The Modernization of the Western Balkans

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177009/RS//

The Modernization of the Western Balkans (en)
Модернизација западног Балкана (sr)
Modernizacija zapadnog Balkana (sr_RS)
Authors

Publications

Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда

Ротер Благојевић, Мирјана; Ђукановић, Љиљана

(Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), 2020)

TY - JOUR
AU - Ротер Благојевић, Мирјана
AU - Ђукановић, Љиљана
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1120
AB - Вишеспратне пословно-стамбене и стамбене зграде су све
присутније у Београду од 1900. год. и сведоче о његовој
убрзаној модернизацији. У периоду до Првог светског рата
се развијају основни типови вишепородичних стамбених
зграда и формирају карактеристични облици склопова
зграда и просторне организације станова. Како су градитељи
били образовани у средњоевропским центрима (Пешти,
Бечу, Минхену, Ахену, Берлину и Цириху), типови склопова
и станова су настајали под њиховим утицајем. Након рата,
поред старе активна је и млађа генерација градитеља
образована на Архитектонском одсеку Техничког факултета
у Београду, која доприноси већој разноврсности просторних
решења и јавља се утицај и других европских центара (Прага
и Париза). Кроз анализу су разматрани и компарирани
примери настали у периоду 1900−1914. и 1918−1941. год.
како би се дефинисали основни типови облика основа,
склопова зграда и просторне организације станова. Циљ
истраживања је да се потврди теза о континуитету развоја
и примене истих основних типова склопова зграда и
просторне организације станова у оба периода. Такође
је потврђена и теза о континуираној употреби масивне
конструкције за израду зидова у оба периода, док се
примена савременог материјала, армираног бетона, и
полумонтажне међуспратне конструкције Хербст усталила
током треће и четврте деценије 20. века.
AB - Multi-storey business-residential and residential buildings have
been increasingly present in Belgrade since 1900 and testify to
its accelerated modernisation. In the period before the WWI,
the basic types of multi-family residential buildings were
developed and characteristic forms of building assemblies and
spatial organisation of apartments were formed. As builders
were educated in Central European centres (Pest, Vienna,
Munich, Aachen, Berlin and Zurich), the types of assemblies
and apartments were created according to their influence. After
the war, in addition to the old generation of architects, the
younger generation, educated at the Architectural Department
of the Technical Faculty in Belgrade, is also active, which
contributes to a greater variety of solutions and the influence
of other European centres (Prague and Paris). Through the
analysis, examples from the period 1900-14 and 1918-41 are
considered and compared to define the basic types of building
shapes, assemblies and spatial organization of apartments. The
research confirms the thesis on the continuity of development
and application of the same basic types of buildings and
spatial organisation of apartments in both periods. The thesis
of continuous use of masonry construction for making walls
in both periods was also confirmed, while the use of modern
material, reinforced concrete, and semi-prefabricated Herbst
construction was established during the third and fourth
decades of the 20th century.
PB - Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС)
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда
T1 - Belgrade housing modernisation in the first half of 20th century – transformation of spatial concept, construction and materialization of multy-story residential buildings
IS - 51
SP - 46
EP - 71
DO - 10.5937/a-u0-29194
ER - 
@article{
author = "Ротер Благојевић, Мирјана and Ђукановић, Љиљана",
year = "2020",
abstract = "Вишеспратне пословно-стамбене и стамбене зграде су све
присутније у Београду од 1900. год. и сведоче о његовој
убрзаној модернизацији. У периоду до Првог светског рата
се развијају основни типови вишепородичних стамбених
зграда и формирају карактеристични облици склопова
зграда и просторне организације станова. Како су градитељи
били образовани у средњоевропским центрима (Пешти,
Бечу, Минхену, Ахену, Берлину и Цириху), типови склопова
и станова су настајали под њиховим утицајем. Након рата,
поред старе активна је и млађа генерација градитеља
образована на Архитектонском одсеку Техничког факултета
у Београду, која доприноси већој разноврсности просторних
решења и јавља се утицај и других европских центара (Прага
и Париза). Кроз анализу су разматрани и компарирани
примери настали у периоду 1900−1914. и 1918−1941. год.
како би се дефинисали основни типови облика основа,
склопова зграда и просторне организације станова. Циљ
истраживања је да се потврди теза о континуитету развоја
и примене истих основних типова склопова зграда и
просторне организације станова у оба периода. Такође
је потврђена и теза о континуираној употреби масивне
конструкције за израду зидова у оба периода, док се
примена савременог материјала, армираног бетона, и
полумонтажне међуспратне конструкције Хербст усталила
током треће и четврте деценије 20. века., Multi-storey business-residential and residential buildings have
been increasingly present in Belgrade since 1900 and testify to
its accelerated modernisation. In the period before the WWI,
the basic types of multi-family residential buildings were
developed and characteristic forms of building assemblies and
spatial organisation of apartments were formed. As builders
were educated in Central European centres (Pest, Vienna,
Munich, Aachen, Berlin and Zurich), the types of assemblies
and apartments were created according to their influence. After
the war, in addition to the old generation of architects, the
younger generation, educated at the Architectural Department
of the Technical Faculty in Belgrade, is also active, which
contributes to a greater variety of solutions and the influence
of other European centres (Prague and Paris). Through the
analysis, examples from the period 1900-14 and 1918-41 are
considered and compared to define the basic types of building
shapes, assemblies and spatial organization of apartments. The
research confirms the thesis on the continuity of development
and application of the same basic types of buildings and
spatial organisation of apartments in both periods. The thesis
of continuous use of masonry construction for making walls
in both periods was also confirmed, while the use of modern
material, reinforced concrete, and semi-prefabricated Herbst
construction was established during the third and fourth
decades of the 20th century.",
publisher = "Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС)",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда, Belgrade housing modernisation in the first half of 20th century – transformation of spatial concept, construction and materialization of multy-story residential buildings",
number = "51",
pages = "46-71",
doi = "10.5937/a-u0-29194"
}
Ротер Благојевић, М.,& Ђукановић, Љ.. (2020). Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда. in Архитектура и урбанизам
Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС).(51), 46-71.
https://doi.org/10.5937/a-u0-29194
Ротер Благојевић М, Ђукановић Љ. Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда. in Архитектура и урбанизам. 2020;(51):46-71.
doi:10.5937/a-u0-29194 .
Ротер Благојевић, Мирјана, Ђукановић, Љиљана, "Модернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зграда" in Архитектура и урбанизам, no. 51 (2020):46-71,
https://doi.org/10.5937/a-u0-29194 . .
1

World cultural heritage in Kosovo and Metohija as a stability and peace factor in the region

