Show simple item record

Парадигма територијалности у бањском туризму - концепт просторних индикатора

dc.creatorDželebdžić, Omiljena
dc.creatorBazik, Dragana
dc.date.accessioned2020-12-22T13:33:48Z
dc.date.available2020-12-22T13:33:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0354-6055
dc.identifier.issn2217-8074
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1113
dc.description.abstractБогата традиција бањских места као културних средишта и лечилишта са јединственим потенцијалом у лековитим изворима могу бити солидна, али не и довољна, основа за њихов развој у складу са изазовима савременог друштвеног контекста. Као одговор на процес глобализације обновљен је интерес у територијалним аспектима туризма, при чему просторно окружење постаје фактор који има све већи утицај на туристичку тражњу. Испреплетеност токова, односа, интеракција као суштина концепта територијалности, није нешто ново и непознато у регионалном планирању, али захтева нов аналитички приступ за испитивање повезаности са глобалним мрежама. У раду се анализира концепт територијалне умрежености у систему физичких, функционалних и организационих мрежа, као један од кључних аспеката у реализацији складне туристичке регије. Циљ приказа је преиспитивање и проналажење релевантних индикатора који могу указати на достигнути ниво конкурентности бањских туристичких регија у глобалној туристичкој понуди.sr
dc.description.abstractThe famous tradition of spa places like cultural centers and health resorts with unique potential in natural curing springs could be a solid, but not an adequate, ground for their development according to the challenges of contemporary society. The renewed interest in the territorial aspects of tourism as a response to globalisation enhanced the influence of spatial factor (tourismscape) on current on tourism demand. The network of flows, relationships and interactions, as the core of the territoriality concept, is not something new and unknown in regional planning but requires a new analytical tool for researching the global network connectivity. This paper analyzes the concept of territorial networking in the system of physical, functional and organizational networks as one of the crucial aspects in the development of wellbalanced tourism region. The consideration aim is to examine and define the relevant indicators that may specify the level of competitiveness of spa region in the global tourism market.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherInstitute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbiasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/16007/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceArhitektura i Urbanizamsr
dc.subjectБањске туристичке регијеsr
dc.subjectТериторијалностsr
dc.subjectТериторијална умреженостsr
dc.subjectПросторни индикаториsr
dc.titleThe paradigm of territoriality in the spa tourism: The concept of spatial indicatorsen
dc.titleПарадигма територијалности у бањском туризму - концепт просторних индикатораsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractБазик, Драгана; Джелебджић, Омиљена; Paradigma teritorijalnosti u banjskom turizmu - koncept prostornih indikatora;
dc.citation.issue28
dc.citation.spage29
dc.citation.epage37
dc.citation.rankM51
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/3841/BazikParadigma.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record