Show simple item record

Визуелни ефекти комбиноване урбане матрице Барселоне

dc.creatorLukić, Ivana
dc.date.accessioned2020-12-01T13:08:15Z
dc.date.available2020-12-01T13:08:15Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0354-6055
dc.identifier.issn2217-8074
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1081
dc.description.abstractУ раду који следи комбинована урбана матрица Барселоне се у највећој мери разматра са визуелног аспекта. Указује се на оне визуелне последице структуре градских амбијената које доприносе унапређењу њиховог квалитета. Аспект визуелног се третира са научног, објективног становишта, тежећи да се пронађу визуелне константе које као објективни визуелни елементи у сложеном пољу визуелног у свом међуодносу чине композицију градског амбијента који код посматрача изазива сличну сензитивну провокацију. Градски амбијенти комбиноване матрице Барселоне дејствују на перцепцију својих корисника, услед чега као визуелна интеракција настаје мноштво визуелних ефеката. Рад резултује категорисањем разноврсности остварених визуелних ефеката Барселоне, затим поређењем ове урбане матрице и матрица планских градова 20. века по броју остварених визуелних ефеката, као и давањем генералних смерница за њихово унапређење код постојећих и будућих градова. Од метода коришћен је емпиријски, који се базира на визуелном опажању и посматрању /код анализе карактеристика урбане матрице Барселоне и детекције њених визуелних ефеката/, историјски метод / настанак комбиноване матрице Барселоне кроз историју/, компаративна метода /поређење са матрицама планских градова 20. века по оствареним визуелним ефектима/, дескриптивни метод као и методолошкодијалектички парови: анализа-синтеза, индукција-дедукција.sr
dc.description.abstractThe research below draws heavily on the visual aspect of miscellaneous urban pattern of Barcelona. It highlights those visual effects of the structure of city ambiences which tend to improve their quality. Visual aspect is treated from the scientific, detached standpoint, trying to identify visual invariables which, being detached visual elements in complex field of visual, in their interaction constitute the composition of city ambiences which induces similar sensitive provocation. City ambiances of miscellaneous urban pattern of Barcelona affect the perception of it’s users which causes the appearance of variety of visual effects because of visual interaction. This research results in categorization of diversity of achieved visual effects of Barcelona, as well as comparison of this urban pattern with the urban pattern of planned cities of 20th century according the number of achieved visual effects, also providing the general guidelines for their improvement in existing and prospective planned cities. Following methods are used - empirical method which basis on visual detection and observation /analysis of characteristics of urban pattern of Barcelona and identification of it’s visual effects/, historical method /develop of miscellaneous urban pattern of Barcelona through history/, comparative method / comparison with the urban patterns of planned cities of 20th century according the achieved visual effects/, descriptive method as well as methodological - dialectic couples: analysis and synthesis, induction and deduction.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherInstitute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbiasr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceArhitektura i Urbanizamsr
dc.subjectУрбана матрицаsr
dc.subjectТип урбане матрицеsr
dc.subjectВизуелни ефектиsr
dc.subjectГрадски амбијентиsr
dc.subjectUrban patternsr
dc.subjectType of urban patternsr
dc.subjectVisual effectssr
dc.subjectCity ambiencessr
dc.titleVisual effects of miscellaneous urban pattern of Barcelonaen
dc.titleВизуелни ефекти комбиноване урбане матрице Барселонеsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractЛукић, Ивана; Висуал еффецтс оф мисцелланеоус урбан паттерн оф Барцелона; Висуал еффецтс оф мисцелланеоус урбан паттерн оф Барцелона; Vizuelni efekti kombinovane urbane matrice Barselone;
dc.citation.issue24-25
dc.citation.spage73
dc.citation.epage86
dc.citation.rankM51
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/3737/LukicIVizuelni.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record