Nikolić, Marko; Vukotić-Lazar, Marta; Roter-Blagojević, Mirjana

(Fondazione Romualdo Del Bianco (FRDB) and Istituto Internazionale Life Beyond Tourism (IILBT), 2019)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Marko
AU - Vukotić-Lazar, Marta
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1135
AB - The Republic of Serbia has one inscribed ancient and four medieval sites on the UNESCO
World Heritage List. The World Heritage Committee placed the church of the Holy Virgin of Ljeviška in Prizren and the Patriarchate of Peć Monastery, Dečani Monastery and
Gračanica Monastery on the List of World Heritage in Danger in 2006 due to difficulties in
their preservation and management, as well as for the damage they suffered during ethnic conflicts. Pursuant to the UN resolution 1244, they are currently in the territory under
the control of United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). The Committee recommended
Serbia to work with UNESCO and UNMIK programmes and with the Provisional Institutions of Self-Government in Kosovo for the purpose of protection of this World Heritage
site. However, in addition to these monuments, there are over 1500 holy places (monasteries, churches, cemeteries) in Kosovo and Metohija, which testify to the century-long
presence of the Serbian people and Orthodox religion. Over the course of the history,
they suffered multiple times as a consequence of wars and political turmoil, which has
been confirmed by international missions (UNESCO and the Council of Europe). With
the aim of preserving and protecting the monasteries, the need for the establishment of
protection zones was emphasized, which was specifically presented in provision V of the
Ahtisaari Plan for religious heritage. Due to its inclusion into the international system of
protection and monitoring and by means of WHS, in the immediate future, it is necessary
to restart the talks on how this cultural heritage could be understood as a key element
in establishing better cultural relations between Serbian and Albanian people. Through
their adequate preservation, improvement and management, within world heritage, they
become sites of significance for interpretation and presentation of cultural diversity, promotion of local and regional values, studies and education of the young, interethnic and
intercultural dialogue etc. In this sense, the paper examines the possibilities of improvement of the current state of their protection and presentation by way of integration of
international, national and local protection, understanding this area as a specific cultural
landscape.
PB - Fondazione Romualdo Del Bianco (FRDB) and Istituto Internazionale Life Beyond Tourism (IILBT)
T2 - Proceedings of the International Symposium Heritage as a Builder of Place, The 21th General Assembly of the International Experts of the Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March, 1-3, 2019
T1 - World cultural heritage in Kosovo and Metohija as a stability and peace factor in the region
VL - 2
SP - 351
EP - 360
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1135
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Marko and Vukotić-Lazar, Marta and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2019",
abstract = "The Republic of Serbia has one inscribed ancient and four medieval sites on the UNESCO
World Heritage List. The World Heritage Committee placed the church of the Holy Virgin of Ljeviška in Prizren and the Patriarchate of Peć Monastery, Dečani Monastery and
Gračanica Monastery on the List of World Heritage in Danger in 2006 due to difficulties in
their preservation and management, as well as for the damage they suffered during ethnic conflicts. Pursuant to the UN resolution 1244, they are currently in the territory under
the control of United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). The Committee recommended
Serbia to work with UNESCO and UNMIK programmes and with the Provisional Institutions of Self-Government in Kosovo for the purpose of protection of this World Heritage
site. However, in addition to these monuments, there are over 1500 holy places (monasteries, churches, cemeteries) in Kosovo and Metohija, which testify to the century-long
presence of the Serbian people and Orthodox religion. Over the course of the history,
they suffered multiple times as a consequence of wars and political turmoil, which has
been confirmed by international missions (UNESCO and the Council of Europe). With
the aim of preserving and protecting the monasteries, the need for the establishment of
protection zones was emphasized, which was specifically presented in provision V of the
Ahtisaari Plan for religious heritage. Due to its inclusion into the international system of
protection and monitoring and by means of WHS, in the immediate future, it is necessary
to restart the talks on how this cultural heritage could be understood as a key element
in establishing better cultural relations between Serbian and Albanian people. Through
their adequate preservation, improvement and management, within world heritage, they
become sites of significance for interpretation and presentation of cultural diversity, promotion of local and regional values, studies and education of the young, interethnic and
intercultural dialogue etc. In this sense, the paper examines the possibilities of improvement of the current state of their protection and presentation by way of integration of
international, national and local protection, understanding this area as a specific cultural
landscape.",
publisher = "Fondazione Romualdo Del Bianco (FRDB) and Istituto Internazionale Life Beyond Tourism (IILBT)",
journal = "Proceedings of the International Symposium Heritage as a Builder of Place, The 21th General Assembly of the International Experts of the Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March, 1-3, 2019",
title = "World cultural heritage in Kosovo and Metohija as a stability and peace factor in the region",
volume = "2",
pages = "351-360",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1135"
}
Nikolić, M., Vukotić-Lazar, M.,& Roter-Blagojević, M.. (2019). World cultural heritage in Kosovo and Metohija as a stability and peace factor in the region. in Proceedings of the International Symposium Heritage as a Builder of Place, The 21th General Assembly of the International Experts of the Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March, 1-3, 2019
Fondazione Romualdo Del Bianco (FRDB) and Istituto Internazionale Life Beyond Tourism (IILBT)., 2, 351-360.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1135
Nikolić M, Vukotić-Lazar M, Roter-Blagojević M. World cultural heritage in Kosovo and Metohija as a stability and peace factor in the region. in Proceedings of the International Symposium Heritage as a Builder of Place, The 21th General Assembly of the International Experts of the Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March, 1-3, 2019. 2019;2:351-360.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1135 .
Nikolić, Marko, Vukotić-Lazar, Marta, Roter-Blagojević, Mirjana, "World cultural heritage in Kosovo and Metohija as a stability and peace factor in the region" in Proceedings of the International Symposium Heritage as a Builder of Place, The 21th General Assembly of the International Experts of the Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March, 1-3, 2019, 2 (2019):351-360,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1135 .

Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer

Đekić, Jelena; Đukić, Aleksandra; Vukmirović, Milena; Đekić, Petar; Dinić-Branković, Milena

(Elsevier Ltd, 2018)

TY - JOUR
AU - Đekić, Jelena
AU - Đukić, Aleksandra
AU - Vukmirović, Milena
AU - Đekić, Petar
AU - Dinić-Branković, Milena
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/313
AB - Public space is very valuable for a variety of community activities. Open public space comfort is one of the main indicators that provide its enjoyability, attractiveness and liveability. Having in mind that the climate conditions and the implemented urban design are influential in providing pedestrian thermal comfort, this study will focus on physical attributes of used pavement materials and their impact when they are exposed to high summer temperatures as well as on thermal comfort of the users of open public spaces. The methods that were used in the analysis include the method of direct surveying of inhabitants, the method of observation and the method of measuring the characteristics of different materials used for pavement in the pedestrian zone. The measuring of the current surface temperature of different paving materials used for pedestrian zone was performed during the summer season (July, August, and September) of 2015 in the central city zone of the city of Nis, with the goal of determining the maximum heating up of horizontal surfaces, i.e. pavements. The survey was done in July 2015 in the main square in. Nis. The measuring determined that in the same conditions, various materials yield various maximum temperatures. It was also concluded that the type of material, colour, roughness and shading of an area affect the heating up of pedestrian surfaces. The purpose of this paper is to highlight the complexity of the relationship between microclimate thermal comfort in public open spaces and the measured temperature of the pavement surface, and to emphasize the importance of this relationship in the context of contemporary urban design. The paper presents the case study of pedestrian spaces in the central area of the City of Nis in Serbia.
PB - Elsevier Ltd
T2 - Energy and buildings
T1 - Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer
VL - 159
SP - 474
EP - 485
DO - 10.1016/j.enbuild.2017.11.004
ER - 
@article{
author = "Đekić, Jelena and Đukić, Aleksandra and Vukmirović, Milena and Đekić, Petar and Dinić-Branković, Milena",
year = "2018",
abstract = "Public space is very valuable for a variety of community activities. Open public space comfort is one of the main indicators that provide its enjoyability, attractiveness and liveability. Having in mind that the climate conditions and the implemented urban design are influential in providing pedestrian thermal comfort, this study will focus on physical attributes of used pavement materials and their impact when they are exposed to high summer temperatures as well as on thermal comfort of the users of open public spaces. The methods that were used in the analysis include the method of direct surveying of inhabitants, the method of observation and the method of measuring the characteristics of different materials used for pavement in the pedestrian zone. The measuring of the current surface temperature of different paving materials used for pedestrian zone was performed during the summer season (July, August, and September) of 2015 in the central city zone of the city of Nis, with the goal of determining the maximum heating up of horizontal surfaces, i.e. pavements. The survey was done in July 2015 in the main square in. Nis. The measuring determined that in the same conditions, various materials yield various maximum temperatures. It was also concluded that the type of material, colour, roughness and shading of an area affect the heating up of pedestrian surfaces. The purpose of this paper is to highlight the complexity of the relationship between microclimate thermal comfort in public open spaces and the measured temperature of the pavement surface, and to emphasize the importance of this relationship in the context of contemporary urban design. The paper presents the case study of pedestrian spaces in the central area of the City of Nis in Serbia.",
publisher = "Elsevier Ltd",
journal = "Energy and buildings",
title = "Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer",
volume = "159",
pages = "474-485",
doi = "10.1016/j.enbuild.2017.11.004"
}
Đekić, J., Đukić, A., Vukmirović, M., Đekić, P.,& Dinić-Branković, M.. (2018). Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer. in Energy and buildings
Elsevier Ltd., 159, 474-485.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.11.004
Đekić J, Đukić A, Vukmirović M, Đekić P, Dinić-Branković M. Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer. in Energy and buildings. 2018;159:474-485.
doi:10.1016/j.enbuild.2017.11.004 .
Đekić, Jelena, Đukić, Aleksandra, Vukmirović, Milena, Đekić, Petar, Dinić-Branković, Milena, "Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer" in Energy and buildings, 159 (2018):474-485,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.11.004 . .
44
21
44

Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer

Đekić, Jelena; Đukić, Aleksandra; Vukmirović, Milena; Đekić, Petar; Dinić-Branković, Milena

(Elsevier Ltd, 2018)

TY - JOUR
AU - Đekić, Jelena
AU - Đukić, Aleksandra
AU - Vukmirović, Milena
AU - Đekić, Petar
AU - Dinić-Branković, Milena
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/402
AB - Public space is very valuable for a variety of community activities. Open public space comfort is one of the main indicators that provide its enjoyability, attractiveness and liveability. Having in mind that the climate conditions and the implemented urban design are influential in providing pedestrian thermal comfort, this study will focus on physical attributes of used pavement materials and their impact when they are exposed to high summer temperatures as well as on thermal comfort of the users of open public spaces. The methods that were used in the analysis include the method of direct surveying of inhabitants, the method of observation and the method of measuring the characteristics of different materials used for pavement in the pedestrian zone. The measuring of the current surface temperature of different paving materials used for pedestrian zone was performed during the summer season (July, August, and September) of 2015 in the central city zone of the city of Nis, with the goal of determining the maximum heating up of horizontal surfaces, i.e. pavements. The survey was done in July 2015 in the main square in. Nis. The measuring determined that in the same conditions, various materials yield various maximum temperatures. It was also concluded that the type of material, colour, roughness and shading of an area affect the heating up of pedestrian surfaces. The purpose of this paper is to highlight the complexity of the relationship between microclimate thermal comfort in public open spaces and the measured temperature of the pavement surface, and to emphasize the importance of this relationship in the context of contemporary urban design. The paper presents the case study of pedestrian spaces in the central area of the City of Nis in Serbia.
PB - Elsevier Ltd
T2 - Energy and buildings
T1 - Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer
VL - 159
SP - 474
EP - 485
DO - 10.1016/j.enbuild.2017.11.004
ER - 
@article{
author = "Đekić, Jelena and Đukić, Aleksandra and Vukmirović, Milena and Đekić, Petar and Dinić-Branković, Milena",
year = "2018",
abstract = "Public space is very valuable for a variety of community activities. Open public space comfort is one of the main indicators that provide its enjoyability, attractiveness and liveability. Having in mind that the climate conditions and the implemented urban design are influential in providing pedestrian thermal comfort, this study will focus on physical attributes of used pavement materials and their impact when they are exposed to high summer temperatures as well as on thermal comfort of the users of open public spaces. The methods that were used in the analysis include the method of direct surveying of inhabitants, the method of observation and the method of measuring the characteristics of different materials used for pavement in the pedestrian zone. The measuring of the current surface temperature of different paving materials used for pedestrian zone was performed during the summer season (July, August, and September) of 2015 in the central city zone of the city of Nis, with the goal of determining the maximum heating up of horizontal surfaces, i.e. pavements. The survey was done in July 2015 in the main square in. Nis. The measuring determined that in the same conditions, various materials yield various maximum temperatures. It was also concluded that the type of material, colour, roughness and shading of an area affect the heating up of pedestrian surfaces. The purpose of this paper is to highlight the complexity of the relationship between microclimate thermal comfort in public open spaces and the measured temperature of the pavement surface, and to emphasize the importance of this relationship in the context of contemporary urban design. The paper presents the case study of pedestrian spaces in the central area of the City of Nis in Serbia.",
publisher = "Elsevier Ltd",
journal = "Energy and buildings",
title = "Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer",
volume = "159",
pages = "474-485",
doi = "10.1016/j.enbuild.2017.11.004"
}
Đekić, J., Đukić, A., Vukmirović, M., Đekić, P.,& Dinić-Branković, M.. (2018). Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer. in Energy and buildings
Elsevier Ltd., 159, 474-485.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.11.004
Đekić J, Đukić A, Vukmirović M, Đekić P, Dinić-Branković M. Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer. in Energy and buildings. 2018;159:474-485.
doi:10.1016/j.enbuild.2017.11.004 .
Đekić, Jelena, Đukić, Aleksandra, Vukmirović, Milena, Đekić, Petar, Dinić-Branković, Milena, "Thermal comfort of pedestrian spaces and the influence of pavement materials on warming up during summer" in Energy and buildings, 159 (2018):474-485,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.11.004 . .
44
21
44

Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage

Nikolić, Emilija; Roter-Blagojević, Mirjana

(Belgrade : University, Faculty of Architecture, 2018)

TY - CONF
AU - Nikolić, Emilija
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/651
AB - Viminacium, once an important Roman city and a legionary fortress near the Danube, situated
in the villages of Stari Kostolac and Drmno, in Serbia, near a strip coal mine and a power
plant, today is the most developed archaeological park in Serbia and is visited by many tourists.
However, the future sustainable development of the wider area requires the creation of a
more comprehensive approach to the presentation of its archaeological and industrial heritage,
connecting Viminacium and other historical traces into a cultural landscape where industrial
progress, heritage preservation and modern tourism are linked.
PB - Belgrade : University, Faculty of Architecture
C3 - Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]
T1 - Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage
SP - 785
EP - 792
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_651
ER - 
@conference{
author = "Nikolić, Emilija and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2018",
abstract = "Viminacium, once an important Roman city and a legionary fortress near the Danube, situated
in the villages of Stari Kostolac and Drmno, in Serbia, near a strip coal mine and a power
plant, today is the most developed archaeological park in Serbia and is visited by many tourists.
However, the future sustainable development of the wider area requires the creation of a
more comprehensive approach to the presentation of its archaeological and industrial heritage,
connecting Viminacium and other historical traces into a cultural landscape where industrial
progress, heritage preservation and modern tourism are linked.",
publisher = "Belgrade : University, Faculty of Architecture",
journal = "Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]",
title = "Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage",
pages = "785-792",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_651"
}
Nikolić, E.,& Roter-Blagojević, M.. (2018). Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]
Belgrade : University, Faculty of Architecture., 785-792.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_651
Nikolić E, Roter-Blagojević M. Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]. 2018;:785-792.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_651 .
Nikolić, Emilija, Roter-Blagojević, Mirjana, "Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage" in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade] (2018):785-792,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_651 .

The 1923 Belgrade Master Plan - historic town modernization

Vukotić-Lazar, Marta; Roter-Blagojević, Mirjana

(Routledge, 2018)

TY - JOUR
AU - Vukotić-Lazar, Marta
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/308
AB - The paper analyses the 1923 Belgrade Master Plan's preparation and implementation process, a significant moment in Belgrade's political and urban history when, after the First World War, the city lost its centuries-long border position, becoming the capital of a newly established extended country, the Kingdom SHS, later the Kingdom of Yugoslavia. The goal of government and city authorities was to create a representative national capital and overcome the city's existential and functional problems. Crucial to the process was the Association of Serbian Architects and Engineers' organization of an international competition in 1921-1922. Twenty-two projects were submitted, from Vienna, Paris, Budapest, Berlin, Zurich, Prague, etc. First prize was not awarded, but 18 were rewarded and purchased. These represented the basis for creating a final plan, supervised by G. P. Kovalevsky. The 1923 Master Plan introduced very innovative and modern approaches to solving the city's problems and improving residential areas, traffic, and greenery. The paper discusses the plan's realization, its extensive changes and partial implementation, which greatly influenced later city development. Despite obstacles, the plan initiated some important and progressive ideas whose impact was vital for the functional transformation of the city and its realization represents Belgrade's modern urban heritage.
PB - Routledge
T2 - Planning perspectives
T1 - The 1923 Belgrade Master Plan - historic town modernization
VL - 33
IS - 2
SP - 271
EP - 288
DO - 10.1080/02665433.2017.1408485
ER - 
@article{
author = "Vukotić-Lazar, Marta and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2018",
abstract = "The paper analyses the 1923 Belgrade Master Plan's preparation and implementation process, a significant moment in Belgrade's political and urban history when, after the First World War, the city lost its centuries-long border position, becoming the capital of a newly established extended country, the Kingdom SHS, later the Kingdom of Yugoslavia. The goal of government and city authorities was to create a representative national capital and overcome the city's existential and functional problems. Crucial to the process was the Association of Serbian Architects and Engineers' organization of an international competition in 1921-1922. Twenty-two projects were submitted, from Vienna, Paris, Budapest, Berlin, Zurich, Prague, etc. First prize was not awarded, but 18 were rewarded and purchased. These represented the basis for creating a final plan, supervised by G. P. Kovalevsky. The 1923 Master Plan introduced very innovative and modern approaches to solving the city's problems and improving residential areas, traffic, and greenery. The paper discusses the plan's realization, its extensive changes and partial implementation, which greatly influenced later city development. Despite obstacles, the plan initiated some important and progressive ideas whose impact was vital for the functional transformation of the city and its realization represents Belgrade's modern urban heritage.",
publisher = "Routledge",
journal = "Planning perspectives",
title = "The 1923 Belgrade Master Plan - historic town modernization",
volume = "33",
number = "2",
pages = "271-288",
doi = "10.1080/02665433.2017.1408485"
}
Vukotić-Lazar, M.,& Roter-Blagojević, M.. (2018). The 1923 Belgrade Master Plan - historic town modernization. in Planning perspectives
Routledge., 33(2), 271-288.
https://doi.org/10.1080/02665433.2017.1408485
Vukotić-Lazar M, Roter-Blagojević M. The 1923 Belgrade Master Plan - historic town modernization. in Planning perspectives. 2018;33(2):271-288.
doi:10.1080/02665433.2017.1408485 .
Vukotić-Lazar, Marta, Roter-Blagojević, Mirjana, "The 1923 Belgrade Master Plan - historic town modernization" in Planning perspectives, 33, no. 2 (2018):271-288,
https://doi.org/10.1080/02665433.2017.1408485 . .
6
3

Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage

Nikolić, Emilija; Roter-Blagojević, Mirjana

(Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture, 2018)

TY - CONF
AU - Nikolić, Emilija
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/426
AB - Viminacium, once an important Roman city and a legionary fortress near the Danube, situated
in the villages of Stari Kostolac and Drmno, in Serbia, near a strip coal mine and a power
plant, today is the most developed archaeological park in Serbia and is visited by many tourists.
However, the future sustainable development of the wider area requires the creation of a
more comprehensive approach to the presentation of its archaeological and industrial heritage,
connecting Viminacium and other historical traces into a cultural landscape where industrial
progress, heritage preservation and modern tourism are linked.
PB - Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture
C3 - Conference Proceedings / 5th international Academic Conference on Places and Technologies
T1 - Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage
SP - 785
EP - 792
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_426
ER - 
@conference{
author = "Nikolić, Emilija and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2018",
abstract = "Viminacium, once an important Roman city and a legionary fortress near the Danube, situated
in the villages of Stari Kostolac and Drmno, in Serbia, near a strip coal mine and a power
plant, today is the most developed archaeological park in Serbia and is visited by many tourists.
However, the future sustainable development of the wider area requires the creation of a
more comprehensive approach to the presentation of its archaeological and industrial heritage,
connecting Viminacium and other historical traces into a cultural landscape where industrial
progress, heritage preservation and modern tourism are linked.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture",
journal = "Conference Proceedings / 5th international Academic Conference on Places and Technologies",
title = "Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage",
pages = "785-792",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_426"
}
Nikolić, E.,& Roter-Blagojević, M.. (2018). Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage. in Conference Proceedings / 5th international Academic Conference on Places and Technologies
Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture., 785-792.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_426
Nikolić E, Roter-Blagojević M. Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage. in Conference Proceedings / 5th international Academic Conference on Places and Technologies. 2018;:785-792.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_426 .
Nikolić, Emilija, Roter-Blagojević, Mirjana, "Cultural landscape of ancient Viminacium and modern Kostolac – creation of a new approach to the preservation and presentation of its archaeological and industrial heritage" in Conference Proceedings / 5th international Academic Conference on Places and Technologies (2018):785-792,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_426 .

