Show simple item record

dc.creatorVidenović, Aleksandar
dc.creatorArandjelović, Miloš
dc.date.accessioned2020-06-12T12:12:35Z
dc.date.available2020-06-12T12:12:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-86-87067-25-7
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/883
dc.description.abstractThe paper argues that it initiates the rational acceptance of existing circumstances by state, regional and local administrations, expert, planning, urban and other services in a multidisciplinary sense on the one hand, but also on the public and citizens on the other, that it is a serious problem revitalization and creation of conditions for spatial development can not be accessed without serious cuts and breaks with an enormous perception of administrative boundaries, disregard of territorial competencies, impossibility of diversion of the purpose of space, and abuses in property - legal regulation, regardless of whether the state is in question, legal or natural person. In this sense, suggestions to the Administrations, from the State administration to the Local self-governments, may be related to the introduction of different and innovative approaches, more or less radical, with the aim of revitalizing and healthy development of rural areas and settlements in them. Some of the measures or steps that could be taken are: 1. Rationalization of modern construction and interventions in space; 2. Utilizing the premises of the inherited traditional fund; 3. Restoration of local ethnological identity and forcing the image; 4. Further designed urbanization of the centers of the settlement; 5. Proper change of purpose or user part of existing suprastructure.en
dc.description.abstractРад претендује да иницира рационално прихватање постојећих окол- ности, од стране државне, регионалних и локалних администрација, струч- них, планерских, урбанистичких и других служби у вишедисциплинарном смислу на једној страни, али и јавности и грађана на другој страни, да је озбиљном проблему ревитализације и стварању услова за просторни раз- вој немогуће приступити без озбиљних резова и раскида са окошталим поимањем административних граница, непоштовањем територијалних надлежности, немогућношћу промене намене простора, и злоупотребама у имовинско – правној регулативи, без обзира да ли је у питању држава, правно или физичко лице. У том смислу могуће су сугестије управама, од државне администрације, до локалних самоуправа, везане за увођење другачијих па и инова- тивних приступа, мање или више радикалних, у циљу ревитализације и здравог развоја руралних подручја и насеља у њима. Поједине од мера или корака који би се могли предузети су: 1. Рационализација савременог грађења и интервенција у простору; 2. Искоришћавање простора наслеђеног традиционалног фонда; 3. Обнављање локалног етнолошког идентитета и форсирање имиџа; 4. Даља осмишљена урбанизација центара насеља; 5. Правилна промена намене или корисника дела постојеће супра- структуре.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Завод за проучавање селаsr
dc.publisherБеоград : Српско удружење за социологију села и пољопривредеsr
dc.publisherБеоград : Балканска асоцијација за социологију села и пољопривредеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceУзроци и последице друштвених промена у руралном простору : шта да се ради на локалном и државном нивоу? : зборник радова / XXII међународни научни скуп "Власински сусрети 2016", Власотинце = Causes and Consequences of Social Change in Rural Area : what should be done at the local and national level? : papers and communications / XXII International Scientific Conference "Vlasina Encounters 2016"sr
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectSerbiasr
dc.subjectRural areassr
dc.subjectVillages.sr
dc.subjectRevitalizationsr
dc.subjectRationalitysr
dc.subjectAspectssr
dc.subjectSuggestionssr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectРурални просторsr
dc.subjectСелаsr
dc.subjectРевитализацијаsr
dc.subjectАспекти, сугестије, предлозиsr
dc.subjectСугестијеsr
dc.subjectПредлозиsr
dc.subjectРационалностsr
dc.subjectrural areasen
dc.subjectvillagesen
dc.subjectrevitalizationen
dc.subjectrationalityen
dc.subjectaspectsen
dc.subjectsuggestions.en
dc.subjectрурални просторsr
dc.subjectселаsr
dc.subjectревитализацијаsr
dc.subjectрационал- ностsr
dc.subjectаспектиsr
dc.subjectсугестијеsr
dc.subjectпредлози.sr
dc.titleAspects of revitalization of social - spatial character of the Serbian ruralen
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractAрандјеловић, Милош; Виденовић, Aлександар;
dc.citation.spage16
dc.citation.epage24
dc.identifier.fulltexthttps://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/2509/bitstream_2509.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_883
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record