Show simple item record

Belgrade housing modernisation in the first half of 20th century – transformation of spatial concept, construction and materialization of multy-story residential buildings

dc.creatorРотер Благојевић, Мирјана
dc.creatorЂукановић, Љиљана
dc.date.accessioned2021-01-11T16:44:13Z
dc.date.available2021-01-11T16:44:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0354-6055
dc.identifier.issn2217-8074
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1120
dc.description.abstractВишеспратне пословно-стамбене и стамбене зграде су све присутније у Београду од 1900. год. и сведоче о његовој убрзаној модернизацији. У периоду до Првог светског рата се развијају основни типови вишепородичних стамбених зграда и формирају карактеристични облици склопова зграда и просторне организације станова. Како су градитељи били образовани у средњоевропским центрима (Пешти, Бечу, Минхену, Ахену, Берлину и Цириху), типови склопова и станова су настајали под њиховим утицајем. Након рата, поред старе активна је и млађа генерација градитеља образована на Архитектонском одсеку Техничког факултета у Београду, која доприноси већој разноврсности просторних решења и јавља се утицај и других европских центара (Прага и Париза). Кроз анализу су разматрани и компарирани примери настали у периоду 1900−1914. и 1918−1941. год. како би се дефинисали основни типови облика основа, склопова зграда и просторне организације станова. Циљ истраживања је да се потврди теза о континуитету развоја и примене истих основних типова склопова зграда и просторне организације станова у оба периода. Такође је потврђена и теза о континуираној употреби масивне конструкције за израду зидова у оба периода, док се примена савременог материјала, армираног бетона, и полумонтажне међуспратне конструкције Хербст усталила током треће и четврте деценије 20. века.sr
dc.description.abstractMulti-storey business-residential and residential buildings have been increasingly present in Belgrade since 1900 and testify to its accelerated modernisation. In the period before the WWI, the basic types of multi-family residential buildings were developed and characteristic forms of building assemblies and spatial organisation of apartments were formed. As builders were educated in Central European centres (Pest, Vienna, Munich, Aachen, Berlin and Zurich), the types of assemblies and apartments were created according to their influence. After the war, in addition to the old generation of architects, the younger generation, educated at the Architectural Department of the Technical Faculty in Belgrade, is also active, which contributes to a greater variety of solutions and the influence of other European centres (Prague and Paris). Through the analysis, examples from the period 1900-14 and 1918-41 are considered and compared to define the basic types of building shapes, assemblies and spatial organization of apartments. The research confirms the thesis on the continuity of development and application of the same basic types of buildings and spatial organisation of apartments in both periods. The thesis of continuous use of masonry construction for making walls in both periods was also confirmed, while the use of modern material, reinforced concrete, and semi-prefabricated Herbst construction was established during the third and fourth decades of the 20th century.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherИнститут за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС)sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177009/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36034/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceАрхитектура и урбанизамsr
dc.subjectБеоградsr
dc.subjectвишеспратне стамбене зградеsr
dc.subjectвишепородично становањеsr
dc.subjectстамбене палатеsr
dc.subjectосновни типови склопова и становаsr
dc.subjectмасивна конструкцијаsr
dc.subjectармирано-бетонска међуспратна конструкцијаsr
dc.subjectBelgradesr
dc.subjectmulti-story residential buildingssr
dc.subjectmultifamily housingsr
dc.subjectresidential palacessr
dc.subjectbasic types of buildings and apartmentssr
dc.subjectmasonry constructionsr
dc.subjectreinforced concretesr
dc.subjectsemiprefabricated Herbst constructionsr
dc.titleМодернизација стамбене изградње прве половине 20. века у Београду – трансформација просторног концепта, конструкцијe и материјализацијe вишеспратних вишепородичних зградаsr
dc.titleBelgrade housing modernisation in the first half of 20th century – transformation of spatial concept, construction and materialization of multy-story residential buildingssr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractRoter Blagojević, Mirjana; Đukanović, Ljiljana; Modernizacija stambene izgradnje prve polovine 20. veka u Beogradu – transformacija prostornog koncepta, konstrukcije i materijalizacije višespratnih višeporodičnih zgrada;
dc.citation.issue51
dc.citation.spage46
dc.citation.epage71
dc.citation.rankM24~
dc.identifier.doi10.5937/a-u0-29194
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/3868/2020.AU.51.Roter-Blagojevic_Dukanovic.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record