A new dialogue between the past and future - the archaeological site of Viminacium, within the new national and international frameworks

Nikolić, Emilija; Roter-Blagojević, Mirjana

(Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), 2017)

TY - CONF
AU - Nikolić, Emilija
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2017
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/711
AB - The main subject of the paper is the archaeological site of Viminacium, in Serbia, being, from 2015, on the UNESCO Tentative List, as a part of the monument Frontiers of the Roman Empire – WHS FRE. The aim of the paper is to present its wider context with protection and presentation processes which can not follow consistently stated principles of authenticity and integrity. Historical destructions caused the ruined state of the ancient structures, while open pit mining, conducted on the site, has made in situ presentation of many buildings impossible. These processes decrease the authenticity of the site and limit the possibilities for its preservation. However, on the other hand, they also create a reason for the establishment of a new concept for its presentation. The paper introduces Viminacium as a part of an ancient cultural route, the World Heritage Site, but also of a cultural landscape, aiming to improve its position within national and international frameworks, resulting in an increased visitor flow.
PB - Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy)
C3 - Heritage for Planet Earth 2017, “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue”, Proceedings of the 19th International Assembly of the International Experts, Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March 11th-13th,2017
T1 - A new dialogue between the past and future - the archaeological site of Viminacium, within the new national and international frameworks
SP - 198
EP - 204
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_711
ER - 
@conference{
author = "Nikolić, Emilija and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2017",
abstract = "The main subject of the paper is the archaeological site of Viminacium, in Serbia, being, from 2015, on the UNESCO Tentative List, as a part of the monument Frontiers of the Roman Empire – WHS FRE. The aim of the paper is to present its wider context with protection and presentation processes which can not follow consistently stated principles of authenticity and integrity. Historical destructions caused the ruined state of the ancient structures, while open pit mining, conducted on the site, has made in situ presentation of many buildings impossible. These processes decrease the authenticity of the site and limit the possibilities for its preservation. However, on the other hand, they also create a reason for the establishment of a new concept for its presentation. The paper introduces Viminacium as a part of an ancient cultural route, the World Heritage Site, but also of a cultural landscape, aiming to improve its position within national and international frameworks, resulting in an increased visitor flow.",
publisher = "Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy)",
journal = "Heritage for Planet Earth 2017, “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue”, Proceedings of the 19th International Assembly of the International Experts, Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March 11th-13th,2017",
title = "A new dialogue between the past and future - the archaeological site of Viminacium, within the new national and international frameworks",
pages = "198-204",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_711"
}
Nikolić, E.,& Roter-Blagojević, M.. (2017). A new dialogue between the past and future - the archaeological site of Viminacium, within the new national and international frameworks. in Heritage for Planet Earth 2017, “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue”, Proceedings of the 19th International Assembly of the International Experts, Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March 11th-13th,2017
Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy)., 198-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_711
Nikolić E, Roter-Blagojević M. A new dialogue between the past and future - the archaeological site of Viminacium, within the new national and international frameworks. in Heritage for Planet Earth 2017, “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue”, Proceedings of the 19th International Assembly of the International Experts, Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March 11th-13th,2017. 2017;:198-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_711 .
Nikolić, Emilija, Roter-Blagojević, Mirjana, "A new dialogue between the past and future - the archaeological site of Viminacium, within the new national and international frameworks" in Heritage for Planet Earth 2017, “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue”, Proceedings of the 19th International Assembly of the International Experts, Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March 11th-13th,2017 (2017):198-204,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_711 .

Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition

Đukić, Aleksandra; Vukmirovic, Milena; Stanković, Srđan

(Elsevier Ltd, 2016)

TY - JOUR
AU - Đukić, Aleksandra
AU - Vukmirovic, Milena
AU - Stanković, Srđan
PY - 2016
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/396
AB - Paper represents the analysis of the change in the outdoor comfort during the summer days of open public space of the main square in Leskovac. The analysis covers the present state, two rewarded design proposals at urban design competition and proposal resulting from the evaluation of these solutions. The article focuses on the thermal comfort in outdoor space as a one of indicators in competitions of urban design, considering the fact that the re-design of public spaces often has a negative consequences of decisions made during the competitions. Following the thesis that successful public spaces should be responsive to the needs of their users, the paper considers the thermal comfort as the main quality of open public space. Analysis of microclimate could help designers to create comfortable urban place, which could attract vast number of users throughout the year, especially during hot summer periods. The aim of this paper is to highlight the complexity of the relationship between microclimate comfort in public open spaces and urban design, especially interventions such as implementation of the greenery and new surface materialization in order to emphasize the importance that this relationship has to be taken into account in urban design competitions.
PB - Elsevier Ltd
T2 - Energy and buildings
T1 - Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition
VL - 115
SP - 23
EP - 35
DO - 10.1016/j.enbuild.2015.03.057
ER - 
@article{
author = "Đukić, Aleksandra and Vukmirovic, Milena and Stanković, Srđan",
year = "2016",
abstract = "Paper represents the analysis of the change in the outdoor comfort during the summer days of open public space of the main square in Leskovac. The analysis covers the present state, two rewarded design proposals at urban design competition and proposal resulting from the evaluation of these solutions. The article focuses on the thermal comfort in outdoor space as a one of indicators in competitions of urban design, considering the fact that the re-design of public spaces often has a negative consequences of decisions made during the competitions. Following the thesis that successful public spaces should be responsive to the needs of their users, the paper considers the thermal comfort as the main quality of open public space. Analysis of microclimate could help designers to create comfortable urban place, which could attract vast number of users throughout the year, especially during hot summer periods. The aim of this paper is to highlight the complexity of the relationship between microclimate comfort in public open spaces and urban design, especially interventions such as implementation of the greenery and new surface materialization in order to emphasize the importance that this relationship has to be taken into account in urban design competitions.",
publisher = "Elsevier Ltd",
journal = "Energy and buildings",
title = "Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition",
volume = "115",
pages = "23-35",
doi = "10.1016/j.enbuild.2015.03.057"
}
Đukić, A., Vukmirovic, M.,& Stanković, S.. (2016). Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition. in Energy and buildings
Elsevier Ltd., 115, 23-35.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.03.057
Đukić A, Vukmirovic M, Stanković S. Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition. in Energy and buildings. 2016;115:23-35.
doi:10.1016/j.enbuild.2015.03.057 .
Đukić, Aleksandra, Vukmirovic, Milena, Stanković, Srđan, "Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition" in Energy and buildings, 115 (2016):23-35,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.03.057 . .
29
16
23

Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition

Đukić, Aleksandra; Vukmirovic, Milena; Stanković, Srđan

(Elsevier Ltd, 2016)

TY - JOUR
AU - Đukić, Aleksandra
AU - Vukmirovic, Milena
AU - Stanković, Srđan
PY - 2016
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/234
AB - Paper represents the analysis of the change in the outdoor comfort during the summer days of open public space of the main square in Leskovac. The analysis covers the present state, two rewarded design proposals at urban design competition and proposal resulting from the evaluation of these solutions. The article focuses on the thermal comfort in outdoor space as a one of indicators in competitions of urban design, considering the fact that the re-design of public spaces often has a negative consequences of decisions made during the competitions. Following the thesis that successful public spaces should be responsive to the needs of their users, the paper considers the thermal comfort as the main quality of open public space. Analysis of microclimate could help designers to create comfortable urban place, which could attract vast number of users throughout the year, especially during hot summer periods. The aim of this paper is to highlight the complexity of the relationship between microclimate comfort in public open spaces and urban design, especially interventions such as implementation of the greenery and new surface materialization in order to emphasize the importance that this relationship has to be taken into account in urban design competitions.
PB - Elsevier Ltd
T2 - Energy and buildings
T1 - Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition
VL - 115
SP - 23
EP - 35
DO - 10.1016/j.enbuild.2015.03.057
ER - 
@article{
author = "Đukić, Aleksandra and Vukmirovic, Milena and Stanković, Srđan",
year = "2016",
abstract = "Paper represents the analysis of the change in the outdoor comfort during the summer days of open public space of the main square in Leskovac. The analysis covers the present state, two rewarded design proposals at urban design competition and proposal resulting from the evaluation of these solutions. The article focuses on the thermal comfort in outdoor space as a one of indicators in competitions of urban design, considering the fact that the re-design of public spaces often has a negative consequences of decisions made during the competitions. Following the thesis that successful public spaces should be responsive to the needs of their users, the paper considers the thermal comfort as the main quality of open public space. Analysis of microclimate could help designers to create comfortable urban place, which could attract vast number of users throughout the year, especially during hot summer periods. The aim of this paper is to highlight the complexity of the relationship between microclimate comfort in public open spaces and urban design, especially interventions such as implementation of the greenery and new surface materialization in order to emphasize the importance that this relationship has to be taken into account in urban design competitions.",
publisher = "Elsevier Ltd",
journal = "Energy and buildings",
title = "Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition",
volume = "115",
pages = "23-35",
doi = "10.1016/j.enbuild.2015.03.057"
}
Đukić, A., Vukmirovic, M.,& Stanković, S.. (2016). Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition. in Energy and buildings
Elsevier Ltd., 115, 23-35.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.03.057
Đukić A, Vukmirovic M, Stanković S. Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition. in Energy and buildings. 2016;115:23-35.
doi:10.1016/j.enbuild.2015.03.057 .
Đukić, Aleksandra, Vukmirovic, Milena, Stanković, Srđan, "Principles of climate sensitive urban design analysis in identification of suitable urban design proposals. Case study: Central zone of Leskovac competition" in Energy and buildings, 115 (2016):23-35,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.03.057 . .
29
16
23

