All Publications

Link to this page

Ка Националној архитектонској стратегији : стратешки правци и будуће акције : [јавни стручни панел] : амфитеатар Архитектонског факултета 04. април 2022. године

(Београд : Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, 2023)

TY - BOOK
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1272
AB - Ова публикација представља запис ставова и дискусија изнетих у оквиру јавног стручног панела „Ка Националној архитектонској стратегији: стратешки правци и будуће акције” који је одржан на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, 4. априла 2022. године, мотивисан идејом покретања јавне дискусије у вези са кључним питањима значајним за развој будуће архитектонске политике и представља допринос формулисању првог националног стратешког документа у области архитектуре у Србији.
Национална архитектонска стратегија у Републици Србији до 2035. године (НАС)1 јесте основни документ архитектонске политике у Републици Србији којим се утврђује стратешки правац деловања релевантних друштвених актера у домену развоја културе грађења, унапређења архитектонске праксе и професије, као и подизања свести о значају квалитета архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана...
PB - Београд : Универзитет у Београду - Архитектонски факултет
T1 - Ка Националној архитектонској стратегији : стратешки правци и будуће акције : [јавни стручни панел] : амфитеатар Архитектонског факултета 04. април 2022. године
ER - 
@book{
year = "2023",
abstract = "Ова публикација представља запис ставова и дискусија изнетих у оквиру јавног стручног панела „Ка Националној архитектонској стратегији: стратешки правци и будуће акције” који је одржан на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, 4. априла 2022. године, мотивисан идејом покретања јавне дискусије у вези са кључним питањима значајним за развој будуће архитектонске политике и представља допринос формулисању првог националног стратешког документа у области архитектуре у Србији.
Национална архитектонска стратегија у Републици Србији до 2035. године (НАС)1 јесте основни документ архитектонске политике у Републици Србији којим се утврђује стратешки правац деловања релевантних друштвених актера у домену развоја културе грађења, унапређења архитектонске праксе и професије, као и подизања свести о значају квалитета архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана...",
publisher = "Београд : Универзитет у Београду - Архитектонски факултет",
title = "Ка Националној архитектонској стратегији : стратешки правци и будуће акције : [јавни стручни панел] : амфитеатар Архитектонског факултета 04. април 2022. године"
}
(2023). Ка Националној архитектонској стратегији : стратешки правци и будуће акције : [јавни стручни панел] : амфитеатар Архитектонског факултета 04. април 2022. године. 
Београд : Универзитет у Београду - Архитектонски факултет..
Ка Националној архитектонској стратегији : стратешки правци и будуће акције : [јавни стручни панел] : амфитеатар Архитектонског факултета 04. април 2022. године. 2023;..
"Ка Националној архитектонској стратегији : стратешки правци и будуће акције : [јавни стручни панел] : амфитеатар Архитектонског факултета 04. април 2022. године" (2023).

Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева

Анђелковић, Негосава; Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Анђелковић, Негосава
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1271
AB - Смедерево, као град са дугом дунавском обалом, има недовољно искоришћен потенцијал за развој наутике и наутичког туризма. Предмет истраживања се односи на допринос локалном развоју града кроз урбану регенерацију, туристички развој где се нагласак даје наутичком туризму. Овим радом би се комплекс марине сагледавао као потенцијал за нови центар и окосницу развоја приобаља града. Кроз рад се разматрају препознати проблеми недовољно искоришћеног потенцијала града за развој наутике, проблеми смештајних капацитета, уређење простора за одмор и рекреацију, али и могуће одржавање сезонских манифестација. Главни циљ овог рада је постављање препорука за развој савремене туристичке марине у Смедереву, у складу са међународним стандардима наутичког туризма. Методологија у оквиру овог рада спроведена је на основу теренског обиласка локације, разговора са стручњацима из градске управе Смедерева, анализе студија случаја и критичке анализе пројектне документације. Очекивани доприноси рада јесу: валоризација већ опредељене позиције марине Смедерева и испитивање њених потенцијала; смернице и валоризација садржаја комплекса марине који
би могли допринети локалном развоју града.
AB - Smederevo, as a city with a long Danube waterfront, has an underutilized potential for the nautical development
and nautical tourism. The subject of the research refers to the contribution to the local development of the city
through urban regeneration, tourist development where the emphasis is on nautical tourism. With this work, the
marina complex would be seen as a potential for a new center and the backbone of the development of the city's
coastline. Through the work, the recognized problems of underutilized potential of the city for the development of
nautical, problems of accommodation capacity, arrangement of space for rest and recreation, but also the possible
holding of seasonal manifestations are considered. The main goal of this paper is to set recommendations for the
development of a modern tourist marina in Smederevo, in accordance with international standards of nautical
tourism. The methodology within this work is based on a field visit to the location, interviews with experts from the
city administration of Smederevo, analysis of case studies аnd critical analysis of project documentation. The
expected contributions of the work are: valorization of the already determined position of the Smedereva marina
and examination of its potential; guidelines and valorization of the contents of the marina complex that could
contribute to the local development of the city.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023
T1 - Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева
T1 - The marine as a flagship project for the redevelopment of Smederevo waterfront
SP - 207
EP - 214
ER - 
@conference{
author = "Анђелковић, Негосава and Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав",
year = "2023",
abstract = "Смедерево, као град са дугом дунавском обалом, има недовољно искоришћен потенцијал за развој наутике и наутичког туризма. Предмет истраживања се односи на допринос локалном развоју града кроз урбану регенерацију, туристички развој где се нагласак даје наутичком туризму. Овим радом би се комплекс марине сагледавао као потенцијал за нови центар и окосницу развоја приобаља града. Кроз рад се разматрају препознати проблеми недовољно искоришћеног потенцијала града за развој наутике, проблеми смештајних капацитета, уређење простора за одмор и рекреацију, али и могуће одржавање сезонских манифестација. Главни циљ овог рада је постављање препорука за развој савремене туристичке марине у Смедереву, у складу са међународним стандардима наутичког туризма. Методологија у оквиру овог рада спроведена је на основу теренског обиласка локације, разговора са стручњацима из градске управе Смедерева, анализе студија случаја и критичке анализе пројектне документације. Очекивани доприноси рада јесу: валоризација већ опредељене позиције марине Смедерева и испитивање њених потенцијала; смернице и валоризација садржаја комплекса марине који
би могли допринети локалном развоју града., Smederevo, as a city with a long Danube waterfront, has an underutilized potential for the nautical development
and nautical tourism. The subject of the research refers to the contribution to the local development of the city
through urban regeneration, tourist development where the emphasis is on nautical tourism. With this work, the
marina complex would be seen as a potential for a new center and the backbone of the development of the city's
coastline. Through the work, the recognized problems of underutilized potential of the city for the development of
nautical, problems of accommodation capacity, arrangement of space for rest and recreation, but also the possible
holding of seasonal manifestations are considered. The main goal of this paper is to set recommendations for the
development of a modern tourist marina in Smederevo, in accordance with international standards of nautical
tourism. The methodology within this work is based on a field visit to the location, interviews with experts from the
city administration of Smederevo, analysis of case studies аnd critical analysis of project documentation. The
expected contributions of the work are: valorization of the already determined position of the Smedereva marina
and examination of its potential; guidelines and valorization of the contents of the marina complex that could
contribute to the local development of the city.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023",
title = "Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева, The marine as a flagship project for the redevelopment of Smederevo waterfront",
pages = "207-214"
}
Анђелковић, Н., Ђукић, А.,& Антонић, Б.. (2023). Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева. in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023
Београд : Удружење урбаниста Србије., 207-214.
Анђелковић Н, Ђукић А, Антонић Б. Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева. in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023. 2023;:207-214..
Анђелковић, Негосава, Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, "Марина као кључни пројекат за регенерацију приобаља Смедерева" in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023 (2023):207-214.

Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка

Вучић, Милица; Ђукић, Александра; Антонић, Бранислав

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Вучић, Милица
AU - Ђукић, Александра
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1270
AB - Град Смедерево данас се доживљава као велико индустријско средиште Србије. Међутим, он има и многе друге потенцијале попут Смедеревске тврђаве. Велика предност града је и дуга дунавска обала уз коју се град развијао и захваљујући којој се дефинисао. Велики део приобалног земљишта данас није уређен у погледу градских намена и садржаја. Управо ови простори треба да се сачувају и добију на значају. Један од тих простора је стара рекреативна зона у Југову која је још у време Првог светског рата била препозната као одлично место за одмор. Ова чињеница је данас посебно значајна из разлога што људи имају све мање времена, како за себе и своје ближње, тако и за боравак у природи. Поред тога, све већи удео канцеларијаских послова утиче на здравље људи. Због тога је модел урбаног парка идеалан као решење овог проблема. Урбани паркови постају веома атрактивна места, а представљају површине зелених отворених простора које су присутне у урбаним контекстима и имају важну рекреативну, еколошку и друштвену функцију, доприносећи бољем квалитету живота.
AB - The city of Smederevo is considered as a large industrial center of the present-day Serbia. However, it has many 
other potentials, such as Smederevo Fortress. The great advantage of the city is the long Danube riverfront, along 
which the city developed and thanks to which has defined itself. A large part of the riverfront land today is not 
regulated in terms of urban functions and contents. Exactly these spaces should be preserved and gain 
importance. One of those areas is the old recreation area in Jugovo, which was known as an excellent place for 
vacation even during the First World War. This fact is especially important today, because people have less and 
less time, both for themselves and their loved ones, and for spending it in nature. In addition, an increasing share 
of office work affects people's health. That is why the urban park model is ideal as a solution to this problem. Urban 
parks are becoming very attractive places, and they represent areas of green open spaces that are present in 
urban contexts and have an important recreational, ecological and social function, contributing to a better life.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023
T1 - Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка
SP - 167
EP - 174
ER - 
@conference{
author = "Вучић, Милица and Ђукић, Александра and Антонић, Бранислав",
year = "2023",
abstract = "Град Смедерево данас се доживљава као велико индустријско средиште Србије. Међутим, он има и многе друге потенцијале попут Смедеревске тврђаве. Велика предност града је и дуга дунавска обала уз коју се град развијао и захваљујући којој се дефинисао. Велики део приобалног земљишта данас није уређен у погледу градских намена и садржаја. Управо ови простори треба да се сачувају и добију на значају. Један од тих простора је стара рекреативна зона у Југову која је још у време Првог светског рата била препозната као одлично место за одмор. Ова чињеница је данас посебно значајна из разлога што људи имају све мање времена, како за себе и своје ближње, тако и за боравак у природи. Поред тога, све већи удео канцеларијаских послова утиче на здравље људи. Због тога је модел урбаног парка идеалан као решење овог проблема. Урбани паркови постају веома атрактивна места, а представљају површине зелених отворених простора које су присутне у урбаним контекстима и имају важну рекреативну, еколошку и друштвену функцију, доприносећи бољем квалитету живота., The city of Smederevo is considered as a large industrial center of the present-day Serbia. However, it has many 
other potentials, such as Smederevo Fortress. The great advantage of the city is the long Danube riverfront, along 
which the city developed and thanks to which has defined itself. A large part of the riverfront land today is not 
regulated in terms of urban functions and contents. Exactly these spaces should be preserved and gain 
importance. One of those areas is the old recreation area in Jugovo, which was known as an excellent place for 
vacation even during the First World War. This fact is especially important today, because people have less and 
less time, both for themselves and their loved ones, and for spending it in nature. In addition, an increasing share 
of office work affects people's health. That is why the urban park model is ideal as a solution to this problem. Urban 
parks are becoming very attractive places, and they represent areas of green open spaces that are present in 
urban contexts and have an important recreational, ecological and social function, contributing to a better life.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023",
title = "Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка",
pages = "167-174"
}
Вучић, М., Ђукић, А.,& Антонић, Б.. (2023). Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка. in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023
Београд : Удружење урбаниста Србије., 167-174.
Вучић М, Ђукић А, Антонић Б. Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка. in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023. 2023;:167-174..
Вучић, Милица, Ђукић, Александра, Антонић, Бранислав, "Регенерација смедеревског приобаља Југово по моделу урбаног парка" in Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја, Врњачка Бања, 18-20. мај 2023. = International conference 19th Summer School of Urbanism and Sustainable Development, Vrnjačka Banja, Serbia, May 18-20, 2023 (2023):167-174.

Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade

(Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture, 2023)

TY - CONF
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1268
AB - The project entitled Eco-friendly Built Environemtn (ECOBUILT) is implemented as a part of the Erasmus+ Mundus Design Measures Action (EMDM) in the period from February 2022 to April 2023. The project is led by RTU in collaboration with researchers from UB-FA and UNIGE.
The reason for undertaking ECOBUILT Consortium is based on the recognition that the framework of research, practice and education in the field of architectural and urban design faces numerous eco-oriented challenges and thematic issues such as climate change, environmentally sensitive development, green economy, sustainable cities and human settlements, and preservation of biodiversity and ecosystems. Above mentioned challenges require vital research and continuous improvement of curricular and extracurricular activities in a higher education, which should, in order to have a successful outcome, be transnationally carried out.
PB - Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture
T1 - Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1268
ER - 
@conference{
year = "2023",
abstract = "The project entitled Eco-friendly Built Environemtn (ECOBUILT) is implemented as a part of the Erasmus+ Mundus Design Measures Action (EMDM) in the period from February 2022 to April 2023. The project is led by RTU in collaboration with researchers from UB-FA and UNIGE.
The reason for undertaking ECOBUILT Consortium is based on the recognition that the framework of research, practice and education in the field of architectural and urban design faces numerous eco-oriented challenges and thematic issues such as climate change, environmentally sensitive development, green economy, sustainable cities and human settlements, and preservation of biodiversity and ecosystems. Above mentioned challenges require vital research and continuous improvement of curricular and extracurricular activities in a higher education, which should, in order to have a successful outcome, be transnationally carried out.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture",
title = "Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1268"
}
(2023). Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade. 
Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1268
Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1268 .
"Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1268 .

Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia

Milovanović, Aleksandra; Nikezić, Ana; Ristić Trajković, Jelena

(MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Milovanović, Aleksandra
AU - Nikezić, Ana
AU - Ristić Trajković, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1266
AB - This article addresses the contemporary framework of housing at the EU level in the era of the ‘Housing at the Centre’ approach. More specifically, the research focuses on mass housing neighbourhoods (MHN) as the leading pattern of urban transformation in European cities in the second half of the 20th century, with the intention being to decode the possibilities for its rehabilitation in line with integrated approaches. The article combines (1) a review-based and systematically-oriented approach, in order to provide a state of the art of EU design taxonomy related to the housing issue, and, more specifically, related to MHN, with (2) a comparative study between EU and national design taxonomies, in order to address their conditionality and possible mismatches. The research considers design taxonomy to gain a more comprehensive insight into the content and coherence between programme values and the relevant EU documents (declarations, statements, policy positions, resolutions, reports, communications, charters, action plans, opinions) related to the housing issue, or broader urban issues that include housing as the scope of observation. The taxonomy enables a conceptual methodological framework for a systematic, consistent, and complete description of key research relations. Accordingly, the specific objective of this article is to establish an evaluation framework for reprogramming of MHN based on the EU design taxonomy through (1) the development of the programming matrix for evaluation, which corresponds to the value-based architectural programming model; and (2) introducing Serbian national design taxonomy, in order to demonstrate the anticipation of design values based on the EU taxonomy within the local context. The results indicate the need to examine and test regulatory experimental settings through middle-out approaches, whose central research perspective will be built parallel and coherently through bottom-up inputs, created as the result of collaborative approaches at the community level, and top-down inputs which are the result of the strategic framework established in relation to priorities at the European level.
PB - MDPI
T2 - Buildings
T1 - Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia
VL - 13
IS - 3
SP - 723
DO - 10.3390/buildings13030723
ER - 
@article{
author = "Milovanović, Aleksandra and Nikezić, Ana and Ristić Trajković, Jelena",
year = "2023",
abstract = "This article addresses the contemporary framework of housing at the EU level in the era of the ‘Housing at the Centre’ approach. More specifically, the research focuses on mass housing neighbourhoods (MHN) as the leading pattern of urban transformation in European cities in the second half of the 20th century, with the intention being to decode the possibilities for its rehabilitation in line with integrated approaches. The article combines (1) a review-based and systematically-oriented approach, in order to provide a state of the art of EU design taxonomy related to the housing issue, and, more specifically, related to MHN, with (2) a comparative study between EU and national design taxonomies, in order to address their conditionality and possible mismatches. The research considers design taxonomy to gain a more comprehensive insight into the content and coherence between programme values and the relevant EU documents (declarations, statements, policy positions, resolutions, reports, communications, charters, action plans, opinions) related to the housing issue, or broader urban issues that include housing as the scope of observation. The taxonomy enables a conceptual methodological framework for a systematic, consistent, and complete description of key research relations. Accordingly, the specific objective of this article is to establish an evaluation framework for reprogramming of MHN based on the EU design taxonomy through (1) the development of the programming matrix for evaluation, which corresponds to the value-based architectural programming model; and (2) introducing Serbian national design taxonomy, in order to demonstrate the anticipation of design values based on the EU taxonomy within the local context. The results indicate the need to examine and test regulatory experimental settings through middle-out approaches, whose central research perspective will be built parallel and coherently through bottom-up inputs, created as the result of collaborative approaches at the community level, and top-down inputs which are the result of the strategic framework established in relation to priorities at the European level.",
publisher = "MDPI",
journal = "Buildings",
title = "Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia",
volume = "13",
number = "3",
pages = "723",
doi = "10.3390/buildings13030723"
}
Milovanović, A., Nikezić, A.,& Ristić Trajković, J.. (2023). Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia. in Buildings
MDPI., 13(3), 723.
https://doi.org/10.3390/buildings13030723
Milovanović A, Nikezić A, Ristić Trajković J. Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia. in Buildings. 2023;13(3):723.
doi:10.3390/buildings13030723 .
Milovanović, Aleksandra, Nikezić, Ana, Ristić Trajković, Jelena, "Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia" in Buildings, 13, no. 3 (2023):723,
https://doi.org/10.3390/buildings13030723 . .
1

Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education

Dragutinovic, Anica; Milovanovic, Aleksandra; Stojanovski, Mihajlo; Damjanovska, Tea; Đorđevic, Aleksandra; Nikezic, Ana; Pottgiesser, Uta; Ivanovska Deskova, Ana; Ivanovski, Jovan

(MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Dragutinovic, Anica
AU - Milovanovic, Aleksandra
AU - Stojanovski, Mihajlo
AU - Damjanovska, Tea
AU - Đorđevic, Aleksandra
AU - Nikezic, Ana
AU - Pottgiesser, Uta
AU - Ivanovska Deskova, Ana
AU - Ivanovski, Jovan
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1265
AB - The article presents the potentials and capacities of extracurricular activities such as student workshops for strengthening existing curricula and introducing emerging specialised areas, topics, and challenges into architectural higher education. The specific objective of this study is to enhance and test different pedagogical models for learning on the sustainable rehabilitation of mass housing neighbourhoods (MHN), as a specific type of modern heritage, through innovative extracurricular teaching practices based on interdisciplinarity, flexibility, and adaptability. This research presents three student workshops focusing on the rehabilitation of mass housing neighbourhoods (MHN), involving students, academics, and professionals from the field, organised in Germany, Serbia, and North Macedonia in 2022. Moreover, it engages a comparative analysis of the learning formats and approaches developed within this discipline-specific cross-border collaboration. The study provides (1) an insight into the comparative analysis of learning capabilities and (2) the formulation of workshop models supported by diagramming of the workshop structure. The conclusion of the article summarises the findings and highlights the essential aspects for engaging student workshops, as an instrument for generating operational knowledge in the field of mass housing rehabilitation.
PB - MDPI
T2 - Sustainability
T1 - Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education
VL - 15
IS - 3
SP - 2476
DO - 10.3390/su15032476
ER - 
@article{
author = "Dragutinovic, Anica and Milovanovic, Aleksandra and Stojanovski, Mihajlo and Damjanovska, Tea and Đorđevic, Aleksandra and Nikezic, Ana and Pottgiesser, Uta and Ivanovska Deskova, Ana and Ivanovski, Jovan",
year = "2023",
abstract = "The article presents the potentials and capacities of extracurricular activities such as student workshops for strengthening existing curricula and introducing emerging specialised areas, topics, and challenges into architectural higher education. The specific objective of this study is to enhance and test different pedagogical models for learning on the sustainable rehabilitation of mass housing neighbourhoods (MHN), as a specific type of modern heritage, through innovative extracurricular teaching practices based on interdisciplinarity, flexibility, and adaptability. This research presents three student workshops focusing on the rehabilitation of mass housing neighbourhoods (MHN), involving students, academics, and professionals from the field, organised in Germany, Serbia, and North Macedonia in 2022. Moreover, it engages a comparative analysis of the learning formats and approaches developed within this discipline-specific cross-border collaboration. The study provides (1) an insight into the comparative analysis of learning capabilities and (2) the formulation of workshop models supported by diagramming of the workshop structure. The conclusion of the article summarises the findings and highlights the essential aspects for engaging student workshops, as an instrument for generating operational knowledge in the field of mass housing rehabilitation.",
publisher = "MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education",
volume = "15",
number = "3",
pages = "2476",
doi = "10.3390/su15032476"
}
Dragutinovic, A., Milovanovic, A., Stojanovski, M., Damjanovska, T., Đorđevic, A., Nikezic, A., Pottgiesser, U., Ivanovska Deskova, A.,& Ivanovski, J.. (2023). Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education. in Sustainability
MDPI., 15(3), 2476.
https://doi.org/10.3390/su15032476
Dragutinovic A, Milovanovic A, Stojanovski M, Damjanovska T, Đorđevic A, Nikezic A, Pottgiesser U, Ivanovska Deskova A, Ivanovski J. Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education. in Sustainability. 2023;15(3):2476.
doi:10.3390/su15032476 .
Dragutinovic, Anica, Milovanovic, Aleksandra, Stojanovski, Mihajlo, Damjanovska, Tea, Đorđevic, Aleksandra, Nikezic, Ana, Pottgiesser, Uta, Ivanovska Deskova, Ana, Ivanovski, Jovan, "Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education" in Sustainability, 15, no. 3 (2023):2476,
https://doi.org/10.3390/su15032476 . .

Интегрисано моделирање и анализа архитектонских објеката [Електронски извор] : концептуално моделирање у програму Ревит : практикум

Деветаковић Радојевић, Мирјана

(Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, 2023)

TY - BOOK
AU - Деветаковић Радојевић, Мирјана
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1263
AB - Практикум који је пред вама настао је као подршка изборном
предмету „Интегрисано моделирање и анализа
архитектонских објеката“ и намењен је првенствено оним
студентима Универзитета у Београду – Архитектонског
факултета који овај предмет бирају са већ усвојеним
основним знањем коришћења програма Ревит. Овај
Практикум комплементаран је са постојећим курикулумом
кроз који се студенти упознају са основама концептуалног
моделирања.
Концептуално моделирање је једна од значајних фаза
информационог моделирања архитектонских објеката (BIM –
Building Information Modelling). У овој фази испитује се
основна геометрија објекта, његове димензије,
оријентациона корисна квадратура и односи са суседним
објектима.
У програму Ревит, концептуално моделирање одвија се у
посебном окружењу које се зове окружење за концептуални
дизајн (Conceptual Design Environment)......
PB - Универзитет у Београду - Архитектонски факултет
T1 - Интегрисано моделирање и анализа архитектонских објеката [Електронски извор] : концептуално моделирање у програму Ревит : практикум
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1263
ER - 
@book{
author = "Деветаковић Радојевић, Мирјана",
year = "2023",
abstract = "Практикум који је пред вама настао је као подршка изборном
предмету „Интегрисано моделирање и анализа
архитектонских објеката“ и намењен је првенствено оним
студентима Универзитета у Београду – Архитектонског
факултета који овај предмет бирају са већ усвојеним
основним знањем коришћења програма Ревит. Овај
Практикум комплементаран је са постојећим курикулумом
кроз који се студенти упознају са основама концептуалног
моделирања.
Концептуално моделирање је једна од значајних фаза
информационог моделирања архитектонских објеката (BIM –
Building Information Modelling). У овој фази испитује се
основна геометрија објекта, његове димензије,
оријентациона корисна квадратура и односи са суседним
објектима.
У програму Ревит, концептуално моделирање одвија се у
посебном окружењу које се зове окружење за концептуални
дизајн (Conceptual Design Environment)......",
publisher = "Универзитет у Београду - Архитектонски факултет",
title = "Интегрисано моделирање и анализа архитектонских објеката [Електронски извор] : концептуално моделирање у програму Ревит : практикум",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1263"
}
Деветаковић Радојевић, М.. (2023). Интегрисано моделирање и анализа архитектонских објеката [Електронски извор] : концептуално моделирање у програму Ревит : практикум. 
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1263
Деветаковић Радојевић М. Интегрисано моделирање и анализа архитектонских објеката [Електронски извор] : концептуално моделирање у програму Ревит : практикум. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1263 .
Деветаковић Радојевић, Мирјана, "Интегрисано моделирање и анализа архитектонских објеката [Електронски извор] : концептуално моделирање у програму Ревит : практикум" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1263 .

Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда

Milovanović, Aleksandra A.

(Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 2022)

TY - THES
AU - Milovanović, Aleksandra A.
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1269
AB - Предметна дисертација се гради на уверењу да је потреба за специфичним аналитичким истраживачким стратегијама и развојем методолошког оквира за њихову примену један од централних проблема у савременом делокругу архитектонског истраживања, едукације и праксе и у том смислу фокус усмерава ка откривању савремене природе методологије архитектонског програмирања, њеног развоја и корена. Повод и актуелност теме истраживања се тако огледа у неопходности редефинисања концептуалног и методолошког оквира програма у архитектонском дискурсу и пројектантском процесу у складу са актуелним пројектантским методама и школама мишљења. 

Како би се испитали сви изазови унутар пројектантске дисциплине, те осветлила процесна природа пројектовања, тематски оквир истраживања се усмерава ка парадигматској аргументацији методологије архитектонског програмирања и њеног положаја у савременом контексту истраживања и праксе кроз троструку истраживачку позицију – епистемологију, праксиологију и феноменологију пројектовања. Основни циљ истраживања је усмерен на развој научно заснованог приказа и критичке експликације о позицији и улози концептуалнометодолошког оквира програма у архитектонском дискурсу као аналитичког и вишекритеријумски усмереног апарата за систематизацију идеја, дефинисање пројектног проблема и евалуацију финалног пројектантског решења. 

Резултати истраживања укључују: (1) концепт – систематизовани преглед развоја теоријске мисли и практичне примене методологије програмирања и развоја дефиниције програма у архитектонском дискурсу уз хронолошки преглед библиографских извора и класификацију преседана према парадигмама, (2) контекст – систематизован преглед развоја и примене методологије програмирања у локалном контексту, и (3) курикулум – идентификацију програмских перспектива и модела и експликацију њихове улоге у оквиру савремених архитектонских истраживања, едукације и праксе. Кроз проучавање основних пројектантских метода и фокусно методологије архитектонског програмирања, дисертација је резултирала не само систематизованим прегледом података о анализи тематског оквира, већ и практичним сазнањима о релацијама између програмских перспектива и морфологије простора. Додатно, примена резултата истраживања успостављена је увођењем посредног предмета истраживања, просторног обухвата Трећег Београда.
AB - The dissertation is based on the belief that the need for specific analytical research strategies and the
development of a methodological framework for their application are the central problems in the
contemporary field of architectural research, education, and practice. In this sense, the focus is on
discovering the contemporary nature of architectural programming methodology, its development,
and its roots. The reason and topicality of the research are thus reflected in the need to redefine the
conceptual and methodological framework of the program in architectural discourse and design
process in accordance with new generations of design methods and schools of thought.
In order to decode all challenges within the design discipline, and highlight the process-based nature
of design, the thematic framework of research is directed towards paradigmatic argumentation of
architectural programming methodology and its position in the contemporary context of research and
practice through a triple research position – epistemology, praxiology and phenomenology of design.
The primary goal of the research is aimed at developing a scientifically-based presentation and critical
explanation of the position and role of the conceptual-methodological framework of the program in
architectural discourse as an analytical and multicriteria-oriented apparatus for systematizing ideas,
defining design problems, and evaluating final design solutions.
The research results include three pillars: (1) concept – systematized review of the theoretical
framework and practical application of architectural programming methodology, and program
definition in architectural discourse with a chronological review of bibliographic sources and
classification of precedents by paradigms, (2) context – systematic review of architectural
programming methodology development and application in the local context, and (3) curriculum –
identification of programming perspectives and models, and explication of their role within
contemporary architectural research, education and practice. Through the study of fundamental
design methods and methodology of architectural programming, the dissertation resulted not only in
a systematized paradigmatic review, but also in practical knowledge of the relationship between
programming perspectives and spatial morphology. In addition, the application of research results
was established by the introduction of an indirect subject of research, the spatial framework of the
Third Belgrade.
PB - Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
T1 - Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269
ER - 
@phdthesis{
author = "Milovanović, Aleksandra A.",
year = "2022",
abstract = "Предметна дисертација се гради на уверењу да је потреба за специфичним аналитичким истраживачким стратегијама и развојем методолошког оквира за њихову примену један од централних проблема у савременом делокругу архитектонског истраживања, едукације и праксе и у том смислу фокус усмерава ка откривању савремене природе методологије архитектонског програмирања, њеног развоја и корена. Повод и актуелност теме истраживања се тако огледа у неопходности редефинисања концептуалног и методолошког оквира програма у архитектонском дискурсу и пројектантском процесу у складу са актуелним пројектантским методама и школама мишљења. 

