Show simple item record

Influece of open space on the quality of stay in healthcare facilities

dc.contributor.advisorĐokić, Vladan
dc.contributor.otherĐukanović, Zoran
dc.contributor.otherŽivković, Jelena
dc.contributor.otherMitrović, Biserka
dc.contributor.otherDinčić, Dragan
dc.creatorMarić, Jelena
dc.date.accessioned2021-04-27T09:20:45Z
dc.date.accessioned2022-03-07T13:14:01Z
dc.date.available2021-04-27T09:20:45Z
dc.date.available2022-03-07T13:14:01Z
dc.date.issued2020-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8072
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23541/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=22592265
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18270
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1223
dc.description.abstractТеза се бави истраживањем отворених простора у оквиру здравствених комплекса, тачнијеанализом утицаја отворених простора на квалитет боравка свих категорија корисника уздравственим комплексима. Иницијални проблем који је покренуо истраживање јестемаргинализован статус ових простора у науци и пракси, а фокус рада је на просторнимкарактерстикама квалитета боравка. Три претпоставке у раду базиране су на детерминисањучиниоца квалитета боравка у здравственим комплексима. Ове претпоставке тврде даотворени простори здравства доприносе квалитету боравка, тако што позитивно утичу напсихо-физичко стање корисника, као и да квалитет боравка у здравственим комплексимазависи од отворених простора. За потребе истраживања одабрана је метода студијевишеструког случаја, која се примењује на три комплекса секундарне и терцијарнездравствене заштите на територији Београда. Сам истраживачки поступак се вршикомбинацијом теоријског и емпиријског приступа, тачније комбинацијом квантитативних иквалитативних метода истраживања, са фокусом на методе анкете и интервјуа. Резултатиистраживања потврдили су све постављене хипотезе, указали на значај отворених простораздравства за све категорије корисника, и успоставили релације између просторнихкарактеристика, динамике и начина коришћења отворених простора и квалитета боравка уздравственим комплексима. Овај рад доприноси теоријама урбаног дизајна и пејзажнеархитектуре, као и теоријама психологије окружења и сродним концептима. Практичнидопринос рада представља формирање скупа препорука за уређење и обликовање отворенихпростора здравства у циљу побољшања квалитета боравка у здравственим комплексима.sr
dc.description.abstractThe thesis deals with the research of open spaces within healthcare facilities, namely the analysis ofthe impact these spaces have on the quality of stay in healthcare complexes, for all categories ofusers. The initial problem that triggered the research is the marginalized status of these spaces inscience and in practice. The focus of this research is on the spatial characteristics of the quality ofresidence. Three proposed hypothesis claim that open spaces contribute to the quality of the stay inhealthcare facility by positively affecting both physical and mental well-being of users, and that thequality of the stay in healthcare facility depends on open spaces within. For the purpose of theresearch, a multiple case study method was selected including three facilities of secondary andtertiary health care, on the territory of Belgrade. The research process itself is conducted with acombination of theoretical and empirical approaches. The combination of quantitative andqualitative research methods was used, while the focus was on survey and interview methodology.The results of this particular research confirmed all the aforementioned hypotheses, pointed out theimportance of open spaces for healthcare users, and established relations between spatialcharacteristics of open space and quality of stay in healthcare facilities. The main contribution ofthis research is to expand knowledge in the field of health and open spaces, as well as urban design,landscape architecture and environmental psychology. The practical contribution of the paper is todevelop a set of design recommendations for open healthcare spaces in order to improve the overallquality of stay in health care complexes.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectотворени простори здравстваsr
dc.subjectopen spaces of healthen
dc.subjectquality of time spenten
dc.subjecthealth complexesen
dc.subjecturban designen
dc.subjectopen spacesen
dc.subjectEnvironmental Psychologyen
dc.subjectквалитет боравкаsr
dc.subjectздравствени комплекси, урбан дизајнsr
dc.subjectотворени просториsr
dc.subjectпсихологија окружењаsr
dc.titleОтворени простори као чиниоци квалитета боравка у здравственим комплексимаsr
dc.title.alternativeInfluece of open space on the quality of stay in healthcare facilitiesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/4211/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18270


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record