The new technology era requirements and sustainable approach to industrial heritage renewal

Roter-Blagojević, Mirjana; Tufegdžić, Anica

(Elsevier Ltd, 2016)

TY - JOUR
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
AU - Tufegdžić, Anica
PY - 2016
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/239
AB - Nowadays, developments in technology and the introduction of the philosophy of sustainable development have led to significant changes in theory and practice of preservation and development of historic areas and buildings. Modern presentation of their cultural values and use require improving their condition and making them compliant with standards and requirements applicable to newly constructed buildings and spaces in terms of energy efficiency. However, this makes the task of preserving the authenticity and integrity of historic spaces and buildings and their basic historical and cultural value challenging. The idea of sustainable development, which in addition to environmental and economic dimensions also contains an equally important social dimension, has also brought to the fore the cultural heritage as a non-renewable resource. In this sense, historical areas and buildings should be regenerated and adapted to the needs of modern times by providing them with adequate purpose and continuous maintenance. Based on a case study and analyzed main aspects and optimization of sustainable use of industrial architecture, i.e. the Zrenjanin brewery, this paper strives to point out the need for their modernization and improvement, in accordance with respect of their integrity and authenticity during the renovation process.
PB - Elsevier Ltd
T2 - Energy and buildings
T1 - The new technology era requirements and sustainable approach to industrial heritage renewal
VL - 115
SP - 148
EP - 153
DO - 10.1016/j.enbuild.2015.07.062
ER - 
@article{
author = "Roter-Blagojević, Mirjana and Tufegdžić, Anica",
year = "2016",
abstract = "Nowadays, developments in technology and the introduction of the philosophy of sustainable development have led to significant changes in theory and practice of preservation and development of historic areas and buildings. Modern presentation of their cultural values and use require improving their condition and making them compliant with standards and requirements applicable to newly constructed buildings and spaces in terms of energy efficiency. However, this makes the task of preserving the authenticity and integrity of historic spaces and buildings and their basic historical and cultural value challenging. The idea of sustainable development, which in addition to environmental and economic dimensions also contains an equally important social dimension, has also brought to the fore the cultural heritage as a non-renewable resource. In this sense, historical areas and buildings should be regenerated and adapted to the needs of modern times by providing them with adequate purpose and continuous maintenance. Based on a case study and analyzed main aspects and optimization of sustainable use of industrial architecture, i.e. the Zrenjanin brewery, this paper strives to point out the need for their modernization and improvement, in accordance with respect of their integrity and authenticity during the renovation process.",
publisher = "Elsevier Ltd",
journal = "Energy and buildings",
title = "The new technology era requirements and sustainable approach to industrial heritage renewal",
volume = "115",
pages = "148-153",
doi = "10.1016/j.enbuild.2015.07.062"
}
Roter-Blagojević, M.,& Tufegdžić, A.. (2016). The new technology era requirements and sustainable approach to industrial heritage renewal. in Energy and buildings
Elsevier Ltd., 115, 148-153.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.062
Roter-Blagojević M, Tufegdžić A. The new technology era requirements and sustainable approach to industrial heritage renewal. in Energy and buildings. 2016;115:148-153.
doi:10.1016/j.enbuild.2015.07.062 .
Roter-Blagojević, Mirjana, Tufegdžić, Anica, "The new technology era requirements and sustainable approach to industrial heritage renewal" in Energy and buildings, 115 (2016):148-153,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.062 . .
39
20
39

Connecting places. Smart pedestrian space: network potentials based on user experiences and activities

Djukic, Aleksandra; Vukmirovic, Milena; Jokovic, Jugoslav

(Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2015)

TY - CONF
AU - Djukic, Aleksandra
AU - Vukmirovic, Milena
AU - Jokovic, Jugoslav
PY - 2015
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/2195
AB - Considering the current trends of urban redevelopment of Belgrade’s riverfronts megaprojects along the Sava and Danube rivers ("Belgrade Waterfront" and "City on Water"), Kosančićev venac could be developed as an important pedestrian connection between this sites and historical core of the city. The methods that were used in analysis include method of direct surveying of inhabitants based on the Kevin Lynch`s determination of the image of the city. Space Syntax
method, as well as the method of mapping users on social maps (via social networks).
The aim of the text was measuring the intensity of pedestrian movement in the monitored territory and concentrations of users in open public spaces. Summarizing and interpreting the collected data obtained three groups of results: the image of Kosančićev venac, composed of five elements: paths, edges, districts, nodes and landmarks; an overview of the intensity of pedestrian movement on the observed territory, compared with the content located along the path and with the distribution of the image of the city and the intensity of the users. This research has indicated the potential of the analysed area for the formation of transverse and longitudinal pedestrian flows as well as concentrations. However, they could enable active
use of the research area and integrate the connections of the Sava`s and Danube`s Amphitheatre.
PB - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
C3 - Joint Conference Citta 8th Annual Conference On Planning Research Aesop Tg / Public Spaces & Urban Cultures Meeting Generative Places Smart Approaches Happy People : book of proceedings
T1 - Connecting places. Smart pedestrian space: network potentials based on user experiences and activities
SP - 63
EP - 79
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_2195
ER - 
@conference{
author = "Djukic, Aleksandra and Vukmirovic, Milena and Jokovic, Jugoslav",
year = "2015",
abstract = "Considering the current trends of urban redevelopment of Belgrade’s riverfronts megaprojects along the Sava and Danube rivers ("Belgrade Waterfront" and "City on Water"), Kosančićev venac could be developed as an important pedestrian connection between this sites and historical core of the city. The methods that were used in analysis include method of direct surveying of inhabitants based on the Kevin Lynch`s determination of the image of the city. Space Syntax
method, as well as the method of mapping users on social maps (via social networks).
The aim of the text was measuring the intensity of pedestrian movement in the monitored territory and concentrations of users in open public spaces. Summarizing and interpreting the collected data obtained three groups of results: the image of Kosančićev venac, composed of five elements: paths, edges, districts, nodes and landmarks; an overview of the intensity of pedestrian movement on the observed territory, compared with the content located along the path and with the distribution of the image of the city and the intensity of the users. This research has indicated the potential of the analysed area for the formation of transverse and longitudinal pedestrian flows as well as concentrations. However, they could enable active
use of the research area and integrate the connections of the Sava`s and Danube`s Amphitheatre.",
publisher = "Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto",
journal = "Joint Conference Citta 8th Annual Conference On Planning Research Aesop Tg / Public Spaces & Urban Cultures Meeting Generative Places Smart Approaches Happy People : book of proceedings",
title = "Connecting places. Smart pedestrian space: network potentials based on user experiences and activities",
pages = "63-79",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_2195"
}
Djukic, A., Vukmirovic, M.,& Jokovic, J.. (2015). Connecting places. Smart pedestrian space: network potentials based on user experiences and activities. in Joint Conference Citta 8th Annual Conference On Planning Research Aesop Tg / Public Spaces & Urban Cultures Meeting Generative Places Smart Approaches Happy People : book of proceedings
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto., 63-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_2195
Djukic A, Vukmirovic M, Jokovic J. Connecting places. Smart pedestrian space: network potentials based on user experiences and activities. in Joint Conference Citta 8th Annual Conference On Planning Research Aesop Tg / Public Spaces & Urban Cultures Meeting Generative Places Smart Approaches Happy People : book of proceedings. 2015;:63-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_2195 .
Djukic, Aleksandra, Vukmirovic, Milena, Jokovic, Jugoslav, "Connecting places. Smart pedestrian space: network potentials based on user experiences and activities" in Joint Conference Citta 8th Annual Conference On Planning Research Aesop Tg / Public Spaces & Urban Cultures Meeting Generative Places Smart Approaches Happy People : book of proceedings (2015):63-79,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_2195 .