Како би се испитали сви изазови унутар пројектантске дисциплине, те осветлила процесна природа пројектовања, тематски оквир истраживања се усмерава ка парадигматској аргументацији методологије архитектонског програмирања и њеног положаја у савременом контексту истраживања и праксе кроз троструку истраживачку позицију – епистемологију, праксиологију и феноменологију пројектовања. Основни циљ истраживања је усмерен на развој научно заснованог приказа и критичке експликације о позицији и улози концептуалнометодолошког оквира програма у архитектонском дискурсу као аналитичког и вишекритеријумски усмереног апарата за систематизацију идеја, дефинисање пројектног проблема и евалуацију финалног пројектантског решења. 

Резултати истраживања укључују: (1) концепт – систематизовани преглед развоја теоријске мисли и практичне примене методологије програмирања и развоја дефиниције програма у архитектонском дискурсу уз хронолошки преглед библиографских извора и класификацију преседана према парадигмама, (2) контекст – систематизован преглед развоја и примене методологије програмирања у локалном контексту, и (3) курикулум – идентификацију програмских перспектива и модела и експликацију њихове улоге у оквиру савремених архитектонских истраживања, едукације и праксе. Кроз проучавање основних пројектантских метода и фокусно методологије архитектонског програмирања, дисертација је резултирала не само систематизованим прегледом података о анализи тематског оквира, већ и практичним сазнањима о релацијама између програмских перспектива и морфологије простора. Додатно, примена резултата истраживања успостављена је увођењем посредног предмета истраживања, просторног обухвата Трећег Београда., The dissertation is based on the belief that the need for specific analytical research strategies and the
development of a methodological framework for their application are the central problems in the
contemporary field of architectural research, education, and practice. In this sense, the focus is on
discovering the contemporary nature of architectural programming methodology, its development,
and its roots. The reason and topicality of the research are thus reflected in the need to redefine the
conceptual and methodological framework of the program in architectural discourse and design
process in accordance with new generations of design methods and schools of thought.
In order to decode all challenges within the design discipline, and highlight the process-based nature
of design, the thematic framework of research is directed towards paradigmatic argumentation of
architectural programming methodology and its position in the contemporary context of research and
practice through a triple research position – epistemology, praxiology and phenomenology of design.
The primary goal of the research is aimed at developing a scientifically-based presentation and critical
explanation of the position and role of the conceptual-methodological framework of the program in
architectural discourse as an analytical and multicriteria-oriented apparatus for systematizing ideas,
defining design problems, and evaluating final design solutions.
The research results include three pillars: (1) concept – systematized review of the theoretical
framework and practical application of architectural programming methodology, and program
definition in architectural discourse with a chronological review of bibliographic sources and
classification of precedents by paradigms, (2) context – systematic review of architectural
programming methodology development and application in the local context, and (3) curriculum –
identification of programming perspectives and models, and explication of their role within
contemporary architectural research, education and practice. Through the study of fundamental
design methods and methodology of architectural programming, the dissertation resulted not only in
a systematized paradigmatic review, but also in practical knowledge of the relationship between
programming perspectives and spatial morphology. In addition, the application of research results
was established by the introduction of an indirect subject of research, the spatial framework of the
Third Belgrade.",
publisher = "Универзитет у Београду, Архитектонски факултет",
title = "Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269"
}
Milovanović, A. A.. (2022). Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда. 
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269
Milovanović AA. Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269 .
Milovanović, Aleksandra A., "Улога методологије архитектонског програмирања у процесу пројектовања морфологије простора: пример Трећег Београда" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1269 .

Scene urbanog života : porodična kuća u savremenom gradu

Nikezić, Ana

(Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, 2022)

TY - BOOK
AU - Nikezić, Ana
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1255
AB - ...Scene urbanog života je knjiga koja prati
nastavu na izbornom predmetu Savremena
urbana kuća na drugom nivou studija na
Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom
fakultetu. Zajedno sa knjigom Formati za
urbani život formira podršku za razumevanje
složenosti i protivrečnosti fenomena
porodične - individualne kuće u uslovima
savremenog grada i društva. U želji da
podstaknu radikalnu transformaciju misli
i prakse, knjige Scene urbanog života i
Formati za urbani život osmišljene su na
način da podstaknu analitički proces čitanja
i razumevanja arhitekture, obezbede osnovu
za razvoj kritičkog mišljenja i podstaknu
refleksivnu praksu u oblasti arhitektonskog i
urbanističkog projektovanja.
Ishodište jeste projekcija ideja zasnovanih na
abdaktivnom promišljanju o temi savremene
urbane kuće; kao dragulj u moru inspiracija
koji pomaže da se otkrije kreativna, ali i logički
zasnovana snaga projektantske ideje....
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
T1 - Scene urbanog života : porodična kuća u savremenom gradu
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1255
ER - 
@book{
author = "Nikezić, Ana",
year = "2022",
abstract = "...Scene urbanog života je knjiga koja prati
nastavu na izbornom predmetu Savremena
urbana kuća na drugom nivou studija na
Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom
fakultetu. Zajedno sa knjigom Formati za
urbani život formira podršku za razumevanje
složenosti i protivrečnosti fenomena
porodične - individualne kuće u uslovima
savremenog grada i društva. U želji da
podstaknu radikalnu transformaciju misli
i prakse, knjige Scene urbanog života i
Formati za urbani život osmišljene su na
način da podstaknu analitički proces čitanja
i razumevanja arhitekture, obezbede osnovu
za razvoj kritičkog mišljenja i podstaknu
refleksivnu praksu u oblasti arhitektonskog i
urbanističkog projektovanja.
Ishodište jeste projekcija ideja zasnovanih na
abdaktivnom promišljanju o temi savremene
urbane kuće; kao dragulj u moru inspiracija
koji pomaže da se otkrije kreativna, ali i logički
zasnovana snaga projektantske ideje....",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet",
title = "Scene urbanog života : porodična kuća u savremenom gradu",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1255"
}
Nikezić, A.. (2022). Scene urbanog života : porodična kuća u savremenom gradu. 
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1255
Nikezić A. Scene urbanog života : porodična kuća u savremenom gradu. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1255 .
Nikezić, Ana, "Scene urbanog života : porodična kuća u savremenom gradu" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1255 .

ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма

Ђорђевић, Игор; Ступар, Александра; Ђукић, Александра; Грујичић, Александар; Антонић, Бранислав

(Београд : Универзитет у Београду -Архитектонски факултет, 2022)

TY - BOOK
AU - Ђорђевић, Игор
AU - Ступар, Александра
AU - Ђукић, Александра
AU - Грујичић, Александар
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1267
AB - ДАНУрБ+ пројекат је дао значајан нагласак образовном програму за децу и младе, јер је главни циљ био подизање свести о вредностима међукултуралног и локалног наслеђа како би се будућим генерацијама пружиле могућности за просперитет.
У едукативном програму желели смо да искористимо посебност реке Дунав, њену историју и њен значај за људе који живе поред ње. Знамо да су велике светске реке јединствене: повезују људе и цивилизације и подстичу комуникацију и дебату. Оне су инспирисале човечанство од памтивека. Дунав је једна од ових река, важан појас који повезује Европу, а његов потенцијал у образовне сврхе је широк и обиман као и сама река. Дунав се понекад назива најинтернационалнијом реком на свету, а заједно са својим притокама повезује више од 81 милион људи. Ово је довољан разлог за размишљање о заједничким интересима и везама и отвореним дијалогом о развоју наставних материјала који ће навести младе да цене ову европску реку у свим њеним аспектима и са свим њеним изазовима. Његов потенцијал још није истражен у образовном контексту, посебно са фокусом на друштвени развој и развој заједнице, укључујући теме као што су идентитет, заједничка историја, старе уметности и занати, туристички потенцијали и одржива решења за смањење градова из перспективе младих генерација.
PB - Београд : Универзитет у Београду -Архитектонски факултет
T1 - ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267
ER - 
@book{
author = "Ђорђевић, Игор and Ступар, Александра and Ђукић, Александра and Грујичић, Александар and Антонић, Бранислав",
year = "2022",
abstract = "ДАНУрБ+ пројекат је дао значајан нагласак образовном програму за децу и младе, јер је главни циљ био подизање свести о вредностима међукултуралног и локалног наслеђа како би се будућим генерацијама пружиле могућности за просперитет.
У едукативном програму желели смо да искористимо посебност реке Дунав, њену историју и њен значај за људе који живе поред ње. Знамо да су велике светске реке јединствене: повезују људе и цивилизације и подстичу комуникацију и дебату. Оне су инспирисале човечанство од памтивека. Дунав је једна од ових река, важан појас који повезује Европу, а његов потенцијал у образовне сврхе је широк и обиман као и сама река. Дунав се понекад назива најинтернационалнијом реком на свету, а заједно са својим притокама повезује више од 81 милион људи. Ово је довољан разлог за размишљање о заједничким интересима и везама и отвореним дијалогом о развоју наставних материјала који ће навести младе да цене ову европску реку у свим њеним аспектима и са свим њеним изазовима. Његов потенцијал још није истражен у образовном контексту, посебно са фокусом на друштвени развој и развој заједнице, укључујући теме као што су идентитет, заједничка историја, старе уметности и занати, туристички потенцијали и одржива решења за смањење градова из перспективе младих генерација.",
publisher = "Београд : Универзитет у Београду -Архитектонски факултет",
title = "ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267"
}
Ђорђевић, И., Ступар, А., Ђукић, А., Грујичић, А.,& Антонић, Б.. (2022). ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма. 
Београд : Универзитет у Београду -Архитектонски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267
Ђорђевић И, Ступар А, Ђукић А, Грујичић А, Антонић Б. ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267 .
Ђорђевић, Игор, Ступар, Александра, Ђукић, Александра, Грујичић, Александар, Антонић, Бранислав, "ДАНУрБ+ смернице за реализацију школских програма" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1267 .

Урбани и просторни аспекти депопулације у Србији

Антонић, Бранислав

(UNDP Србија, 2022)

