Show simple item record

dc.creatorЂукић, Aleksandra М.
dc.creatorАнтонић, Бранислав М.
dc.date.accessioned2020-12-02T20:22:26Z
dc.date.available2020-12-02T20:22:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-80245-40-9
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1083
dc.description.abstractУрбанизам представља област где се уметност преклапа са технологијама и друштвеним и природним наукама. Уметнички елемент у урбанизму долази посебно до изражаја у урбанистичком пројектовању, које наглашава значај естетике у обликовању простора. Примери уметнички обликованих отворених јавних простора су посебно важни, јер њихово обликовање захтева од уметничког израза да буде и друштвено одговоран, да својим карактером одговори на потребе заједнице која га користи и за коју је он део локалног идентитета. Предмет „Морфологија градских потеза” на Архитектонском факултету Универзитета у Београду је замишљен да везу између урбанизма и осталих уметности издигне на виши ниво. Полазиште у истраживањима на предмету су дела ликовних, драмских, музичких или примењених уметности. Студенти анализирају постулате изабраних уметничких дела и преводе их у градски простор у виду малог урбанистичког пројекта трга, парка, дворишта или дела кеја. Посебан нагласак у овом процесу је повезивање елемената датог дела са изабраних простором, кроз „превођење” елемената уметничког дела у нови функционални и физички оквир. Циљ овог рада је да се критички објасни процес рада на предмету „Морфологија градских потеза” као студије случаја, кроз приказ истраживања и најбољих студентских радова као исхода. Пре тога ће бити објашњен мотив за увођење овог предмета кроз краћу теоријску расправу о повезаности урбанизма и осталих грана уметности. Комбиновање теоријског приступа са студијом случаја је основ за закључна разматрања о квалитету добијених урбанистичких решења и могућностима унапређења наставе.sr
dc.description.abstractUrbanism is a field where art overlaps with technology and the social and natural sciences. The artistic element in urbanism is particularly prominent in urban design, which emphasizes the significance of aesthetics in the shaping of space. The examples of artistically-shaped open public spaces are exceptionally important, because shaping them requires from artistic expression to be socially responsible, as well as to responds by its character to the needs of the community that uses it and for which it is part of a local identity. The course “Morphology of City Paths” at the Faculty of Architecture of the University of Belgrade is designed to elevate the link between urbanism and other arts to a higher level. The starting point in research at the subject is the works of fine arts, drama, music or applied arts. Students analyse postulates of selected works of art and transform them into an urban space in the form of a small urban design project – a square, park, yard or quay. A special highlight in this process is to connect the elements of the given work with the selected space, through the “translation” of the elements of the work of art into a new functional and physical framework. The aim of this paper is to critically explain the process of work on the subject of the “Morphology of City Paths” as a case study, by presenting research and the best student works as an outcome. Before that, the motive for introducing this subject will be explained through a brief theoretical discussion of the connection between urbanism and other branches of the arts. Combining a theoretical approach with a case study is the basis for concluding considerations about the quality of urban-design solutions obtained and the possibilities of improving teaching.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherФакултет примењених уметности у Београдуsr
dc.publisherBelgrade : Faculty of Applied Artssr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceЗборник радова: прва међународна конференција Smartart – уметности наука у примени од инспирације до интеракције = Proceedings: First International conference Smartart – art and science applied from inspiration to interactionsr
dc.subjectуметностsr
dc.subjectурбанизамsr
dc.subjectотворени јавни просториsr
dc.subjectАрхитектонски факултетsr
dc.subjectArtssr
dc.subjectUrbanismsr
dc.subjectOpen spacesr
dc.subjectFaculty of Architecturesr
dc.titleУметност као мотив у обликовању отворених јавних простора на предмету „Морфологија градских простора” Архитектонског факултета у Београдуsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractĐukić, Aleksandra M.; Antonić, Branislav M.; Umetnost kao motiv u oblikovanju otvorenih javnih prostora na predmetu „Morfologija gradskih prostora” Arhitektonskog fakulteta u Beogradu;
dc.rights.holderФакултет примењених уметности у Београдуsr
dc.citation.spage499
dc.citation.epage508
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/3749/bitstream_3749.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record