Show simple item record

Модел територијалних информационих система за подршку одрживом урбаном развоју Србији

dc.contributor.advisorBajić-Brković, Milica
dc.contributor.otherNikezić, Zoran
dc.contributor.otherBečejski-Vujaklija, Dragana
dc.creatorLalović, Ksenija Ž.
dc.date.accessioned2019-11-03T13:16:50Z
dc.date.available2019-11-03T13:16:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=832
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7186/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44698127
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/1998
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/357
dc.description.abstractThe need for information is growing at all levels, from decision makers at the national and intrenational level to the lowest level of the individual. One of the big contemporary challenges is the development of information support to sustainable development. Efforts are focused on the development of ICT tools based on GIS technologies, which provide efficient collection, storage, updating, handling, analyzing and displaying all forms of data and information related to territory, necessary for the understanding of the territory in the process of collective decision making and the creation of sustainable policies and plans. In sustainable development, everybody is a user and information resource. Integrated approach to sustainability requires development and wide use of contemporary planners and management methods, tools, techniques and procedures that provide the best possible interpretation and integrated analysis of territory in group decision-making on specific actions and assessment of their impacts, risks and benefits for environmental, social and economic development. This research is motivated by the need to create conditions for effective participation of Serbia in the current global development process. At present, activities at local and regional level in the area of improving the information base for decision making and monitoring of integrated territorial development have focused on the development and application of the concept of territorial information systems based on ICT and GIS technologies in order to achieve greater efficiency administration, qualitative improvement of vertical and horizontal coordination, cooperation and rationalization processes in information and communication activities, with emphasis on raising the quality of the information base for decision making. The survey of international experience in developing and implementing this kind of models helps understanding the possibilities and limits of its application in Serbia. The subject of this research is development of territorial information system model to support sustainable urban development in Serbia, as a new instrument of communication and decision support tools in the process of collaborative planning and development management at the local level. The research is aimed at TIS model structuring that would be aplicable in the current conditions of change planning paradigms and practices of planning, but also in future when it is expected a new model of planning based on active participation of all actors of development to established. Application of the model TIS in Serbia should on the one hand, contribute to processes of change and improvements in the system of urban planning and spatial development, and on the other, direct role of planners redefinition to assist them in finding answers to operational questions of who?, As ?, why?, what?, how?, which are daily placed in front of the local community in terms of sustainable urban development. The result of this study should be scientifically-based operational model of TIS to support sustainable urban development in Serbia, structuraly defined at all levels - substantive, functional and institutional - organizational, and methodology of its implementation at the local level confirmed through pilot projects. The scientific contributions of this research is to create a new basis for further theoretical and conceptual redefinition of the planning system in Serbia, questioning the role planners and planners agencies, and ultimately the basis for the development of new methods and techniques of planning in Serbia as a new qualitatively improved information base.en
dc.description.abstractПотреба за информацијама расте на свим нивоима, од нивоа доносиоца одлука вишег ранга на националном и интeрнационалном нивоу, све до најнижих индивидуалних нивоа. Један од великих савремених изазова је развој информационе подршке одрживом развоју. Напори се фокусирају на развој ИКТ подржаних алата заснованих на ГИС технологијама, који обезбеђују ефикасно скупљање, складиштење, ажурирање, руковање, анализирање и приказивање свих облика података и информација везаних за територију, а који су неопходни за разумевање територије у процесу колективног доношења одлука и креирању одрживих политика и планова. У одрживом развоју, свако је корисник и извор информације. Интегрални приступ одрживом развоју захтева унапређење и широку примену савремених метода, алата, техника и процедура планирања и управљања, како би се обезбедила најбоље могуће разумевање феномена локлане терторије у у групном процесу доношења одлука о специфичним акцијама и оцени њиховог утицаја, ризика и користи на животну средину, социјални и економски развој. Ово истраживање мотивисано је потребом стварања услова за ефикасно укључење Србије у актуелне светске развојне токове. У овом тренутку, активности на локалном и регионалном нивоу широм света у области унапређења информационе подршке интегралном територијалном развоју фокусиране су на развој и примену територијалних информационих система заснованих на ИКТ и ГИС технологијама, са циљем постизања веће ефикасности управе, квалитативног унапређења вертикалне и хоризонталне координације, сарадње и рационализације процеса у области информационих и комуникационих активности. Истраживање светских искустава у области развоја и примене оваквих концепата доприноси разумевању могућности и ограничења његове примене у Србији. Предмет овог истраживања је развој модела територијалних информационих система за подршку одрживом урбаном развоју у Србији, као новог инструмента комуникације и алата за подршку одлучивању у процесу колаборативног планирања и управљања развојем на локалном нивоу. Истраживање је усмерено ка стурктуирању модела који би био апликативан у актуелним условима процеса промена планерске парадигме и праксе планирања, али и у будћности када се очекује успостављање новог модела планирања заснованог на активном учешћу свих актера развоја. Примена оваквог модела у Србији требало би да, са једне стране, допринесе процесима промена и унапређења у области система планирања урбаног и просторног развоја, а са друге, усмери редефиснисање улоге планера и помогне им у тражењу одговора на оперативна питања ко?, како?, зашто?, шта?, колико?, која се свакодневно постављају пред локалну заједницу у констексту одрживог урбаног развоја. Резултат истраживања био би научно заснован оперативни модел ТИС-а за подршку одрживом урбаном развоју у Србији, структруално дефинисан на свим нивоима – садржинском, функционалном и институционално - организационом, а методологија његове примене на локалном нивоу потврђена кроз пилот пројекте. Научни допринос овог истраживања огледа се у стварању нових основа за даље теоријско и концептуално редефинисање система планирања у Србији, преиспитивање улоге планера и планерских агенција, и коначно основ за развој нових метода и техника планирања у Србији обзиром на нов квалитативно унапређен информациони основ.sr
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултет
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36035/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београду
dc.subjectSustainable urban developmenten
dc.subjectknowledge in planningen
dc.subjectinfromation support to sustainable developmenten
dc.subjectsoft system apparoachen
dc.subjectsocial transformationen
dc.subjectcognitive capacity buildingen
dc.subjectgeographic informationen
dc.subjectОдрживи урбани развојsr
dc.subjectзнање у планирањуsr
dc.subjectинформациона подршка одрживом развојуsr
dc.subjectмеки системски приступsr
dc.subjectдруштвена трансформацијаsr
dc.subjectкогнитивно оснаживањеsr
dc.subjectгеографски информациони системиsr
dc.subjectсистеми за поsr
dc.titleTerritorial information system model to support sustainable urban development in Serbiaen
dc.titleМодел територијалних информационих система за подршку одрживом урбаном развоју Србијиsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractБајић-Брковић, Милица; Никезић, Зоран; Бечејски-Вујаклија, Драгана; Лаловић, Ксенија Ж.; Model teritorijalnih informacionih sistema za podršku održivom urbanom razvoju Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttps://raf.arh.bg.ac.rs//bitstream/id/897/354.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_1998
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record