TY - RPRT
AU - Антонић, Бранислав
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1262
AB - Депопулација на државном нивоу је постала један од главних развојних
изазова за многе европске земље. Ова појава је дубоко
повезана са опадањем на свим просторним нивоима: депопулација
регија, општина, градова и села. Депопулација села и сеоских средина је
вероватно најпознатија јер је присутна још од деценија после Другог
светског рата. Међутим, појава депопулације целих држава у мирнодопским
временима више је повезана са одскора присутном депопулацијом
градова. Већина бивших социјалистичких држава у Европи
почела је да се демографски смањује са падом социјализма, што је
изазвало изненадну и неконтролисану деиндустријализацију, а самим
тим и нагло опадање градског становништва. Слично томе, Португалија
и Грчка су почеле да губе становништво током економске кризе
2008. године, када је њихова градска привреда заснована на услугама
упала у кризу. Бугарска и Румунија су посебно индикативне у
овом смислу, јер су то најсиромашније земље ЕУ које највише губе
становништво и једине су са више од 90% градова који се смањују
(Рестрепо Цадавид ет ал., 2017). Ови аргументи јасно показују да је
демографско стање градова (односно урбани раст наспрам урбаног
опадања)161 сада међу кључним показатељима кретања (де)
популације на државном нивоу.
Србија такође показује дате демографско-просторне обрасце. Депопулација
села се уочавала у свим пописима становништва од шездесетих
година наовамо и сви национални просторни планови у последњих
пола века су то подвлачили као велики изазов, али планске мере за
решавање егзодуса са села нису имале већи утицај. Постсоцијалистичко
раздобље је управо издигло питање депопулације на нове нивое. Два
национална постсоцијалистичка пописа становништва, обављена 2002.
и 2011. године, показала су прве знаке истовремене демографске
кризе и на државном и на урбаном нивоу. Последњи попис из 2011.
године био је први који је показао демографско опадање већине
градских насеља (74%), што је било у оштром раскораку са растом четири
велика града – Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца. Ово се
може објаснити и чињеницом да је Србија земља са високо централизованом
влашћу у већим градовима, док управни окрузи (средњи ниво)
не постоје као самостални ентитети. Овакво стање оставља седишта
округа, који су уједно градови средње величине у Србији, без стварне
економске моћи и демографских и социјалних могућности, па они
не могу бити одговарајућа спона између великих градова и сеоских
залеђа. Као исход тога, депопулација средњих градова убрзава депопулацију
њихових округа, подређених мањих/сеоских општина и
већине села у њиховим зонама утицаја.
Додатни проблем представља и то што се Србија не граничи са високоразвијеним
европским земљама или светски важним туристичким
одредиштима, као што је средоземна обала за Хрватску или Праг за
Чешку републику. У складу с тим, спољни полови за репопулацију
и поновни развој не постоје, па се чини да је унутрашња просторна
равнотежа кључна за демографски развој земље. Имајући у виду да
је Србија по овим обележјима слична Бугарској и Румунији, упитни су
будући демографски изгледи и целе државе и њених градова. Са друге
стране, то посредно значи и да побољшање социо-економског положаја
средњих градова Србије може имати велик позитиван утицај на
њихове регије, округе и рурални развој.
Описани значај градова за опште трендове (де)популације није везан
само за Србију или Европу – то је последица све већег удела урбаног
становништва у свету. Градско становништво је од пре десетак година
постало преовлађујуће на свету. Према Извештају Уједињених
нација о светској урбанизацији, у градовима је 2018. године живело
55% светског становништва, а очекује се да овај удео порасте до
70% 2050. године. Најбрже ће расти управо већи градови (УН, 2019).
Сви ови подаци посредно говоре и да ће питања развоја градова, посебно
оних вишемилионских, имати све већи значај у развоју планете.
Поред тога, развој градова је кључан за просторни развој уопште,
регионални развој и развој села, а у том погледу се посебно истиче
положај малих и средњих градова као везе између већих градова и
сеоског залеђа. Развој и живост градова и од њих зависног сеоског
окружења блиско су условљени (УН, 2019).
PB - UNDP Србија
T2 - Национални извештај о људском развоју – Србија 2022: Људски развој као одговор на демографске промене
T1 - Урбани и просторни аспекти депопулације у Србији
SP - 179
EP - 204
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1262
ER - 
@techreport{
author = "Антонић, Бранислав",
year = "2022",
abstract = "Депопулација на државном нивоу је постала један од главних развојних
изазова за многе европске земље. Ова појава је дубоко
повезана са опадањем на свим просторним нивоима: депопулација
регија, општина, градова и села. Депопулација села и сеоских средина је
вероватно најпознатија јер је присутна још од деценија после Другог
светског рата. Међутим, појава депопулације целих држава у мирнодопским
временима више је повезана са одскора присутном депопулацијом
градова. Већина бивших социјалистичких држава у Европи
почела је да се демографски смањује са падом социјализма, што је
изазвало изненадну и неконтролисану деиндустријализацију, а самим
тим и нагло опадање градског становништва. Слично томе, Португалија
и Грчка су почеле да губе становништво током економске кризе
2008. године, када је њихова градска привреда заснована на услугама
упала у кризу. Бугарска и Румунија су посебно индикативне у
овом смислу, јер су то најсиромашније земље ЕУ које највише губе
становништво и једине су са више од 90% градова који се смањују
(Рестрепо Цадавид ет ал., 2017). Ови аргументи јасно показују да је
демографско стање градова (односно урбани раст наспрам урбаног
опадања)161 сада међу кључним показатељима кретања (де)
популације на државном нивоу.
Србија такође показује дате демографско-просторне обрасце. Депопулација
села се уочавала у свим пописима становништва од шездесетих
година наовамо и сви национални просторни планови у последњих
пола века су то подвлачили као велики изазов, али планске мере за
решавање егзодуса са села нису имале већи утицај. Постсоцијалистичко
раздобље је управо издигло питање депопулације на нове нивое. Два
национална постсоцијалистичка пописа становништва, обављена 2002.
и 2011. године, показала су прве знаке истовремене демографске
кризе и на државном и на урбаном нивоу. Последњи попис из 2011.
године био је први који је показао демографско опадање већине
градских насеља (74%), што је било у оштром раскораку са растом четири
велика града – Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца. Ово се
може објаснити и чињеницом да је Србија земља са високо централизованом
влашћу у већим градовима, док управни окрузи (средњи ниво)
не постоје као самостални ентитети. Овакво стање оставља седишта
округа, који су уједно градови средње величине у Србији, без стварне
економске моћи и демографских и социјалних могућности, па они
не могу бити одговарајућа спона између великих градова и сеоских
залеђа. Као исход тога, депопулација средњих градова убрзава депопулацију
њихових округа, подређених мањих/сеоских општина и
већине села у њиховим зонама утицаја.
Додатни проблем представља и то што се Србија не граничи са високоразвијеним
европским земљама или светски важним туристичким
одредиштима, као што је средоземна обала за Хрватску или Праг за
Чешку републику. У складу с тим, спољни полови за репопулацију
и поновни развој не постоје, па се чини да је унутрашња просторна
равнотежа кључна за демографски развој земље. Имајући у виду да
је Србија по овим обележјима слична Бугарској и Румунији, упитни су
будући демографски изгледи и целе државе и њених градова. Са друге
стране, то посредно значи и да побољшање социо-економског положаја
средњих градова Србије може имати велик позитиван утицај на
њихове регије, округе и рурални развој.
Описани значај градова за опште трендове (де)популације није везан
само за Србију или Европу – то је последица све већег удела урбаног
становништва у свету. Градско становништво је од пре десетак година
постало преовлађујуће на свету. Према Извештају Уједињених
нација о светској урбанизацији, у градовима је 2018. године живело
55% светског становништва, а очекује се да овај удео порасте до
70% 2050. године. Најбрже ће расти управо већи градови (УН, 2019).
Сви ови подаци посредно говоре и да ће питања развоја градова, посебно
оних вишемилионских, имати све већи значај у развоју планете.
Поред тога, развој градова је кључан за просторни развој уопште,
регионални развој и развој села, а у том погледу се посебно истиче
положај малих и средњих градова као везе између већих градова и
сеоског залеђа. Развој и живост градова и од њих зависног сеоског
окружења блиско су условљени (УН, 2019).",
publisher = "UNDP Србија",
journal = "Национални извештај о људском развоју – Србија 2022: Људски развој као одговор на демографске промене",
title = "Урбани и просторни аспекти депопулације у Србији",
pages = "179-204",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1262"
}
Антонић, Б.. (2022). Урбани и просторни аспекти депопулације у Србији. in Национални извештај о људском развоју – Србија 2022: Људски развој као одговор на демографске промене
UNDP Србија., 179-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1262
Антонић Б. Урбани и просторни аспекти депопулације у Србији. in Национални извештај о људском развоју – Србија 2022: Људски развој као одговор на демографске промене. 2022;:179-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1262 .
Антонић, Бранислав, "Урбани и просторни аспекти депопулације у Србији" in Национални извештај о људском развоју – Србија 2022: Људски развој као одговор на демографске промене (2022):179-204,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1262 .

Digital Technologies for Urban Regeneration: A Case Study of the Former Bileća Street in Trebinje, Bosnia and Herzegovina

Guzijan, Jasna; Aleksandra, Đukić; Vaništa Lazаrević, Eva; Cvijić, Siniša; Radić, Simo

(AMPS PROCEEDINGS SERIES, 2022)

TY - CONF
AU - Guzijan, Jasna
AU - Aleksandra, Đukić
AU - Vaništa Lazаrević, Eva
AU - Cvijić, Siniša
AU - Radić, Simo
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1261
AB - The Digital or Fourth Industrial Revolution, which began in the 1980s, is the event that has
contributed the most substantially to possibilities for global information dissemination. The explosion
of digital technologies over the last twenty years has brought change to the conventional workflow.
Institutions dealing with cultural heritage have recognised the opportunities afforded by digital
technologies for the preservation of tangible and intangible heritage, especially the great potential
they have shown for improving public access to different forms of cultural heritage and its
reuse.1Over the last two decades, there has been a debate among experts about the benefits and
drawbacks of using digital technologies for the purpose of preservation of cultural heritage, as well as
the relationship between the material and virtual worlds. Digitisation has caused many controversies
and dilemmas as to whether digital technologies can recapture the past outside what was previously
the human sociocultural context. Heritage is revitalised not solely for its spatial presentation, but also
for the experience and magic of feeling that one is in the past. This is a creative approach that allows
one to experience history using all senses and is a way to present heritage that really appeals to
people. The upside of digital technology is that it allows the protection, conservation and promotion
of tangible and intangible heritage. Ideas and initiatives such as virtual museums, libraries and
galleries are readily embraced when a site or an institution cannot be accessed physically, and they
were actively implemented during the COVID-19 pandemic. It is often reiterated that the ultimate
goal of using digital technology is to understand the past and to appreciate the achievements of
ancestors. 2 The European Commission launched Europeana, a platform that provides access to
cultural heritage through digital technology and is freely publicly accessible. 3 The use of digital
technology is a two-way process in that it has influenced our understanding of heritage on the one
hand, while on the other, cultural heritage has also influenced how digital tools can be used.
PB - AMPS PROCEEDINGS SERIES
C3 - (IN)TANGIBLE HERITAGE(S): Design, culture and technology – past, present, and future: Proceedings
T1 - Digital Technologies for Urban Regeneration: A Case Study of the Former Bileća Street in Trebinje, Bosnia and Herzegovina
SP - 369
EP - 377
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1261
ER - 
@conference{
author = "Guzijan, Jasna and Aleksandra, Đukić and Vaništa Lazаrević, Eva and Cvijić, Siniša and Radić, Simo",
year = "2022",
abstract = "The Digital or Fourth Industrial Revolution, which began in the 1980s, is the event that has
contributed the most substantially to possibilities for global information dissemination. The explosion
of digital technologies over the last twenty years has brought change to the conventional workflow.
Institutions dealing with cultural heritage have recognised the opportunities afforded by digital
technologies for the preservation of tangible and intangible heritage, especially the great potential
they have shown for improving public access to different forms of cultural heritage and its
reuse.1Over the last two decades, there has been a debate among experts about the benefits and
drawbacks of using digital technologies for the purpose of preservation of cultural heritage, as well as
the relationship between the material and virtual worlds. Digitisation has caused many controversies
and dilemmas as to whether digital technologies can recapture the past outside what was previously
the human sociocultural context. Heritage is revitalised not solely for its spatial presentation, but also
for the experience and magic of feeling that one is in the past. This is a creative approach that allows
one to experience history using all senses and is a way to present heritage that really appeals to
people. The upside of digital technology is that it allows the protection, conservation and promotion
of tangible and intangible heritage. Ideas and initiatives such as virtual museums, libraries and
galleries are readily embraced when a site or an institution cannot be accessed physically, and they
were actively implemented during the COVID-19 pandemic. It is often reiterated that the ultimate
goal of using digital technology is to understand the past and to appreciate the achievements of
ancestors. 2 The European Commission launched Europeana, a platform that provides access to
cultural heritage through digital technology and is freely publicly accessible. 3 The use of digital
technology is a two-way process in that it has influenced our understanding of heritage on the one
hand, while on the other, cultural heritage has also influenced how digital tools can be used.",
publisher = "AMPS PROCEEDINGS SERIES",
journal = "(IN)TANGIBLE HERITAGE(S): Design, culture and technology – past, present, and future: Proceedings",
title = "Digital Technologies for Urban Regeneration: A Case Study of the Former Bileća Street in Trebinje, Bosnia and Herzegovina",
pages = "369-377",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1261"
}
Guzijan, J., Aleksandra, Đ., Vaništa Lazаrević, E., Cvijić, S.,& Radić, S.. (2022). Digital Technologies for Urban Regeneration: A Case Study of the Former Bileća Street in Trebinje, Bosnia and Herzegovina. in (IN)TANGIBLE HERITAGE(S): Design, culture and technology – past, present, and future: Proceedings
AMPS PROCEEDINGS SERIES., 369-377.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1261
Guzijan J, Aleksandra Đ, Vaništa Lazаrević E, Cvijić S, Radić S. Digital Technologies for Urban Regeneration: A Case Study of the Former Bileća Street in Trebinje, Bosnia and Herzegovina. in (IN)TANGIBLE HERITAGE(S): Design, culture and technology – past, present, and future: Proceedings. 2022;:369-377.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1261 .
Guzijan, Jasna, Aleksandra, Đukić, Vaništa Lazаrević, Eva, Cvijić, Siniša, Radić, Simo, "Digital Technologies for Urban Regeneration: A Case Study of the Former Bileća Street in Trebinje, Bosnia and Herzegovina" in (IN)TANGIBLE HERITAGE(S): Design, culture and technology – past, present, and future: Proceedings (2022):369-377,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1261 .

Strategy of integrated refurbishment of post-war housing stock in Serbia using exoskeletons

Lević, Bojana; Ljiljana, Djukanovic

(IOP Publishing Ltd, 2022)

TY - CONF
AU - Lević, Bojana
AU - Ljiljana, Djukanovic
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1260
AB - The functional and architectural obsolescence of the post-war multi-family housing
stock, and high energy consumption of the buildings, are characteristics that require complex
and integrated renovation. The research problem is the high energy consumption for heating
the existing multi-family residential buildings built in the period 1946-1970. Those buildings
are one quarter of the total multifamily housing stock of Serbia. The approach of renovating
existing buildings by adding exoskeletons has its functional advantages that set it apart as one
of the more significant approaches to complex building renovation. The subject of the research
includes the analysis of the application of the exoskeleton addition strategy to existing multifamily buildings in order to achieve high energy efficiency of buildings and increase the space
of residential units, and improve vertical communications of buildings. The aim of the research
is to examine the advantages of the approach to integrated improvement of existing building by
applying the strategy of exoskeleton addition, which includes energy, spatial and functional
improvement of the existing building. The paper will define the methodological procedure of
exoskeleton application from the initial idea, identification of the research problem, strategy of
its application, to the results that can be achieved by such a procedure.
PB - IOP Publishing Ltd
C3 - IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022) 22/10/2022 - 23/10/2022 Athens, Greece
T1 - Strategy of integrated refurbishment of post-war housing stock in Serbia using exoskeletons
VL - 1123
DO - 10.1088/1755-1315/1123/1/012022
ER - 
@conference{
author = "Lević, Bojana and Ljiljana, Djukanovic",
year = "2022",
abstract = "The functional and architectural obsolescence of the post-war multi-family housing
stock, and high energy consumption of the buildings, are characteristics that require complex
and integrated renovation. The research problem is the high energy consumption for heating
the existing multi-family residential buildings built in the period 1946-1970. Those buildings
are one quarter of the total multifamily housing stock of Serbia. The approach of renovating
existing buildings by adding exoskeletons has its functional advantages that set it apart as one
of the more significant approaches to complex building renovation. The subject of the research
includes the analysis of the application of the exoskeleton addition strategy to existing multifamily buildings in order to achieve high energy efficiency of buildings and increase the space
of residential units, and improve vertical communications of buildings. The aim of the research
is to examine the advantages of the approach to integrated improvement of existing building by
applying the strategy of exoskeleton addition, which includes energy, spatial and functional
improvement of the existing building. The paper will define the methodological procedure of
exoskeleton application from the initial idea, identification of the research problem, strategy of
its application, to the results that can be achieved by such a procedure.",
publisher = "IOP Publishing Ltd",
journal = "IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022) 22/10/2022 - 23/10/2022 Athens, Greece",
title = "Strategy of integrated refurbishment of post-war housing stock in Serbia using exoskeletons",
volume = "1123",
doi = "10.1088/1755-1315/1123/1/012022"
}
Lević, B.,& Ljiljana, D.. (2022). Strategy of integrated refurbishment of post-war housing stock in Serbia using exoskeletons. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022) 22/10/2022 - 23/10/2022 Athens, Greece
IOP Publishing Ltd., 1123.
https://doi.org/10.1088/1755-1315/1123/1/012022
Lević B, Ljiljana D. Strategy of integrated refurbishment of post-war housing stock in Serbia using exoskeletons. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022) 22/10/2022 - 23/10/2022 Athens, Greece. 2022;1123.
doi:10.1088/1755-1315/1123/1/012022 .
Lević, Bojana, Ljiljana, Djukanovic, "Strategy of integrated refurbishment of post-war housing stock in Serbia using exoskeletons" in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022) 22/10/2022 - 23/10/2022 Athens, Greece, 1123 (2022),
https://doi.org/10.1088/1755-1315/1123/1/012022 . .