The impact of quality of pedestrian spaces on walking as a moderate physical activity

Vukmirović, Milena; Vaništa Lazarević, Eva

(Ljubljana : Faculty of Architecture, 2015)

TY - CONF
AU - Vukmirović, Milena
AU - Vaništa Lazarević, Eva
PY - 2015
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/672
AB - One of the objectives of quality of pedestrian spaces improvement is to encourage
walking in the way to become a natural part of everyday patterns in urban activity.
This would also have implications on the reduction of public health issues since
the majority of urban population has become sedentary. The stated objectives and
relationships were analysed through the interpretation of the results obtained in
the direct survey of citizens in the central part of the City of Belgrade. Citizens
were asked to assess the quality of the pedestrian environment of the research
territory by using a specific questionnaire designed on the basis of the professional
tool for the evaluation of the quality of pedestrian spaces. The results have shown
that citizens of Belgrade still consider walking mainly as a recreational activity,
but that they would walk more if the quality of pedestrian environment were
improved.
PB - Ljubljana : Faculty of Architecture
C3 - Keeping up with technologies to make healthy places : book of conference proceedings / [2nd International Academic Conference] Places and Technologies 2015, Nova Gorica, Slovenia
T1 - The impact of quality of pedestrian spaces on walking as a moderate physical activity
SP - 623
EP - 637
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_672
ER - 
@conference{
author = "Vukmirović, Milena and Vaništa Lazarević, Eva",
year = "2015",
abstract = "One of the objectives of quality of pedestrian spaces improvement is to encourage
walking in the way to become a natural part of everyday patterns in urban activity.
This would also have implications on the reduction of public health issues since
the majority of urban population has become sedentary. The stated objectives and
relationships were analysed through the interpretation of the results obtained in
the direct survey of citizens in the central part of the City of Belgrade. Citizens
were asked to assess the quality of the pedestrian environment of the research
territory by using a specific questionnaire designed on the basis of the professional
tool for the evaluation of the quality of pedestrian spaces. The results have shown
that citizens of Belgrade still consider walking mainly as a recreational activity,
but that they would walk more if the quality of pedestrian environment were
improved.",
publisher = "Ljubljana : Faculty of Architecture",
journal = "Keeping up with technologies to make healthy places : book of conference proceedings / [2nd International Academic Conference] Places and Technologies 2015, Nova Gorica, Slovenia",
title = "The impact of quality of pedestrian spaces on walking as a moderate physical activity",
pages = "623-637",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_672"
}
Vukmirović, M.,& Vaništa Lazarević, E.. (2015). The impact of quality of pedestrian spaces on walking as a moderate physical activity. in Keeping up with technologies to make healthy places : book of conference proceedings / [2nd International Academic Conference] Places and Technologies 2015, Nova Gorica, Slovenia
Ljubljana : Faculty of Architecture., 623-637.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_672
Vukmirović M, Vaništa Lazarević E. The impact of quality of pedestrian spaces on walking as a moderate physical activity. in Keeping up with technologies to make healthy places : book of conference proceedings / [2nd International Academic Conference] Places and Technologies 2015, Nova Gorica, Slovenia. 2015;:623-637.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_672 .
Vukmirović, Milena, Vaništa Lazarević, Eva, "The impact of quality of pedestrian spaces on walking as a moderate physical activity" in Keeping up with technologies to make healthy places : book of conference proceedings / [2nd International Academic Conference] Places and Technologies 2015, Nova Gorica, Slovenia (2015):623-637,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_672 .

Nastanak prvih zdravstvenih kompleksa i zgrada u Beogradu u XIX i početkom XX veka

Roter-Blagojević, Mirjana

(Beograd : Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture (NDIZK), 2014)

TY - JOUR
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2014
UR - http://actahistorica.com/wp-content/uploads/2017/03/roter-blagojevic-2014.pdf
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/421
AB - The aim of the paper is to give an overview of how the fi rst health care buildings were erected in Belgrade, highlighting their signifi cance in the modernization of the country, while reaching the European standards in that specifi c area of public life. Apart from the most important state buildings in Savamala – the Council, the Court and the Great Barracks, in 1837, Prince Miloš Obrenović starts with the construction of the Palilula Barracks near the Palilula Square. At the same time, he brings up an issue of the soldiers’ hospital within the complex, with a capacity of one hundred patients. Th us begins a history of constructing the fi rst hospital buildings. Th ey are located in the peripheral areas of the Town, suitable for the health care buildings because of their position on the slopes towards the Danube and the vicinity of good quality water. Th e Palilula Military Hospital design was probably the workof Valentine Moor, a master builder from Pančevo. Not long aft er that, in the late 1840s, at the time of Prince Aleksandar I Karađorđević, preparations for building a new Military Hospital in Belgrade are underway. The design was probably the work of the main engineer,an architect, Jan Nevole. The hospital was built in the 1846-49 period, consisting of a groundand the fi rst fl oor. Th e period of Prince Mihailo, like those of his predecessors, is marked by the construction of a hospital, the fi rst civilian healthcare institution in the capital. On his land plot in Vidin Street, near Palilula Square and the erstwhile Barracks, in 1868, the Town Hospital was built according to the design of the state engineer Joseph Francl. The new Military hospital, designed by architect Danilo Vladisavljević, educated in Aachen, was constructed in 1905-09. At the West Vračar area, according the modern spatial organization with pavilions surrounded by greenery. The construction of first hospital buildings tells us about the endeavors of the Serbian Principality to reach standards of the developed European countries in the fi eld of healthcare culture. The paper analyses building conditions, urban and architectural characteristics of the said buildings, as well as their impact on defi ning the character of the surrounding space, providing the foundations of a modern European image of the capital.
PB - Beograd : Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture (NDIZK)
T2 - Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae
T1 - Nastanak prvih zdravstvenih kompleksa i zgrada u Beogradu u XIX i početkom XX veka
VL - 33
IS - 1
SP - 74
EP - 92
DO - 10.25106/ahm.2014.1608
ER - 
@article{
author = "Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2014",
abstract = "The aim of the paper is to give an overview of how the fi rst health care buildings were erected in Belgrade, highlighting their signifi cance in the modernization of the country, while reaching the European standards in that specifi c area of public life. Apart from the most important state buildings in Savamala – the Council, the Court and the Great Barracks, in 1837, Prince Miloš Obrenović starts with the construction of the Palilula Barracks near the Palilula Square. At the same time, he brings up an issue of the soldiers’ hospital within the complex, with a capacity of one hundred patients. Th us begins a history of constructing the fi rst hospital buildings. Th ey are located in the peripheral areas of the Town, suitable for the health care buildings because of their position on the slopes towards the Danube and the vicinity of good quality water. Th e Palilula Military Hospital design was probably the workof Valentine Moor, a master builder from Pančevo. Not long aft er that, in the late 1840s, at the time of Prince Aleksandar I Karađorđević, preparations for building a new Military Hospital in Belgrade are underway. The design was probably the work of the main engineer,an architect, Jan Nevole. The hospital was built in the 1846-49 period, consisting of a groundand the fi rst fl oor. Th e period of Prince Mihailo, like those of his predecessors, is marked by the construction of a hospital, the fi rst civilian healthcare institution in the capital. On his land plot in Vidin Street, near Palilula Square and the erstwhile Barracks, in 1868, the Town Hospital was built according to the design of the state engineer Joseph Francl. The new Military hospital, designed by architect Danilo Vladisavljević, educated in Aachen, was constructed in 1905-09. At the West Vračar area, according the modern spatial organization with pavilions surrounded by greenery. The construction of first hospital buildings tells us about the endeavors of the Serbian Principality to reach standards of the developed European countries in the fi eld of healthcare culture. The paper analyses building conditions, urban and architectural characteristics of the said buildings, as well as their impact on defi ning the character of the surrounding space, providing the foundations of a modern European image of the capital.",
publisher = "Beograd : Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture (NDIZK)",
journal = "Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae",
title = "Nastanak prvih zdravstvenih kompleksa i zgrada u Beogradu u XIX i početkom XX veka",
volume = "33",
number = "1",
pages = "74-92",
doi = "10.25106/ahm.2014.1608"
}
Roter-Blagojević, M.. (2014). Nastanak prvih zdravstvenih kompleksa i zgrada u Beogradu u XIX i početkom XX veka. in Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae
Beograd : Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture (NDIZK)., 33(1), 74-92.
https://doi.org/10.25106/ahm.2014.1608
Roter-Blagojević M. Nastanak prvih zdravstvenih kompleksa i zgrada u Beogradu u XIX i početkom XX veka. in Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae. 2014;33(1):74-92.
doi:10.25106/ahm.2014.1608 .
Roter-Blagojević, Mirjana, "Nastanak prvih zdravstvenih kompleksa i zgrada u Beogradu u XIX i početkom XX veka" in Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae, 33, no. 1 (2014):74-92,
https://doi.org/10.25106/ahm.2014.1608 . .

Place competitiveness expressed through digital data. measuring the place attractiveness tracking the geotag data visuals

Vukmirovic, Milena; Vaništa Lazarevic, Eva

(Belgrade : Faculty of Architecture, 2014)

