Show simple item record

Моделовање понашања архитектонских објеката услед потреса од минирања на површинским коповима

dc.contributor.advisorGlišić, Milan
dc.contributor.otherŠumarac, Dragoslav
dc.contributor.otherOkrajnov-Bajić, Ruža
dc.contributor.otherLelović, Selimir
dc.contributor.otherKostić, Srđan
dc.creatorVasović, Dejan
dc.date.accessioned2019-11-03T13:17:06Z
dc.date.available2019-11-03T13:17:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3534
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12245/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48121103
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6213
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/375
dc.description.abstractIn the present dissertation analyses of the ground motion and air-blast overpressure induced by blasting, as well as their effects on neighbouring buildings (houses, households), in limestone quarries is given. Limestone is chosen as a representative rock unit for investigating the ground vibration because it is the most common rock type in Serbian quarries, and limestone is mostly used rock type for civil engineering purposes. Moreover, there have been many experimental investigations carried out on blast-induced vibrations in limestone. Peak particle velocity near neighbouring structures was measured during ordinary blasting operations in limestone quarries. The effects of blast-induced ground motion were evaluated by conventional predictors, in accordance with legal regulations and engineering practice. Their predictive power was estimated in relation to peak particle velocity. A new artificial neural network model for the prediction of blast impact on building was introduced with three input units (total charge, maximum charge per delay and distance from explosive charge to monitoring point), with one hidden layer and one output unit (peak particle velocity). Effects on existing architectural buildings were estimated by comparing peak particle velocities with values defined by existing vibration standards. In order to more precisely evaluate real effects blast-induced ground motion on neighbouring buildings, a numerical stress – strain analysis of structural elements was carried out. This procedure is a non-standard method in analysis of the impact of blasting on surrounding objects. Surrounding buildings were modelled with finite element method using academic and commercial software packages. Measured time recordings were used for the direct dynamics analysis. The obtained results indicate which elements are the most loaded and on which points damages can be expected to occur first. The results of calculations show that blasting performed in accordance with positive vibration standards cause far less stresses and strains than allowed thus avoiding damages on buildings...en
dc.description.abstractУ овој дисертацији су изучавани померање тла и натпритисак ваздушног удара који су проузроковани минирањем, као и њихови утицаји на околне објекте (куће, домаћинства), у површинским коповима кречњачког каменог агрегата. Кречњак је одабран као репрезентативна стена за испитивање вибрација тла, будући да је то најраспрострањенији тип стене у Србији и да се најчешће користи у грађевинске сврхе. Такође, на кречњаку је урађено много експерименталних истраживања потреса проузрокованих минирањем. Приликом извођења редовних радова на минирању у каменоломима кречњака мерене су брзине осциловања тла у близини околних објеката. Утицаји потреса изазаваних минирањем, у складу са постојећом законском регулативом и инжењерском праксом, процењени су коришћењем конвенционалних предиктора. Тачност (поузданост) предвиђања коришћењем конвенционалних предиктора процењена је у односу на забележену максималну брзину осциловања тла. Као резултат истраживања предложен је нови модел за процену утицаја коришћењем вештачких неуронских мрежа са три главне улазне јединице (укупно експлозивно пуњење, максимално пуњење по интервалу успорења паљења експлозива и растојање од места минирања до мерног места), са једним скривеним слојем и једним излазом (максималном брзином осциловања тла). Утицај на постојеће објекте процењен је поређењем максималних брзина осциловања са вредностима дефинисаним постојећим вибрационим стандардима. Ради детаљније процене стварних утицаја потреса изазваних минирањем на околне куће извршена је нумеричка анализа напрезања и деформација у елементима конструкције ових објеката. Овај поступак представља нестандардну методу у анализи утицаја од минирања на архитектонске објекте. Понашање околних објеката под дејством потреса од минирања моделовано је методом коначних елемената коришћењем академских и комерцијалних софтверских пакета. Регистровани временски записи искоришћени су за директну динамичку анализу објеката у околини места минирања. Резултати добијени овим поступком показују који су елементи најоптерећенији и на којим местима се могу очекивати појаве првих оштећења. Та места, као места појаве првих потенцијалних оштећења, морају бити предмет посебне пажње током извођења минирања. Резултати анализе околних објеката показали су да су напрезања и деформације од изведених минирања знатно мања од дозвољених, што је и очекивано за минирања изведена према важећим стандардима. Са циљем да се утврди утицај потреса од минирања на типске архитектонске објекте...sr
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултет
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београду
dc.subjectarchitectural buildingsen
dc.subjectblastingen
dc.subjectpeak particle velocity (PPV)en
dc.subjectartificialen
dc.subjectneural network (ANN)en
dc.subjectdynamic analysis of structuresen
dc.subjectархитектонски објектиsr
dc.subjectминирањеsr
dc.subjectмаксималне брзине осциловања тла (PPV)sr
dc.subjectвештачке неуронске мреже (ANN)sr
dc.subjectдинамичка анализа конструкцијаsr
dc.titleModelling of response of architectural objects under the impact of blast induced vibrations in open pitsen
dc.titleМоделовање понашања архитектонских објеката услед потреса од минирања на површинским коповимаsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractГлишић, Милан; Костић, Срђан; Леловић, Селимир; Шумарац, Драгослав; Окрајнов-Бајић, Ружа; Васовић, Дејан; Modelovanje ponašanja arhitektonskih objekata usled potresa od miniranja na površinskim kopovima;
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs//bitstream/id/915/372.pdf
dc.identifier.rcubt-6379
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record