Creating Sustainable Buildings: Structural Design Based on the Criterion of Social Benefits for Building Users

Nenadović, Aleksandra; Milošević, Jelena

(MDPI, 2022)

TY - JOUR
AU - Nenadović, Aleksandra
AU - Milošević, Jelena
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1219
AB - Sustainable building involves reducing negative environmental impacts with a simultaneous increase in life quality. The aim is to optimize building performances while considering all
aspects of sustainability: environmental, economic, and social. The building structure determines the
building’s performances, and it should be designed and evaluated as a subsystem of the building,
in line with the objectives of the system–building. This paper investigates structural design based
on integrated design objectives within the criterion of social benefits for users throughout the use
phase of the building, focusing on protection and safety, aspects of comfort, spatial organization,
spatial adaptability, and maintenance. The problem was studied using integrative literature review
methodology and system theory. The main findings of the research are a review and critical analysis
of the representative literature and the derived conceptual framework for structural design based on
the criterion of social benefits for building users, which should support more comprehensive and
more efficient decision-making during systemic design and optimization of buildings. The presented
integrated literature review indicates the need for the application of a systemic approach to structural
design in order to create sustainable buildings.
PB - MDPI
T2 - Sustainability
T1 - Creating Sustainable Buildings: Structural Design Based on the Criterion of Social Benefits for Building Users
VL - 14
IS - 4
SP - 2133
DO - 10.3390/su14042133
ER - 
@article{
author = "Nenadović, Aleksandra and Milošević, Jelena",
year = "2022",
abstract = "Sustainable building involves reducing negative environmental impacts with a simultaneous increase in life quality. The aim is to optimize building performances while considering all
aspects of sustainability: environmental, economic, and social. The building structure determines the
building’s performances, and it should be designed and evaluated as a subsystem of the building,
in line with the objectives of the system–building. This paper investigates structural design based
on integrated design objectives within the criterion of social benefits for users throughout the use
phase of the building, focusing on protection and safety, aspects of comfort, spatial organization,
spatial adaptability, and maintenance. The problem was studied using integrative literature review
methodology and system theory. The main findings of the research are a review and critical analysis
of the representative literature and the derived conceptual framework for structural design based on
the criterion of social benefits for building users, which should support more comprehensive and
more efficient decision-making during systemic design and optimization of buildings. The presented
integrated literature review indicates the need for the application of a systemic approach to structural
design in order to create sustainable buildings.",
publisher = "MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "Creating Sustainable Buildings: Structural Design Based on the Criterion of Social Benefits for Building Users",
volume = "14",
number = "4",
pages = "2133",
doi = "10.3390/su14042133"
}
Nenadović, A.,& Milošević, J.. (2022). Creating Sustainable Buildings: Structural Design Based on the Criterion of Social Benefits for Building Users. in Sustainability
MDPI., 14(4), 2133.
https://doi.org/10.3390/su14042133
Nenadović A, Milošević J. Creating Sustainable Buildings: Structural Design Based on the Criterion of Social Benefits for Building Users. in Sustainability. 2022;14(4):2133.
doi:10.3390/su14042133 .
Nenadović, Aleksandra, Milošević, Jelena, "Creating Sustainable Buildings: Structural Design Based on the Criterion of Social Benefits for Building Users" in Sustainability, 14, no. 4 (2022):2133,
https://doi.org/10.3390/su14042133 . .
3

The Transformation of Dorćol Power Plant: Triggering a Sustainable Urban Regeneration or Selling the Heritage?

Simic, Ivan; Stupar, Aleksandra; Grujicic, Aleksandar; Mihajlov, Vladimir; Cvetkovic, Marija

(Basel : MDPI, 2022)

TY - JOUR
AU - Simic, Ivan
AU - Stupar, Aleksandra
AU - Grujicic, Aleksandar
AU - Mihajlov, Vladimir
AU - Cvetkovic, Marija
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1212
AB - The power plant “Power and Light” (1932, Belgrade) was the first one to generate alternating current in Serbia. Situated along the Danube river, it represented a part of an industrial area positioned in the Dorćol neighborhood, close to the urban core. Since 2005, the whole area has been exposed to a significant transformation into a luxurious residential and commercial complex, triggered by the intentions of private investors and directed by the ideas of changing city authorities. Considering the unpredictable local context created by the dominant post-socialist transitional economy, the article focuses on the sensitive relationship between the social sustainability of the ongoing urban regeneration plans and the emerging neoliberal forces targeting the areas of industrial heritage. Consequently, the case of the Dorćol ex-power plant and the anticipated changes in its urban surrounding are analyzed according to the selected principles of social sustainability. Revealing numerous controversies, both on the level of preferred urban policies and their questionable application, this case addresses the problems of heritage (re)use and regeneration in an environment of fast-shifting governmental priorities and financial flows, with reduced receptivity to sustainable solutions.
PB - Basel : MDPI
T2 - Sustainability
T1 - The Transformation of Dorćol Power Plant: Triggering a Sustainable Urban Regeneration or Selling the Heritage?
VL - 14
IS - 1
DO - 10.3390/su14010523
ER - 
@article{
author = "Simic, Ivan and Stupar, Aleksandra and Grujicic, Aleksandar and Mihajlov, Vladimir and Cvetkovic, Marija",
year = "2022",
abstract = "The power plant “Power and Light” (1932, Belgrade) was the first one to generate alternating current in Serbia. Situated along the Danube river, it represented a part of an industrial area positioned in the Dorćol neighborhood, close to the urban core. Since 2005, the whole area has been exposed to a significant transformation into a luxurious residential and commercial complex, triggered by the intentions of private investors and directed by the ideas of changing city authorities. Considering the unpredictable local context created by the dominant post-socialist transitional economy, the article focuses on the sensitive relationship between the social sustainability of the ongoing urban regeneration plans and the emerging neoliberal forces targeting the areas of industrial heritage. Consequently, the case of the Dorćol ex-power plant and the anticipated changes in its urban surrounding are analyzed according to the selected principles of social sustainability. Revealing numerous controversies, both on the level of preferred urban policies and their questionable application, this case addresses the problems of heritage (re)use and regeneration in an environment of fast-shifting governmental priorities and financial flows, with reduced receptivity to sustainable solutions.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "The Transformation of Dorćol Power Plant: Triggering a Sustainable Urban Regeneration or Selling the Heritage?",
volume = "14",
number = "1",
doi = "10.3390/su14010523"
}
Simic, I., Stupar, A., Grujicic, A., Mihajlov, V.,& Cvetkovic, M.. (2022). The Transformation of Dorćol Power Plant: Triggering a Sustainable Urban Regeneration or Selling the Heritage?. in Sustainability
Basel : MDPI., 14(1).
https://doi.org/10.3390/su14010523
Simic I, Stupar A, Grujicic A, Mihajlov V, Cvetkovic M. The Transformation of Dorćol Power Plant: Triggering a Sustainable Urban Regeneration or Selling the Heritage?. in Sustainability. 2022;14(1).
doi:10.3390/su14010523 .
Simic, Ivan, Stupar, Aleksandra, Grujicic, Aleksandar, Mihajlov, Vladimir, Cvetkovic, Marija, "The Transformation of Dorćol Power Plant: Triggering a Sustainable Urban Regeneration or Selling the Heritage?" in Sustainability, 14, no. 1 (2022),
https://doi.org/10.3390/su14010523 . .
2

Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces

Rakonjac, Ivana; Rakonjac, Ivan; Zorić, Ana; Djokić, Vladan; Milojević, Milica P.; Rajić, Milena

(Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2022)

TY - JOUR
AU - Rakonjac, Ivana
AU - Rakonjac, Ivan
AU - Zorić, Ana
AU - Djokić, Vladan
AU - Milojević, Milica P.
AU - Rajić, Milena
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1211
AB - This work identifies lighting as a non-invasive method for the transformation of a space that simultaneously and unconstructively articulates various activities and
does not interfere with the inherited physical framework. Through experimental research and a case study of the "Eastern City Gate of Belgrade" housing settlement in
Serbia, which was designed and built in the second half of the 20th century, the activity rhythm of a contemporary user is explored. The research goal was to recognise the
decision-making tools for increasing the quality of open public spaces during the night-time mode of use by improving the quality of lighting. The study proposes the new
lighting design model that supports night-time leisure activities in mass housing open public spaces in the contemporary urban context.
PB - Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
PB - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
PB - Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
T2 - Tehnicki Vjesnik
T1 - Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces
VL - 29
IS - 1
SP - 157
EP - 171
DO - 10.17559/TV-20210820222900
ER - 
@article{
author = "Rakonjac, Ivana and Rakonjac, Ivan and Zorić, Ana and Djokić, Vladan and Milojević, Milica P. and Rajić, Milena",
year = "2022",
abstract = "This work identifies lighting as a non-invasive method for the transformation of a space that simultaneously and unconstructively articulates various activities and
does not interfere with the inherited physical framework. Through experimental research and a case study of the "Eastern City Gate of Belgrade" housing settlement in
Serbia, which was designed and built in the second half of the 20th century, the activity rhythm of a contemporary user is explored. The research goal was to recognise the
decision-making tools for increasing the quality of open public spaces during the night-time mode of use by improving the quality of lighting. The study proposes the new
lighting design model that supports night-time leisure activities in mass housing open public spaces in the contemporary urban context.",
publisher = "Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek",
journal = "Tehnicki Vjesnik",
title = "Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces",
volume = "29",
number = "1",
pages = "157-171",
doi = "10.17559/TV-20210820222900"
}
Rakonjac, I., Rakonjac, I., Zorić, A., Djokić, V., Milojević, M. P.,& Rajić, M.. (2022). Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces. in Tehnicki Vjesnik
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu., 29(1), 157-171.
https://doi.org/10.17559/TV-20210820222900
Rakonjac I, Rakonjac I, Zorić A, Djokić V, Milojević MP, Rajić M. Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces. in Tehnicki Vjesnik. 2022;29(1):157-171.
doi:10.17559/TV-20210820222900 .
Rakonjac, Ivana, Rakonjac, Ivan, Zorić, Ana, Djokić, Vladan, Milojević, Milica P., Rajić, Milena, "Light as a Medium for Supporting Leisure Activities in Open Public Spaces" in Tehnicki Vjesnik, 29, no. 1 (2022):157-171,
https://doi.org/10.17559/TV-20210820222900 . .
2

Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу

Антонић, Бранислав; Ђукић, Александра; Ева, Ваништа Лазаревић; Јелена, Марић

(Универзитет у Београду - Факултет безбедности, 2022)

TY - CONF
AU - Антонић, Бранислав
AU - Ђукић, Александра
AU - Ева, Ваништа Лазаревић
AU - Јелена, Марић
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1258
AB - Урбана безбедност је постала суштински квалитет простора за локалну заједницу. Због тога је Нова урбана агенда из 2016. године, позната и као Habitat III, обухватила иновативне и инклузивне приступе урбаној безбедности на глобалном нивоу. Слично томе, Европска комисија је 2017. године донела Акциони план за заштиту јавних простора, који такође укључује поступак превенције криминала кроз дизајн окружења (CPTED) као важно средство за ситуациону превенцију у урбаном простору. Овај акциони план је усвојила и Република Србија. Међутим, ставови који се односе на CPTED не постоје у важећем Закону о планирању и изградњи, тако да стручњаци за урбанизам и архитектонско пројектовање нису у обавези да их разматрају или укључе у свој рад. На Архитектонском факултету у Београду се негује другачији став. Прво, успостављен је теоријски предмет о обликовању отворених градских простора, који укључује и тему урбане безбедности. Студенти који заврше дати предмет стичу знање које би требало да даље користе у својим студио пројектима. Током пролећног семестра 2019/2020. студенти су тестирали своје урбанистичке пројекте новог приобаља Голупца према седам ЦПТЕД атрибута урбане безбедности: прилаз и кретање, објекти, надгледање, власништво, физичка заштита, активности и управљање и одржавање. Резултати овог теста и њихова компаративна анализа показују да студенти користе знања из теоријског предмета у процесу пројектовања, али и да се одређена побољшања у методологији наставе могу применити у будућности.
PB - Универзитет у Београду - Факултет безбедности
C3 - Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija
T1 - Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу
SP - 63
EP - 72
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258
ER - 
@conference{
author = "Антонић, Бранислав and Ђукић, Александра and Ева, Ваништа Лазаревић and Јелена, Марић",
year = "2022",
abstract = "Урбана безбедност је постала суштински квалитет простора за локалну заједницу. Због тога је Нова урбана агенда из 2016. године, позната и као Habitat III, обухватила иновативне и инклузивне приступе урбаној безбедности на глобалном нивоу. Слично томе, Европска комисија је 2017. године донела Акциони план за заштиту јавних простора, који такође укључује поступак превенције криминала кроз дизајн окружења (CPTED) као важно средство за ситуациону превенцију у урбаном простору. Овај акциони план је усвојила и Република Србија. Међутим, ставови који се односе на CPTED не постоје у важећем Закону о планирању и изградњи, тако да стручњаци за урбанизам и архитектонско пројектовање нису у обавези да их разматрају или укључе у свој рад. На Архитектонском факултету у Београду се негује другачији став. Прво, успостављен је теоријски предмет о обликовању отворених градских простора, који укључује и тему урбане безбедности. Студенти који заврше дати предмет стичу знање које би требало да даље користе у својим студио пројектима. Током пролећног семестра 2019/2020. студенти су тестирали своје урбанистичке пројекте новог приобаља Голупца према седам ЦПТЕД атрибута урбане безбедности: прилаз и кретање, објекти, надгледање, власништво, физичка заштита, активности и управљање и одржавање. Резултати овог теста и њихова компаративна анализа показују да студенти користе знања из теоријског предмета у процесу пројектовања, али и да се одређена побољшања у методологији наставе могу применити у будућности.",
publisher = "Универзитет у Београду - Факултет безбедности",
journal = "Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija",
title = "Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу",
pages = "63-72",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258"
}
Антонић, Б., Ђукић, А., Ева, В. Л.,& Јелена, М.. (2022). Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу. in Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija
Универзитет у Београду - Факултет безбедности., 63-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258
Антонић Б, Ђукић А, Ева ВЛ, Јелена М. Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу. in Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija. 2022;:63-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258 .
Антонић, Бранислав, Ђукић, Александра, Ева, Ваништа Лазаревић, Јелена, Марић, "Учење урбане безбедности у студију за урбанистичко пројектовање: студентски пројекти за ново приобаље у Голупцу" in Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija (2022):63-72,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1258 .

Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija

(Beograd : Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, 2022)

TY - BOOK
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1259
AB - Drugu naučnu konferenciju o urbanoj bezbednosti i urbanom razvoju u Republici Srbiji
su nakon 5 godina ponovo organizovali Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakultet
Univerziteta u Beogradu s ciljem da se nastavi akademska rasprava o kompleksnosti sve
izraženijih bezbednosnih izazova u urbanom prostoru. Na dnevnom redu su se našle teme
koje su na različite načine povezale dve akademske institucije, ali i više naučnih disciplina
čija se polja rada i istraživanja vezuju za (urbani) prostor i koje su otvorile mogućnost za
intelektualno i institucionalno nadmetanje u stvaranju širokog polja urbanih istraživanja ili
angažovanja u istinski multidisciplinarnim i interdisciplinarnim pristupima u istraživanju.
Bezbednost u gradovima je već dugo vremena ključna tema brojnih foruma, konferencija
i seminara, kako na globalnom, tako i na regionalnom, nacionalnom, ali i lokalnom nivou.
Pitanje urbane bezbednosti, iako je deo nacionalne bezbednosti, sve više dobija na značaju
i zahteva posebnu pažnju istraživača, ali i praktičara. S druge strane, pitanje urbanog
razvoja potražuje veću saradnju i interdisciplinarno povezivanje sa studijama bezbednosti,
ali i drugim studijama i naučnim disciplinama koje se bave urbanim prostorom. Gradovi su
sve više u središtu svetskih ekonomskih, ali i političkih i bezbednosnih aktivnosti, a procesi
urbanizacije bezbednosti, globalizacije, urbanog razvoja i transformacije gradova dodatno
čine ove aktivnosti još složenijim......
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
T1 - Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1259
ER - 
@book{
year = "2022",
abstract = "Drugu naučnu konferenciju o urbanoj bezbednosti i urbanom razvoju u Republici Srbiji
su nakon 5 godina ponovo organizovali Fakultet bezbednosti i Arhitektonski fakultet
Univerziteta u Beogradu s ciljem da se nastavi akademska rasprava o kompleksnosti sve
izraženijih bezbednosnih izazova u urbanom prostoru. Na dnevnom redu su se našle teme
koje su na različite načine povezale dve akademske institucije, ali i više naučnih disciplina
čija se polja rada i istraživanja vezuju za (urbani) prostor i koje su otvorile mogućnost za
intelektualno i institucionalno nadmetanje u stvaranju širokog polja urbanih istraživanja ili
angažovanja u istinski multidisciplinarnim i interdisciplinarnim pristupima u istraživanju.
Bezbednost u gradovima je već dugo vremena ključna tema brojnih foruma, konferencija
i seminara, kako na globalnom, tako i na regionalnom, nacionalnom, ali i lokalnom nivou.
Pitanje urbane bezbednosti, iako je deo nacionalne bezbednosti, sve više dobija na značaju
i zahteva posebnu pažnju istraživača, ali i praktičara. S druge strane, pitanje urbanog
razvoja potražuje veću saradnju i interdisciplinarno povezivanje sa studijama bezbednosti,
ali i drugim studijama i naučnim disciplinama koje se bave urbanim prostorom. Gradovi su
sve više u središtu svetskih ekonomskih, ali i političkih i bezbednosnih aktivnosti, a procesi
urbanizacije bezbednosti, globalizacije, urbanog razvoja i transformacije gradova dodatno
čine ove aktivnosti još složenijim......",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti",
title = "Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1259"
}
(2022). Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija. 
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1259
Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1259 .
"Urbana bezbednost i urbani razvoj [Elektronski izvor] : Druga naučna konferencija" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1259 .

Knjiga apstrakata : znanje, komunikacija, prezentacija : 50 godina /1972-2022/ Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine = Book of abstracts : knowledge, kommunication, presentation : 50 years /1972–2022/ of the Convention on the protection of world cultural and natural heritage / Međunarodna naučna konferencija Obrazovni programi - budućnost svetske kulturne i prirodne baštine, 8-9. decembar 2022. = International scientific conference Educational programs – the future of world cultural and natural heritage, december 8-9, 2022

(Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, 2022)

TY - BOOK
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1256
AB - ...Средишњу
тему научног
скупа
чине питања изградње
програма
академског
образовања
у области
конзервације
културне
баштине,
које захтевају
развијање
свеобухватног
приступа
наслеђу,
заснованог
на културном
плурализму
и различитостима,
али и на афирмацији
способности
за посматрањем,
разумевањем,
анализом
и синтезом
уметничких
и историјских
порука
које културна
баштина
носи, без промена
или губитка
њиховог
значења
и аутентичности.
Уочени
недостатак
образовних
програма
на нивоу академског
образовања,
а тиме и оспособљених
стручњака
и научника
за истраживања
и рад у области
очувања,
конзервације
и заштите
културног
наслеђа,
одражава
се све учесталије
на
неконтролисани
преображај
добара
светске
баштине,
историјских
урбаних
и руралних
ткива,
природног
окружења,
што
убрзано
доводи
до умањења
и губитка
вредности
целокупне
баштине.
Очување
културног
наслеђа,
посебно
за добра која су дефинисана
Конвенцијом
о светској
баштини
из 1972. године,
данас почива
на принципима
одрживог
развоја
и управљања
променама
и интегрише
конзервацију
наслеђа
са еколошким,
економским
и друштвеним
циљевима.
Стога
овај научни
скуп тежи да кроз три тематске
целине:
Достигнућа
Конвенције
о заштити
светске
културне
и природне
баштине•
50 година
трајања,
Допринос
образовних
програма
у очувању
културне
и природне
баштине
• модели
за унапређење
знања
и Улога
Светске
културне
и природне
баштине
суочене
са глобалним
изазовима,
покрене
и покуша
да пружи
одговоре
који могу да утичу
на будућност
заштите
добара
светске
баштине,
а тиме и на делотворне
политике
очувања
наслеђа
у целини.....
AB - ....The central
topic of the scientific
conference
is the questions of building
an academic
education
program
in the field of cultural
heritage
conservation,
which requires
the development
of a comprehensive
approach
to heritage,
based on cultural
pluralism
and diversity,
but
also on the affirmation
of the ability
to observe,
understand,
analyze
and synthesize
artistic
and historical
messages
that cultural
heritage
carries,
without
changing
or losing their
meaning
and authenticity.
The observed
lack of educational
programs
at the level of academic
education,
and thus qualified
experts and scientists
for research
and work in the field of preservation,
conservation
and protection
of cultural
heritage,
is reflected
more and more often in the uncontrolled
transformation
of world heritage
properties,
historical
urban
and rural tissues,
natural
environment,
which rapidly leads to the
reduction
and loss of the value of the entire
heritage.
Conservation
of cultural
heritage,
especially
for goods defined
by the 1972 World Heritage
Convention,
today rests on the principles
of sustainable
development
and change
management
and integrates
heritage
conservation
with environmental,
economic
and social goals.
Therefore,
this scientific
conference,
covering
three thematic
units:
Achievements
of the Convention
on the Protection
of World Cultural
and Natural
Heritage
• 50 years of existence,
Contribution
of
educational
programs
in the preservation
of cultural
and natural
heritage
• Models for improving
knowledge
and the role of World
Cultural
and Natural
Heritage
in the face of global
challenges,
aims
to initiate
and try to provide
answers that can influence
the future
of
the protection
of world heritage
assets, and thus effective
heritage
conservation
policies
as a whole....
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
T1 - Knjiga apstrakata : znanje, komunikacija, prezentacija : 50 godina /1972-2022/ Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine = Book of abstracts : knowledge, kommunication, presentation : 50 years /1972–2022/ of the Convention on the protection of world cultural and natural heritage / Međunarodna naučna konferencija Obrazovni programi - budućnost svetske kulturne i prirodne baštine, 8-9. decembar 2022. = International scientific conference Educational programs – the future of world cultural and natural heritage, december 8-9, 2022
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1256
ER - 
@book{
year = "2022",
abstract = "...Средишњу
тему научног
скупа
чине питања изградње
програма
академског
образовања
у области
конзервације
културне
баштине,
које захтевају
развијање
свеобухватног
приступа
наслеђу,
заснованог
на културном
плурализму
и различитостима,
али и на афирмацији
способности
за посматрањем,
разумевањем,
анализом
и синтезом
уметничких
и историјских
порука
које културна
баштина
носи, без промена
или губитка
њиховог
значења
и аутентичности.
Уочени
недостатак
образовних
програма
на нивоу академског
образовања,
а тиме и оспособљених
стручњака
и научника
за истраживања
и рад у области
очувања,
конзервације
и заштите
културног
наслеђа,
одражава
се све учесталије
на
неконтролисани
преображај
добара
светске
баштине,
историјских
урбаних
и руралних
ткива,
природног
окружења,
што
убрзано
доводи
до умањења
и губитка
вредности
целокупне
баштине.
Очување
културног
наслеђа,
посебно
за добра која су дефинисана
Конвенцијом
о светској
баштини
из 1972. године,
данас почива
на принципима
одрживог
развоја
и управљања
променама
и интегрише
конзервацију
наслеђа
са еколошким,
економским
и друштвеним
циљевима.
Стога
овај научни
скуп тежи да кроз три тематске
целине:
Достигнућа
Конвенције
о заштити
светске
културне
и природне
баштине•
50 година
трајања,
Допринос
образовних
програма
у очувању
културне
и природне
баштине
• модели
за унапређење
знања
и Улога
Светске
културне
и природне
баштине
суочене
са глобалним
изазовима,
покрене
и покуша
да пружи
одговоре
који могу да утичу
на будућност
заштите
добара
светске
баштине,
а тиме и на делотворне
политике
очувања
наслеђа
у целини....., ....The central
topic of the scientific
conference
is the questions of building
an academic
education
program
in the field of cultural
heritage
conservation,
which requires
the development
of a comprehensive
approach
to heritage,
based on cultural
pluralism
and diversity,
but
also on the affirmation
of the ability
to observe,
understand,
analyze
and synthesize
artistic
and historical
messages
that cultural
heritage
carries,
without
changing
or losing their
meaning
and authenticity.
The observed
lack of educational
programs
at the level of academic
education,
and thus qualified
experts and scientists
for research
and work in the field of preservation,
conservation
and protection
of cultural
heritage,
is reflected
more and more often in the uncontrolled
transformation
of world heritage
properties,
historical
urban
and rural tissues,
natural
environment,
which rapidly leads to the
reduction
and loss of the value of the entire
heritage.
Conservation
of cultural
heritage,
especially
for goods defined
by the 1972 World Heritage
Convention,
today rests on the principles
of sustainable
development
and change
management
and integrates
heritage
conservation
with environmental,
economic
and social goals.
Therefore,
this scientific
conference,
covering
three thematic
units:
Achievements
of the Convention
on the Protection
of World Cultural
and Natural
Heritage
• 50 years of existence,
Contribution
of
educational
programs
in the preservation
of cultural
and natural
heritage
• Models for improving
knowledge
and the role of World
Cultural
and Natural
Heritage
in the face of global
challenges,
aims
to initiate
and try to provide
answers that can influence
the future
of
the protection
of world heritage
assets, and thus effective
heritage
conservation
policies
as a whole....",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet",
title = "Knjiga apstrakata : znanje, komunikacija, prezentacija : 50 godina /1972-2022/ Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine = Book of abstracts : knowledge, kommunication, presentation : 50 years /1972–2022/ of the Convention on the protection of world cultural and natural heritage / Međunarodna naučna konferencija Obrazovni programi - budućnost svetske kulturne i prirodne baštine, 8-9. decembar 2022. = International scientific conference Educational programs – the future of world cultural and natural heritage, december 8-9, 2022",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1256"
}
(2022). Knjiga apstrakata : znanje, komunikacija, prezentacija : 50 godina /1972-2022/ Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine = Book of abstracts : knowledge, kommunication, presentation : 50 years /1972–2022/ of the Convention on the protection of world cultural and natural heritage / Međunarodna naučna konferencija Obrazovni programi - budućnost svetske kulturne i prirodne baštine, 8-9. decembar 2022. = International scientific conference Educational programs – the future of world cultural and natural heritage, december 8-9, 2022. 
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1256
Knjiga apstrakata : znanje, komunikacija, prezentacija : 50 godina /1972-2022/ Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine = Book of abstracts : knowledge, kommunication, presentation : 50 years /1972–2022/ of the Convention on the protection of world cultural and natural heritage / Međunarodna naučna konferencija Obrazovni programi - budućnost svetske kulturne i prirodne baštine, 8-9. decembar 2022. = International scientific conference Educational programs – the future of world cultural and natural heritage, december 8-9, 2022. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1256 .
"Knjiga apstrakata : znanje, komunikacija, prezentacija : 50 godina /1972-2022/ Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine = Book of abstracts : knowledge, kommunication, presentation : 50 years /1972–2022/ of the Convention on the protection of world cultural and natural heritage / Međunarodna naučna konferencija Obrazovni programi - budućnost svetske kulturne i prirodne baštine, 8-9. decembar 2022. = International scientific conference Educational programs – the future of world cultural and natural heritage, december 8-9, 2022" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1256 .

