Show simple item record

A hypothetical model of Dobrović’s New Belgrade: A comparative analysis of the planned and current condition

dc.creatorTilinger, Dezire
dc.date.accessioned2024-05-13T07:49:29Z
dc.date.available2024-05-13T07:49:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-86-6184-000-5
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/2177
dc.description.abstractРад испитује улогу и могућност примене хипотетичких модела у савременој архитектонско-урбанистичкој пракси у циљу испитивања комплексног односа између планираног и реализованог. Важан сегмент рада односи се на испитивање разлога из којих долази до одступања и промена у плановима, a кроз идентификацију њихових слабих и јаких тачака, на примеру Новог Београдa. Предмет анализе представљају постојеће стање Новог Београда и прва послератна концепција Новог Београда Скица регулације Београда на левој обали Саве из 1946. године аутора архитекте Николе Добровића. Поред тога што представља иницијалну скицу, одабран план за компарацију, у морфолошком смислу, својом радијалном матрицом представља својеврстан контраст постојећој ортогоналној матрици Новог Београда и самим тим могућност испитивања две крајности исте идеје о новом центру социјалистичке државе. Основна претпоставка је да би Скица регулације Београда на левој обали Саве да је изведена, услед свог наизглед, морфолошки и идеолошки посматрано супротног карактера довела и до формирања драстично другачије слике града, нарочито у погледу функционалности, од оног којег данас познајемо. Међутим, истраживање показује да су разлике мање од очекиваних, те да се трагови првобитне концепције назиру у тренутном стању упркос одступању од исте. Методологија рада заснива се на компарацији два посматрана стања кроз дијалог квалитативних и квантитативних метода укрштањем историјско-интерпретативне анализе и просторне синтаксе, алатом за квантификовање резултата у области урбане морфологије, резултујући синтезним аналитичким цртежом тренутног и хипотетичког Добровићевог Новог Београда.sr
dc.description.abstractThe paper examines the role and possibility of applying hypothetical models in contemporary architectural and urban practice in order to examine the complex relationship between the planned and realized. An important segment of the paper refers to understanding reasons behind modifications that occur during the implementation of the plan and the identification of the plan’s weak and strong points, on the example of New Belgrade. The subject of the analysis is the current condition of New Belgrade and the first post-war conception of New Belgrade Sketch of the regulation of Belgrade on the left bank of the Sava river from 1946 by the architect Nikola Dobrović. In addition to representing the initial sketch, the sketch is chosen for the comparative analysis because, from a morphological point of view, its radial matrix represents a kind of contrast to the existing orthogonal street matrix of New Belgrade, thus opening a possibility of comparing two extremely different takes on the same idea of how the new capital city of the new socialist state should look like. The basic assumption is that if the Sketch of the regulation of Belgrade on the left bank of the Sava river had been carried out, due to its seemingly, morphologically and ideologically opposite character, it would have led to the formation of a drastically different image of the city, especially in terms of functionality, from the one we know today. However, the research shows that the differences are smaller than expected, and that traces of the original conception can be seen in the current state despite the departure from it. The methodology is based on the comparison of the two observed conditions through a dialogue of qualitative and quantitative methods by crossing a historical-interpretive approach and space syntax, a tool for quantifying results in the field of urban morphology, resulting in an analytical drawing of the current and hypothetical Dobrović’s New Belgrade.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceНикола Добровић : поводом сто двадесет пет година од рођења : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 17. и 18. новембра 2022. године = Nikola Dobrović : on the occasion of the 125th anniversary of his birth : proceedings of the international scientific conference held on november 17–18, 2022sr
dc.subjectградsr
dc.subjectхипотетички моделsr
dc.subjectпросторна синтаксаsr
dc.subjectНови Београдsr
dc.subjectНикола Добровићsr
dc.subjectcitysr
dc.subjecthypothetical modelsr
dc.subjectspace syntaxsr
dc.subjectNew Belgradesr
dc.subjectNikola Dobrovićsr
dc.titleХипотетички модел Добровићевог Новог Београда: Упоредна анализа планираног и тренутног стањаsr
dc.titleA hypothetical model of Dobrović’s New Belgrade: A comparative analysis of the planned and current conditionsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractТилингер, Дезире; Hipotetički model Dobrovićevog Novog Beograda: Uporedna analiza planiranog i trenutnog stanja;
dc.citation.spage373
dc.citation.epage381
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/7676/bitstream_7676.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_2177
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record