural heritage has become an imperative for the arising destinations of cultural tourism. This is especially related to the cases where this heritage has some spatial and historic limitations to be consumed by prospective tourists. However, the use of digital technologies requires a lot of financial, organisational, and professional resources – a challenge for new destinations. Accordingly, the rare examples how to overcome this challenge should be presented as role-models. This paper exemplifies a Digital mini-museum in Niš, a city in Southern Serbia with rich history and tradition. The Museum has been developed by a staff and students from the local electronic faculty, aiming to show the affordable ways to promote local urban cultural heritage in limited conditions. Final conclusions target to underline the possibilities to merge the potentials of digitised cultural heritage and their affordability.",
publisher = "Thailand : Mahidol University International Collage",
journal = "Book of Proceedings of the 3rd International Conference on Tourism and Business 2019",
title = "Digital Mini-museum as an Innovative and Affordable Presentation of Local Heritage for Tourists: Example from Serbia",
pages = "1-11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_923"
}
Antonić, B., Djukić, A., Stanković, R.,& Tatić, D.. (2019). Digital Mini-museum as an Innovative and Affordable Presentation of Local Heritage for Tourists: Example from Serbia. in Book of Proceedings of the 3rd International Conference on Tourism and Business 2019
Thailand : Mahidol University International Collage., 1-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_923
Antonić B, Djukić A, Stanković R, Tatić D. Digital Mini-museum as an Innovative and Affordable Presentation of Local Heritage for Tourists: Example from Serbia. in Book of Proceedings of the 3rd International Conference on Tourism and Business 2019. 2019;:1-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_923 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, Stanković, Radomir, Tatić, Dušan, "Digital Mini-museum as an Innovative and Affordable Presentation of Local Heritage for Tourists: Example from Serbia" in Book of Proceedings of the 3rd International Conference on Tourism and Business 2019 (2019):1-11,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_923 .

The Danube Riverside Development in the Iron Gates Gorge, Serbia, between Socio-economic needs and Protected Ecosystem

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra; Cvetanović, Milica

(Napoli : FedOAPress, 2019)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Cvetanović, Milica
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/957
AB - The Iron Gates are the longest gorge of the Danube, a major waterway in Europe. For Serbia, the Danube is both important as a transport corridor and tourist route, which is also applied for the Iron Gates part. In the other side, the Iron Gates are the largest national park in Serbia, with protected river and mountain ecosystems, plus many cultural heritage sites, which significantly restricts riverside development. Third, it is also a region with its local population, settlements, and economy. This overlapping makes any future planning perspective for the Iron Gates Region very complex and with expected compromises.
The current spatial plans for the Iron Gates recognise this complexity. This is particularly visible along the Danube riverside. The river is certainly the main access to the gorge and the main driver of desirable socioeconomic development for local communities thereof. However, the development along the river is impossible in many parts due to protected riverside areas or rough terrain. Remaining parts have the other problems with inadequate plot organisation. Therefore, the implementation of the plans carries many challenges at lower levels. 
