Show simple item record

Социјална искљученост и образовање

dc.creatorJokić, Vesna
dc.creatorPetovar, Ksenija
dc.date.accessioned2020-12-16T19:23:07Z
dc.date.available2020-12-16T19:23:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0354-6055
dc.identifier.issn2217-8074
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1104
dc.description.abstractСоцијална искљученост је процес у којем су одређени појединци или групе гурнуте на ивицу друштва и спречени да у потпуности учествују у друштву, што је последица њиховог сиромаштва, недостатка основне стручности (неадекватног образовања) и могућности доживотног учења, или је резултат дискриминације. Ово их удаљава од запослења, прихода и могућности образовања, као и од социјалних мрежа и активности у друштву и заједници. Квалитетно образовање (услови и приступ/доступност) представља један од фактора који значајно утиче на смањене социјалне искључености. Другим речима, образовање има кључну улогу у осигуравању социјалне укључености (једнаке могућности и активно учествовање у друштву). Истовремено, образовање и доживотно учење је установљено као темељ за остваривање циљева одрживог економског развоја (економија заснована на знању) и постизања социјалне кохезије. Квалитетно образовање је предуслов за напредовање, развој и благостање заједнице. Услови и доступност образовању постали су приоритети националних реформи у већини европских земаља. Предмет овог рада је образовна структура становништва Србије и доступност образовања. Образовна структура је анализирана с обзиром на старост, пол и тип насеља (градска и остала/сеоска насеља).sr
dc.description.abstractSocial exclusion is a process whereby certain individuals are pushed to the edge of society and prevented from participating fully by virtue of their poverty, or lack of basic competencies and lifelong learning opportunities, or as a result of discrimination. This distances them from job, income and education opportunities as well as social and community networks and activities. Quality education (conditions and access/ accessibility/availability) is one of the factors that significantly influence the reduced social exclusion. In other words, education has is key role key role in ensuring social inclusion (equal opportunities and active social participation). At the same time, education and lifelong learning is established as the basis for achieving the goals of sustainable economic development (economy based on knowledge) and to achieve social cohesion. Quality education is a prerequisite for progress, development and well-being of the community. Conditions and accessibility to education have become priorities of national reforms in most European countries. The subject of this paper is the educational structure of population of Serbia and the accessibility of education. The analysis covers the educational structure with regard to age, gender and type of settlement (city and other/villages settlements).en
dc.language.isosrsr
dc.publisherInstitute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbiasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/16013/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceArhitektura i Urbanizamsr
dc.subjectОбразовањеsr
dc.subjectДоступностsr
dc.subjectСтаросне групеsr
dc.subjectТип насељаsr
dc.subjectEducationsr
dc.subjectEducationsr
dc.subjectAccessibilitysr
dc.subjectAge groupsr
dc.subjectType of settlementsr
dc.titleSocial exclusion and educationen
dc.titleСоцијална искљученост и образовањеsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractЈокић, Весна; Петовар, Ксенија; Socijalna isključenost i obrazovanje;
dc.citation.issue27
dc.citation.spage46
dc.citation.epage56
dc.citation.rankM51
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/3810/KPetovarSocijalna.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record