Now showing items 53-72 of 109

   Titles
   Адаптивни принципи у архитектонском пројектовању [1]
   Архитектонска конкурсна пракса и питање аутономије архитектуре [1]
   Архитектонска критичка пракса : теоријски модели [1]
   Архитектонска фикција: пројекат и реалност изван реалности [1]
   Архитектура и природа: примена енвајронментално-бихевиоралних теорија у архитектонском пројектовању [1]
   Генерички оквир архитектонског пројекта: инструментализација типолошке амбивалентности [1]
   Дефинисање модела оцене исплативости планираних урбанистичких параметара стамбено-пословних зона Београда [1]
   Добро у планирању : модел вредносног расуђивања у пракси развоја града [1]
   Друштвено-културни услови развоја архитектуре грађевина јавне намене у селима Србије у периоду од 1946. до 1970. године [1]
   Експериментално-теоријска анализа примене бала сламе у конструкцијама [1]
   Естетичка манипулација доживљајем, архитектонског простора - кроз анализу хришћанске сакралне архитектуре друге половине XX века [1]
   Идентификација пројектантске стратегије тополошког метода у савременој архитектури [1]
   Изложбене праксе архитектуре у Југославији и југословенски културни простор од 1945. до 1991. [1]
   Изогеометријска анализа у морфогенези површинских конструктивних система [1]
   Интегрисано пројектовање конструктивних система заснованих на примени фероцемента [1]
   Концепт интегрисане рекреације и могућности примене у условима развоја градова Србије [1]
   Концепт фрагментарности и кодирање недостатака ка новим облицима архитектонске модерности [1]
   Кохеренција и прости политопи [1]
   Метафоричка интерпретација идеје критичког регионализма у делу архитекте Ранка Радовића [1]
   Могућности унапређења резилијентности урбане форме на климатске промене [1]