Show simple item record

Architectural fiction: project and reality beyond reality

dc.contributor.advisorMilenković, Vladimir
dc.contributor.otherMako, Vladimir
dc.contributor.otherMladenović, Milorad
dc.contributor.otherŠuvaković, Miško
dc.creatorBogosavljević, Jelena
dc.date.accessioned2021-03-17T10:31:03Z
dc.date.accessioned2022-03-07T12:51:50Z
dc.date.available2021-03-17T10:31:03Z
dc.date.available2022-03-07T12:51:50Z
dc.date.issued2020-02-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7986
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23360/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=23700489
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18091
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1220
dc.description.abstractЈединственим опажањем постојања овостране и оностране реалности,архитектонска стварност је јединствена стварност фикционог света, јер је онстваран и нестваран, док је свесно и несвесно замислив свет њених имагинарнихстварности једне исте реалности. Оне су његова фикционална и ониричкастварност у оностраној реалности и јединствена, постојећа и нова архитектонскастварност у овостраној, само онда, када пројектант у процесу пројектовањасневањем, инструментализује ониричку фикцију архитектуре у пројектуреалности изван реалности. Сневањем у оностраним реалностима, фикционалноји ониричкој, а затим преласком у једну нову реалност, Он је Пројектантјединствене свести, јер је јединствен субјект фикције који пројектује јединствомимагинације, ониричком и стваралачком имагинацијом сањалачког фикционогсвета сна фикционалног и ониричког субјекта архитектонског пројектовања. Кадаониричку фикцију архитектуре у пројекту реалности изван реалности,инструментализује њеном новом фикцијом у пројекту реалности у реалности,сањалачки фикциони свет сна је његов архитектонски сан пројекта реалностиједне исте, али Нове реалности.sr
dc.description.abstractBy a unique perception of the existance of the hither and the transcendent reality, thearchitectural reality is a unique reality of the fictional world, since it is real as well asunreal, while the world of its imaginary realities of the one and the same reality can beimagined both consciously and unconsciously. These imaginary realities represent hisfictional and oneiric reality in the transcendent reality and a unique, existing and newarchitectural reality in the hither one, only when a Designer, in the process of designingby dreaming, instrumentalizes the oneiric fiction of architecture in a project of a realitybeyond reality. By dreaming in the transcendent realities, fictional and oneiric ones, andthen by a transition into a New Reality, He is a Designer of a unique consciousness,being a unique subject of the fiction who designs by a unity of imagination, oneiric andcreative imagination of the dreamy fiction world of a dream of the fictional and oneiricentity of the architectural design. When the oneiric fiction of architecture in the projectof reality beyond reality is instrumentalized by its new fiction in the project of realitywithin reality, a dreamy fiction world of the dream is his architectural dream of theproject of reality of the one and the same, but a New Reality.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectфикцијаsr
dc.subjectfictionen
dc.subjectсанsr
dc.subjectнова реалностsr
dc.subjectархитектонски пројекатsr
dc.subjectархитектонска праксаsr
dc.subjectdreamen
dc.subjectnew realityen
dc.subjectarchitectural designen
dc.subjectarchitectural practiceen
dc.titleАрхитектонска фикција: пројекат и реалност изван реалностиsr
dc.title.alternativeArchitectural fiction: project and reality beyond realityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractМиленковић, Владимир; Шуваковић, Мишко; Младеновић, Милорад; Мако, Владимир; Богосављевић, Јелена; Arhitektonska fikcija: projekat i realnost izvan realnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/4208/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18091


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record