D+ Atlas : Atlas of Hidden Urban Values along the Danube [Картографска грађа]

(Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, 2022)

TY - BOOK
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1257
AB - ...One of the main aims of the DANUrB INTERREG Project is the reactivation of underused cultural heritage and resources in shrinking settlements of Danube river’s peripheral and border regions in order to make them more attractive again. A vision of a collaborating network of cities along the Danube allowed us to better understand the potentials for development whilst also exploring possible strategies. Therefore, it is our mission with this Atlas to show an interconnected spatial and cultural system of communities along the Danube, helping to understand the highly complex and dynamic transformation of our region through the centuries and to value its natural and built resources. Besides the presentation of Danubian medium
and small cities, and their undiscovered
heritage and potentials, our mission was also
to spread the successful stories and projects
from the region, promoting the transferability
of good practices to less developed towns. We
aimed to make comparable the spatial development
of the selected settlements along the
Danube by using the common format of this
Atlas for many diverse maps, photos, illustrations,
and short texts....
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
T1 - D+ Atlas : Atlas of Hidden Urban Values along the Danube [Картографска грађа]
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1257
ER - 
@book{
year = "2022",
abstract = "...One of the main aims of the DANUrB INTERREG Project is the reactivation of underused cultural heritage and resources in shrinking settlements of Danube river’s peripheral and border regions in order to make them more attractive again. A vision of a collaborating network of cities along the Danube allowed us to better understand the potentials for development whilst also exploring possible strategies. Therefore, it is our mission with this Atlas to show an interconnected spatial and cultural system of communities along the Danube, helping to understand the highly complex and dynamic transformation of our region through the centuries and to value its natural and built resources. Besides the presentation of Danubian medium
and small cities, and their undiscovered
heritage and potentials, our mission was also
to spread the successful stories and projects
from the region, promoting the transferability
of good practices to less developed towns. We
aimed to make comparable the spatial development
of the selected settlements along the
Danube by using the common format of this
Atlas for many diverse maps, photos, illustrations,
and short texts....",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet",
title = "D+ Atlas : Atlas of Hidden Urban Values along the Danube [Картографска грађа]",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1257"
}
(2022). D+ Atlas : Atlas of Hidden Urban Values along the Danube [Картографска грађа]. 
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1257
D+ Atlas : Atlas of Hidden Urban Values along the Danube [Картографска грађа]. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1257 .
"D+ Atlas : Atlas of Hidden Urban Values along the Danube [Картографска грађа]" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1257 .

Transformacija urbanih područja u energetski pozitivne oblasti – pregled projekata sa ambicijom ostvarivanja energetski pozitivnih oblasti

Lević, Bojana; Đukanović, Ljiljana

(Asocijacija prostornih planera Srbije, 2022)

TY - CONF
AU - Lević, Bojana
AU - Đukanović, Ljiljana
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1254
AB - Tokom poslednje decenije, sve veća pažnja je posvećena razvoju koncepta energetski pozitivnih oblasti sa ciljem da se podstakne prelazak na čistu, obnovljivu energiju, ali su potrebna dalja istraživanja kako bi se identifikovali pristupi u planiranju i projektovanju sa stanovišta održivog razvoja. Energetski pozitivne oblasti predstavljaju inovativan koncept razvoja urbanih okruga i odnose se na urbana naselja sa sposobnošću da postignu pozitivan energetski bilans na godišnjem nivou, kao energetski autonomne oblasti. Koncept energetski pozitivnih oblasti se temelji na tri stuba, visokom nivou energetske efikasnosti građevinskog fonda, primeni sistema sa lokalnim obnovljivim izvorima energije i optimizovanom i fleksibilnom energetskom sistemu. Predmet istraživačkog rada je pregled tri projekta pametnih gradova (Making City, +CityxChange, Atelier) koji imaju za cilj stvaranje i repliciranje energetski pozitivnih oblasti u okviru evropskih gradova. Glavni cilj projekata je realizacija energetski pozitivnih oblasti u određenim gradovima (Oulu – Finska, Trondheim – Norveška, Amsterdam – Holandija), a potom primenu istih integrisanih pametnih urbanih rešenja na druge gradove, odnosno replikaciju energetski pozitivnih oblasti u drugim gradovima (Vidin – Bugarska, Alba Julia – Rumunija, Budimpešta – Mađarska). Projekti su postavljeni na tri principa: 1. smanjenju emisije CO2 rešavanjem tehničkih, finansijskih, pravnih i društvenih mera u cilju podržavanja integracije sistema za lokalnu proizvodnju obnovljive energije i visoku energetsku efikasnost, stimulišući lokalne javne i privatne investicije; 2. održivim, sigurnim i pristupačnim energetskim sistemima; 3. saradnjom i deljenjem znanja kroz mogućnosti za saradnju u mreži javnih vlasti, institucija znanja, industrija i aktivnih građana i deljenjem iskustva sa sugrađanima. Za istraživanje su izabrani projekti koji su za replikaciju energetski pozitivnih oblasti odredili gradove koji se nalaze u našem okruženju, tako da rezultati istraživanja mogu biti relevantni i za integrisanje rešenja i u urbanim područjima kod nas.
AB - Over the last decade, increasing attention has been paid to developing the concept of positive energy districts (PED) in order to encourage the transition to clean, renewable energy, but further research is needed to identify approaches to planning and design from a sustainable development perspective. PED represent an innovative concept for the development of urban districts and refer to urban settlements with the ability to achieve a positive energy balance on an annual basis. The concept of PED is based on three pillars, a high level of energy efficiency of the construction fund, the application of a system with local renewable energy sources and an optimized and flexible energy system. The subject of the research paper is an overview of three smart city projects (Making City, +CityxChange, Atelier) which aim to create and replicate positive energy districts within European cities. The main goal of the project is the realization of PED in certain cities
(Oulu-Finland, Trondheim-Norway, Amsterdam-Netherlands), and then the application of the same integrated smart urban solutions to other cities, or replication of PED in other cities (Vidin-Bulgaria, Alba Iulia-Romania, Budapest-Hungary). The projects are based on three principles: 1. reducing CO2 emissions by addressing technical, financial, legal and social measures to support the integration of local renewable energy production systems and high energy efficiency, stimulating local public and private investment; 2. sustainable and affordable energy systems; 3. cooperation and sharing of knowledge through opportunities for cooperation in the network of public authorities, institutes of knowledge, industry and active citizens in the city and sharing experiences with fellow citizens. Projects that have identified cities in our environment for the replication of PED have been selected for the research, so that the results of the research may be relevant for the integration of solutions in urban areas in our country.
PB - Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet
C3 - Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022.
T1 - Transformacija urbanih područja u energetski pozitivne oblasti – pregled projekata sa ambicijom ostvarivanja energetski pozitivnih oblasti
SP - 493
EP - 499
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1254
ER - 
@conference{
author = "Lević, Bojana and Đukanović, Ljiljana",
year = "2022",
abstract = "Tokom poslednje decenije, sve veća pažnja je posvećena razvoju koncepta energetski pozitivnih oblasti sa ciljem da se podstakne prelazak na čistu, obnovljivu energiju, ali su potrebna dalja istraživanja kako bi se identifikovali pristupi u planiranju i projektovanju sa stanovišta održivog razvoja. Energetski pozitivne oblasti predstavljaju inovativan koncept razvoja urbanih okruga i odnose se na urbana naselja sa sposobnošću da postignu pozitivan energetski bilans na godišnjem nivou, kao energetski autonomne oblasti. Koncept energetski pozitivnih oblasti se temelji na tri stuba, visokom nivou energetske efikasnosti građevinskog fonda, primeni sistema sa lokalnim obnovljivim izvorima energije i optimizovanom i fleksibilnom energetskom sistemu. Predmet istraživačkog rada je pregled tri projekta pametnih gradova (Making City, +CityxChange, Atelier) koji imaju za cilj stvaranje i repliciranje energetski pozitivnih oblasti u okviru evropskih gradova. Glavni cilj projekata je realizacija energetski pozitivnih oblasti u određenim gradovima (Oulu – Finska, Trondheim – Norveška, Amsterdam – Holandija), a potom primenu istih integrisanih pametnih urbanih rešenja na druge gradove, odnosno replikaciju energetski pozitivnih oblasti u drugim gradovima (Vidin – Bugarska, Alba Julia – Rumunija, Budimpešta – Mađarska). Projekti su postavljeni na tri principa: 1. smanjenju emisije CO2 rešavanjem tehničkih, finansijskih, pravnih i društvenih mera u cilju podržavanja integracije sistema za lokalnu proizvodnju obnovljive energije i visoku energetsku efikasnost, stimulišući lokalne javne i privatne investicije; 2. održivim, sigurnim i pristupačnim energetskim sistemima; 3. saradnjom i deljenjem znanja kroz mogućnosti za saradnju u mreži javnih vlasti, institucija znanja, industrija i aktivnih građana i deljenjem iskustva sa sugrađanima. Za istraživanje su izabrani projekti koji su za replikaciju energetski pozitivnih oblasti odredili gradove koji se nalaze u našem okruženju, tako da rezultati istraživanja mogu biti relevantni i za integrisanje rešenja i u urbanim područjima kod nas., Over the last decade, increasing attention has been paid to developing the concept of positive energy districts (PED) in order to encourage the transition to clean, renewable energy, but further research is needed to identify approaches to planning and design from a sustainable development perspective. PED represent an innovative concept for the development of urban districts and refer to urban settlements with the ability to achieve a positive energy balance on an annual basis. The concept of PED is based on three pillars, a high level of energy efficiency of the construction fund, the application of a system with local renewable energy sources and an optimized and flexible energy system. The subject of the research paper is an overview of three smart city projects (Making City, +CityxChange, Atelier) which aim to create and replicate positive energy districts within European cities. The main goal of the project is the realization of PED in certain cities
(Oulu-Finland, Trondheim-Norway, Amsterdam-Netherlands), and then the application of the same integrated smart urban solutions to other cities, or replication of PED in other cities (Vidin-Bulgaria, Alba Iulia-Romania, Budapest-Hungary). The projects are based on three principles: 1. reducing CO2 emissions by addressing technical, financial, legal and social measures to support the integration of local renewable energy production systems and high energy efficiency, stimulating local public and private investment; 2. sustainable and affordable energy systems; 3. cooperation and sharing of knowledge through opportunities for cooperation in the network of public authorities, institutes of knowledge, industry and active citizens in the city and sharing experiences with fellow citizens. Projects that have identified cities in our environment for the replication of PED have been selected for the research, so that the results of the research may be relevant for the integration of solutions in urban areas in our country.",
publisher = "Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet",
journal = "Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022.",
title = "Transformacija urbanih područja u energetski pozitivne oblasti – pregled projekata sa ambicijom ostvarivanja energetski pozitivnih oblasti",
pages = "493-499",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1254"
}
Lević, B.,& Đukanović, L.. (2022). Transformacija urbanih područja u energetski pozitivne oblasti – pregled projekata sa ambicijom ostvarivanja energetski pozitivnih oblasti. in Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022.
Asocijacija prostornih planera Srbije., 493-499.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1254
Lević B, Đukanović L. Transformacija urbanih područja u energetski pozitivne oblasti – pregled projekata sa ambicijom ostvarivanja energetski pozitivnih oblasti. in Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022.. 2022;:493-499.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1254 .
Lević, Bojana, Đukanović, Ljiljana, "Transformacija urbanih područja u energetski pozitivne oblasti – pregled projekata sa ambicijom ostvarivanja energetski pozitivnih oblasti" in Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022. (2022):493-499,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1254 .

The Geometry of Timber Lamella Vaults: Prototype Analysis

Petrović, Milica; Ilić, Isidora; Mijatović, Svetislav; Šekularac, Nenad

(Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2022)

TY - JOUR
AU - Petrović, Milica
AU - Ilić, Isidora
AU - Mijatović, Svetislav
AU - Šekularac, Nenad
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1253
AB - This paper presents timber lamella structures applied to the circular cylinder surface when
all lamellae axes intersect at the nodes. To achieve the uniformity of all elements in this structure,
the geometry of the structure must be carefully designed. The main methods for the research are
graphical and numerical methods for geometric design and a prototype construction for a specific
geometric pattern. The methods are discussed for their ease of replication, as well as the possibility of
reinterpretation on other surfaces, while the prototype design and construction give insight into the
process from design to execution. The combination of these methods allows for a thorough analysis of
the geometry for lamella structures. The analysis shows that geometrical design must begin from the
whole to the lamella, and that the number of element types in the structure depends on the disposition
of the elements and the angle of the pattern. The discussion shows the advantages and limitations of
the proposed methods, while the conclusions give the guidelines for the implementation of lamella
structures into new design projects.
PB - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
T2 - Buildings
T1 - The Geometry of Timber Lamella Vaults: Prototype Analysis
VL - 12
IS - 10
SP - 1653
DO - 10.3390/buildings12101653
ER - 
@article{
author = "Petrović, Milica and Ilić, Isidora and Mijatović, Svetislav and Šekularac, Nenad",
year = "2022",
abstract = "This paper presents timber lamella structures applied to the circular cylinder surface when
all lamellae axes intersect at the nodes. To achieve the uniformity of all elements in this structure,
the geometry of the structure must be carefully designed. The main methods for the research are
graphical and numerical methods for geometric design and a prototype construction for a specific
geometric pattern. The methods are discussed for their ease of replication, as well as the possibility of
reinterpretation on other surfaces, while the prototype design and construction give insight into the
process from design to execution. The combination of these methods allows for a thorough analysis of
the geometry for lamella structures. The analysis shows that geometrical design must begin from the
whole to the lamella, and that the number of element types in the structure depends on the disposition
of the elements and the angle of the pattern. The discussion shows the advantages and limitations of
the proposed methods, while the conclusions give the guidelines for the implementation of lamella
structures into new design projects.",
publisher = "Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)",
journal = "Buildings",
title = "The Geometry of Timber Lamella Vaults: Prototype Analysis",
volume = "12",
number = "10",
pages = "1653",
doi = "10.3390/buildings12101653"
}
Petrović, M., Ilić, I., Mijatović, S.,& Šekularac, N.. (2022). The Geometry of Timber Lamella Vaults: Prototype Analysis. in Buildings
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)., 12(10), 1653.
https://doi.org/10.3390/buildings12101653
Petrović M, Ilić I, Mijatović S, Šekularac N. The Geometry of Timber Lamella Vaults: Prototype Analysis. in Buildings. 2022;12(10):1653.
doi:10.3390/buildings12101653 .
Petrović, Milica, Ilić, Isidora, Mijatović, Svetislav, Šekularac, Nenad, "The Geometry of Timber Lamella Vaults: Prototype Analysis" in Buildings, 12, no. 10 (2022):1653,
https://doi.org/10.3390/buildings12101653 . .
1

Novi naslovi u Biblioteci Arhitektonsog fakulteta

Ribić, Mirjana

(Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, 2022)

TY - ADVS
AU - Ribić, Mirjana
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1252
AB - Video zapis je napravljen u cilju prezentacije novih naslova u Biblioteci Arhitektonskog fakulteta u Beogradu za 2022. godinu. Ideja je bila da se u skaldu sa potrebama digitalnog doba, fond Biblioteke predstavi kroz video sadržaj, kako bi se našim nastavnicima i studentima učinila dostupnijom informaciju o novim naslovima.
AB - The video was made in order to present the new titles in the Library of the Faculty of Architecture in Belgrade for the year 2022. The idea was to present the Library's collection through video content in line with the needs of the digital age, in order to make information about new titles available to our teachers and students.
PB - Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
T1 - Novi naslovi u Biblioteci Arhitektonsog fakulteta
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1252
ER - 
@misc{
author = "Ribić, Mirjana",
year = "2022",
abstract = "Video zapis je napravljen u cilju prezentacije novih naslova u Biblioteci Arhitektonskog fakulteta u Beogradu za 2022. godinu. Ideja je bila da se u skaldu sa potrebama digitalnog doba, fond Biblioteke predstavi kroz video sadržaj, kako bi se našim nastavnicima i studentima učinila dostupnijom informaciju o novim naslovima., The video was made in order to present the new titles in the Library of the Faculty of Architecture in Belgrade for the year 2022. The idea was to present the Library's collection through video content in line with the needs of the digital age, in order to make information about new titles available to our teachers and students.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet",
title = "Novi naslovi u Biblioteci Arhitektonsog fakulteta",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1252"
}
Ribić, M.. (2022). Novi naslovi u Biblioteci Arhitektonsog fakulteta. 
Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1252
Ribić M. Novi naslovi u Biblioteci Arhitektonsog fakulteta. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1252 .
Ribić, Mirjana, "Novi naslovi u Biblioteci Arhitektonsog fakulteta" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1252 .