The aim of this paper is to present this discrepancy and offer new ways for concrete solutions. It compares the main planning actions to facilitate local socio-economic development and the newest efforts of local authorities to implement them for riverside as a critical resource for the region. The final highlights are dedicated to the actions that are unorthodox and thereby innovative for riverside development in unique ecosystems.
PB - Napoli : FedOAPress
C3 - Planning, nature and ecosystem services
T1 - The Danube Riverside Development in the Iron Gates Gorge, Serbia, between Socio-economic needs and Protected Ecosystem
SP - 17
EP - 28
DO - 10.6093/978-88-6887-054.6
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra and Cvetanović, Milica",
year = "2019",
abstract = "The Iron Gates are the longest gorge of the Danube, a major waterway in Europe. For Serbia, the Danube is both important as a transport corridor and tourist route, which is also applied for the Iron Gates part. In the other side, the Iron Gates are the largest national park in Serbia, with protected river and mountain ecosystems, plus many cultural heritage sites, which significantly restricts riverside development. Third, it is also a region with its local population, settlements, and economy. This overlapping makes any future planning perspective for the Iron Gates Region very complex and with expected compromises.
The current spatial plans for the Iron Gates recognise this complexity. This is particularly visible along the Danube riverside. The river is certainly the main access to the gorge and the main driver of desirable socioeconomic development for local communities thereof. However, the development along the river is impossible in many parts due to protected riverside areas or rough terrain. Remaining parts have the other problems with inadequate plot organisation. Therefore, the implementation of the plans carries many challenges at lower levels. 
The aim of this paper is to present this discrepancy and offer new ways for concrete solutions. It compares the main planning actions to facilitate local socio-economic development and the newest efforts of local authorities to implement them for riverside as a critical resource for the region. The final highlights are dedicated to the actions that are unorthodox and thereby innovative for riverside development in unique ecosystems.",
publisher = "Napoli : FedOAPress",
journal = "Planning, nature and ecosystem services",
title = "The Danube Riverside Development in the Iron Gates Gorge, Serbia, between Socio-economic needs and Protected Ecosystem",
pages = "17-28",
doi = "10.6093/978-88-6887-054.6"
}
Antonić, B., Djukić, A.,& Cvetanović, M.. (2019). The Danube Riverside Development in the Iron Gates Gorge, Serbia, between Socio-economic needs and Protected Ecosystem. in Planning, nature and ecosystem services
Napoli : FedOAPress., 17-28.
https://doi.org/10.6093/978-88-6887-054.6
Antonić B, Djukić A, Cvetanović M. The Danube Riverside Development in the Iron Gates Gorge, Serbia, between Socio-economic needs and Protected Ecosystem. in Planning, nature and ecosystem services. 2019;:17-28.
doi:10.6093/978-88-6887-054.6 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, Cvetanović, Milica, "The Danube Riverside Development in the Iron Gates Gorge, Serbia, between Socio-economic needs and Protected Ecosystem" in Planning, nature and ecosystem services (2019):17-28,
https://doi.org/10.6093/978-88-6887-054.6 . .

