Show simple item record

Типологија и валоризација грађевинске стуктуре стамбених зграда Београда са становишта комфора становања

dc.contributor.advisorJovanović-Popović, Milica
dc.contributor.otherRadivojević, Ana
dc.contributor.otherRoter-Blagojević, Mirjana
dc.contributor.otherŠumarac-Pavlović, Dragana
dc.creatorĐukanović, Ljiljana S.
dc.date.accessioned2019-11-03T13:16:57Z
dc.date.available2019-11-03T13:16:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2910
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11123/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513032593
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5443
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/364
dc.description.abstractThe survey of characteristics of residential buildings of Belgrade represents a pre-requisite for a comprehensive assessment of the state of the domestic housing stock, its qualities or flaws, and the basis for the conclusion of what we actually have and what are the further courses of action. The subject of this dissertation is to explore the building structures of residential buildings of Belgrade and their further evaluation from the standpoint of comfort or residence. The study was focused on everything that in a material sense makes a building structure (construction, elements of building envelope, partition elements and finalization) and their impact on achieving requirements of comfort. Taking into account that the timelines in which the Belgrade housing stock was produced is set in the range of 150 years, typical time periods were established in relation to building achievements relevant for the given time. This approach was aimed at structuring extensive professional material and typological positioning of what constitutes a representative sample. Within the observed period, typical structures were identified and systematized, characteristics in building were observed and building regulations were investigated, which served as the basis for the formation of representative models and their structure. On such established models, analysis of quality of living comfort was conducted, including: thermal, acoustic, and visual comfort, as well as indoor air quality. The next step in the research is the definition of relevant parameters of each individual comfort and the formation of the methodology that will be used for testing of established models of housing construction. The fact that every aspect of the comfort is subject of a unique specialization or profession caused different methodological procedures and a multidisciplinary research...en
dc.description.abstractИстраживање карактеристика стамбених зграда Београда представља предуслов за целовито сагледавање стања домаћег стамбеног фонда, његових квалитета или недостатака и основу за закључивање чиме заиста располажемо и какви су даљи правци деловања. Предмет докторске дисертације је истраживање грађевинске структуре стамбених објеката у Београду и њихово вредновање са становишта комфора у становању. Испитивање је фокусирано на све оно што у материјалном смислу чини склоп објекта: конструкција, елементи омотача, елементи преграђивања и финализација и на њихов утицај на остваривање услова комфора. Узимајући у обзир да су временске одреднице у којима је настајао стамбени фонд Београда постављене у распону од 150 година, издвојени су карактеристични временски периоди који представљају репрезентативне целине грађевинских достигнућа. Овакав приступ имао је за циљ структуирање обимне стручне грађе и типолошко издвајање онога што чини репрезентативни узорак. У оквиру посматраног периода идентификовани су типични склопови и извршена је систематизација, уочене су карактеристике у грађењу и истражена грађевинска регулатива, што је послужило као основа за формирање структуре репрезентативних модела, на којима је спроведена анализа квалитета стамбеног комфора који подразумевају: топлотни, акустички, ваздушни и светлосни комфор. Следећи корак у истраживању представљало је дефинисање параметара сваког појединачног комфора и формирање методологије којом ће се вршити испитивање установљених модела стамбене изградње. С обзиром да се сваким појединачним комфором баве посебне специјализације, или чак посебне струке, комплексност материје која је требала бити анализирана утолико је била сложенија, што је захтевало различите методолошке поступке и мултидисциплинарност у истраживачком раду...sr
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултет
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београду
dc.subjecthousing stocken
dc.subjectbuilding structure of residential buildingsen
dc.subjectliving comforten
dc.subjectстамбени фондsr
dc.subjectструктура стамбених зградаsr
dc.subjectкомфор у становањуsr
dc.titleTypology and valorization of building structure of residential buildings of Belgrade from the standpoint of living comforten
dc.titleТипологија и валоризација грађевинске стуктуре стамбених зграда Београда са становишта комфора становањаsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈовановић-Поповић, Милица; Радивојевић, Aна; Ротер-Благојевић, Мирјана; Шумарац-Павловић, Драгана; Ђукановић, Љиљана С.; Tipologija i valorizacija građevinske stukture stambenih zgrada Beograda sa stanovišta komfora stanovanja;
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs//bitstream/id/904/361.pdf
dc.identifier.rcubt-5598
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record