Transfomativna infrastruktura viktorijanskog Londona: ka zdravim i zelenim gradovima

Simić, Ivan; Stupar, Aleksandra; Mihajlov, Vladimir; Barać, Mirjana

(Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, 2022)

TY - CONF
AU - Simić, Ivan
AU - Stupar, Aleksandra
AU - Mihajlov, Vladimir
AU - Barać, Mirjana
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1251
AB - Posle nekoliko razornih talasa kolere u Londonu tokom 50-ih i 60-ih godina 19. veka,
izvršeni su veliki infrastrukturni radovi na izgradnji kanalizacije, čime je epidemija konačno
zaustavljena. Ser Džozef Vilijam Bazaldžet je u to vreme bio glavni gradski inženjer u
Metropolitan Board of Vorks (MBV) koji je projektovao i nadgledao izgradnju sistema koji
je transformisao London i njegovu suprastrukturu, odnosno njegovu vidljivu izgrađenu
morfologiju. Medicinsko znanje u kombinaciji sa novim inženjerskim pristupom projektovanju
urbane infrastrukture omogućilo je dalji napredak londonske tipologije objekata. To
su bili sanitarni uslovi koji su diktirali ovu transformaciju. Od tada je ideja sanitarnog grada
uvek bila jedan od osnovnih principa i preduslova za poželjan urbani razvoj. Danas, tokom
pandemije COVID-a, koncept sanitarnog grada dobio je novi značaj. Kakva nam je danas
potrebna urbana infrastruktura koja bi bila efikasna u kontroli sadašnjih i budućih pandemija?
Možemo li kombinovati medicinsko znanje sa tehnološkim i ekološkim inovacijama u
dizajnu i izgradnji kako bismo naše gradove pretvorili u urbane prostore koji bolje odgovaraju
na izazove pandemije? Šta možemo naučiti iz iskustva viktorijanskog Londona i koje su
nove perspektive u planiranju modernog sanitarnog grada? Verujemo da nas u budućnosti
očekuju novi veliki infrastrukturni radovi, ovoga puta sa zelenom infrastrukturom u glavnoj
ulozi. Zelenilo u vidu rešenja zasnovanih na prirodi pokrenuće novi napredak ka zdravom i
održivom gradu.
AB - After several devastation waves of cholera in London during the 50s and 60s of the 19th
century, large infrastructural works were carried out on the construction of the sewage
system, which finally stopped the epidemic. Sir Joseph William Bazalgette was at the time
the Chief (Municipal) Engineer to the Metropolitan Board of Works (MBW) who designed and
oversaw the construction of the system that transformed London and its suprastructure i.e.
its visible built morphology. Medical knowledge combined with new engineering approach
to urban infrastructure design has enabled further progress of London building typology.
It was the sanitary conditions that dictated this transformation. Since then, the idea of a
sanitary city has always been one of the prime principles and precondition for desirable
urban development. Today, during the COVID pandemic, a sanitary city concept gained new
significance. What kind of urban infrastructure do we need today that would be effective
in controlling current and future pandemics? Can we combine medical knowledge with
technological and ecological innovations in design and construction in order to transform our
cities into urban spaces that have a better response to the challenges of pandemics? What
can we learn from the experience of Victorian London and what are the new perspectives
in planning a modern sanitary city? We believe that new grand infrastructure works await
us in the future, this time with green infrastructure in the leading role. Greenery in the form
of nature based solutions will initiate new progress towards a healthy and sustainable city.
PB - Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
C3 - Zbornik sažetaka : II naučna konferencija Naučna konferencija Urbana bezbednost i urbani razvoj, jul 2022, Beograd = Book of apstracts : II scientific conference Urban security and urban development, july 2022, Belgrade
T1 - Transfomativna infrastruktura viktorijanskog Londona: ka zdravim i zelenim gradovima
SP - 74
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1251
ER - 
@conference{
author = "Simić, Ivan and Stupar, Aleksandra and Mihajlov, Vladimir and Barać, Mirjana",
year = "2022",
abstract = "Posle nekoliko razornih talasa kolere u Londonu tokom 50-ih i 60-ih godina 19. veka,
izvršeni su veliki infrastrukturni radovi na izgradnji kanalizacije, čime je epidemija konačno
zaustavljena. Ser Džozef Vilijam Bazaldžet je u to vreme bio glavni gradski inženjer u
Metropolitan Board of Vorks (MBV) koji je projektovao i nadgledao izgradnju sistema koji
je transformisao London i njegovu suprastrukturu, odnosno njegovu vidljivu izgrađenu
morfologiju. Medicinsko znanje u kombinaciji sa novim inženjerskim pristupom projektovanju
urbane infrastrukture omogućilo je dalji napredak londonske tipologije objekata. To
su bili sanitarni uslovi koji su diktirali ovu transformaciju. Od tada je ideja sanitarnog grada
uvek bila jedan od osnovnih principa i preduslova za poželjan urbani razvoj. Danas, tokom
pandemije COVID-a, koncept sanitarnog grada dobio je novi značaj. Kakva nam je danas
potrebna urbana infrastruktura koja bi bila efikasna u kontroli sadašnjih i budućih pandemija?
Možemo li kombinovati medicinsko znanje sa tehnološkim i ekološkim inovacijama u
dizajnu i izgradnji kako bismo naše gradove pretvorili u urbane prostore koji bolje odgovaraju
na izazove pandemije? Šta možemo naučiti iz iskustva viktorijanskog Londona i koje su
nove perspektive u planiranju modernog sanitarnog grada? Verujemo da nas u budućnosti
očekuju novi veliki infrastrukturni radovi, ovoga puta sa zelenom infrastrukturom u glavnoj
ulozi. Zelenilo u vidu rešenja zasnovanih na prirodi pokrenuće novi napredak ka zdravom i
održivom gradu., After several devastation waves of cholera in London during the 50s and 60s of the 19th
century, large infrastructural works were carried out on the construction of the sewage
system, which finally stopped the epidemic. Sir Joseph William Bazalgette was at the time
the Chief (Municipal) Engineer to the Metropolitan Board of Works (MBW) who designed and
oversaw the construction of the system that transformed London and its suprastructure i.e.
its visible built morphology. Medical knowledge combined with new engineering approach
to urban infrastructure design has enabled further progress of London building typology.
It was the sanitary conditions that dictated this transformation. Since then, the idea of a
sanitary city has always been one of the prime principles and precondition for desirable
urban development. Today, during the COVID pandemic, a sanitary city concept gained new
significance. What kind of urban infrastructure do we need today that would be effective
in controlling current and future pandemics? Can we combine medical knowledge with
technological and ecological innovations in design and construction in order to transform our
cities into urban spaces that have a better response to the challenges of pandemics? What
can we learn from the experience of Victorian London and what are the new perspectives
in planning a modern sanitary city? We believe that new grand infrastructure works await
us in the future, this time with green infrastructure in the leading role. Greenery in the form
of nature based solutions will initiate new progress towards a healthy and sustainable city.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti",
journal = "Zbornik sažetaka : II naučna konferencija Naučna konferencija Urbana bezbednost i urbani razvoj, jul 2022, Beograd = Book of apstracts : II scientific conference Urban security and urban development, july 2022, Belgrade",
title = "Transfomativna infrastruktura viktorijanskog Londona: ka zdravim i zelenim gradovima",
pages = "74",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1251"
}
Simić, I., Stupar, A., Mihajlov, V.,& Barać, M.. (2022). Transfomativna infrastruktura viktorijanskog Londona: ka zdravim i zelenim gradovima. in Zbornik sažetaka : II naučna konferencija Naučna konferencija Urbana bezbednost i urbani razvoj, jul 2022, Beograd = Book of apstracts : II scientific conference Urban security and urban development, july 2022, Belgrade
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti., 74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1251
Simić I, Stupar A, Mihajlov V, Barać M. Transfomativna infrastruktura viktorijanskog Londona: ka zdravim i zelenim gradovima. in Zbornik sažetaka : II naučna konferencija Naučna konferencija Urbana bezbednost i urbani razvoj, jul 2022, Beograd = Book of apstracts : II scientific conference Urban security and urban development, july 2022, Belgrade. 2022;:74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1251 .
Simić, Ivan, Stupar, Aleksandra, Mihajlov, Vladimir, Barać, Mirjana, "Transfomativna infrastruktura viktorijanskog Londona: ka zdravim i zelenim gradovima" in Zbornik sažetaka : II naučna konferencija Naučna konferencija Urbana bezbednost i urbani razvoj, jul 2022, Beograd = Book of apstracts : II scientific conference Urban security and urban development, july 2022, Belgrade (2022):74,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1251 .

Introducing the students’ participation, upgrading the curriculum: The case of the course Sustainable City, University of Belgrade - Faculty of Architecture

Mihajlov, Vladimir; Stupar, Aleksandra; Simić, Ivan

(DAKAM BOOKS - Özgür Öztürk DAKAM YAYINLARI, Istanbul, 2022)

TY - CONF
AU - Mihajlov, Vladimir
AU - Stupar, Aleksandra
AU - Simić, Ivan
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1250
AB - This paper describes the process applied in the course named Sustainable City (University of Belgrade - Faculty of Architecture, 1st year of master studies) which directly influences its design and further upgrading. By introducing the students’ participation, the curriculum supports their research work which is divided into two phases: reflexive and creative. 
The first, reflexive phase is focused on the problem analysis targeting the sustainable urban transformation processes. Through the examples selected by students a number of specific urban problems related to different aspects of sustainability are identified and described, as a practical contribution. The second, creative phase introduces the students’ proposals and recommendations for improving the urban environment, tested through a development of a small pilot project (representing the final outcome - exam). Through these two phases students verify their ability for preparing proposals for various research projects and grants, aiming at the desirable transformations of cities via affordable solutions.
The design of the course curriculum also enables students to understand the genesis and an impact of sustainable processes on urban development, creating the basis for the knowledge application in both urban planning and design. Simultaneously, this participative approach influences the elaboration of an iterative process in which students provide inputs, i.e. the desirable research topics for curriculum improvement, later included into an updated and upgraded version of the course, implemented in the following school year. The results suggest that through an inclusive learning process, a culture of proactively envisioning a sustainable alternative future is emerging. Most importantly, student participants show their commitment as the agents of potential change to create alternative environmental values and sustainable behavior.
PB - DAKAM BOOKS - Özgür Öztürk DAKAM YAYINLARI, Istanbul
C3 - CPUD '22 VII. International city planning and urban design conference : conference proceedings, Istanbul
T1 - Introducing the students’ participation, upgrading the curriculum: The case of the course Sustainable City, University of Belgrade - Faculty of Architecture
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1250
ER - 
@conference{
author = "Mihajlov, Vladimir and Stupar, Aleksandra and Simić, Ivan",
year = "2022",
abstract = "This paper describes the process applied in the course named Sustainable City (University of Belgrade - Faculty of Architecture, 1st year of master studies) which directly influences its design and further upgrading. By introducing the students’ participation, the curriculum supports their research work which is divided into two phases: reflexive and creative. 
The first, reflexive phase is focused on the problem analysis targeting the sustainable urban transformation processes. Through the examples selected by students a number of specific urban problems related to different aspects of sustainability are identified and described, as a practical contribution. The second, creative phase introduces the students’ proposals and recommendations for improving the urban environment, tested through a development of a small pilot project (representing the final outcome - exam). Through these two phases students verify their ability for preparing proposals for various research projects and grants, aiming at the desirable transformations of cities via affordable solutions.
The design of the course curriculum also enables students to understand the genesis and an impact of sustainable processes on urban development, creating the basis for the knowledge application in both urban planning and design. Simultaneously, this participative approach influences the elaboration of an iterative process in which students provide inputs, i.e. the desirable research topics for curriculum improvement, later included into an updated and upgraded version of the course, implemented in the following school year. The results suggest that through an inclusive learning process, a culture of proactively envisioning a sustainable alternative future is emerging. Most importantly, student participants show their commitment as the agents of potential change to create alternative environmental values and sustainable behavior.",
publisher = "DAKAM BOOKS - Özgür Öztürk DAKAM YAYINLARI, Istanbul",
journal = "CPUD '22 VII. International city planning and urban design conference : conference proceedings, Istanbul",
title = "Introducing the students’ participation, upgrading the curriculum: The case of the course Sustainable City, University of Belgrade - Faculty of Architecture",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1250"
}
Mihajlov, V., Stupar, A.,& Simić, I.. (2022). Introducing the students’ participation, upgrading the curriculum: The case of the course Sustainable City, University of Belgrade - Faculty of Architecture. in CPUD '22 VII. International city planning and urban design conference : conference proceedings, Istanbul
DAKAM BOOKS - Özgür Öztürk DAKAM YAYINLARI, Istanbul..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1250
Mihajlov V, Stupar A, Simić I. Introducing the students’ participation, upgrading the curriculum: The case of the course Sustainable City, University of Belgrade - Faculty of Architecture. in CPUD '22 VII. International city planning and urban design conference : conference proceedings, Istanbul. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1250 .
Mihajlov, Vladimir, Stupar, Aleksandra, Simić, Ivan, "Introducing the students’ participation, upgrading the curriculum: The case of the course Sustainable City, University of Belgrade - Faculty of Architecture" in CPUD '22 VII. International city planning and urban design conference : conference proceedings, Istanbul (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1250 .