Smart Mapping Tools for the Balanced Planning of Open Public Spaces in the Tourist Town of Golubac, Serbia

Djukić, Aleksandra; Antonić, Branislav; Joković, Jugoslav; Dinkić, Nikola

(Napoli : FedOAPress, 2019)

TY - CONF
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Antonić, Branislav
AU - Joković, Jugoslav
AU - Dinkić, Nikola
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/921
AB - Cultural tourism is becoming an important factor for local socio-economic perspective today. This is especially visible in smaller remote locations with rich cultural and natural heritage, where the other economic drivers are usually limited due to this remoteness. The proper example for this is the Iron Gates, where local heritage has been isolated by this longest gorge of the Danube. Nevertheless, the boom of cultural tourism has been noticed last years. The problem is that it is very concentrated in the main heritage sites, leaving the other parts without observable socio-economic benefits. Golubac Town at the western entrance of the gorge is such example. This is the only town in the Iron Gates with a historic urban core and the variety of open public space. Although magnificent Golubac Fortress is close and the Danube is the widest in its flow in the front of Golubac, local tourism is still underperforming.
This paper aspires to examine the prospects of Golubac Town to become a proper destination of cultural tourism by the comparison of two methods, both based on spatial networking through mapping. The first one is customised space syntax, oriented to the use of open public space by different users as a prerequisite to support the deconcentrated use of wider urban environment. The second method is newer and “smart” – it the mapping of the use of open public space extracted from social media (Tweeter, Instagram, and Flick) and it is more attached to visitors. Using these two methods on the case of Golubac the paper results in the recommendations how to improve traditional urban planning and design for the potential tourist destinations that face the high spatial imbalance of tourist visitors between their parts.
PB - Napoli : FedOAPress
C3 - Planning, nature and ecosystem services
T1 - Smart Mapping Tools for the Balanced Planning of Open Public Spaces in the Tourist Town of Golubac, Serbia
SP - 573
EP - 586
DO - 10.6093/978-88-6887-054.6
ER - 
@conference{
author = "Djukić, Aleksandra and Antonić, Branislav and Joković, Jugoslav and Dinkić, Nikola",
year = "2019",
abstract = "Cultural tourism is becoming an important factor for local socio-economic perspective today. This is especially visible in smaller remote locations with rich cultural and natural heritage, where the other economic drivers are usually limited due to this remoteness. The proper example for this is the Iron Gates, where local heritage has been isolated by this longest gorge of the Danube. Nevertheless, the boom of cultural tourism has been noticed last years. The problem is that it is very concentrated in the main heritage sites, leaving the other parts without observable socio-economic benefits. Golubac Town at the western entrance of the gorge is such example. This is the only town in the Iron Gates with a historic urban core and the variety of open public space. Although magnificent Golubac Fortress is close and the Danube is the widest in its flow in the front of Golubac, local tourism is still underperforming.
This paper aspires to examine the prospects of Golubac Town to become a proper destination of cultural tourism by the comparison of two methods, both based on spatial networking through mapping. The first one is customised space syntax, oriented to the use of open public space by different users as a prerequisite to support the deconcentrated use of wider urban environment. The second method is newer and “smart” – it the mapping of the use of open public space extracted from social media (Tweeter, Instagram, and Flick) and it is more attached to visitors. Using these two methods on the case of Golubac the paper results in the recommendations how to improve traditional urban planning and design for the potential tourist destinations that face the high spatial imbalance of tourist visitors between their parts.",
publisher = "Napoli : FedOAPress",
journal = "Planning, nature and ecosystem services",
title = "Smart Mapping Tools for the Balanced Planning of Open Public Spaces in the Tourist Town of Golubac, Serbia",
pages = "573-586",
doi = "10.6093/978-88-6887-054.6"
}
Djukić, A., Antonić, B., Joković, J.,& Dinkić, N.. (2019). Smart Mapping Tools for the Balanced Planning of Open Public Spaces in the Tourist Town of Golubac, Serbia. in Planning, nature and ecosystem services
Napoli : FedOAPress., 573-586.
https://doi.org/10.6093/978-88-6887-054.6
Djukić A, Antonić B, Joković J, Dinkić N. Smart Mapping Tools for the Balanced Planning of Open Public Spaces in the Tourist Town of Golubac, Serbia. in Planning, nature and ecosystem services. 2019;:573-586.
doi:10.6093/978-88-6887-054.6 .
Djukić, Aleksandra, Antonić, Branislav, Joković, Jugoslav, Dinkić, Nikola, "Smart Mapping Tools for the Balanced Planning of Open Public Spaces in the Tourist Town of Golubac, Serbia" in Planning, nature and ecosystem services (2019):573-586,
https://doi.org/10.6093/978-88-6887-054.6 . .

The urban policy of open public spaces in an arising cultural-tourism destination: Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia

Antonić, Branislav; Djukić, Aleksandra

(Tehran : Tarbiat Modares University, 2019)