TY - CONF
AU - Vukmirovic, Milena
AU - Vaništa Lazarevic, Eva
PY - 2014
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/705
AB - The globalized and decentralized world we live in is simultaneously the arena for the
competition of cities belonging to the global network. Striving to secure a better
position on the international scene, responsible managements turn to entrepreneurial
activities aimed at finding new forms of competitive capitalism. All efforts are directed
towards improving place identity with an aim to build a strong, positive image,
representing a way in which a certain place is experienced in one’s consciousness.
Based on the place image model of communication, which understands primary,
secondary and tertiary communication, this paper aims to give an overview of
contemporary techniques and tools to be used for tracking tertiary communication, as
key element of the process of building strong place image. Tertiary communication is
followed indirectly, not by analyzing the contents of a text, a photo or a video
published online, but rather by analyzing geospatial metadata shown on maps,
connected to published contents. Presented maps are formed by taking over
geospatial metadata, i.e. geo-tags from five relevant internet platforms: Panoramio
Google Service, Instagram, Flickr, Twitter and Foursquare.
PB - Belgrade : Faculty of Architecture
C3 - Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014
T1 - Place competitiveness expressed through digital data. measuring the place attractiveness tracking the geotag data visuals
SP - 914
EP - 925
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_705
ER - 
@conference{
author = "Vukmirovic, Milena and Vaništa Lazarevic, Eva",
year = "2014",
abstract = "The globalized and decentralized world we live in is simultaneously the arena for the
competition of cities belonging to the global network. Striving to secure a better
position on the international scene, responsible managements turn to entrepreneurial
activities aimed at finding new forms of competitive capitalism. All efforts are directed
towards improving place identity with an aim to build a strong, positive image,
representing a way in which a certain place is experienced in one’s consciousness.
Based on the place image model of communication, which understands primary,
secondary and tertiary communication, this paper aims to give an overview of
contemporary techniques and tools to be used for tracking tertiary communication, as
key element of the process of building strong place image. Tertiary communication is
followed indirectly, not by analyzing the contents of a text, a photo or a video
published online, but rather by analyzing geospatial metadata shown on maps,
connected to published contents. Presented maps are formed by taking over
geospatial metadata, i.e. geo-tags from five relevant internet platforms: Panoramio
Google Service, Instagram, Flickr, Twitter and Foursquare.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Architecture",
journal = "Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014",
title = "Place competitiveness expressed through digital data. measuring the place attractiveness tracking the geotag data visuals",
pages = "914-925",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_705"
}
Vukmirovic, M.,& Vaništa Lazarevic, E.. (2014). Place competitiveness expressed through digital data. measuring the place attractiveness tracking the geotag data visuals. in Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014
Belgrade : Faculty of Architecture., 914-925.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_705
Vukmirovic M, Vaništa Lazarevic E. Place competitiveness expressed through digital data. measuring the place attractiveness tracking the geotag data visuals. in Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014. 2014;:914-925.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_705 .
Vukmirovic, Milena, Vaništa Lazarevic, Eva, "Place competitiveness expressed through digital data. measuring the place attractiveness tracking the geotag data visuals" in Places and Technologies 2014 [Elektronski izvor] : keeping up with technologies to improve places : conference proceedings : 1st international academic conference, Belgrade, 3-4. April 2014 (2014):914-925,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_705 .

The impact of the restitution on the preservation of cultural and architectural heritage and the urban development of modern Belgrade

Roter-Blagojević, Mirjana

(HESPERIA edu, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2014
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/175
AB - The main goal of the paper is to highlight some important issues connected with future protection of cultural and architectural heritage and development of modern Belgrade, encouraged by Restitution, which caring out today in Serbia with some delay in relation with others post-socialist countries. Th e signifi cant political, ethical and cultural aspects and questions are connected with this process and its actors – government institutions, developers, citizens, NGOs, etc. These aspects are not connected only with tangible, but more with intangible heritage – memory on the historical figures and events. Th e new property legislation frame and refund of private property confi scated and nationalized after the WWII have great impact on protection of cultural heritage – monasteries, rural and urban ambiences, public and residential buildings. The preparation of the new modern law in the fi eld of protection of cultural and architectural heritage − more based on international convention and recommendations − are very important for further development of Serbia within the Europe. The establishment of clear rules, trust and good relation between owners and state institutions will enable better future preservation and maintenance of the listed cultural property.
AB - U radu se razmatraju pojedine značajne teme povezane se zaštitom kulturne i arhitektonske baštine, kao i urbanim razvojem Beograda, posmatrane u interakciji sa procesom restitucije koji se odvija u Srbiji sa izvesnim zakašnjenjem u odnosu na druge istočnoevropske postsocijalističke i postkomunističke zemlje. Sa ovim procesom povezani su važni politički, istorijski i kulturni aspekti i pitanja, ali i sa njegovim učesnicima − državom, novim i prvobitnim vlasnicima (institucijama, fondovima, zadužbinama, udruženjima građana i pojedincima). Oni nisu povezani samo sa samom materijalnom imovinom koja je predmet restitucije, često sa kompleksima i zgradama danas u statusu kulturnog dobra, već mnogo više sa njihovim vlasnicima i značajem koji su imali za formiranje građanskog društva u periodu pre Drugog svetskog rata. Aktualni zakonski okvir restitucije vlasništva nad zemljištem i zgradama, kao i povraćaj imovine oduzete konfi skacijom i nacionalizacijom, otvara brojne nedoumice i pitanja, a u mnogim slučajevima ne pruža adekvatnu fi nansijsku i moralnu kompenzaciju za njihove prvobitne vlasnike. Proces restitucije ima i značajan društveni uticaj na zaštitu i revitalizaciju kulturne baštine u Srbiji – manastire, ruralna i urbana mesta, javne i privatne zgrade, industrijsko nasleđe i slično – koja su danas najčešće kulturna dobra velikog i izuzetnog značaja za zajednicu. Iz tog razloga evidentna je potreba za donošenjem novog modernijeg zakona iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa (važeći je iz 1994. godine), u većoj meri zasnovanog na savremenim međunarodnim konvencijama i preporukama u ovoj oblasti, ali još više baziranog na iskustvima drugih zemalja u domenu privatnog vlasništva i korišćenja kulturnih dobara. To je i jedan od bazičnih preduslova za budući razvoj Srbije u okviru demokratskog evropskog društva. Samo uspostavljanje jasnih pravila, poverenja i dobre saradnje između privatnih vlasnika i državnih institucija može omogućiti bolju zaštitu i održavanje urbane i arhitektonske baštine. Iz tog razloga savremena restitucija, kao značajni reformski proces, nema samo važne društvene i političke aspekte, već mnogo više etičke i moralne. Oni su prvenstveno povezani sa nematerijalnim nasleđem, memorijom i revalorizacijom društvenog i kulturnog značaja koji su imale pojedine istorijske ličnosti i institucije (zadužbine, udruženja građana, fondovi i sl.) iz vremena stvaranja modernog demokratskog društva u Srbiji XIX i prve polovine XX veka.
PB - HESPERIA edu, Beograd
T2 - Limes plus
T1 - The impact of the restitution on the preservation of cultural and architectural heritage and the urban development of modern Belgrade
T1 - Uticaj procesa restitucije na zaštitu kulturne i arhitektonske baštine i urbani razvoj modernog Beograda
VL - 11
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_175
ER - 
@article{
author = "Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2014",
abstract = "The main goal of the paper is to highlight some important issues connected with future protection of cultural and architectural heritage and development of modern Belgrade, encouraged by Restitution, which caring out today in Serbia with some delay in relation with others post-socialist countries. Th e signifi cant political, ethical and cultural aspects and questions are connected with this process and its actors – government institutions, developers, citizens, NGOs, etc. These aspects are not connected only with tangible, but more with intangible heritage – memory on the historical figures and events. Th e new property legislation frame and refund of private property confi scated and nationalized after the WWII have great impact on protection of cultural heritage – monasteries, rural and urban ambiences, public and residential buildings. The preparation of the new modern law in the fi eld of protection of cultural and architectural heritage − more based on international convention and recommendations − are very important for further development of Serbia within the Europe. The establishment of clear rules, trust and good relation between owners and state institutions will enable better future preservation and maintenance of the listed cultural property., U radu se razmatraju pojedine značajne teme povezane se zaštitom kulturne i arhitektonske baštine, kao i urbanim razvojem Beograda, posmatrane u interakciji sa procesom restitucije koji se odvija u Srbiji sa izvesnim zakašnjenjem u odnosu na druge istočnoevropske postsocijalističke i postkomunističke zemlje. Sa ovim procesom povezani su važni politički, istorijski i kulturni aspekti i pitanja, ali i sa njegovim učesnicima − državom, novim i prvobitnim vlasnicima (institucijama, fondovima, zadužbinama, udruženjima građana i pojedincima). Oni nisu povezani samo sa samom materijalnom imovinom koja je predmet restitucije, često sa kompleksima i zgradama danas u statusu kulturnog dobra, već mnogo više sa njihovim vlasnicima i značajem koji su imali za formiranje građanskog društva u periodu pre Drugog svetskog rata. Aktualni zakonski okvir restitucije vlasništva nad zemljištem i zgradama, kao i povraćaj imovine oduzete konfi skacijom i nacionalizacijom, otvara brojne nedoumice i pitanja, a u mnogim slučajevima ne pruža adekvatnu fi nansijsku i moralnu kompenzaciju za njihove prvobitne vlasnike. Proces restitucije ima i značajan društveni uticaj na zaštitu i revitalizaciju kulturne baštine u Srbiji – manastire, ruralna i urbana mesta, javne i privatne zgrade, industrijsko nasleđe i slično – koja su danas najčešće kulturna dobra velikog i izuzetnog značaja za zajednicu. Iz tog razloga evidentna je potreba za donošenjem novog modernijeg zakona iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa (važeći je iz 1994. godine), u većoj meri zasnovanog na savremenim međunarodnim konvencijama i preporukama u ovoj oblasti, ali još više baziranog na iskustvima drugih zemalja u domenu privatnog vlasništva i korišćenja kulturnih dobara. To je i jedan od bazičnih preduslova za budući razvoj Srbije u okviru demokratskog evropskog društva. Samo uspostavljanje jasnih pravila, poverenja i dobre saradnje između privatnih vlasnika i državnih institucija može omogućiti bolju zaštitu i održavanje urbane i arhitektonske baštine. Iz tog razloga savremena restitucija, kao značajni reformski proces, nema samo važne društvene i političke aspekte, već mnogo više etičke i moralne. Oni su prvenstveno povezani sa nematerijalnim nasleđem, memorijom i revalorizacijom društvenog i kulturnog značaja koji su imale pojedine istorijske ličnosti i institucije (zadužbine, udruženja građana, fondovi i sl.) iz vremena stvaranja modernog demokratskog društva u Srbiji XIX i prve polovine XX veka.",
publisher = "HESPERIA edu, Beograd",
journal = "Limes plus",
title = "The impact of the restitution on the preservation of cultural and architectural heritage and the urban development of modern Belgrade, Uticaj procesa restitucije na zaštitu kulturne i arhitektonske baštine i urbani razvoj modernog Beograda",
volume = "11",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_175"
}
Roter-Blagojević, M.. (2014). The impact of the restitution on the preservation of cultural and architectural heritage and the urban development of modern Belgrade. in Limes plus
HESPERIA edu, Beograd., 11(2).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_175
Roter-Blagojević M. The impact of the restitution on the preservation of cultural and architectural heritage and the urban development of modern Belgrade. in Limes plus. 2014;11(2).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_175 .
Roter-Blagojević, Mirjana, "The impact of the restitution on the preservation of cultural and architectural heritage and the urban development of modern Belgrade" in Limes plus, 11, no. 2 (2014),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_175 .

