Show simple item record

Towards a critical and reflective planner: a contribution to improved practice using the case study of the Avala film complex

dc.creatorMaruna, Marija
dc.creatorGraovac, Ana
dc.date.accessioned2021-07-06T11:02:49Z
dc.date.available2021-07-06T11:02:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0354-6055
dc.identifier.issn2217-8074
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1191
dc.description.abstractЦиљ рада је илустрација резултата креираног педагошког приступа за развој компетенција критичко-рефлексивног планера. Педагошки приступ је развијен за потребе реализације курса Теорија планирања на мастер нивоу Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Специфичности педагошког приступа су произашле из потребе за разматрањем низа нових питања од значаја за унапређење планске праксе, система планирања као и домена просторног развоја у Србији, која су се појавила током периода транзиционих реформи у Србији након 2000. године. Као полигон за илустрацију је узет случај Плана детаљне регулације комплекса „Авала филма” у Кошутњаку, који је уједно био и предмет рада студената школске 2020/21. године. Примењени методолошки кораци у анализи предметног случаја су јасно указали на следеће проблеме домена просторног развоја: а) урбанистички планови служе као инструмент за отуђење земљишта у јавној својини, б) јавне политике се селективно уважавају у процесу одлучивања о просторном развоју, в) формалне процедуре планирања су недовољно јасне и имају пропусте у формулацијама што ствара простор за вишезначне интерпретације, г) позиције одлучивања о стратешким приоритетима развоја и питањима од јавног интереса нису јасно дефинисане и д) кључна питања о правцима просторног развоја се разрешавају у домену политичког, а не професионалног одлучивања. На основу спроведене анализе процеса планирања комплекса „Авала филма”, издвојене су препоруке за унапређење планске праксе, односно система управљања просторним развојем у Србији. Суштински су усмерене ка унапређењу легислативног система у домену процеса одлучивања, са нагласком на формализацији позиција надлежности, утврђивању механизaма отуђења јавне својине, унапређењу транспарентности процедура и репозиционирању улоге професије у том процесу.sr
dc.description.abstractThe aim of this paper is to illustrate the results of the pedagogical approach that was created to develop the competencies of a critical and reflective professional. The pedagogical approach was developed for the master’s level Planning Theory course at the Faculty of Architecture, University of Belgrade. The specifics of the pedagogical approach stemmed from the need to consider a number of new issues relevant to improving planning practices, planning systems and the domain of spatial development in Serbia, which have emerged during the period of transitional reforms in Serbia since 2000. The case of preparing the plan of detailed regulation for the Avala Film complex in Kosutnjak, which was also the subject of the work of students in the school year 2020/21, was taken as a testing ground to illustrate the approach. The methodological steps in the analysis of the case clearly indicated the following problems in the field of spatial development: a) urban plans serve as an instrument for the alienation of publicly owned land, b) public policies are selectively considered in the decision-making process on spatial development, c) formal planning procedures are insufficiently clear and have gaps in formulations, which creates space for ambiguous interpretations, d) decision-making positions on strategic development priorities and issues of public interest are not clearly defined and e) key issues on spatial development are resolved in the domain of political rather than professional decision-making. Based on the analysis of the planning process for the Avala Film complex, recommendations for improving planning practice, i.e. the spatial governance system in Serbia are made. They are essentially aimed at improving the legislative system in the decision-making process, with an emphasis on formalizing positions of competence, determining mechanisms for the alienation of public property, improving the transparency of procedures and re-positioning the role of the profession in that process.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherInstitut za arhitekturu i urbanizam Srbijesr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceArhitektura i urbanizamsr
dc.subjectкритичко-рефлексивни планерsr
dc.subjectуправљање просторним развојемsr
dc.subjectпедагошки приступsr
dc.subjectпрофесионалне компетенцијеsr
dc.subjectкомплекс „Авала филма”sr
dc.subjectcritical and reflective plannersr
dc.subjectspatial governancesr
dc.subjectpedagogical approachsr
dc.subjectprofessional competenciessr
dc.subjectAvala Film complexsr
dc.titleКа критичко-рефлексивном планеру: прилог унапређењу праксе на примеру комплекса „Авала филма”sr
dc.titleTowards a critical and reflective planner: a contribution to improved practice using the case study of the Avala film complexsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractМаруна, Марија; Граовац, Aна; Ka kritičko-refleksivnom planeru: prilog unapređenju prakse na primeru kompleksa „Avala filma”;
dc.rights.holderInstitut za arhitekturu i urbanizam Srbijesr
dc.citation.volume52
dc.citation.spage16
dc.citation.epage26
dc.identifier.doi10.5937/a-u0-31716
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/4103/bitstream_4103.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record