TY - CONF
AU - Antonić, Branislav
AU - Djukić, Aleksandra
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/918
AB - An ordinary practice in urban planning and design in an already existing urban space is to study the local needs and aspirations to understand how this space should be regenerated, both physically and functionally. The regenerated place that can address them can be a new driving force for the revitalisation of wider urban fabric or, even, the entire settlement. However, in some unusual situations, it is very hard to explore and evaluate “local” needs and aspirations. This is the case with the settlements with strong tourism industry, where tourist visitors periodically outnumber local residents. Therefore, their influence for the context of these settlements is immense and it cannot be omitted in any future urban plan and project for this space. Golubac Town in Eastern Serbia is a perfect example for this consideration. The town is located at the entrance of the largest gorge of the Danube, a major European river and water-transit corridor. This unique position of a “guardian” at the entrance has left medieval Golubac Fortress as a cultural heritage of national importance. Furthermore, the gorge is protected as a national park, with preserved landscape and many endemic species. Nevertheless, all heritage sites are not in Golubac Town. Moreover, the town itself is small and weighted with socio-economic problems from post-socialist transformation. Thus, the recent inflow of cultural tourists has not been sufficiently responded by local tourism sector. One of the main reasons is inadequate physical environment in the town, which requires general modernisation and, even more, better adaptation to prospective cultural tourists. The aim of this research is to explore if official urban policy towards open public spaces in Golubac, as the main elements of its physical environment, corresponds to the current needs of the prospective cultural tourists. It is organised through the analysis of the main urban plan for the settlement, the implementation of relevant planning actions and the actual use of open public spaces in Golubac by different users, done through modified method of space syntax. The findings of the presented research are the gaps between the official urban policy of the town and reality. Finally, they are a base for recommendations for new planning directions, which mainly refer to the improvements of open public spaces.
PB - Tehran : Tarbiat Modares University
C3 - FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran, 2019
T1 - The urban policy of open public spaces in an arising cultural-tourism destination: Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia
SP - 339
EP - 346
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_918
ER - 
@conference{
author = "Antonić, Branislav and Djukić, Aleksandra",
year = "2019",
abstract = "An ordinary practice in urban planning and design in an already existing urban space is to study the local needs and aspirations to understand how this space should be regenerated, both physically and functionally. The regenerated place that can address them can be a new driving force for the revitalisation of wider urban fabric or, even, the entire settlement. However, in some unusual situations, it is very hard to explore and evaluate “local” needs and aspirations. This is the case with the settlements with strong tourism industry, where tourist visitors periodically outnumber local residents. Therefore, their influence for the context of these settlements is immense and it cannot be omitted in any future urban plan and project for this space. Golubac Town in Eastern Serbia is a perfect example for this consideration. The town is located at the entrance of the largest gorge of the Danube, a major European river and water-transit corridor. This unique position of a “guardian” at the entrance has left medieval Golubac Fortress as a cultural heritage of national importance. Furthermore, the gorge is protected as a national park, with preserved landscape and many endemic species. Nevertheless, all heritage sites are not in Golubac Town. Moreover, the town itself is small and weighted with socio-economic problems from post-socialist transformation. Thus, the recent inflow of cultural tourists has not been sufficiently responded by local tourism sector. One of the main reasons is inadequate physical environment in the town, which requires general modernisation and, even more, better adaptation to prospective cultural tourists. The aim of this research is to explore if official urban policy towards open public spaces in Golubac, as the main elements of its physical environment, corresponds to the current needs of the prospective cultural tourists. It is organised through the analysis of the main urban plan for the settlement, the implementation of relevant planning actions and the actual use of open public spaces in Golubac by different users, done through modified method of space syntax. The findings of the presented research are the gaps between the official urban policy of the town and reality. Finally, they are a base for recommendations for new planning directions, which mainly refer to the improvements of open public spaces.",
publisher = "Tehran : Tarbiat Modares University",
journal = "FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran, 2019",
title = "The urban policy of open public spaces in an arising cultural-tourism destination: Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia",
pages = "339-346",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_918"
}
Antonić, B.,& Djukić, A.. (2019). The urban policy of open public spaces in an arising cultural-tourism destination: Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia. in FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran, 2019
Tehran : Tarbiat Modares University., 339-346.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_918
Antonić B, Djukić A. The urban policy of open public spaces in an arising cultural-tourism destination: Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia. in FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran, 2019. 2019;:339-346.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_918 .
Antonić, Branislav, Djukić, Aleksandra, "The urban policy of open public spaces in an arising cultural-tourism destination: Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia" in FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran, 2019 (2019):339-346,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_918 .

How to adapt the research of public space to enhance cultural tourism: the case of Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia

Djukić, Aleksandra; Antonić, Branislav; Joković, Jugoslav

(Tehran : Tarbiat Modares University, 2019)