The New Management Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava-Mlava region

Roter Blagojević, Mirjana; Nikolić, Marko; Jadrešin Milić, Renata

(Valmar - Roma, 2013)

TY - CONF
AU - Roter Blagojević, Mirjana
AU - Nikolić, Marko
AU - Jadrešin Milić, Renata
PY - 2013
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/855
AB - The Regional Programme on Cultural and Natural Heritage in South East Europe
(RPSEE), supported by the European Commission, has been implemented since
2003 in Serbia. A part of the program is the Local Development Pilot Projects
(LDPP) focused on the Resava-Mlava pilot territory, the area located in the municipalities of Despotovac and Zagubica. The local authorities face long standing problems of unemployment and economic decline in this poor, underdeveloped region. People are completely discouraged and leave the country so that more and more buildings become abandoned. However, this territory has a great potential for development. The long-term historic relations of inter-cultural dialogue have led to creation of a unique culture in the region. Important cultural and natural heritage can be found in the territory, with cultural, architectural and natural heritage of outstanding value - such as medieval monasteries, rural houses, caves, forests, rivers, waterfalls and rare fauna and flora.
A new pro-active development strategy is implemented on the basis of the regional plan, in line with the communal and regional regulations, for a balanced economic development, attracting new investments, and for the rehabilitation of cultural heritage such as the Senje coal mine with a view to promoting cultural tourism. In
the research process of exploring and proposing new approaches and models for renewal and activation of natural and cultural heritage, the professors and students of the Faculty of Architecture University of Belgrade were involved. They proposed numerous new ideas of protection, renovation and reuse of natural and historical settings and buildings. The aim of their projects was to strengthen the awareness of the population of the heritage value as an important resource for future sustainable development, as well as to provide municipal authorities with new, fresh ideas that can connect heritage protection with improvement of living
condition.
PB - Valmar - Roma
C3 - 6th International Congress on "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" - Proceedings
T1 - The New Management Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava-Mlava region
VL - III - Museums; Cultural Identity; Sustainable development
SP - 360
EP - 369
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_855
ER - 
@conference{
author = "Roter Blagojević, Mirjana and Nikolić, Marko and Jadrešin Milić, Renata",
year = "2013",
abstract = "The Regional Programme on Cultural and Natural Heritage in South East Europe
(RPSEE), supported by the European Commission, has been implemented since
2003 in Serbia. A part of the program is the Local Development Pilot Projects
(LDPP) focused on the Resava-Mlava pilot territory, the area located in the municipalities of Despotovac and Zagubica. The local authorities face long standing problems of unemployment and economic decline in this poor, underdeveloped region. People are completely discouraged and leave the country so that more and more buildings become abandoned. However, this territory has a great potential for development. The long-term historic relations of inter-cultural dialogue have led to creation of a unique culture in the region. Important cultural and natural heritage can be found in the territory, with cultural, architectural and natural heritage of outstanding value - such as medieval monasteries, rural houses, caves, forests, rivers, waterfalls and rare fauna and flora.
A new pro-active development strategy is implemented on the basis of the regional plan, in line with the communal and regional regulations, for a balanced economic development, attracting new investments, and for the rehabilitation of cultural heritage such as the Senje coal mine with a view to promoting cultural tourism. In
the research process of exploring and proposing new approaches and models for renewal and activation of natural and cultural heritage, the professors and students of the Faculty of Architecture University of Belgrade were involved. They proposed numerous new ideas of protection, renovation and reuse of natural and historical settings and buildings. The aim of their projects was to strengthen the awareness of the population of the heritage value as an important resource for future sustainable development, as well as to provide municipal authorities with new, fresh ideas that can connect heritage protection with improvement of living
condition.",
publisher = "Valmar - Roma",
journal = "6th International Congress on "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" - Proceedings",
title = "The New Management Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava-Mlava region",
volume = "III - Museums; Cultural Identity; Sustainable development",
pages = "360-369",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_855"
}
Roter Blagojević, M., Nikolić, M.,& Jadrešin Milić, R.. (2013). The New Management Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava-Mlava region. in 6th International Congress on "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" - Proceedings
Valmar - Roma., III - Museums; Cultural Identity; Sustainable development, 360-369.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_855
Roter Blagojević M, Nikolić M, Jadrešin Milić R. The New Management Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava-Mlava region. in 6th International Congress on "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" - Proceedings. 2013;III - Museums; Cultural Identity; Sustainable development:360-369.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_855 .
Roter Blagojević, Mirjana, Nikolić, Marko, Jadrešin Milić, Renata, "The New Management Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava-Mlava region" in 6th International Congress on "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" - Proceedings, III - Museums; Cultural Identity; Sustainable development (2013):360-369,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_855 .

Redesigning the network of pedestrian spaces in the function of reduction of CO2 emission: Case study: Pančevo and Vršac

Đukić, Aleksandra; Vukmirović, Milena

(Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Đukić, Aleksandra
AU - Vukmirović, Milena
PY - 2012
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/130
AB - Research problem. The research problem is the increase of GHG and CO2 emissions in the transport sector, i.e. the intensification of urban transport activity in Serbia during the last 15 years. Focusing on redesigning of pedestrian networks as well as understanding the connections between urban design and pedestrian movement, the walkable environment could be achieved. In addition, as a direct result, a contribution would be made to a decrease of GHG and CO2 emission. Methodology. The following methods were used: analysis of the readability of open spaces, analysis of contents, rhythm and transparency on the ground floor of buildings and analysis of the intensity of use of open spaces using the Space Syntax method. Results. The results show a proportional relation between characteristics on ground floors of buildings and the intensity of pedestrian movement. Also, they enable the establishing of general recommendations for designing the immediate pedestrian environment and upgrading the quality of open public spaces. Conclusion. The improvement of the quality of pedestrian environment would have as its direct consequence greater use of open public spaces, and thus also increased intensity of pedestrian movement. In this manner, people would face a better quality and broader selection of contents and spaces.
PB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
T2 - Spatium
T1 - Redesigning the network of pedestrian spaces in the function of reduction of CO2 emission: Case study: Pančevo and Vršac
IS - 27
SP - 31
EP - 39
DO - 10.2298/SPAT1227031D
ER - 
@article{
author = "Đukić, Aleksandra and Vukmirović, Milena",
year = "2012",
abstract = "Research problem. The research problem is the increase of GHG and CO2 emissions in the transport sector, i.e. the intensification of urban transport activity in Serbia during the last 15 years. Focusing on redesigning of pedestrian networks as well as understanding the connections between urban design and pedestrian movement, the walkable environment could be achieved. In addition, as a direct result, a contribution would be made to a decrease of GHG and CO2 emission. Methodology. The following methods were used: analysis of the readability of open spaces, analysis of contents, rhythm and transparency on the ground floor of buildings and analysis of the intensity of use of open spaces using the Space Syntax method. Results. The results show a proportional relation between characteristics on ground floors of buildings and the intensity of pedestrian movement. Also, they enable the establishing of general recommendations for designing the immediate pedestrian environment and upgrading the quality of open public spaces. Conclusion. The improvement of the quality of pedestrian environment would have as its direct consequence greater use of open public spaces, and thus also increased intensity of pedestrian movement. In this manner, people would face a better quality and broader selection of contents and spaces.",
publisher = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd",
journal = "Spatium",
title = "Redesigning the network of pedestrian spaces in the function of reduction of CO2 emission: Case study: Pančevo and Vršac",
number = "27",
pages = "31-39",
doi = "10.2298/SPAT1227031D"
}
Đukić, A.,& Vukmirović, M.. (2012). Redesigning the network of pedestrian spaces in the function of reduction of CO2 emission: Case study: Pančevo and Vršac. in Spatium
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.(27), 31-39.
https://doi.org/10.2298/SPAT1227031D
Đukić A, Vukmirović M. Redesigning the network of pedestrian spaces in the function of reduction of CO2 emission: Case study: Pančevo and Vršac. in Spatium. 2012;(27):31-39.
doi:10.2298/SPAT1227031D .
Đukić, Aleksandra, Vukmirović, Milena, "Redesigning the network of pedestrian spaces in the function of reduction of CO2 emission: Case study: Pančevo and Vršac" in Spatium, no. 27 (2012):31-39,
https://doi.org/10.2298/SPAT1227031D . .
3
6