TY - CONF
AU - Djukić, Aleksandra
AU - Antonić, Branislav
AU - Joković, Jugoslav
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/917
AB - Cultural tourism has become an important driver for local socio-economic development. Therefore, it has a profound reflection into urban space and inevitably influences urban planning and design. Nevertheless, convenient approaches to research and plan cultural tourism is insufficiently resolved field. A special challenge in this approach is the situation with fast development of cultural tourism. It makes a pressure to general spatial development and, in particular, for open public spaces, heavily used by the rising number of cultural tourists. This paper proposes three innovative methods for the research how cities and towns can study and plan its space in line with rising cultural tourism. The first method is the customised theory of city image, developed by Kevin Lynch, where the attitudes of both local people and cultural tourists towards cultural-tourism led open public spaces are examined and compared. Then, the second approach is based on the research of the systematisation and spatial distribution of stakeholders involved in culturaltourism sector. The last used method is the investigation of social networks – Tweeter and Instagram – that have become very important indicators of newer trends globally. All named methods are new in Serbian urban-planning context. The aim of this paper is to show how they can be used for the upgrading of future policy documents for open urban spaces in Golubac Town. This small town in Eastern Serbia is a typical example of a place with recently booming cultural tourism. Golubac is located at the riverside of the Danube River, the second longest river in Europe. The lower part of river has become a major tourist route only recently, bringing the immense inflow of (cultural) tourists in this region. Nevertheless, the linear character of the route and the inherited weakness of Golubac economy have limited the boom of cultural tourism to the main tourist attractions in Golubac area, leaving local community without bigger benefits. Hence, this paper intends to analyse the intersections between cultural tourism and open public spaces in Golubac by the mentioned methods to improve ordinary urban planning and design.
PB - Tehran : Tarbiat Modares University
C3 - FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran
T1 - How to adapt the research of public space to enhance cultural tourism: the case of Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia
SP - 371
EP - 382
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_917
ER - 
@conference{
author = "Djukić, Aleksandra and Antonić, Branislav and Joković, Jugoslav",
year = "2019",
abstract = "Cultural tourism has become an important driver for local socio-economic development. Therefore, it has a profound reflection into urban space and inevitably influences urban planning and design. Nevertheless, convenient approaches to research and plan cultural tourism is insufficiently resolved field. A special challenge in this approach is the situation with fast development of cultural tourism. It makes a pressure to general spatial development and, in particular, for open public spaces, heavily used by the rising number of cultural tourists. This paper proposes three innovative methods for the research how cities and towns can study and plan its space in line with rising cultural tourism. The first method is the customised theory of city image, developed by Kevin Lynch, where the attitudes of both local people and cultural tourists towards cultural-tourism led open public spaces are examined and compared. Then, the second approach is based on the research of the systematisation and spatial distribution of stakeholders involved in culturaltourism sector. The last used method is the investigation of social networks – Tweeter and Instagram – that have become very important indicators of newer trends globally. All named methods are new in Serbian urban-planning context. The aim of this paper is to show how they can be used for the upgrading of future policy documents for open urban spaces in Golubac Town. This small town in Eastern Serbia is a typical example of a place with recently booming cultural tourism. Golubac is located at the riverside of the Danube River, the second longest river in Europe. The lower part of river has become a major tourist route only recently, bringing the immense inflow of (cultural) tourists in this region. Nevertheless, the linear character of the route and the inherited weakness of Golubac economy have limited the boom of cultural tourism to the main tourist attractions in Golubac area, leaving local community without bigger benefits. Hence, this paper intends to analyse the intersections between cultural tourism and open public spaces in Golubac by the mentioned methods to improve ordinary urban planning and design.",
publisher = "Tehran : Tarbiat Modares University",
journal = "FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran",
title = "How to adapt the research of public space to enhance cultural tourism: the case of Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia",
pages = "371-382",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_917"
}
Djukić, A., Antonić, B.,& Joković, J.. (2019). How to adapt the research of public space to enhance cultural tourism: the case of Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia. in FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran
Tehran : Tarbiat Modares University., 371-382.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_917
Djukić A, Antonić B, Joković J. How to adapt the research of public space to enhance cultural tourism: the case of Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia. in FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran. 2019;:371-382.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_917 .
Djukić, Aleksandra, Antonić, Branislav, Joković, Jugoslav, "How to adapt the research of public space to enhance cultural tourism: the case of Golubac town in Iron Gate Gorge, Serbia" in FUPS 2018 First International Conference on Future of Urban Public Space, Tehran, Iran (2019):371-382,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_917 .